Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Współczesne migracje stawiają przed każdym krajem - celem migrantów wiele wyzwań. Poza problemami politycznymi, społecznymi i ekonomicznymi, ważnym problemem wynikającym ze skali migracji jest kwestia zagrożenia bezpieczeństwa epidemiologicznego. Obecny kryzys migracyjny w krajach ‘starej UE’, a zwłaszcza w Niemczech, sprzyja rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. Dostępne dane dla Niemiec pokazują istotny statystycznie wzrost zachorowalności na gruźlicę, syfilis, krztusiec, WZW B, a nawet na malarię. Wzrost liczby osób chorych stwarza realne zagrożenie epidemiologiczne dla ludności w Niemczech. Niekontrolowany ruch wewnątrz państw UE oraz wysoki poziom dostępności transportowej czyni to zagrożenie jeszcze bardziej poważnym.
EN
Modern migrations pose many challenges for each country - the goal of migrants. In addition to political, social and economic problems, an important problem arising from the scale of migration is the issue of the threat of epidemiological security. The current migration crisis in the 'old EU' countries, especially in Germany, is conducive to the spread of infectious diseases. Available data for Germany show a statistically significant increase in the incidence of tuberculosis, syphilis, whooping cough, hepatitis B, and even malaria. The increase in the number of ill people poses a real epidemiological threat to the population in Germany. Uncontrolled traffic within EU countries and a high level of transport accessibility make this threat even more serious.
PL
Trzy piętnastowieczne witraże z klasztoru OO. Dominikanów w Krakowie: Tron Łaski, Maria ze sceny Zwiastowania i Chrystus z aniołem ze sceny Koronacji Marii były przedmiotem analiz technologii oraz stanu zachowania. W celu wyznaczenia składu chemicznego szkieł zastosowano trzy techniki analityczne: MA-XRF (makro-skaning fluorescencji rentgenowskiej), SEM-EDS (skaningowa mikroskopia elektronowa z mikroanalizatorem fluorescencji rentgenowskiej) i LA-ICP-MS (spektrometria mas z jonizacją próbki w plazmie indukcyjnie sprzężonej po ablacji laserowej). Na podstawie zawartości głównych składników szkłotwórczych oraz niektórych pierwiastków śladowych możliwa była identyfikacja szkieł w witrażach wykonanych przez ten sam warsztat. Badane szkła wykazały podobieństwa w zakresie zawartości krzemionki oraz proporcji tlenku potasu do tlenku wapnia.
EN
Three 15th century stained-glass panels The Throne of Grace, the Virgin Mary at the Annunciation and Christ and an Angel at the Coronation of the Virgin from the Dominican Monastery in Kraków were subjects of physicochemical analyses. MAXRF (macro X-ray fluorescence scanning), SEM-EDS (scanning electron microscope equipped with energy-dispersive X-ray spectrometry) and LA-ICP-MS (laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry) were utilized for determination of chemical composition of glass panes. Establishing of basic composition and analysis of trace elements allowed to compare panels, which are considered as made by the same stained-glass workshop. Analyses revealed similarities in the amount of silica and relation of potassium oxide to calcium oxide between glass panes.
PL
W pierwszej części opowieści o współczesnych farbach artystycznych omówione zostały te, które zawierają związki ołowiu. Podkreśliliśmy to, że ołów występuje w przyrodzie w licznych związkach chemicznych, charakteryzujących się zabarwieniem białym, zółtym, pomarańczowym oraz czerownym, co spowodowało, że artyści od wieków wykorzystywali te związki w tworzeniu róznych pigmentów. Były to między innymi biel ołowiana (kremska), zółcień ołowiowo-cynowa czy zółcień neapolitańska. W drugiej części opowieść dotyczy farb zawierających związki arsenu, rtęci i kadmu.
PL
W pierwszej części artykułu omówione zostaną farby, w których stosowane były związki ołowiu. Pozostałe przypadki opisane zostaną w drugiej części artykułu.
PL
Ramy mikroklimatyczne to specjalnie skonstruowane obudowy dla dzieł sztuki, których celem jest stworzenie autonomicznego klimatu w otoczeniu obiektu. Muzeum Narodowe w Krakowie (MNK) przygotowało uniwersalną konstrukcję ramy, której wykonanie jest możliwe przez personel większości muzeów. Materiały użyte do zbudowania ramy zostały tak dobrane, aby zapewnić bezpieczną ekspozycję obiektów w długim okresie. Wykorzystując oryginalną ramę obrazu zminimalizowano ingerencję w odbiór estetyczny dzieła. Badania wykonane w rzeczywistych warunkach muzealnych potwierdziły skuteczność ram mikroklimatycznych w zabezpieczeniu malarstwa tablicowego przed zagrożeniami związanymi ze znacznymi wahaniami mikroklimatu powszechnie występującymi w muzeach. Przeprowadzona ocena związana z potencjalnym ryzykiem kondensacji wilgoci wewnątrz ramy pokazała, że ramy mikroklimatyczne mogą być używane praktycznie w większości muzeów. Ponadto wskazano podstawowe czynniki wpływające na podjęcie decyzji o zastosowaniu ram mikroklimatycznych. Ramy mikroklimatyczne są rozwiązaniem pasywnym i przez to poprawa bezpieczeństwa eksponowania i przechowywania obiektów jest realizowana ekonomiczne. Dlatego też użycie ram mikroklimatycznych może stać się narzędziem umożliwiającym obniżenie zużycia energii i związanych z tym kosztów.
EN
Microclimatic frames are specialty constructed cases for art masterpieces, whose aim is creating an autonomic climate in the object surrounding. The National Museum in Krakow (NMK) prepared a universal frame structure which is possible to make by the staff of most museums. Materials used for building the frame were selected in such a way as to ensure safe exhibition of objects for long periods. By using the original frame of the painting, interference into the esthetic reception of the work was minimised. Research carried out in real-life museum conditions confirmed the effectiveness of microclimatic frames in protecting panel paintings against the dangers connected with considerable fluctuations of microclimate so commonly occurring in museums. The evaluation carried out in connection with the potential risk of moisture condensation inside the frame showed that microclimatic frames can be used practically in most museums. Moreover, basic factors affecting the decision concerning the use of microclimatic frames were indicated. Microclimatic frames are a passive solution because of which improvement in the safety of exhibiting and storing artistic objects is economically realised. Therefore, the use of microclimatic frames can become an instrument allowing for reducing the use of electricity and costs connected with it.
PL
W pracy opisano stanowisko do badania selektywnego rozpraszania światła przez mieszaniny ciekłokrystaliczne. Na podstawie obliczeń wynikających ze wzoru Fergasona przygotowano odpowiednie mieszaniny ciekłokrystaliczne, a następnie wykonano pomiary rozkładu kątowego wiązki monochromatycznej rozproszonej przez te mieszaniny. Wykonano też pomiary mieszanin modyfikowanych parami rozpuszczalników organicznych i zmianami temperatury.
EN
New equipment designed for researches of selective dispersion of liqht, sutffered on liquid crystal mixtures, is described. Liquid crystal mixtures, basing on calculations resulting from Fergason equation, were prepared. Then angular distribution of monochromatic bunch dispersed by mixtures were measured. Measurement for mixtures modified by temperature change and organic solvent vapours were also performed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.