Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  selektywność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule zbadano zagadnienie zwarcia w linii dwutorowej z nieselektywnym działaniem związanym z nastawami przekaźnika opartymi na niedokładnej/niewystarczającej znajomości impedancji linii. Analiza zwarcia oparta jest na zmierzonych impedancjach linii i symulacji/testach systemowych wykonywanych za pomocą oprogramowania RelaySimTest. Przyjęto i udokumentowano odpowiednią procedurę pomiaru impedancji linii w liniach dwutorowych w możliwie najmniej inwazyjny sposób.
EN
This paper investigates a double-circuit line fault with non-selective tripping caused by the parameterization of the relay based on inaccurate/insufficient knowledge of the line impedances. Analysis of the fault is based on the measured line impedances and the simulation/system-based testing using RelaySimTest. An appropriate procedure was adopted and documented to measure the line impedances of double-circuit lines in a minimally invasive manner.
EN
Palladium immobilized in metal-organic frameworks (MOF) exhibit promising catalytic properties in hydrogenation of different unsaturated substrates. Due to the specific porous and crystalline structure MOFs can contribute in bonding and activation of organic substrates, increasing catalytic efficiency of Pd@MOF composites. The superior tunability of MOFs structures enables to design highly selective catalysts for hydrogenation of different substrates, such as olefins, esters, ketones, alcohols or alkynes. Due to the synergistic effects of palladium and MOF not only high activity but also high selectivity can be achieved. The article presents representative examples of MOF-based palladium catalysts for hydrogenation to illustrate perspectives, also technological, of their application.
EN
Understanding the characteristics, role and structure of nucleic acids allowed to answer questions about the disease processes. Today, nucleic acids and their constituents are tools, which are used by molecular biology in medicine and biotechnology. Antisense and gene therapy are intensively developing methods for possible treating or preventing disease. They use short fragments of DNA or RNA - oligonucleotides to silence the genes expression. They are not the only ones that allow analytical chemists to obtain information about the state of our body. Determination of modified nucleoside allows detection of cancer, while analysis of nucleotides allows the estimation of strengthening the immune system. There is a great need of sensitive, selective and precise methods of separation of nucleosides, nucleotides and oligonucleotides and their qualitative and quantitative analysis. Consequently liquid chromatography (LC) is the most commonly used for analysis of nucleic acid constituents. The most widely used modes of LC include Ion Exchange Chromatography (IEC) and Reversed Phase High Performance Liquid Chromatography (RP HPLC). Both techniques have their advantages and disadvantages in the analysis of nucleosides, nucleotides and oligonucleotides. In the case of IEC it is necessary to use high concentrations of the salt in the mobile phase or concentration gradients, which considerably limits the possibility of using MS detection. RP HPLC can be coupled with MS detection but only when volatile salts are mobile phase components. On the other hand there is a significant problem is the lack of sufficient selectivity for the most polar nucleosides and nucleotides. RP HPLC MS is still most often used in the determination of nucleosides and nucleotides, due to its high sensitivity and a comprehensive qualitative analysis. Another system used for the HPLC analysis of oligonucleotides is Ion Pair Reversed Phase High Performance Liquid Chromatography (IP RP HPLC). These compounds can not be analyzed by RP HPLC due to their high polarity. The advantage of IP RP HPLC is selectivity, achieved by a suitable choice of mobile phase composition and the possibility of using MS. A disadvantage of IP RP HPLC in the analysis of oligonucleotides is however lower sensitivity compared to RP HPLC. During the last few years Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography (HILIC) was applied for the separation of mixtures of nucleosides, nucleotides, oligonucleotides extracted from a biological or food samples. The presented results demonstrate the usefulness of this method, however, the resolving power is limited due to the asymmetric peak shape. On the other hand proper selection of the mobile and stationary phase can lead to a high selectivity in the analysis of the most polar nucleosides, nucleotides and oligonucleotides, which can not be separated by RP HPLC.
