Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 179

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ściana
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia techniki projektowania budynków o konstrukcji żelbetowej słupowo-płytowej jako zbioru elementów wydzielonych, bez wykorzystania BIM i modeli trójwymiarowych. Przedstawiono, w jaki sposób zbudowano model obliczeniowy płyty stropowej, płyty fundamentowej i tarczy ściennej z uwzględnieniem charakterystyk podatności. Scharakteryzowano problemy, na które natrafiono podczas prowadzenia obliczeń i analizy wyników oraz podano sposoby ich rozwiązania.
EN
The article presents techniques for designing buildings with a reinforced concrete column-slab structure as a set of separated elements, without the use of BIM and models three-dimensional. The article presented how the calculation model of the floor slab, foundation slab and wall disc was constructed, taking into account the vulnerability characteristics. The problems encountered during the calculations and analysis of the results are characterized and the ways of solving them are given.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych ścian zewnętrznych ocieplonych styropianem z dodatkową barierą ogniową w postaci wełny mineralnej. Założono dwa rodzaje warstwy konstrukcyjnej, wykonanej w postaci monolitycznej żelbetowej i z bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego. W wyniku obliczeń otrzymano rozkłady temperatury w przekroju ściany, z wyznaczeniem charakterystycznych wartości w miejscach szczególnych. Dla przyjętych założeń wykazano nieznaczne zróżnicowanie temperatury na wewnętrznej powierzchni ściany oraz duże wartości czynnika temperaturowego fRsi.
EN
The article presents the results of numerical calculations of external walls insulated with polystyrene with an additional fire barrier in the form of mineral wool. Two types of construction layer were established, made of monolithic reinforced concrete and autoclaved aerated concrete blocks.As a result of the calculations, temperature distributions in the cross-section of the wall were obtained, with their characteristic values in specific places. For the assumptions made, a slight temperature variation on the inner surface of the wall and high values of the temperature factor fRsi were demonstrated.
PL
W artykule przedstawiono informacje dotyczące wyboru odpowiedniego systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych samonośnych izolacyjno-konstrukcyjnych płyt warstwowych z dwustronną okładziną metalową, zgodnych z PN-EN 14509:2013-12. W zależności od systemu oceny opisano zakres odpowiedzialności producenta i zadania jednostki notyfikowanej oraz ewentualne problemy z wyborem pomiędzy systemem 3 i 1 w przypadku klasy reakcji na ogień A, B, C. Omówiono również systemy oceny płyt warstwowych do zastosowania konstrukcyjnego, zgodnych z projektem normy EN 14509-2.
EN
The article presents information on the selection of an appropriate system of assessment and verification of constancy of performance for self-supporting double skin metal faced insulation panels compliant fromPN-EN 14509: 2013-12. Depending of the system, the manufacturer’s scope of responsibility and the tasks of the notified body are described and potential problems with the decision to choose between system 3 and 1 for fire reaction class A, B, C. Assessment systems for sandwich panels for structural application compliant form the draft of standard EN 14509-2 are also discussed.
4
Content available remote Co warto wiedzieć o wodzie i jej działaniu na dachach
PL
W artykule przedstawiono analizę izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych i uderzeniowych wybranych przegród w budynkach wielorodzinnych. Wyniki pomiarów izolacyjności akustycznej porównano z wymaganiami normowymi oraz zaprezentowano rozwiązania umożliwiające spełnienie tych wymagań. Przedstawiono także przykładowy wpływ ocieplenia ściany wewnętrznej na izolacyjność akustyczną.
EN
The article presents an analysis of acoustic insulation against airborne and impact sounds for selected partitions in multi-family buildings. The results of measurements of acoustic insulation are presented together with their comparison to standard requirements. Solution enabling meeting standard requirements were also presented. The article also presents an example of the impact of the application of internal wall insulation on the acoustic insulation.
