Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system automatycznej identyfikacji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Współczesne przedsiębiorstwo przetwarza informacje których źródło ma charakter zarówno zewnętrzny jak i wewnętrzny. W związku z tym informacja i będąca jej efektem wiedza to majątek każdej organizacji. Aby przedsiębiorstwo miało szanse na sukces powinno wykorzystywać maksymalne możliwości zintegrowanych systemów zarządzania których częścią mogą być systemy informatyczne. Systemy te stanowią kolejną, obecną na rynku, generację systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. W artykule na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa przedstawiono identyfikację systemów automatycznej identyfikacji kodów kreskowych, elektronicznej wymiany danych EDI, szczególnie uwzględniając systemy klasy SAP R\3.
EN
A modern company processes information inside and outside. Consequently, this information is the property of the enterprise. To be successful in the market, the company is required to use the maximum capabilities of integrated IT systems. These systems are the next on the market, generation of systems supporting company management. This article discusses the identification of automated barcode identification systems, EDI electronic data interchange, MRP/ERP systems, and especially SAP R\3 class systems on the example of an enterprise.
PL
W artykule przedstawione wyniki badań eksperymentalnych możliwości korekty dokładności zobrazowania radarowego z wykorzystaniem transmisji urządzeń statkowych systemu automatycznej identyfikacji (AIS). Badania przeprowadzono na urządzeniach radarowych śledzących automatycznie wykryte obiekty (ARPA), ECDIS i AIS zainstalowanych w laboratorium radarowym Akademii Morskiej w Gdyni. Do pomiarów wykorzystano wyposażone w AIS i śledzone przez ARPA morskie statki handlowe płynące torami wodnymi do lub z portów Gdańska i Gdyni.
EN
Paper presents results of experimental verification of the possibility of radar image accuracy correction using ships’ devices of the Automatic Identification System (AIS). The study was conducted on radar equipment with automatic tracking function of detected objects (ARPA), ECDIS and AIS installed in the radar laboratory of Gdynia Maritime University. For measurements were used equipped with AIS and tracked by ARPA commercial vessels sailing along fairways to and from the ports of Gdańsk and Gdynia.
PL
Każde przedsiębiorstwo, szukając oszczędności i chcąc zdystansować konkurencję, stara się podejmować różnorodne działania. Intensywny rozwój nowoczesnych technologii umożliwia poszczególnym podmiotom korzystanie z szeregu narzędzi, programów czy aplikacji, dzięki którym będzie mogła wzrosnąć efektywność ich funkcjonowania, jak również dojdzie do minimalizacji kosztów ponoszonych przez nie. Wśród tych narzędzi znajduje się niewątpliwie technologia RFID. Omówienie najważniejszych zagadnień z nią związanych będzie przedmiotem prezentowanej pracy, przy czym główna uwaga zostanie skupiona na jej zastosowaniu w ramach logistyki. Głównym problemem badawczym pracy jest zorientowanie się w tym, czy technologia RFID może być na szeroką skalę i z powodzeniem wykorzystywana w logistyce, a jeśli tak, to w jakich jej obszarach i jakie korzyści można uzyskać z jej wdrażania w ramach przedsiębiorstw. Rozważając te zagadnienia wykorzystano metodę analizy danych zastanych (desk research), która pozwoliła na zapoznanie się z literaturą przedmiotu dotyczącą RFID i jego zastosowania w ramach logistyki.
EN
Every company seeking savings and wanting to outpace the competition endeavours to undertake various activities. Intensive development of modern technologies allows individual operators to use a number of tools, programs, or applications, to enable them to increase the efficiency of their operation and minimise costs incurred by them. These tools undoubtedly include RFID systems. Discussion of major issues involved with the systems will be the subject of this study, with the main focus being placed on their use in logistics. The main research issue of the study is to ascertain whether RFID systems may be widely and successfully used in logistics, and if so – in what logistics areas – and to state how to benefit from their implementation within enterprises. When considering these issues, the method of secondary data analysis (desk research) was used, which allowed for becoming familiar with the literature on the subject regarding RFID and its application within the framework of logistics.
