Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 79

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  atmosfera
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Zanieczyszczenie powietrza ma znaczący wpływ na zdrowie i aktywność człowieka. Przyczyną złej jakości powietrza są uwalnianie do atmosfery antropogeniczne i naturalne zanieczyszczenia. Jednak warunki meteorologiczne, takie jak: brak wiatru, pionowe ruchy atmosfery czy brak opadów atmosferycznych, powodują długotrwałe wysokie stężenie zanieczyszczeń. Wpływa to bezpośrednio na jakość życia i zdrowie mieszkańców. Wymuszenie ruchów atmosferycznych może spowodować znaczną i szybką redukcję koncentracji zanieczyszczeń na stosunkowo dużym obszarze, np. obejmującym takie miasto jak Kraków. W pracy opisano działanie wynalazku zmniejszającego stężenia pyłów w atmosferze oraz przedstawiono wstępną analizę uzyskanych wyników. Wynalazek tworzy cykl fal uderzeniowych poprzez eksplozję mieszaniny gazów palnych i powietrza. Skutkiem działania fali uderzeniowej jest zniszczenie struktury warstwy inwersji temperaturowej atmosfery, co umożliwia powstawanie pionowych ruchów powietrza, prowadzących do naturalnego rozpraszania smogu. Wstępne wyniki wskazują na średnią redukcję stężenia pyłu zawieszonego PM10 o blisko 20% w warstwie atmosfery na wysokości do 100 m w pojedynczym, 11-minutowym cyklu generatora, składającym się na 110 wybuchów.
EN
Ambient air pollution affects human health and activity significantly. The causes of poor air quality ore anthropogenic and natural emissions of pollutants released to the atmosphere. However, meteorological conditions such as lack of wind, vertical movement of the atmosphere, or absence of precipitation cause high and long-lasting pollution concentrations, which directly affect the quality of life and health of the population. The unnatural enforcement of atmospheric movement may induce a significant and rapid reduction in the concentration of pollution in a relatively large area, i.e. covering a city such as Kraków. This paper describes the operation of an invention reducing PM concentrations in the atmosphere and presents a preliminary analysis of the results of its operation. The invention creates a cycle of shock waves by exploding a mixture of combustible gases and air. The result of shock wave is the destruction of the structure of the atmospheric temperature inversion layer, which enables the formation of vertical movement of the atmosphere, leading to a reduction in air pollution concentration. The initial results of the device operation demonstrate an average reduction of PM10 concentration of almost 20% in the atmosphere layer at the height of up to 100 m in a single cycle of 11 minutes consisting of 110 explosions.
EN
This paper presents a study on the architecture created for the needs of Maggie's, a charity organisation, whose main aim since 1995 has been the creation of facilities (centres) for the short-term stay of cancer patients and their families without accommodation options. The main purpose of Maggie's facilities is to provide patients and their loved ones with a sense of home security and peace during hospital therapies. This paper discusses several centres, located all over the world, as well as the features of shaping space common to the presented examples as determined. Their architectural layouts were analysed with a focus on patient needs and activity. Based on the designs of Maggie's Centres, we identified basic principles of design and interior arrangement that can be used in other medical buildings and those that require their patients to maintain a high degree of psychophysical comfort. This paper presents evidence of the importance of a homely atmosphere in healthcare settings.
PL
W artykule przedstawiono badania prowadzone nad architekturą zaprojektowaną dla potrzeb organizacji Maggie’s Center, której głównym celem od 1995 roku jest tworzenie obiektów (ośrodków) służących do krótkotrwałego pobytu osób cierpiących na choroby nowotworowe i ich rodzin bez możliwości noclegowych. Maggie’s Center mają przede wszystkim zapewnić pacjentom, a także ich najbliższym poczucie domowego bezpieczeństwa oraz spokoju, kiedy są w trakcie szpitalnych terapii. Omówiono kilka z nich, zlokalizowanych w różnych miejscach świata, a następnie określono wspólne dla przedstawionych przykładów cechy kształtowania przestrzeni. W szczególny sposób przeanalizowano układ architektoniczny w stosunku do potrzeb i sposobu funkcjonowania osób chorych. Na podstawie projektów Maggie’s Center wskazano podstawowe zasady projektowania oraz aranżacji wnętrz, które mogłyby być w przyszłości wykorzystywane w innych budynkach funkcji medycznej, a wymagających wysokiego komfortu psychofizycznego pacjentów. W artykule prezentuje się dowody na znaczenie domowej atmosfery w ośrodkach służby zdrowia.