6
Content available remote Prefabrykowane budownictwo drewniane
EN
This article focuses on the difficulties in ensuring longwall stability resulting from the wrong geometric form of the structure of powered support sections. The authors proved, based on the in-situ measurements and numerical calculations, that proper cooperation of the support with the rock mass requires correct determination of the support point for the hydraulic legs along the length of the canopy (ratio), as well as the inclination of the shield support of the section of the powered roof support. The lack of these two fundamental elements may lead to roof drops that directly impact the production results and safety of the people working underground. Another matter arising from the incorrect geometric form of the construction are the values of forces created in the node connecting the canopy with the caving shield, which can make a major contribution to limit the practical range of the operational height of the powered roof support (due to interaction of powered support with rockmass) in terms of the operating range offered by the manufacturer of the powered support. The operating of the powered roof support in some height ranges may hinder, or even in certain cases prevent, the operator of powered support, moving the shields and placing them with the proper geometry (ensuring parallelism between the canopy and the floor bases of the section).
8
Content available remote Docieplenia kompleksowo
EN
The article discusses the applicable laws and requirements, developed by: the ETICS system providers, ITB and SSO, which must be complied with and fulflilled by an investor, a designer and a contractor to properly design and construct the insulation of building walls in the ETICS technology, and then keep it in good technical condition.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań 9 zbrojonych ścian murowych wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). W ścianach zastosowano zbrojenie w postaci stalowych kratowniczek oraz siatek z tworzywa sztucznego. Analizowano wpływ otulenia zbrojenia na parametry ścian. W sześciu modelach zastosowano tzw. spoinę jednostronną (zbrojenie zagłębiano w zaprawie), a w kolejnych trzech spoinę dwustronną (zbrojenie układano w warstwie zaprawy i przykrywano kolejną warstwą). Modele zbadano na ściskanie wg normy PN-EN 1052-1:2000. Wyniki porównano z rezultatami badań ścian niezbrojonych.
EN
The paper presents the results of tests of 9 reinforced masonry walls made of autoclaved aerated concrete (AAC). The models were reinforced with truss type steel reinforcement or with plastic grids. The influence of reinforcement cover on the wall parameters was analysed. In 6 models, a so-called one-sided bed joints was used (reinforcement was embedded in the mortar), and the next in 3 models a two-sided bed joints was used (reinforcement was laid on the mortar joint and covered with another layer of mortar). The models were tested under compression in accordance with PN-EN 1052-1:2000. The results were compared with the results of tests of unreinforced walls.
10
Content available remote BIM w modelowaniu prefabrykatów do wznoszenia budynków mieszkalnych
PL
Niniejszy artykuł prezentuje wyniki pomiarów przeprowadzonych w czasie kolejnych dziesięciu dni na łańcuchach przenośnika zgrzebłowego pracującego w ścianie o ruchu ciągłym. Pomiary przeprowadzono w lipcu 2016 roku przy aktywnym wsparciu koncernu Tauron Wydobycie SA w Zakładzie Górniczym „Sobieski". Po raz pierwszy udała się techniczna realizacja ciągłego nadzoru i zapisu przebiegu sił w łańcuchach. Istotne informacje o rozkładzie sił w parze łańcuchów, rozmiarach obciążenia w fazie rozruchu oraz rozkład sił wstępnego napięcia łańcuchów zostały niezawodnie uchwycone w formie umożliwiającej ich późniejszą analizę.
EN
The article presents the results of the measurements carried out over the sequent ten days on chains of scraper conveyor working at a longwall with continuous operation. The measurements were carried out in July 2016 with active support of Tauron Mining SA in the „Sobieski" mine. For the first time, the technical implementation of continuous surveillance and recording of the course of forces in chains was successful. Essential information on the distribution offerees in the pair of chains, load values at the start-up phase and the distribution of the pre-tension forces of the chains have been reliably captured in a form allowing for their further analysis.
