Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tourist map
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote The tightening of censorship rules in cartography in Poland 1944–1989
EN
In this article an attempt to formulate an answer to the question what influence the apparatus of power had on Polish cartographic publications for general use in the years 1944–1989 was made. To this end, written and cartographic archival documents and conduct an analysis of maps for the deformation of their contents were analysed by the author. Three sub-periods differing in the activity of the apparatus of power in relation to maps and cartographic activities were singled out. The years 1944–1949 cover a time of relative freedom in conducting cartographic mapping ending in the development of a legal basis for its effective limitation; the period from 1950 to 1963 was one of so-called “minimum content” mapping, while the years 1964–1989 cover a time in which the apparatus of power impose a duty to deform maps in cartometric terms. The results of the analysis prove the thesis that maps intended for general use published during the period 1944–1989 are an important historical source documenting the times in which they were developed, and a fairly unreliable source of information about elements of the geographical environment, particularly anthropogenic ones. This paper not only evaluates the impact of the apparatus of power on Polish cartographic publications, but also shows the social effects of counterfeiting maps.
PL
W artykule podjęłam próbę sformułowania odpowiedzi na pytanie, jaki wpływ wywarł aparat władzy w latach 1944–1989 na polskie publikacje kartograficzne do użytku powszechnego. W tym celu przeanalizowałam archiwalne dokumenty pisane i kartograficzne oraz dokonałam analizy map pod kątem deformacji ich treści. Wyodrębniłam trzy podokresy różniące się aktywnością aparatu władzy w odniesieniu do map i działalności kartograficznej. Lata 1944–1949 obejmują czas względnej swobody w prowadzeniu prac kartograficznych zakończony tworzeniem podstaw prawnych do ich skutecznego ograniczenia; lata 1950–1963 to okres wydawania map obrazujących tzw. „minimum treści”, lata 1964–1989 obejmują czas, w którym aparat władzy narzucił obowiązek deformowania map pod względem kartometrycznym. Wyniki analizy udowodniły tezę, że mapy przeznaczone do użytku powszechnego wydane w okresie 1944–1989 są niekwestionowanym źródłem historycznym dokumentującym czasy, w których powstały i mało wiarygodnym źródłem informacji o elementach środowiska geograficznego, zwłaszcza jego elementach antropogenicznych. W artykule oceniono nie tylko wpływ aparatu władzy na polskie publikacje kartograficzne, ale także przedstawiono społeczne skutki fałszowania map.
PL
W referacie przedstawiono przegląd technologii i narzędzi GIS wykorzystywanych w procesie pozyskiwania, przetwarzania, przechowywania oraz udostępniania danych batymetrycznych śródlądowych zbiorników wodnych. Omówiono na wybranych przykładach metody stosowane w procesie opracowania turystycznych map batymetrycznych. Zwrócono uwagę na zmiany wynikające ze sposobu dystrybucji danych oraz wskazano rozwiązania pozwalające na dystrybucję map w formie elektronicznej oraz zastosowanie technologii sieciowych w procesie udostępniania map z wykorzystaniem sieci Internet.
EN
The paper presents the fundamentals of GIS techniques and tools for acquiring, storing, processing and visualizing bathymetric data, and their application to the inland bathymetric maps. Methods used in the process of developing tourist bathymetric maps has been discussed. Essential aspects of map publications and the ability to use network services in the process of publishing maps on the Internet have been characterized.