3
Content available remote Atmosfera architektury w humanizacji teorii i metod projektowych
PL
W artykule omówiono badania nad atmosferą architektury, stawiające w centrum ludzki odbiór przestrzeni, a przez to poszerzające humanistyczny aspekt teorii i projektowania architektonicznego oraz urbanistycznego. Odnosząc badania własne do aktualnej wiedzy autorka przedstawia różne definicje atmosfery i metodologie jej opisu, które coraz mocniej wchodzą w obszar neurofizjologii i psychologii, ale też w nowym świetle wartościują kontemplację, opisy literackie, zdjęcia, scenografię.
EN
This paper discusses the study of the atmosphere of architecture, which places human perception of space at the centre, and thus expands the humanist aspect of architectural and urban theory and design. Referring her own research to the current state of the art, the author presents various definitions of atmosphere and methodologies of its description, which considerably encroach into the field of neurophysiology and psychology, but also value contemplation, literary descriptions, photographs and stage design in a new light.
PL
Opisano autorski pomysł dynamicznego działania na warstwę przyziemną atmosfery jako efektywną metodę wentylacji i redukcji smogu obszarów zurbanizowanych. Przeprowadzone badania dotyczyły efektywności wież wentylacyjnych i komina wentylacyjnego oraz współpracy koncentrycznego wentylatorów systemu z kominem wentylacyjnym. Wyniki potwierdziły, że sprawność systemu jest wystarczająca.
EN
This paper describes the original ideas about dynamic action on atmospheric boundary layer as an effective method of urban ventilation and smog reduction. The performed tests focuses on efficiency of ventilation towers and vertical exhaust (ventilation chimney) and cooperation between a concentric system of ventilation towers and a ventilation chimney. The results confirmed a sufficient level of efficiency of cleaning an area where the system is located.
EN
The problem of harmful casting resins has been present in foundries for many years. Manufacturers are introducing new products that contain in their composition environmentally and eco-friendly ingredients. Unfortunately, not all types of technology can be used, sometimes environmental benefits are disproportionate to the quality of castings and their price. In the foundry industry, the most popular binders are based on organic compounds (often carcinogenic) and other harmful substances. Due to strict legal regulations regarding environmental protection, as well as care for the foundry's workers' comfort - their occurrence should be reduce to a minimum. These compounds often behave also depending on the conditions of use (temperature, atmosphere). The application of various methods of thermal analysis and spectroscopic methods allows to verify the mechanism of resin decomposition process in relation to conditions in the form in both inert and oxidizing atmosphere. For analysis the resins from cold-box technology, were used TG–DTG–DSC, Py-GC/MS methods and specified the course of changes occurring in combination of different atmosphere.
6
PL
SuperDARN (Super Dual Auroral Radar Network) jest światową siecią radarów koherentnego rozpraszania w paśmie wysokich częstotliwości HF (High Frequency) do badań górnych warstw atmosfery, mezosfery, jonosfery, termosfery oraz ich sprzężenia z magnetosferą i wiatrem słonecznym. Do głównych tematów badawczych SuperDARN z dziedziny fizyki atmosfery należą echa mezosferyczne, fale planetarne i związane z nimi przemieszczające się zaburzenia jonosferyczne oraz inne przejawy oddziaływania atmosfery neutralnej ze zjonizowaną. W artykule przedstawiamy perspektywy dla rozwoju badań atmosfery z użyciem radarów SuperDARN w kraju, ze szczególnym uwzględnieniem badań z dziedziny elektryczności atmosferycznej.
EN
SuperDARN (Super Dual Auroral Radar Network) is a global network of coherent scatter radars in the HF (High Frequency) band for studying the upper atmosphere, mesosphere, ionosphere, thermosphere and their coupling with the magnetosphere and solar wind. SuperDARN research topics in the field of atmospheric physics include mesospheric echoes, planetary waves and associated travelling ionospheric disturbances, and other manifestations of the interaction of neutral and ionised atmosphere. In the article we present prospects for the development of atmospheric research in Poland using SuperDARN radars, with particular emphasis on research studies in the field of atmospheric electricity.