PL
Automatyczna identyfikacja i gromadzenie danych (ang. Automatic Data Capture - ADC), na przykład w oparciu o kody kreskowe, i elektroniczna wymiana danych (ang. Electronic Data Interchange - EDI) są przykładami coraz powszechniej stosowanych technologii, których wdrożenie pomaga usprawnić zarządzanie logistyką i współpracą r z partnerami w łańcuchu dostaw. Dla wyżej wymienionych celów rekomendowany jest międzynarodowy system GS1 globalnych standardów identyfikacyjnych i komunikacyjnych. Artykuł prezentuje zastosowanie podstawowych standardów GS1 w systemach ADC, z uwzględnieniem i funkcjonalności, jaką pełni towar w określonej formie opakowaniowej w łańcuchu dostaw.
PL
Referat przedstawia możliwości wykorzystania informacji statkowego systemu AIS (Automatic Identification System) w symulatorach i trenażerach morskich. Opisuje krótko korzyści wynikające z implementacji takiej informacji dla podniesienia realizmu środowiska symulacji, co w konsekwencji znajdzie odzwierciedlenie w dostarczeniu ćwiczącym rzeczywistej sytuacji nawigacyjnej i taktycznej w ramach ćwiczenia.
EN
The paper presents the possibilities of using information from Automatic Identification System - AIS) in Naval Training Simulators for Defence & Civil applications. Briefly describe the benefits of the implementation of such information to improve the realism of the simulation environment, which will be reflected in the delivery to the trainees much more real navigation and tactical situation during the exercise.
6
Content available Fuzja danych radarowych i AIS
PL
Referat prezentuje zasady fuzji danych o obiektach pływających, pochodzących z radarowych układów śledzących i AIS, realizowanej automatycznie w procesorze stanowiska obserwacyjnego zintegrowanego systemu kontroli ruchu morskiego zaprojektowanego, skonstruowanego i zainstalowanego w Akademii Morskiej w Gdyni w ramach projektu rozwojowego „Opracowanie i badanie procesu przetwarzania i prezentacji informacji nawigacyjnie użytecznej zintegrowanego systemu kontroli ruchu morskiego dla potrzeb Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM)”.
EN
Paper presents principles of data fusion on floating objects received from radar tracking circuits and AIS, realised automatically by processor of the integrated vessel traffic control system observation post designed and constructed in the scope of the research project “Elaboration and research of the process of transformation and presentation of the navigational useful information in integrated sea traffic control system for the need of the National Maritime Safety System (KSBM)” and installed in the Gdynia Maritime University.
PL
Bezmagazynowy sposób wznoszenia obiektów dotyczy głównie realizacji robót masowych na budowie, tj. ziemnych, betonowych i montażowych, a także wielu prac wykończeniowych, m.in. przy stosowaniu wielkowymiarowych elementów elewacyjnych lub przy wykonywaniu wylewek z zapraw cementowych. W takim przypadku, przy rezygnacji z magazynowania przyobiektowego nie występują nakłady na tworzenie, utrzymanie i likwidację tymczasowych składowisk oraz nie jest realizowany co najmniej jeden rozładunek i jeden załadunek każdej jednostki dostarczanego lub wywożonego materiału.
EN
Building without the use of material stores is a method that applies mainly to large-scale works on a building site, namely earth works, concreting and assembly work, as well as many types of finishing work, including with the use of large elevation elements or the pouring of cement mortars. In such a case, when onsite storage is not used, the costs of creating, maintaining and liquidating temporary stockpiles are avoided, and there is a saving of at least one unloading and one loading on every unit of material delivered or removed.