PL
Przeprowadzone badania dotyczące kartograficznych metod prezentacji miały na celu rozpoznanie, sklasyfikowanie oraz ocenę poprawności ich stosowania na mapach turystycznych. Pozwoliło to wskazać słabe i mocne strony metodycznych aspektów kartografii turystycznej. Do analizy wybrano 44 mapy. Mapy polskie stanowiły większość. Kryterium wyboru były: tytuł mapy i odpowiadający mu zakres treści, liczba przedstawianych na mapie informacji turystycznych, liczba stosowanych zmiennych graficznych oraz bogactwo legendy. Odrzucone zostały mapy z ubogą treścią turystyczną oraz różne schematy i panoramy. W celu przeprowadzenia wnikliwej analizy metod kartograficznych stosowanych na mapach turystycznych autorzy najpierw dokonali wyboru jednolitego systemu ich podziału. Jako podstawę przyjęli klasyfikację L. Ratajskiego, którą zweryfikowali o poglądy innych autorów (J. Pasławski 2005, 2009, K.A. Saliszczew 1998) i przystosowali do potrzeb analiz map turystycznych. Pierwsza część badań polegała na wyszukaniu na mapach i przyporządkowywaniu wszystkich elementów treści (nie tylko objaśnionych w legendach) odpowiednim metodom. Wyniki analizy każdej mapy zestawiono w dwóch tabelach – dla treści turystycznej oraz dla treści topograficznej. Drugi etap polegał na szczegółowej ilościowej analizie uzyskanych wyników według przyjętych rożnych kryteriów, np. skali, tytułu mapy, rodzaju metody, typu sygnatur, itp. Autorzy zestawili liczbę wydzieleń elementów topograficznych i turystycznych na analizowanych mapach. Obliczyli i przedstawili udział procentowy stosowanych na mapach turystycznych kartograficznych metod prezentacji treści turystycznej i topograficznej oraz określili udział rodzajów sygnatur w obrębie metody sygnatur punktowych i liniowych, a także określili udział róznych rodzajów zasięgów w metodzie zasiegów. Przedstawione wyniki badań pokazały małe zróżnicowanie stosowanych metod przezntacji, częste powtarzanie na mapach tych samych metod i znaków umownych. Na mapach przeważa metoda syganturowa. W większości są to sygnatury punktowe oraz liniowe geometryczne i symboliczne. Pozostałe metody z zakresu metod jakościowych stosowane są rzadziej. Większość obiektów prezentowana jest takimi samymi rodzajami sygantur. Mankamentem analizowanych współczesnych map jest brak charakterystyk ilościowych, oprócz czasu przejścia na szlakach i długości odcinków dróg. Można stwierdzić, że współczesne mapy turystyczne charakteryzują się monotonią form prezentacji, a także dużym podobieństwem formy graficznej znaków.
EN
The aim of research concerning cartographic methods of presentation was to identify, classify and evaluate how appropriate their usage is on tourist maps. This allowed to indicate strong and weak points of methodological aspects of tourist cartography. 44 maps were chosen for analysis. The majority were Polish maps. Criteria of choice were: the title of the map and corresponding range of content, the quantity of tourist information presented on the map, the number of used graphic variables and the richness of the legend. Maps with poor tourist content as well as various schemes and panoramas were rejected. In order to conduct a thorough analysis of cartographic methods used on tourist maps, the authors accepted the classification of L. Ratajski and verified it with opinions of other authors (J. Pasławski 2005, 2009, K.A. Saliszczew 1998) and adapted it to the needs of tourist map analyses. The first part of research consisted in identifying all content elements (not only those explained in legends) and assigning them to adequate methods. The results of each map’s analysis were presented in two tables – for tourist content and for topographic content. The second part consisted in the detailed quantity analysis of obtained results according to various criteria, e.g. scale, map title, kind of method, type of symbols, etc. The authors compared the number of divisions of tourist and topographic elements on analyzed maps. They calculated and presented the percentage of cartographic methods of presenting tourist and topographic content used on tourist maps, determined the share of the kinds of symbols used within the scope of the point and line symbol method, and established the share of different kinds of ranges in the range method. The research results which were presented showed poor differentiation of applied presentation methods and frequent repetition of the same methods and symbols on maps. The symbol method predominates. The majority are geometric and symbolic point and line symbols. Other methods from the range of quality methods are employed more rarely. The majority of objects are presented with the same kind of symbols. The disadvantage of the analyzed contemporary maps is the lack of quantity specifications, apart from trail duration times and road section lengths. It can be said that contemporary tourist maps are characterized by monotony of presentation forms and similarity of the graphic form of symbols used.
4
Content available remote Przemiany internetowych planów miast polskich
EN
Internet maps of cities are a digital counterpart of widespread maps in printed form. These maps contain quite differentiated information about cities, with extended presentation of subjects being of interest to tourists. They are regarded as one of the most popular group of maps. City maps are intended, first of all, for visitors (but also for inhabitants) as a medium of local information, mainly useful in planning of sightseeing and in looking for the location of different institutions, facilities for tourists and other services. In recent years, great development of Internet cartography is easily observed. It refers, first of all, to the quantitative growth. Many services (especially published by local governments) were supplemented with city maps. Not long ago each project was elaborated separately, but at present there are sets of maps in regional or thematic portals. Also series of maps should be mentioned, as the publications elaborated along uniform rules. There are professional providers of Internet maps as a komplement to traditional publishing houses. There are also important changes in the contents and form of Internet maps. Extended scope of the contents requires suitable extension of user tools of the digital maps. Besides simple solutions, such as bringing to Internet a digital copy of a printed map or elaboration based on the concept of a classic atlas (an ordered set of complementary representations of parts of a given area), the number of maps performing typical Geographic Information System tasks increases. A set of specific tools enables each user to prepare cartographic visualization according to his personal preferences. User functions allow to select components of the contents of cartographic representation, including its details and theme parameters, and the scope of visualized area. Efficient usage of maps is possible by means of tools binding cartographic representation with textual part (containing additional information and description of object properties) and other multimedia components. Some maps have complex functions for searching objects meeting selected conditions, including spatial criteria. There are procedures for determining distance and route optimization: finding the shortest way or the best traffic connection between desired points. Cartographic representation is often matched with photogrammetric elaborations. The present study describes main features and layout ideas of city maps with regard to their changes that took place during last five years (2000 . 2005). The comparison and conclusions are based on the analysis of a selected set of Internet maps, comprising 470 maps of Polish cities.