7
Content available SuperDARN w Polsce – perspektywy
PL
SuperDARN (Super Dual Auroral Radar Network) jest światową siecią radarów do badania górnych warstw atmosfery, jonosfery i ich sprzężenia z magnetosferą i wiatrem słonecznym (Greenwald i in. 1995; Chisham i in. 2007; Lester 2008, 2013, Nishitani i in. 2019). W artykule przybliżamy szczegóły techniczne, tematy badawcze i publikacje związane z działalnością SuperDARN oraz korzyści płynące z polskiego w nim udziału, który mógłby wzmocnić badania krajowe, jak i współpracę międzynarodową oraz otworzyć nowe tematy badawcze. Zanim to będzie możliwe, należy rozwiązać kilka technicznych kwestii, których tło i perspektywy nakreślamy.
EN
SuperDARN (Super Dual Auroral Radar Network) is a global radar network for studying the upper atmosphere, ionosphere, thermosphere and mesosphere and their coupling with the magnetosphere and solar wind (Greenwald et al. 1995; Chisham et al. 2007; Lester 2008, 2013, Nishitani et al. 2019). In the article we bring closer to national readers the SuperDARN network through describing its technical details, projects and publications. In addition to strengthening present research Polish participation in SuperDARN could result in development of new topics in national research and in international cooperation. Before it is possible, several technical issues should be solved, the background and perspectives of which we outline in the article.
EN
The present manuscript presents the view point of the author for providing a course on environmental history for chemistry students and secondary school pupils. Special attention is paid on the societal developments in the twentieth century when the anthropogenic impacts on the environment have become especially deep and devastating. The course of lectures is focused on the environmental changes in each environmental phase (lithosphere, atmosphere, hydrosphere, biosphere) as well as in the society as a whole. The process of environmental changes is illustrated by various examples from each natural system in consideration and the anthropogenic factor for each one of them is defined and discussed. The presented material is an example for organization of an environmental history course of lecture which could be subject of additional information and conclusions related to the social attitude to the problem of environmental pollution and environmental risk assessment.
EN
This article presents measurement of solar radiation properties and thermal energy of the atmosphere in Rzeszów (φ = 50°02’N, λ = 22°17’E). The measurements include direct, diffuse and global solar radiation as well as thermal radiation from the atmosphere. Weather station provides six of the most important weather parameters: air pressure, temperature, humidity, rainfall, speed and direction. Sky radiometer with dedicated sun tracker provides multiband measurement of direct and diffuse solar radiation. Measurement results from over 4 years have been collected so far and may be used to estimate energy yields from solar systems. The article presents selected results of solar radiation and weather parameters in 2017.
PL
W artykule zaprezentowano pomiary właściwości promieniowania słonecznego i energii cieplnej otoczenia w Rzeszowie (φ = 50°02'N, λ = 22°17'E). Pomiary obejmują promieniowanie słoneczne bezpośrednie, rozproszone i całkowite, dodatkowo mierzone jest promieniowanie cieplne atmosfery. Kompaktowa stacja pogodowa umożliwia pomiar sześciu najważniejszych parametrów pogodowych: ciśnienia powietrza, temperatury, wilgotności, opadów oraz prędkości i kierunku wiatru. SkyRadiometr z dedykowanym układem śledzenia słońca zapewnia wielopasmowe i spektralne pomiary bezpośredniego promieniowania słonecznego i wielopasmowe pomiary rozproszonego promieniowania słonecznego. Obecnie pomiary obejmują okres ponad 4 lat, które można wykorzystać do oszacowania uzysku energii z systemów słonecznych.
PL
W przeciwieństwie do dwutlenku węgla, monitorowanego na różne sposoby, emisja metanu jest słabo poznana i przedstawia sobą zagrożenie, którego wcześniej nie brano pod uwagę. W publikacji omówiono zmiany emisji tego gazu do atmosfery w czasie oraz w zależności od źródła jego pochodzenia. Przedstawiono wpływ metanu na globalny efekt cieplarniany, zwracając uwagę na trudności z identyfikacją rzeczywistej jego emisji. Wskazano znaczenie badań dotyczących niekontrolowanej jego emisji, w celu podjęcia stosownych działań zmierzających do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, a pochodzących m.in. z rolnictwa. Autorki stwierdzają, że obecnie metan powinien stać się głównym obiektem troski w sferze kontrolowania zmian klimatycznych, co wynika z gwałtownego wzrostu jego ilości w atmosferze.