PL
W artykule omówiono problem wpływu doboru metody oceny oddziaływań poziomych na wartość obciążenia tarcz ściennych budynku o drewnianej konstrukcji szkieletowej. Ponadto przedstawiono przykład obliczeniowy budynku o niesymetrycznym układzie ścian usztywniających, w przypadku którego przeprowadzono rozdział obciążeń metodami analitycznymi oraz metodą numeryczną.
EN
This article presents the problem of distribution of lateral loads on the shear walls in a wood frame buildings. The paper presents methods of lateral load distribution and their comparison on the example of a building with an eccentric location of shear walls. The results obtained from the analytical methods were compared with the results obtained from numerical calculations made using the finite element method.
PL
Realizacja programu badawczego ukierunkowanego na określenie wpływu buforowania wilgoci w wyprawach tynkarskich na mikroklimat pomieszczeń wymaga monitorowania zawartości wilgoci w warunkach przemieszczającego się frontu zawilgacania, a także cofania się strefy odsychania wilgoci w głąb materiału. Na przykładzie podciągania kapilarnego w okładzinach ściennych wykonanych z płyt g-k, silikatowych, wapienno-perlitowych itp. przetestowano wiele metod pomiarowych. Zadowalające wyniki, potwierdzone pomiarami grawimetrycznymi, uzyskano w przypadku zastosowania bezstykowej metody działającej na zasadzie rejestracji zmian pochłaniania i odbijania promieniowania emitowanego w paśmie bliskiej podczerwieni. Na przykładzie analizy rozkładu wilgoci podciąganej kapilarnie przez materiał bezpośrednio kontaktujący się z wodą, a także w warunkach higroskopijnego poboru wilgoci z powietrza oceniono dokładność metody w różnych zakresach wilgotności, tj. od nasycenia materiału wodą do wilgotności równowagowej w stanie powietrzno-suchym. Inne testowane metody pomiarowe, działające na zasadzie pomiaru rezystancji, stałej dielektrycznej czy absorpcji promieniowania mikrofalowego nie dawały możliwości monitorowania zmieniającej się w czasie zawartości wilgoci w strefie przypowierzchniowej. Opisany w artykule eksperyment wykazał pełną przydatność metody radiometrycznej.
EN
Implementation of a research program aimed to determine the impact of moisture buffering of mortar plaster on the microclimate of premises requires monitoring of the moisture content of moving conditions of front moistening, as well as reversion of the zone of moisture drying into the material. On the example of the capillarity in wall coverings made of plasterboard, silicate and lime-perlite, etc. tested a number of measurement methods. A fully satisfactory results, confirmed by gravimetric measurements were obtained using the contactless method of operating on the basis of registration of changesin the absorption of radiation emitted near infrared band. On the example of the analysis of the distribution of moisture by capillarity using a material directly in contact with the water, and in terms of a hygroscopic intake of moisture from the air the accuracy achieved in various ranges of humidity was rated, ie. from a material saturated with water to equilibrium moisture in the air-dry state. Other tested measurement methods operating on the principle of resistance measurement, the dielectric constant or absorption of microwave radiation did not give possibility of monitoring the time-varying moisture content. Described in the article, the experiment showed full usability of radiometric methods.
PL
W artykule przedstawiono wymagania w zakresie współczynnika przenikania ciepła przez ściany zewnętrzne zgodnie z aktualnym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Omówiono badania dotyczące porównania przyczepności zaprawy do styropianu białego i grafitowego w różnych warunkach sezonowania, a także próby naświetlania obu rodzajów styropianu.
EN
The article presents the heat transfer coefficient requirements for external walls, according to the currently applicable Regulation on the technical requirements applicable to buildings and their locations. There is a discussion of tests comparing the mortar adhesion properties for white and graphite EPS in different seasoning conditions, as well as attempts at light treatment of the two types of EPS.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów terenowych dotyczących poziomu dźwięków uderzeniowych przenikających do pomieszczeń mieszkalnych z pomieszczeń komunikacji ogólnej (podestów i biegów schodowych). Badania dotyczą wybranych układów pomieszczeń w budynkach wielorodzinnych i obejmują konstrukcję schodów wykonanych bez użycia elementów dźwiękoizolacyjnych oraz przypadek, w którym zastosowano takie rozwiązania. Na podstawie porównania uzyskanych wyników podjęto próbę oceny skuteczności rozwiązań wibroakustycznych oraz wpływu jakości robót wykończeniowych na stopień realizacji ochrony przed hałasem w pomieszczeniach mieszkalnych.
