Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wypadek kolejowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Do wprowadzenia całkowicie autonomicznych pociągów szykują się już zarówno koleje pasażerskie, jak i towarowe. W tej chwili pociągi bez maszynisty funkcjonują tylko na wyodrębnionych liniach, a systemy autonomicznego kierowania są wykorzystywane w metrze m.in. w Paryżu, Sydney czy Szanghaju. Rozwiązania te są rozwijane dzięki sztucznej inteligencji, która dziś wykorzystywana jest na świecie w kolejach dużych prędkości.
PL
W artykule tym przedstawiono rezultaty analizy przyczyn poważnego wypadku kolejowego, jaki miał miejsce w okolicy Szczekocin w dniu 3 marca 2012 r. Celem tej analizy jest zilustrowanie zasad stosowania dedukcyjnej metody analizy przyczyn źródłowych znanej pod nazwą mapy przyczyn, a także zademonstrowanie wielkich zalet tego podejścia na wybranym przykładzie praktycznym. Autor prezentuje szereg uwag i opinii dotyczących przyczyn tego wypadku i zaleceń sformułowanych na tej podstawie przez rządową agencję ds. badania wypadków kolejowych w Polsce (PKBWK). W artykule wskazano i przedyskutowano niektóre możliwości skutecznego poprawienia bezpieczeństwa krajowego systemu kolejowego zidentyfikowane przez autora na podstawie mapy przyczyn tego wypadku, możliwości które zostały pominięte w oficjalnym raporcie PKBWK z badania tej katastrofy.
EN
The paper presents the results of causal analysis for a severe railway accident near Szczekociny in March 3, 2012. The analysis is intended to illustrate the use of the cause mapping root cause analysis method and demonstrate its strengths on the selected practical example. The paper also includes some comments and opinions regarding the recommendations made with regard to this accident by the governmental agency being responsible for the examination of railway accidents in Poland (PKBWK). Some new opportunities for safety improvements of the domestic railway system derived based on the cause map are pointed out and discussed in the paper, opportunities that have not been taken into consideration in the official PKBWK report.
PL
W artykule tym przedstawiono rezultaty analizy przyczyn poważnego wypadku kolejowego, jaki miał miejsce w okolicy Szczekocin w dniu 3 marca 2012 r. Celem tej analizy jest zilustrowanie zasad stosowania dedukcyjnej metody analizy przyczyn źródłowych znanej pod nazwą mapy przyczyn, a także zademonstrowanie wielkich zalet tego podejścia na wybranym przykładzie praktycznym. Autor prezentuje szereg uwag i opinii dotyczących przyczyn tego wypadku i zaleceń sformułowanych na tej podstawie przez rządową agencję ds. badania wypadków kolejowych w Polsce (PKBWK). W artykule wskazano i przedyskutowano niektóre możliwości skutecznego poprawienia bezpieczeństwa krajowego systemu kolejowego zidentyfikowane przez autora na podstawie mapy przyczyn tego wypadku, możliwości które zostały pominięte w oficjalnym raporcie PKBWK z badania tej katastrofy.
EN
The paper presents the results of causal analysis for a severe railway accident near Szczekociny in March 3, 2012. The analysis is intended to illustrate the use of the cause mapping root cause analysis method and demonstrate its strengths on the selected practical example. The paper also includes some comments and opinions regarding the recommendations made with regard to this accident by the governmental agency being responsible for the examination of railway accidents in Poland (PKBWK). Some new opportunities for safety improvements of the domestic railway system derived based on the cause map are pointed out and discussed in the paper, opportunities that have not been taken into consideration in the official PKBWK report.
PL
W artykule tym przedstawiono rezultaty analizy przyczyn poważnego wypadku kolejowego, jaki miał miejsce w okolicy Szczekocin w dniu 3 marca 2012 r. Celem tej analizy jest zilustrowanie zasad stosowania dedukcyjnej metody analizy przyczyn źródłowych znanej pod nazwą mapy przyczyn, a także zademonstrowanie wielkich zalet tego podejścia na wybranym przykładzie praktycznym. Autor prezentuje szereg uwag i opinii dotyczących przyczyn tego wypadku i zaleceń sformułowanych na tej podstawie przez rządową agencję ds. badania wypadków kolejowych w Polsce (PKBWK). W artykule wskazano i przedyskutowano niektóre możliwości skutecznego poprawienia bezpieczeństwa krajowego systemu kolejowego zidenty%kowane przez autora na podstawie mapy przyczyn tego wypadku, możliwości które zostały pominięte w o%cjalnym raporcie PKBWK z badania tej katastrofy.
EN
The paper presents the results of causal analysis for a severe railway accident near Szczekociny in March 3, 2012. The analysis is intended to illustrate the use of the cause mapping root cause analysis method and demonstrate its strengths on the selected practical example. The paper also includes some comments and opinions regarding the recommendations made with regard to this accident by the governmental agency being responsible for the examination of railway accidents in Poland (PKBWK). Some new opportunities for safety improvements of the domestic railway system derived based on the cause map are pointed out and discussed in the paper, opportunities that have not been taken into consideration in the o>cial PKBWK report.