EN
There are different methods for carbon dioxide emissions monitoring, but the problem of methane emissions is still not well known and not taken into account. In the paper fluctuations of methane emissions depending on time and sources are described. The influence of methane on the global warming effect is discussed and the problem of real emissions identification is pointed. The need of proper investigations and emissions reduction is stated. Since the amount of methane in atmosphere is dramatically rising special attention should be paid here for climate changes monitoring.
EN
The number of patients sensitive to the allergenic pollen from different plant species has been constantly increasing. The severe cases of pollen allergy (pollinosis) can lead to the asthma development. The bronchial asthma is common pollinosis aggravation. It is one of the most widely spread chronic diseases typical both of children and of adults [4,8,9]. So, it is very important to analyze the pollen obtained from the allergic plants and to study the time changes in the levels of its concentration in the atmospheric air. To solve the above task, we should monitor the factors that influence the pollen emission and its spread in the air. On the bases of the study we can build the regression model for conducting such an analysis and for forming the prognosis.
PL
Liczba pacjentów wrażliwych na alergeny pyłku z różnych gatunków roślin, stale wzrasta. Poważne przypadki alergii na pyłki (Pyłkowica) może prowadzić do rozwoju astmy. Astma oskrzelowa jest najczęstszym ostrym następstwem pyłkowicy. Jest to jedna z najbardziej rozpowszechnionych chorób przewlekłych typowych zarówno dla dzieci i dorosłych. Jest więc bardzo ważne, aby analizować pyłek otrzymany z roślin alergennych i badać zmiany jego stężenia w czasie w powietrzu atmosferycznym. W celu rozwiązania powyższego zadania należy monitorować czynniki mające wpływ na emisję pyłku i jego rozprzestrzenianie się w powietrzu. Na bazie badań możemy zbudować model regresji dla przeprowadzenia takiej analizy i formowania prognoz.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
3020--3029, CD 1
PL
Artykuł zawiera analizę możliwości zwiększenia konkurencyjności i wydajności przedsiębiorstwa zajmującego się wykonywaniem analiz i obliczeń związanych z symulacjami rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze poprzez zastosowanie komputerów klastrowych, jako narzędzia minimalizującego czas obliczeń. Autor opisuje również zagadnienia związane z podstawami modelowania systemów monitorujących rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. Opisane zostały również podstawowe podziały zanieczyszczeń, typy źródeł zanieczyszczeń i rodzaje emiterów. W dalszej części artykułu opisano podstawowe typy opisywanych modeli, jak również możliwe ich implementacje programistyczne, a także sposoby optymalizacji i usprawnienia ich działania poprzez zastosowanie klastrów komputerowych podczas wykonywania obliczeń.
EN
This article contains information about modeling of pollutants dispersion systems in the atmosphere. It also describes main types of pollutants, emission points and analysis of typical atmosphere pollutant dispersion models. It shows a way of using computer cluster systems in modeling process and a proper programming libraries for parallel computing. It also contains information about computational efficiency’s increase possibilities and computer cluster systems using profits for computational industries.
EN
An original model of atmospheric wave propagation from ground sources to the ionosphere in the atmosphere with a realistic high-altitude temperature profile is analyzed. Shaping of a narrow domain with elevated pressure in the resonance region where the horizontal phase wave velocity is equal to the sound velocity is examined theoretically within the framework of linearized Eq.s. Numerical simulations for the model profiles of atmospheric temperature and viscosity confirm analytical result for the special feature of wave fields. The formation of the narrow domain with plasma irregularities in the D and low E ionospheric layers caused by the acoustic gravity wave singularity is discussed.
EN
A study of combined effects of valley-weathering and valley-shaperatio on the ground motion characteristics and associated differential ground motion (DGM) is documented in this paper. In order to properly quantify the weathering effects, a forth-order-accurate staggered-grid viscoelastic time-domain finite-difference program has been used for the simulation of SH-wave responses. Simulated results revealed that the defocusing caused by valley is frequency-independent in contrast to the ridge-focusing. A decrease of average spectral amplification (ASA) with an increase of shape-ratio of the non-weathered triangular and elliptical valleys was obtained. Overall, the amplification and de-amplification pattern was larger in case of triangular valleys as compared to the elliptical valleys. It can be concluded that the dwelling within or near the topcorners of weathered valleys may suffer more damage as compared to their surroundings. A weathered triangular valley with large shape-ratio may cause unexpected damage very near its top-corners since both the ASA and DGM are largest.