PL
Ołów jest jednym z głównych składników towarzyszących obecnych w polimetalicznych rudach miedzi z Monokliny Przedsudeckiej. Ruda wydobywana w rejonie kopalni Lubin obecnie charakteryzuje się stosunkiem zawartości Cu do Pb jak 2: 1, co oznacza, że jest to ruda miedziowo-ołowiowa. Nośnikami miedzi w tej rudzie są bornit, chalkopiryt i w mniejszym stopniu chalkozyn, a nośnikiem ołowiu jest galena. Technologia flotacji w ZWR Lubin ma charakter kolektywny. W układzie technologicznym tego zakładu skruszona nadawa rozdzielana jest na 2 strumienie: rudy łupkowo-węglanowej oraz piaskowcowej. W pracy porównano selektywność flotacyjnego wzbogacania w ołów w obu strumieniach rudy. Na podstawie krzywych wzbogacania stwierdzono, że w przypadku flotacji rudy piaskowcowej galena flotowała z wyższą selektywnością niż we flotacji rudy łupkowo-węglanowej. Stwierdzono, że koncentraty flotacji głównej frakcji piaskowcowej charakteryzują się zbliżoną zawartością ołowiu do zawartości tego metalu w koncentratach ostatecznych z ZWR Lubin. Pomimo wysokiej selektywności wzbogacania w ołów we flotacji głównej piasków, znacząca ilość tego metalu koncentruje się w układzie flotacji łupkowo-węglanowej. Analizy mineralogiczne wykazały, że galena charakteryzuje się nieznacznie drobniejszym uziarnieniem oraz znacząco wyższym stopniem uwolnienia we flotacji głównej piasków w porównaniu ze strumieniem flotacji głównej łupkowo-węglanowej.
XX
Lead is one of the main accompanying components of po/ymetal/ic copper ore from the Kupferschiefer deposit located in SW Poland. The ratio of copper-to-lead content in the ore mined in the Lubin area is 2:7, this means that it is a Cu-Pb ore. The main copper-bearing minerals in the ore are bornite, chalcopyrite, and to a lesser extent, cha/cocite, while galena is the main lead-bearing mineral. The flotation at Lubin Concentrator (KGHM Polska M/edz 5.AJ consists of two independent streams of ore processing, that is shale-dolomitic and sandstone circuits. In this work selectivity of lead-bearing minerals flotation in two circuits was compared. The comparison was based on upgrading curves. The results showed that flotation selectivity of galena in the concentrate of the sandstone circuit was higher than that in the shale-dolomitic stream, while the most of this mineral is processed in the shale-dolomitic circuit The content of lead in the concentrate of rougher flotation of sandstone circuit was similar to the content of lead in the final concentrate produced at Lubin Concentrator. Mineralogical analyses indicated that galena was finer and also better liberated in the sandstone circuit than in the shale-dolomite stream.
PL
Niektóre polimery, w tym polimery odpadowe, mogą być bardzo dobrymi prekursorami do otrzymywania porowatych węgli aktywnych. W pracy przedstawiono wyniki badania adsorpcji CO2 i N2 w przedziale temperatur od 0C do 60C pod ciśnieniem 0,005÷1,2 bar (w przypadku CO2) i 0,001÷1,2 bar (w przypadku N2) na jednym mezoporowatym i pięciu mikroporowatych węglach aktywnych otrzymanych z polimerów. Izotermy adsorpcji CO2 i N2 aproksymowano za pomocą równania wirialego i wyznaczono wartości jego współczynników. Na podstawie wartości pierwszego wirialnego współczynnika wyznaczono stałe Henry’go adsorpcji CO2 i N2 w przedziale temperatur od 0C do 60C, które następnie zastosowano do obliczenia selektywności adsorpcji CO2 względem N2 na badanych węglach. Stwierdzono, że wartości stałej Henry’ego adsorpcji CO2 były o rząd wielkości większe od wartości stałej Henry’ego adsorpcji N2. Duża wartość wyznaczonej na podstawie tych stałych selektywności adsorpcji CO2 w stosunku do N2 wskazuje na znacznie silniejsze oddziaływanie CO2 niż N2 z powierzchnią węgla aktywnego. Oznacza to, że badane nanoporowate materiały węglowe mogą być z powodzeniem stosowane do adsorpcji CO2, w tym także do adsorpcji CO2 ze strumienia gazów spalinowych zawierających między innymi azot.