PL
W artykule przedstawiono problem samobójstw na torach i przechodzenia przez tory w miejscach niedozwolonych. Wymieniono przyczyny i skutki tych zdarzeń oraz zaproponowano środki mogące przeciwdziałać takim wypadkom. Zamieszczono podstawowe dane o projekcie badawczym, jego cel i etapy oraz zestawienie podstawowych danych statystycznych pochodzących z różnych krajów europejskich i pozaeuropejskich dotyczących badanego problemu. Opisując wypadki spowodowane przez samobójstwa na torach, scharakteryzowano trendy w zachowaniach samobójców, m.in. różnice w zachowaniu kobiet i mężczyzn, pory dnia i przyczyny. Zaproponowano środki zaradcze, z podziałem na tzw. twarde i miękkie, w celu zapobiegania tym sytuacjom. W podobny sposób scharakteryzowano wypadki spowodowane przechodzeniem przez tory w miejscach niedozwolonych. Przedstawiono konsekwencje wypadków w różnych aspektach: psychicznym, organizacyjnym i finansowym. W podsumowaniu zawarto wnioski z badań oraz przesłanki do poprawy bezpieczeństwa na torach.
EN
In article were discussed some problems related to suicides and trespassing on railway property. There were causes and effects of these accidents mentioned. There were prevention measures proposed. In chapter 1 were found basic information about project such as: aim, steps while in chapter 2 – review of basic statistical data related to analyzed problem from different European and Non-European countries. In chapter 3 were discussed suicides on the tracks. There were some trends in behaviors of suicides characterized, for instance differences between women and men, the day of the week, time of the day or reason. Next there were prevented measures divided into hard and soft. In chapter 4 were discussed trespasses analogously. The last chapter has been dedicated to the consequences of railway accidents in different aspects: mental, organizational and financial. In summary were contained research conclusions and premises for improving of situation and safety on the tracks.
PL
W artykule dokonano oceny niezawodności człowieka, w ujęciu jakościowym i ilościowym, w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo drogowych. Przeanalizowano znaczenie niezawodności człowieka przy różnym wyposażeniu technicznym przejazdów kolejowo-drogowych. Skupiono się przede wszystkim na kwestii funkcjonowania przejazdów strzeżonych z wykorzystaniem nowoczesnych systemów wspomagania pracy dróżnika przejazdowego. Zagadnienie zilustrowano omówieniem dwóch zdarzeń, do których doszło na strzeżonych przejazdach kolejowo-drogowych w Polsce. Zaproponowano rozwiązania, które mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa, szczególnie uwzględniając wpływ niezawodności człowieka na powstawanie sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa.
EN
The qualitative and quantitative definition of human reliability considering the assurance of safety on level crossings has been assessed in the paper. The importance of human reliability has been analysed in relation to different technical equipment used on level crossings. The paper has been focused on operation of protected level crossings with modern equipment supporting a level crossing attendant. The issue has been illustrated on two incidents which occurred on man-protected level crossings in Poland. Solutions which may contribute to increasing the safety level particularly by taking into consideration the influence of human reliability on risk creation have been proposed in the paper.
7
Content available remote Analiza wypadków z powodu niezdatności układów hamulcowych
PL
W artykule przedstawiono istotę działania układu hamulcowego oraz omówiono diagnostykę układów hamulcowych stosowanych w pojazdach szynowych i pojazdach samochodowych. Przeprowadzono analizę wypadków kolejowych i drogowych oraz zaprezentowano strukturę przyczyn ich powstawania z ukierunkowaniem na układ hamulcowy. Zaprezentowano i omówiono skutki wypadków w transporcie kolejowym i transporcie drogowym z uwzględnieniem kosztów finansowych i społecznych oraz ich wpływ na środowisko i zewnętrzne koszty transportu. W pracy przedstawiono także przykłady jednych z najważniejszych wypadków kolejowych i drogowych ostatnich lat.
EN
The article presents the principle of operation of a braking system and discusses the diagnosis of brake systems used in rail and motor vehicles. An analysis of rail and road accidents was performed, and the structure of their causes was presented with a focus on the braking system. The consequences of accidents in rail and road transport, taking into account the financial and social costs and their impact on the environment as well as the external costs of transport were presented and discussed. The study also shows examples of some of the most important road and rail accidents that occurred in recent years.
