Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  WE54
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents the effect of precipitation hardening on the mechanical and tribological properties of magnesium alloy WE54. Mechanical tests have shown that the hardness and Young’s modulus of the alloy increased as the ageing time became longer. Improvement of the mechanical properties had a direct influence on the tribological properties. Tribological tests were performed on a ball-on-disk tribometer, applying variable loads of 2, 5, and 10 N. In the tests, a more than fourfold decrease in the specific wear rate, a threefold reduction in the linear wear, and a ca. 20% reduction of the friction coefficient were observed. The best results were obtained for ageing time of 24 h. The extension of the heat treatment time to 48h caused overageing of the alloy, which resulted in the deterioration of its mechanical and tribological properties.
PL
W artykule przedstawiono wpływ utwardzania wydzieleniowego na właściwości mechaniczne i tribologiczne stopu magnezu WE54. Badania mechaniczne wykazały, że wraz ze wzrostem czasu starzenia rosła twardość i moduł Younga stopu. Poprawa właściwości mechanicznych miała bezpośredni wpływ na właściwości tribologiczne. Badania tribologiczne przeprowadzono na stanowisku ball-on-disk, zastosowano zmienne obciążenie (2, 5 i 10 N). Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono ponad 4-krotne obniżenie specific wear rate, 3-krotne ograniczenie zużycia liniowego i ok. 20% spadek współczynnika tarcia. Najkorzystniejsze wyniki uzyskano dla czasu starzenia 24 h. Wydłużenie czasu obróbki cieplnej do 48 h powodowało przestarzenie stopu, co skutkowało pogorszeniem właściwości mechanicznych i tribologicznych.
EN
The paper presents the influence of solution treatment on the mechanical and tribological properties of the WE54 magnesium alloy. The investigated alloy was solution treated at a temperature of 545oC for 8 hours and cooled in ice water (0oC), in room temperature water (20oC), and in hot water (95oC). Depending on the applied solution treatment parameters, a diversified decrease in hardness and Young's modulus was obtained. The lowest values of hardness H and modulus E were obtained when cooling in ice water. Abrasive wear of alloy WE54 was tested using a ball-on-disc tribometer (with a ZrO2 ball). The tests have shown more than a threefold reduction in the volumetric wear and a twofold reduction in the linear wear, as well as favourable changes of the friction coefficient (a 20% decrease) as compared to the material in the as received condition.
PL
W pracy przedstawiono wpływ przesycania na właściwości mechaniczne i tribologiczne stopu magnezu WE54. Badany stop przesycano w temperaturze 545oC, w czasie 8 h, z chłodzeniem w wodzie z lodem (0oC), w wodzie o temperaturze pokojowej (20oC) i w wodzie gorącej (95oC). W zależności od zastosowanych parametrów procesu przesycania uzyskano zróżnicowany spadek twardości oraz modułu Younga. Najmniejsze wartości twardości H i modułu E uzyskano przy zastosowaniu chłodzenia w wodzie z lodem. Badania zużycia ściernego stopu WE54 przeprowadzono na tribometrze o skojarzeniu kula (ZrO2) – tarcza. Wykazano ponad 3-krotne ograniczenie zużycia objętościowego i 2-krotne zmniejszenie zużycia liniowego, korzystne zmiany odnotowano także w przypadku współczynnika tarcia (spadek o 20%) w stosunku do materiału w stanie dostawy.
EN
The influence of pouring temperature on the fluidity, microstructure and hardness of modern magnesium alloys containing rare earth and zirconium (Elektron 21) and yttrium (WE54) was investigated in the paper. The experimental data showed that the pouring temperature influenced the fluidity of these alloys, which is one of the most important properties of cast alloys. In the case of Elektron 21 alloy the relationship between the pouring temperaturę and the fluidity was typical for metallic alloys, whereas in WE54 magnesium alloy, the decrease of the fluidity above 780 C was observed. The volume fraction of intermetallic phases and hardness of the Elektron 21 and WE54 alloys did not depend on the pouring temperature.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu temperatury odlewania nowoczesnych stopów magnezu zawierających metale ziem rzadkich (Elektron 21) i itr (WE54) na lejność, mikrostrukturę i twardość. Na podstawie uzyskanych rezultatów stwierdzono, że temperatura odlewania wpływa na lejność badanych stopów. W przypadku stopu Elektron 21 obserwowano charakterystyczną dla materiałów metalicznych zależność pomiędzy lejnością a temperaturą odlewania. W stopie WE54 stwierdzono zmniejszenie lejności przy temperaturze odlewania wyższej od 780°C. Udział objętościowy faz międzymetalicznych występujących w badanych stopach i ich twardość nie zależą od temperatury odlewania.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.