EN
Some polymers, including waste polymers, are very good precursors for synthesis of porous carbons. Data for adsorption of CO2 and N2 at temperatures in the range from 0oC to 60oC and pressures ranging from 0.005 to 1.2 bar and 0.001 to 1.2 bar for CO2 and N2, respectively are presented for one ordered mesoporous and five microporous activated carbons obtained from polymers. Adsorption isotherms of CO2 and N2 were approximated by means of virial equation and used to determine its coefficients. The first virial coefficient was used to determine the Henry’s constants for CO2 and N2 adsorption at temperatures from 0oC to 60oC, then applied for calculation of adsorption selectivity of CO2 over N2 for the carbons studied. It was established that the value of Henry’s constant for CO2 adsorption is an order of a magnitude larger than the corresponding value of Henry’s constant for N2 adsorption. High adsorption selectivity value obtained on the basis of these constants for CO2 compared to N2 indicate much stronger interaction of CO2 with a carbon surface than that of N2. This would indicate that the nanoporous carbons under studies can be readily applied for adsorption of CO2, including CO2 adsorption from a stream of flue gas containing nitrogen.
PL
Badano równowagi fazowe w układach dwuskładnikowych związków zapachowych, takich jak ketony, kwasy, długołańcuchowe alkohole, alkany, 2-fenyloetanol z alkoholami i wodą oraz 2-fenyloetanol z cieczami jonowymi. Badano również układy trójskładnikowe {ciecz jonowa + 2-fenyloetanol + woda}.
EN
The phase equilibria in binary systems of fragrance materials such as ketones, acids, alakanols, alkanes, 2-phenylethanol with alcohols and water as well as 2-phenylethanol with ionic liquids were measured. The ternary systems (ionic liquid + 2-phenylethanol + water) were also studied.
PL
Przedstawiono sposób doboru zabezpieczeń prądowych w systemach zasilania gwarantowanego ze szczególnym zwróceniem uwagi na selektywność ich działania.
EN
The paper presents a method for selection of current protections in guaranteed power supply systems, special attention paid to their operational selectivity.
PL
Przedstawiono wyniki badań porównawczych oksyetylenowania alkoholu laurylowego frakcji C₁₂–C₁₄ z zastosowaniem homogenicznego katalizatora alkalicznego (NaOH) oraz heterogenicznego katalizatora typu dimetalocyjankowego (DMC). Przeprowadzono analizę aktywności katalitycznej oraz składu i wybranych właściwości uzyskanych produktów. Katalizator DMC charakteryzuje ponad 7-krotnie wyższa aktywność wyrażona jako jednostkowa szybkość przereagowania oksiranu, węższa dystrybucja homologów generowanych polidyspersyjnych produktów reakcji oraz większa selektywność w porównaniu z katalizatorem alaMexeo kalicznym. Oksyetylaty otrzymane z udziałem katalizatora DMC wykazują również względnie większe wartości stałej równowagi hydrofilowo-lipofilowej HLB. Stwierdzono pełną przydatność badanego katalizatora typu DMC do otrzymywania niejonowych surfaktantów typu oksyetylatów.
EN
C₁₂–C₁₄ fatty alcs. were ethoxylated with oxirane in presence of NaOH or a com. complex M¹x[M²(CN)₆]yL (M¹ = Zn²⁺, Fe²⁺ or Ni²⁺, M2 = Fe³⁺ or Co³⁺, L = H₂O, F⁻, Cl⁻, Br-, I-, alcs., glycols, ethers or polyethers) catalyst, to study the reaction kinetics and product properties (hydrophilic-lipophylic balance, chem. compn., PhOH index, cloud point). The complex catalyst was more active and selective than the NaOH catalyst.
PL
Otrzymano przepływowe monolityczne mikroreaktory krzemionkowe z centrami kwasowymi, różniące się parametrami strukturalnymi, a w szczególności wielkością przelotowych makroporów. Porównano właściwości katalityczne mikroreaktorów i przepływowych reaktorów ze złożem stałym w reakcji estryfikacji kwasu octowego butanolem. Jako złoże stosowano żywicę jonowymienną Amberlyst 15 i żel krzemionkowy sfunkcjonalizowany grupami kwasowymi.