PL
Podstawowymi zaletami usług związanych z przewozami towarów lub osób koleją, jest masowość przewozów, stosunkowo niskie zużycie energii, mała emisja spalin, możliwość szybkiego dotarcia do centrów miast bez konieczności kłopotliwych przesiadek, odprawy, pobrania bagażu itd. W przypadku kolei dużych prędkości zaletą jest także krótki czas podróży, konkurencyjny dla przewozów lotniczych, zwłaszcza na średnich i długich dystansach. Parametrem, który jest zdecydowanie lepszy dla przewozów pociągami, niż w przypadku przewozów samochodowych, jest bezpieczeństwo podróży. Zły stan infrastruktury kolejowej w Polsce oraz przestarzały i wyeksploatowany tabor kolejowy wpływają na pogorszenie bezpieczeństwa. Na tą sytuację oddziaływują też przedłużające się remonty torów kolejowych i urządzeń sterowania ruchem, zmiana organizacji ruchu oraz często niskie kompetencje personelu. W artykule dokonano analizy przyczyn powstawania poważnych wypadków na liniach kolejowych w Małopolsce w ciągu ostatnich kilku lat. Przedstawiono definicje zawarte w podstawowych aktach prawnych i instrukcjach dotyczących wypadków na liniach kolejowych. Omówiono statystyki poważnych wypadków w poszczególnych latach, miejsc ich występowania według m. in. terenów działania Zakładów Linii Kolejowych oraz dokonano ich klasyfikacji.
EN
The basic advantages of services connected with goods or passengers railway transport are: conveyance popularity, relatively low level of energy waste, low level of fumes emission, possibility of quick attainment of city centers without necessity of inconvenient changes, customs, getting luggage etc. In case of railway of large speeds the advantage is also a short time of the trip, competitive for air transports, especially those being realized on mean and long distances. The parameter, which is decidedly better for train transport than car transport is the safety of the trip. The bad condition of railway infrastructure in Poland as well as obsolete and exploited rolling-stock influence safety deterioration. That situation is also affected by interminable repairs of railway tracks and appliances of movement steering, change of movement organization and often low competences of the staff. The paper describes the analysis of causes of coming into being serious accidents on railway lines in Małopolska during the last several years. There have been presented definitions contained in elementary legal acts and instructions referring to accidents on railway lines. The author treats of the statistics concerning serious accidents in particular years, places of their occurence according to, among others, working area of Zakłady Linii Kolejowych, and classifies them.
9
Content available Czynnik ludzki jako przyczyna wypadków kolejowych
PL
W artykule przedstawiono definicje terminu „czynnik ludzki” i wyjaśniono, dlaczego bywa on często błędnie stosowany w komentarzach pojawiających się w środkach przekazu po zdarzeniu się wypadku kolejowego. Poruszono znaczenie przygotowania procedur i realizacji działań związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego w oparciu o te procedury. Omówiono pozytywne i negatywne konsekwencje ich stosowania w kontekście związku z powstawaniem wypadków oraz z wymaganiami systemu zarządzania bezpieczeństwem kolejowym. Zwrócono uwagę na fakt, że proces przejmowania kontroli przez człowieka nad urządzeniami sterowania ruchem kolejowym jest jednym z istotnych czynników wpływających na stopień zagrożenia wypadkiem. Poddano także rozważaniom zasadność bezwzględnego priorytetu człowieka nad poleceniami sterującymi wypracowanymi przez urządzenia i systemy kierowania ruchem.
EN
The defmition of "Human Factor" term is presented in the paper. It is explained why it is often wrongly used in mass media comments after the railway accident occurrence. The importance of preparation and execution of procedures referring to railway traffic safety operation is raised. The positive and negative consequences of their application are discussed in relation to railway accidents appearance and to the railway safety management requirements. The attention is drawn to the fact that taking over the control on railway signalling equipment by the operator is one of the important factors of the accident risk. The legitimation of absolute human priority above the orders worked out by the signalling equipment and systems is also discussed in the paper.
10
PL
Zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji dróg kolejowych wymaga wczesnego dostrzegania istniejących zagrożeń. Jednym z nich są złamania, pęknięcia i uszkodzenia szyn. Ich zmienność w ujęciu liczbowym umożliwia ocenę stanu nawierzchni kolejowej i ułatwia wyciąganie wniosków o charakterze profilaktycznym. Artykuł przedstawia w ujęciu relatywnym zmiany w pękaniu szyn, które zachodziły w latach 2006-2011, ukazuje dominujące grupy wad oraz wpływ niskich temperatur na pękanie szyn. Wnioski stanowią rozszerzenie propozycji opisanych we wcześniejszym artykule dotyczącym tej problematyki.
EN
Improvement in operational safety of the railways requires early perception of the existing risks. Fracture, cracking and damage of rails are among them. Their variation in numerical terms allows evaluation of the condition of superstructure and makes it easier to draw preventive conclusions. The paper presents relative changes in rail cracking process experienced during years 2006-2011 - showing prevailing categories and the effect of low temperature on rail cracking. The conclusions constitute an extension to the suggestions described in previous paper dealing with the same issues.
PL
W artykule podjęto się omówienia problemu bezpieczeństwa ruchu na przejazdach kolejowych. Skutki zdarzeń na tego typu skrzyżowaniach mogą być szczególnie niebezpieczne dla użytkowników dróg, dlatego publikacja uwzględnia kategorie przejazdów kolejowych i metody ich zabezpieczenia, statystyki zdarzeń na przejazdach, problemy związane z ich eksploatacją, a także sposoby zwiększenia bezpieczeństwa.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.