EN
The article presents the results of field measurements of sounds penetrating to residential spaces from general circulation areas (landings and flights of stairs). The measurements apply to selected layouts of rooms in multi-family buildings, comprising a stair frame built without soundproofing components, and a case study of practical application of such solutions.
17
Content available remote Techniczne możliwości modernizacji mieszkaniowego budownictwa uprzemysłowionego
PL
Mieszkania w budynkach wykonane według standardów sprzed kilkudziesięciu lat nie spełniają obecnych wymagań użytkowników, dlatego niezbędne będą działania modernizacyjne. W artykule przedstawiono ogólne zasady modernizacji technicznej budynków dla zachowania bezpieczeństwa i podwyższonych wymagań użytkowych.
EN
Residential buildings originally erected according to the standards of a few decades ago do not meet the requirements of today’s users. Thus, upgrading will be necessary. The article presents the general principles of upgrading buildings for safety and improved functional criteria.
PL
W drugiej części artykułu omówiono uszkodzenia wywołane błędami na etapie wznoszenia oraz podczas eksploatacji obiektu. Opisano też wpływy wywołane obciążeniami wyjątkowymi, których wystąpienia nie sposób przewidzieć podczas projektowania, wznoszenia i eksploatacji obiektu. Przedstawiono również uszkodzenia wypraw tynkarskich.
EN
The second part of the paper discusses the types of damage caused by poor performance and bad implementation and use. There is also a description of the impact of extraordinary loads which cannot be foreseen at the time of designing, erecting and using the structure. There is also a presentation of types of damage to plaster coatings.
19
Content available remote Przyczyny uszkodzeń murów (cz. 1) Uszkodzenia spowodowane błędami projektowymi
PL
Artykuł dotyczy uszkodzeń murów spowodowanych błędami projektowymi. Omówiono w nim uszkodzenia spowodowane brakiem obliczeniowego sprawdzenia nośności, uszkodzenia będące wynikiem koncentracji naprężeń oraz ugięć stropów i belek. Opisano skutki wpływów termicznych i reologicznych oraz osiadań podłoża gruntowego.
EN
The paper presents a description of types of damage caused to masonry walls by design errors. The discussion covers damage caused by failure to verify load-bearing capacity through calculation, and damage due to stress concentration and deflections of floor slabs and beams. The effects of thermal and rheological influences and ground subsidence are described.
20
Content available remote Naprawa i wzmacnianie murów
PL
W artykule omówiono rodzaje ścian, biorąc pod uwagę zarówno charakter pracy statycznej i przeznaczenie, jak i ich rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe. Przedstawiono schemat diagnostyki konstrukcji murowych, scharakteryzowano poszczególne jej działania, poczynając od analizy dokumentacji i warunków eksploatacji konstrukcji, poprzez wizję lokalną, badania in situ i laboratoryjne oraz analizę stanu granicznego konstrukcji, kończąc na ocenie stanu technicznego. Omawiając wzmacnianie ścian, przedstawiono zarówno metody tradycyjne, jak i nowoczesne strategie wzmocnienia konstrukcji murowych.
EN
The article contains a discussion of types of walls in terms of desingation, structure and material solutions. Then, by presenting a diagnostic scheme for masonry structures, a description of specific actions follows, starting with the analysis of the documentation and the operating requirements for the structure, through site inspection, in-situ and laboratory testing, and analysis of the limit state for the design, ending with an assessment of the technical condition. The discussion of walls reinforcement covers both the traditional methods and the advanced strategies for reinforcement of masonry structures.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.