PL
Badano konwersję siarki w trakcie spalania komunalnych osadów ściekowych oraz mieszanek węglowo-osadowych na stanowisku doświadczalnym z cyrkulacyjną warstwą fluidalną w atmosferze O2/CO2 zawierającej 21-35% tlenu.
EN
Sewage sludge and fuel mixts. compounded by addn. of sewage sludge (10-50%) to bituminous coal were combusted in a fluidized bed boiler with O2 (21-35% by volume) in CO2 atm. The conversion of S to SO2 increased up to 94% with increasing O2 content in CO2 atm. The conversion of S to SO3 was low (2-6%) and to H2S was negligible (below 0.5%).
PL
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie aktualnych działań Zakładu Technologii Kosmicznych Instytutu Lotnictwa na drodze rozwoju komputowych symulacji lotu rakiet. W pierwszej części publikacji wyjaśniono potrzebę tworzenia omawianego oprogramowania i dotychczasowe osiągnięcia pracowników w tej dziedzinie. Główną część artykułu poświęcono zaawansowanym metodom symulacji lotu rakiet watmosferze ziemskiej, czyli algorytmom obecnie rozwijanym przez autora niniejszego tekstu. Oprócz informacji dotyczących przyjętych założeń przedstawiono aktualne możliwości tworzonego oprogramowania. W krótkim podsumowaniu określono dalsze kierunki rozwoju projektu.
EN
The paper presents current efforts undertaken at the Institute of Aviation to develop computer program for simulation of rocket flight in the atmosphere as well as for satellite’s launcher. The main content of this work includes a description of advanced algorithms for 6 degrees of freedom rocket flight modelling in the atmosphere. The initial results of exemplary calculations of flight of the single stage rocket in atmosphere and two stage satellite launcher are presented in the paper. Further planes of improvements of the developed program are also presented.
PL
W artykule dokonano analizy zmian poziomów emisji głównych substancji pyłowo-gazowych uwalnianych ze źródeł stacjonarnych zainstalowanych w szczególności w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach. We wstępnej części artykułu przedstawiono uwarunkowania geopolityczne i historyczne emisji zanieczyszczeń w polskiej energetyce, następnie przybliżono najistotniejsze wymogi prawne związane z ochroną powietrza atmosferycznego determinujące podejmowanie różnorakich działań przez prowadzących instalacje w celu dotrzymywania obowiązujących normatywów emisyjnych. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wymusza konieczność dostosowania standardów ochrony atmosfery do poziomu obowiązującego we Wspólnocie. Niezmiernie istotnym instrumentem mającym na celu ochronę atmosfery jest system handlu uprawnieniami do emisji (ang. EU ETS), który od roku 2005 jest najważniejszym mechanizmem w Unii Europejskiej w walce z emitowanymi gazami cieplarnianymi w szczególności dwutlenkiem węgla. Polska, jako jedyny kraj w Unii Europejskiej posiada strukturę zużycia pierwotnych nośników energii opartą w ponad 80% na kopalnych paliwach stałych determinujących stosunkowo wysokie wskaźniki emisji podstawowych zanieczyszczeń pyłowo-gazowych. W ramach projektu realizowanego w Głównym Instytucie Górnictwa przeprowadzono badania ankietowe mające na celu zebranie informacji nt. zmian emisji głównych zanieczyszczeń pyłowo-gazowych w przedsiębiorstwach energetycznych w latach 2005–2011, a więc od początku okresu funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji. Wyniki badań pozwoliły również na określenie głównych przyczyn zmian emisji tych substancji. Tymi przyczynami były przede wszystkim zmiany w aktywności przedsiębiorstw energetycznych uwarunkowane sytuacją makroekonomiczną w poszczególnych latach badanego okresu, koniecznością podejmowania działań techniczno-organizacyjnych w celu dostosowania się do zaostrzających się standardów emisyjnych okreoelonych w obowiązującym prawodawstwie, stopniową zmianą struktury paliw – stosowanie biomasy i innych paliw w szczególności gazowych charakteryzujących się niższymi od węgla wskaźnikami emisji zanieczyszczeń. Niebagatelne znaczenie dla ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych ma również system handlu uprawnieniami do emisji, który został ustanowiony w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w szczególności dwutlenku węgla. Działania podejmowane przez przedsiębiorstwa energetyczne w celu redukcji emisji CO2 wpływają również na ograniczenie emisji innych substancji uwalnianych do powietrza atmosferycznego.
