Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ogrody zabytkowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Widoki zapożyczone są ważnym elementem kompozycji ogrodowej, często niedocenianym. W wielu przypadkach mogą być traktowane jako jeden z głównych czynników tworzących genius loci zespołów architektoniczno-ogrodowych. W związku z tym istotne jest wypracowanie odpowiednich metod badawczych, pozwalających na analizę widoków i ich zmian w funkcji czasu oraz waloryzacji poszczególnych powiązań widokowych. W części analitycznej szczególnie pomocne są cyfrowe modele terenu. Umożliwiają one badanie zarówno ekspozycji obecnej - rzeczywistej jak i historycznej. Niezwykle trudna okazuje się waloryzacja widokówzapożyczonych iwyznaczenie odpowiednich stref ochronnych.Wytypowanie obiektywnych kryteriów oceny wydaje się wręcz niemożliwe. Programy komputerowe są przydatne jedynie w analizowaniu mierzalnych elementów obrazów. Jednak części cech nie da się ująć w takisparametryzowany sposób. Ochrona powiązań widokowych może być bardzo dobrym sposobem na zachowanie najbardziej wartościowych elementów krajobrazu.Według polskiego prawa jedynym sposobem na ich kompleksową ochronę jest wprowadzanie odpowiednich zapisów w miejscowych planach zagospodarowania.
EN
The article refers to the urgent problem of protecting visual connections of historical garden and landscape. They are very important part of garden composition, yet underestimated. Furthermore they maybe concerned as main factor creating genius loci in garden structure. Therefore it is crucial to create methods of analyzing, studying changes over time and assessing value of both visual connections and views itself. The analitic part, as well as detection of landscape changes can be supported by computer models with great results. Especially difficult is the assesment of their values and subsequently creating adequate protection zones. Digital methods can be used only in assesing measurable elements. Protection of visual connections can be a very good way of protecting the most important fragments of landscape which takes into consideration sustainable development. In Polish law system visual connections can be protected commonly only as a part of General Spatial Plans. Accordingly it is really important to implement in spatial plans rules and restrictions towards land use.
PL
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące wartości ogrodów zabytkowych, szczególnie ich kulturowego, edukacyjnego i turystycznego znaczenia. Wymienione zagadnienia omówione zostały w kontekście zrekonstruowanego Ogrodu Kwiatowego w Kromieryżu. W  artykule opisano cele, założenia i  przyjęte metody przeprowadzonej rekonstrukcji. W  trakcie odnowy przywrócona została XVII-sto wieczna, barokowa forma założenia łącząca cechy włoskiego i holenderskiego baroku – odtworzono oryginalne układy ścieżek, szpalerowych ścian oraz liczne elementy architektoniczne i ogrodowe (m.in. partery ogrodowe, wolierę, kopiec królika, stawy rybne, szklarnie). Zabytkowy układ uzupełniony został o nowy tzw. ogród edukacyjny, który swym układem formalnym nawiązuje do zabytkowego otoczenia. Szczególną opiekę nad Ogrodem Kwiatowym sprawuje Narodowe Centrum Kultury Ogrodowej w Kromieryżu, które dba o właściwe funkcjonowanie Ogrodu, a  także prowadzi promocję w  zakresie udostępniania zabytkowego założenia do celów edukacyjnych i turystycznych.
EN
The article presents considerations about the value of historic gardens, especially their cultural, educational and tourist importance. These issues are discussed in the context of the reconstructed Flower Garden in Kroměříž. This article describes the objectives, assumptions and methods of reconstruction. During the reconstruction, seventeenth-hundred century, baroque form of garden, which connects features of italian and dutch baroque, has been restored – the original track systems, hedge walls and numerous architectural and garden elements (e.g. ground floors garden, aviary, a mound of rabbit, fish ponds, greenhouses) were recreated. The historic garden was supplemented by a new educational garden. His composition is connected with the form of historic part of garden. National Centre of Garden Culture in Kroměříž takes care of the proper functioning of the Flower Garden, and also promotes it in the field of tourism and education.
EN
The article discusses the issues related to threats to historic gardens based on the area located in the vicinity of the former duke Alessander Lubomirski Shelter Foundation at Rakowicka 27, Krakow. The Neo-Renaissance complex was created between 1891 and 1893 according to the design by T. Stryjeński and W. Ekielski selected during a contest. When created, it stood out from the landscape, while its monumental form determined the identity of the place. The complex underwent various changes and transformations, which brought about certain threats. The said changes were related to ownership, proprietor and users. Gardens were not always taken care of and as components threatened with transformations and development, they ceased to form integral part of the complex. Greenery lost its aesthetic values and became a collection of random plants, while the composition became less transparent. Some evergreen plants obscured the elevation of the former shelter. The article discusses a project regarding restoration of greenery by the complex currently housing the Cracow University of Economics.
PL
Przedmiotem rozważań są zagrożenia ogrodów historycznych na przykładzie otoczenia dawnego założeniu Schroniska fundacji ks. Aleksandra Lubomirskiego przy ul. Rakowickiej 27 w Krakowie. Obiekt w stylu neorenesansowym zrealizowano w latach 1891-1893 według wyłonionego drogą konkursu projektu T. Stryjeńskiego i W. Ekielskiego. W okresie, gdy powstał wyróżniał się w krajobrazie, a jego monumentalna forma identyfikowała miejsce. Zespół przechodził różne zmiany, podlegał przekształceniom, a to niosło określone zagrożenia. Nastąpiła tu zmiana własności, właściciela i użytkowników. Nie zawsze dbano o ogrody, zagrożone przekształceniami i zabudową, przestały być integralną częścią założenia. Zieleń straciła swe walory estetyczne, stała się zbiorem przypadkowych roślin, zatarł się układ kompozycyjny. Cześć zimozielonych roślin przesłania elewację dawnego schroniska. W artykule przedstawiono projekt restauracji zieleni przy obiekcie, będącym obecnie siedzibą Uniwersytetu Ekonomicznego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.