EN
Continuous-flow silica monolithic microreactors functionalized with acidic centers were obtained. The monoliths exhibited different structural parameters; in particular the size of flow-through macropores. The performance of microreactors and packed bed reactors with Amberlyst 15 and silica gel with acidic centers was compared in esterification of acetic acid with butanol.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące selektywności (wybiórczości) działania urządzeń zabezpieczających nadprądowych oraz różnicowoprądowych w instalacjach niskiego napięcia. Pokazano sposoby doboru urządzeń zabezpieczających pozwalające zapewnić ich selektywne działanie.
EN
The article presents the most important information on the selectivity of overcurrent protective devices and residual current devices in low-voltage installations. The methods of choice of protective devices, that help keep their selective effect, were presented.
11
Content available remote Sterowanie selektywnością w badaniach farmakokinetycznych
PL
Sterowanie selektywnością jest procesem leżącym w zakresie optymalizacji metody bioanalitycznej. Praca zawiera podstawowe informacje na temat czynników chemicznych i instrumentalnych, na różnych etapach postępowania analitycznego, mających znaczący wpływ na selektywność metod stosowanych w badaniach farmakokinetycznych. Ze względu na obszerność tematyki, w pracy skoncentrowano się przede wszystkim na kontroli selektywności w zakresie metod przygotowania próbki, niektórych technik rozdzielania oraz wybranych detektorów.
EN
A review, with 28 refs., of methods for isolation, sepn. and detection of drug active ingredients from biolog. material.
PL
Przedstawiono wyniki badań selektywności i stabilności katalizatorów bimetalicznych o składzie 5%Pd-(0,1–8)%Te/Al₂O₃ w reakcji utleniania glukozy w fazie ciekłej w temp. 60°C. Nośnikowe katalizatory bimetaliczne zawierające 5% mas. Pd i do 5% mas. Te wykazują wyższą aktywność i selektywność do kwasu glukonowego w porównaniu z monometalicznym układem 5%Pd/Al₂O₃. Ponadto, katalizatory Pd-Te/Al₂O₃ charakteryzują się wysoką stabilnością w reakcji utleniania glukozy w fazie ciekłej. Badania XRD i ToF-SIMS wykazały obecność związków międzymetalicznych typu PdTe i PdTe₂ w katalizatorach bimetalicznych, które prawdopodobnie wpływają na ich właściwości katalityczne.
EN
Five bimetallic 5%Pd-X%Te/Al₂O₃ (X = 0.1–8% by mass Te) catalysts were prepd. and used for liq.-phase oxidn. of glucose at 60°C. The catalysts contg. up to 5% of Te showed high stability and higher catalytic activity and selectivity to gluconic acid than the monometallic 5%Pd/Al₂O₃ catalyst. The presence of PdTe and PdTe₂ intermetallic compds. in the catalysts studied was evidenced.
EN
The paper discusses out-of-step protection systems such as: generator pole slip protections, out of step tripping protections, distance protections of step-up transformer, distance protections of transmission lines and transformers, power swing blocking, and special out-of-step protection. It is shown that all these protections make up a protection system, to which a setting concept uniform for the entire power system has to be applied. If a power system is inappropriately equipped with these protections, or their settings are inappropriate, they may operate unselectively, thus contributing to the development of power system blackouts. In the paper the concepts for a real power system are given for the two stages: target stage fully compliant with selectivity criteria, and transitional stage between the current and target stages.
PL
W artykule omówiono zabezpieczenia związane z kołysaniami mocy, takie jak: zabezpieczenia generatorów od poślizgu biegunów, zabezpieczenia rozcinające od pracy asynchronicznej w sieci, zabezpieczenia odległościowe bloków generator-transformator, zabezpieczenia odległościowe linii przesyłowych i transformatorów, blokady kołysaniowe, automatyka przeciwkołysaniowa. Wykazano, że zabezpieczenia te stanowią łącznie system zabezpieczeń, wobec którego musi być stosowana koncepcja nastawień, jednolita dla całego systemu elektroenergetycznego. Przy nieodpowiednim wyposażaniu systemu elektroenergetycznego w te zabezpieczenia lub ich nieodpowiednim nastawianiu mogą one działać nieselektywnie, przyczyniając się do rozwoju awarii systemowych. Podano koncepcję dla dwóch etapów: etapu docelowego, spełniającego w pełni warunki selektywności, oraz etapu przejściowego między stanem aktualnym a docelowym.