EN
The paper analyzes the changes in the levels of emissions of the main dust and gas substances released from stationary sources, in particular those installed in power plants, combined heat and power, and heating plants. The paper begins with the geopolitical and historical background of pollutants emissions in the Polish power industry. The analysis then introduces the most relevant legal requirements relating to the protection of atmospheric air, determining the course of activities undertaken by operators aimed at meeting those emission standards. Poland’s accession to the European Union brings with it the need to adopt the atmospheric protection standards that are legally binding within the Community. One instrument of vital importance to the protection of the atmosphere is the system of emissions trading (called EU ETS) which, since 2005, has been the most important mechanism in the European Union in the struggle against greenhouse gas emissions (in particular carbon dioxide). Poland, uniquely among European Union members, has a structure of primary energy structure whereinmore than 80%of production is based on fossil fuels, causing relatively high rates of basic dust and gas emissions. Under the auspices of a project prepared for the Central Mining Institute, a survey was conducted in order to gather information on the changes in emissions of major dust and gas pollutants by energy-producing companies in the years 2005–2011 (from the beginning of the operation of the emissions trading scheme). The results of the research made it possible to identify the main causes of changes in the emissions of these substances. These changes stemmed from the energy companies’ implementation of technical and organizational measures to meet increasingly stringent emissions standards set out in the current legislation. This has meant gradual changes in the structure of fuels, such as biomass and natural gas, which are characterized by lower levels of carbon emissions. The actions undertaken by energy companies to reduce CO2 emissions also affect the emissions of other substances into the air.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
655--665, CD 2
PL
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na problem emisji do atmosfery przez statki morskie związków toksycznych takich jak m.in. NOx, SOx, cząstki stałe oraz dwutlenek węgla. Wprowadzony w życie 19 maja 2005 roku Załącznik VI Konwencji MARPOL dotyczący zapobieganiu zanieczyszczania powietrza przez statki, wymusił na armatorach stosowanie rozwiązań zmierzających do ograniczenia emisji do atmosfery tych szkodliwych substancji. Mogą to być rozwiązania natury konstrukcyjnej jak również wynikające z właściwej eksploatacji statku. W artykule przedstawiono różne metody redukcji emisji związków toksycznych oraz CO2 na statkach morskich , pozwalające dostosować się do wymagań konwencji oraz innych uregulowań prawnych w tym zakresie.
EN
The goal of the paper is to focus on the problem of emission of toxic compounds e.g. NOx, Sox and CO2 from seagoing ships to environment. The VI Amendment to MARPOL Convention concerning prevention against air pollution by seagoing ships, brought into practice in May 19th 2005, forced ship owners to use means for reduction of environment harmful substances emission to atmosphere. They may comprise construction and operating methods. The article presents various methods of reduction of toxic substances and CO2 by seagoing vessels in order to adapt to the requirements of the Convention and other legal regulations in this regard.
EN
The paper presents the real results of the thermal modernization activity based on the monitoring of their effects. The ana-lysis includes energy consumption of the building in relation to the existing climatic conditions, the nature of the microclimate in rooms and pollutant emissions to atmosphere of fuel combustion products. This analysis was carried out to evalu-ate the influence of energy saving activities on microclimate interior conditions and the state of the external environment.
PL
W artykule przedstawiono rzeczywiste rezultaty działań termomodernizacyjnych na podstawie monitoringu ich efektów. Analiza zawiera dane dotyczące zużycia energii w relacji do istniejących warunków klimatycznych, stanu mikroklimatu wnętrz w pomieszczeniach, emisji szkodliwych substancji pochodzących ze spalania paliw do atmosfery. Analiza zawiera również ocenę wpływu działań energooszczędnych na stan warunków mikroklimatu wnętrz oraz środowiska zewnętrznego.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu eksploatacji urządzeń ziębniczych stosowanych w przemyśle spożywczym na atmosferę. Badaniami objęto grupę urządzeń stosowanych w obiektach handlowych i gastronomicznych. Za miarę takiego wpływu przyjęto wartości całkowitego równoważnego wskaźnika ocieplenia (TEWI) oraz jego składowych.
EN
This paper presents results of investigation of the impact of the refrigeration equipment operation used in the food industry on the atmosphere. The study included a group of devices used in catering and grocery stores. The total equivalent warming index (TEWI) and is components arę taken as a measure of this effect.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.