PL
Rozwój na początku obecnego wieku nowych technologii w radiolokacji morskiej, w szczególności radarów pracujących na fali ciągłej z modulacją częstotliwościową (FMCW), możliwości prezentacji i powiększenia wybranych części radarowego sygnału wizyjnego na elektronicznej mapie nawigacyjnej (ENC) spełniającej standard systemu obrazowania elektronicznych map i informacji nawigacyjnych (ECDIS) oraz w zakresie techniki termowizyjnej, a także wdrożenie nowego systemu automatycznej wymiany informacji w relacji statek - stacja brzegowa, stwarzają nowe możliwości kontroli ruchu morskiego. Referat prezentuje założenia algorytmu fuzji danych w brzegowym systemie kontroli ruchu morskiego prezentującym dane na monitorze ECDIS i wyposażonym w: urządzenia radarowe pracujące impulsowo i na fali ciągłej, stację brzegową systemu automatycznej identyfikacji (AIS) i kamerę termowizyjną.
EN
Development of new technologies in maritime radiolocation, mainly frequency modulated continuous wave (FMCW) radars with possibility of presentation of radar video signal on the electronic navigational chart (ENC) fulfilling standard for electronic chart display and information system (ECDIS) and zooming of its chosen part, as well as in the scope of thermo- vision cameras and introducing of new system for automatic data exchange between ships and coastal station create new possibilities for maritime traffic control. Paper presents assumption for data fusion algorithm in coastal maritime traffic control system fitted with FMCW and pulse radars, shore station of the automatic identification system (AIS) and thermo-vision camera, presenting data on ECDIS monitor.
PL
W referacie przedstawiono zasadę integracji danych radarowych i AIS na wskaźniku ECDIS oraz badania porównawcze wskazań GPS i AIS dla statku w ruchu.
EN
In the article the basis of integration AIS and radar data to be presented on ECDIS display was described. Comparison of data received from ship's AIS and GPS units with conclusions were included afterwards.
PL
W artykule przedstawiono założenia i techniczną charakterystykę uniwersalnego pokładowego automatycznego systemu identyfikacji statków AIS, który wykorzystuje techniki wielokrotnego dostępu czasowego i jest przeznaczony do pracy w morskim pasmie częstotliwości zakresu VHP. System ten zapewnia efektywną wymianę informacji odnośnie danych nawigacyjnych między statkami i stacjami nadbrzeżnymi co ma istotny wpływ na podniesienie bezpieczeństwa żeglugi.
EN
The article presents system assumptions and technical characteristics for an automatic identification system - AIS using time division multiple access in the VHF maritime mobile band. The use of a universal shipborne AIS allow efficient exchange of navigational data between ships and between ships and shore station, thereby improving safety of navigation.
11
EN
Significant progress of technologies related to safety of ships' structures and navigation safety systems, comprising techniques of communication in danger, ships' traffic control, reporting systems, positioning, navigational marking and rescue systems, has not been capable enough to let avoid many collisions or crashes which may happen at sea. Analyses of accidents on the Baltic Sea, such as the tragedies of "Jan Heweliusz" and "Estonia" ferries, proved that human life rescue actions have been characterized with a high risk and still low effectiveness. The main reason for relatively low effectiveness of search and rescue operations is lack of easily and quickly available, precise information about positions of ships in danger. Besides, onshore centres, responsible for coordination of rescue operations, are not acquainted with numbers of people on the ships. Thus, the automatic ship identification system, called AIS in brief, can be the element, which improves SAR effectiveness and reduces a number of probable collisions. The AIS system is a subject of this paper. The paper content is a description of AIS basic characteristics, the principles of operation and functions. Describing the system being implemented for Polish maritime areas, authors indicate possibilities of its application as an aid to navigation at sea.
PL
W pierwszej części artykułu scharakteryzowano produkcję firmy pod względem stosowanych opakowań; zaprezentowano pierwotną wersję rozwiązania w zakresie etykiet ze standardowymi Identyfikatorami Zastosowań EAN przedstawianymi w kodzie EAN-128 oraz ocenę tego rozwiązania już po miesiącu jego użytkowania wraz z okolicznościami, jakie towarzyszyły narodzinom tego pomysłu. Poniżej p. Andrzej Wąsik - kierownik Działu Informatyki Łódzkiej Fabryki Koronek FAKO opisuje system automatycznej identyfikacji, zainstalowany w firmie FAKO, omawia kolejne etapy jego realizacji i zmiany w firmie jakie wywołało to wdrożenie oraz plany na przyszłość firmy w zakresie Auto ID.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.