EN
Poly(N-isopropylacrylamide), PNIPAM, and copolymers of N-isopropylacrylamide and di(ethylene glycol)methyl etber methacrylate, P(NIPAM-co-DEGMEM), grafted on the polypropylene membranes exhibited excellent conformational responses to temperature changes. Membranes were impermeable for aqueous solution at room temperature while at 43 °C the flux reached 0.048-0.061 cm3/cm2min at 0.02 MPa. Permeation of LiCl and NaCl was tested in dialytical process. The best results for LiCl and NaCl fluxes were obtained at room temperature. Probably, at this temperature DEGMEM units facilitated the ions transport. It is expected that ethylene glycol units created structure of channels for lithium and sodium ions.
EN
The functional resins with amino ligands were synthesized by the modification of vinylbenzyl chloride- divinylbenzene copolymers gels (VBC/DVB) with the aliphatic and aromatic amines. Two methods of modification were employed, the first one was traditional heating of the polymer with either neat amine or amine solution in an appropriate solvent, the second method was heating of reaction mixture in a microwave reactor. These polymeric materials were characterized using nitrogen and chlorine elemental analysis. The polymeric resins were used for the removal of gold from ammonium buffer that contains 100 g/L NHrH20 and 50.0 g/L (NIL^SO.!. All resins were highly selective for the gold(I) from ammonia solution and they did not sorb ammine complexes of copper(II).
EN
Polymers, due to their versatility, have become indispensable in human life. In outdoor applications, all polymers degrade, resulting in a change in the properties of most polymers. Symptoms of polymer degradation include changes in esthetic appearance (e.g. discoloration, changes in gloss, chalking) and alteration of some specific polymer properties. In this study, polyamides 6 and 6.6 and polypropylene were subjected to UV irradiation and high temperature. The degradation was monitored using colour measurement and FTIR spectroscopy. The effect of deterioration in the material surface due to aging can be seen in its changes in colour (by altering its chemical structure), gloss and transparency. The colour measurement was performed in CIELAB system in tristimulus colour value L', a', b". FTIR spectroscopy measurements made it possible to show in a systematic way the changes in molecular structure of tested materials according to the process of aging, as well as possible mechanism of degradation.
PL
Jeżeli wyniki wzbogacania dają się opisać na tzw. wykresie Fuerstenaua krzywą opisywaną równaniem matematycznym z jednym dopasowywanym parametrem, wtedy parametr ten może być wykorzystany jako wskaźnik selektywności wzbogacania. Jeżeli równanie to ma postać [...] (gdzie \epsilon oznacza uzysk składnika użytecznego w koncentracie, a [...] uzysk nieużytecznego składnika w odpadzie), wtedy przy stałej selektywności wzbogacania (stałe a) wzrost zawartości składnika użytecznego w nadawie \alfa powoduje, że następuje wzrost ilości składnika użytecznego zarówno w koncentracie \beta jak i w odpadzie \theta, przy czym przy stałym uzysku składnika użytecznego w koncentracie \epsilon stosunek \theta do \beta rośnie liniowo z \alfa. Oznacza to, że przy stałej selektywności procesu separacji a oraz stałym uzysku składnika użytecznego w koncentracie \epsilon wzrost zawartości składnika użytecznego w nadawie \alfa powoduje większy wzrost ilości składnika użytecznego w odpadzie niż w koncentracie.
EN
When mineral processing separation results, for either constant or varying quality of the feed, can be approximated on the so-called Fuerstenau upgrading plots with the same one-fitting parameter a, then this parameter can be used as a selectivity indicator. If the equation has a form [...], where [...] stands for recovery of non-useful component in tailing while\ksi is the recovery of useful component in the concentrate, then at the same selectivity of upgrading (constant a) the increase of the useful component in the feed \alfa results in an increased amount of this component in both concentrate \beta and tailing [...] while the ratio of [...] to \beta is linearly dependent on \alfa when \epsilon is constant. Thus, at a constant selectivity a and constant \epsilon an increase in \alfa leads to a greater increase of the considered component in the tailing \theta than in the concentrate \beta.