5
Content available Niemieckie mapy turystyczne Karkonoszy do 1945 roku
PL
W artykule omówiono kształtowanie się mapy turystycznej Karkonoszy od momentu pojawienia się pierwszych górskich wędrówek do końca II wojny światowej. Najwięcej uwagi poświęcono prywatnej kartografii niemieckiej w XIX i pierwszej połowie XX w., gdy Karkonosze wraz z ziemią jeleniogórską stanowiły ważny i liczący się w Europie region turystyczny.
EN
Karkonosze have played an important role in Central European tourism since the time when travels began to be perceived as a form of insight and leisure. Fast development of tourism in Karkonosze took place in the 19th century when the mountains became one of the most popular tourist destinations in Europe. As a result there appeared a large number of guides and tourist maps. An evident mountain range depicting Sudetes and its peak Śnieżka appeared on the map of Silesia in 1:550 000 by Martin Helwig, dated 1561. On the break of the 19th century the first detailed topographic survey of Sudetes was conducted, giving a solid base for later tourist maps. J. Hoser's map in 1:100 000 from 1806 is considered to be the first tourist map of Karkonosze, the highest range of Sudetes. Fast development of tourism in Karkonosze and the resulting demand for tourist maps brought cartographic production in Silesia to significant volume. Maps were prepared by numerous private publishers-printers, which used the names of geographic or cartographic institutes or publishers. The estimated number of such enterprises in Germany and Austria combined is 40, while in Silesia alone there were 20 of them. Among the largest Silesian publishers at the time there were: K. Flemming in Głogów (founded in 1833), G. Brieger in Świdnica (1880) and P. Baron in Legnica (1897). In other parts of Germany there were many more: C.C. Meinhold and A. Kohler in Dresden, R. Mittelbach in Leipzig, J. Straube, A. Goldschmidt, M. Pasch, A. Kiessling and Grieben in Berlin. Most of them published also maps of Karkonosze and the region. Many maps were published as appendices to tourist guides. All of them are a valuable source of information about the development of tourism in the area.
6
Content available Rola GIS w promowaniu turystyki regionalnej
PL
W ostatnich latach obserwujemy wzrost znaczenia branży turystycznej w Polsce. Gałąź ta ma szczególne znaczenie w rozwoju regionalnym. Odpowiednie promowanie infrastruktury turystycznej jest jednak utrudnione ze względu na brak środków w jednostkach samorządowych wspomagających rozwój turystyki w regionie, na przeprowadzenie odpowiedniej kampanii reklamowej. Istotne jest również to, iż większość bazy noclegowej znajduje się w posiadaniu drobnych podmiotów gospodarczych, których nie stać na kosztowne reklamowanie swoich obiektów. Rozwiązaniem zarówno dla lokalnych jednostek samorządowych, jak również dla przedsiębiorców z branży turystycznej mogłaby być odpowiednio zredagowana numeryczna mapa turystyczna udostępniona w Internecie
EN
Last decades have brought much increase in importance of tourism in Poland. This branch is especially important to regional development. For lack of finance resources a proper advertising campaign cannot be carried out by local authority. Also small business, which concentrates most tourism infrastructure, cannot deal with usually very expensive promotion. So it is very important to accumulate any available finances for some, rather cheap, advertisement activity. On the other hand it is obvious that an internet tourism map is not expensive solution especially if the cost is calculated per a customer. Thus this kind of promotion seems to be very desirable for local authorities as well as for tourism businessmen.
PL
Satelitarne mapy obrazowe stanowią cenny dokument łączący cechy tradycyjnych opracowań kartograficznych z bogatą treścią obrazów satelitarnych, zwłaszcza tych o podwyższonej rozdzielczości. Użycie obrazu satelitarnego jako podkładu do mapy turystycznej Biebrzańskiego Parku Narodowego czyni mapą plastyczną, żywą, pobudza wyobraźnią odbiorcy i kształtuje umiejętność kompleksowego patrzenia na środowisko przyrodnicze. Taka mapa spełnia funkcję krajoznawczą, poglądową i dydaktyczną. Dodatkowo poprzez właściwe opracowanie treści kartograficznej, wyważenie odpowiedniej ilości niezbędnych informacji może służyć szerszemu gronu odbiorców (naukowcy, turyści, uczniowie itp.), a także władzom parku w celu wywierania wpływu na wzrost intensywności ruchu turystycznego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.