18
Content available remote Modelowanie mieszania z reakcją w mieszalniku statycznym typu Kenics
PL
Praca dotyczy symulacji numerycznych przebiegu złożonych, homogenicznych reakcji chemicznych w mieszalniku statycznym typu Kenics KMS przy użyciu modeli CFD i modelu struktury mieszaniny Pattersona. Wykazano, że selektywność przebiegi reakcji diazowania pełni rolę wskaźnika stanu wymieszania płynu na skalę molekularną. Porównano przewidywania trzech modeli k-e, stwierdzając przydatność modelu standardowego. Wyniki symulacji potwierdziły trendy obserwowane w badaniach doświadczalnych.
EN
The aim of this work was a numerical simulation of the course of homogeneous, complex chemical reactions in a Kenics static mixer using CFD and Patterson closure for the Reynolds averaged kinetics. It has been shown that the selectivity of diazo-coupling is a good measure of mixing on the molecular scale. Comparison of predictions of three k-e models showed that the best predictions were found for the standard one. Results of simulations agree with trends observed in experiments.
PL
Celem pracy jest identyfikacja stanu wymieszania na skalę molekularną w mieszalniku typu rotor-stator z zastosowaniem złożonych reakcji testowych. Parametrem informującym bezpośrednio o stanie wymieszania była w tym przypadku selektywność reakcji diazowania. W pracy podjęto próbę interpretacji wyników doświadczalnych z zastosowaniem modeli mieszania połączonych z obliczeniową mechaniką płynów (CFD). Wyniki pokazują, że zastosowany układ reakcji może być z powodzeniem wykorzystany do opisu mieszania na skalę molekularną w mieszalnikach typu rotor-stator.
EN
The aim of this work was the identification of micromixing in a rotor-stator mixer using complex chemical reactions. The parameter informing about a state of micromixing was the selectivity of diazo-coupling. In this work an interpretation of experimental results is been presented. For this purpose the mixing model in combination with the computational fluid dynamics was applied. Results show that the proposed set of reactions can be efficiently used to describe mixing on molecular scale in the rotor-stator mixer.
EN
Oxygen has always been an attractive oxidant for the pulp and paper industry due to it being cheap and harmless for the environment. However, it has lower lignin-cellulose selectivity, therefore the degree of delignification achieved at the oxygen stage is ultimately limited by its industrial pulp strength – 45-50%. In this study, to enhance the degree of delignification, the addition of sodium perborate and hydrogen peroxide at the oxygen stage was examined. At the same active oxygen (approximately 0.5%) content, the degree of delignification increased from 45.56% to 49.42% using hydrogen peroxide and to 52.96% with sodium perborate. For the same selectivity parameter with control, the delignification degree can be increased to 57.59% with the addition of sodium perborate, which includes 1% active oxygen. Moreover, the costs of using sodium perborate and hydrogen peroxide were compared with respect to commercial employability. It was determined that the use of sodium perborate was more effective than that of hydrogen peroxide for delignification of the oxygen stage.
PL
Tlen, od dawna chętnie stosowany oksydant w przemyśle papierniczym wykazuje niższą selektywność w stosunku do lignin, dlatego stopień delignifikacji w fazie tlenowej jest ograniczony właściwościami pulpy. W pracy badano wpływ dodatku nadboranu sodu i nadtlenku wodoru w fazie tlenowej w celu zwiększenie stopnia delignifikacji. Przy stałej zawartości tlenu aktywnego (średnio 0.5%), stopień delignifikacji wzrósł od 45.56% do 49.42% w przypadku nadtlenku wodoru i do 52.96% w przypadku nadboranu sodu. W stosunku do próby kontrolnej stopień delignifikacji wzrasta do 57.59% przy zastosowaniu nadboranu sodu, zawierającego 1% tlenu aktywnego. Ponadto porównano koszty stosowania nadboranu sodu jak i nadtlenku wodoru uwzględniając zastosowanie handlowe. Wykazano większą efektywność delignifikacji w fazie tlenowej przy zastosowaniu nadboranu sodu niż nadtlenku wodoru.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.