Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy rozpoznano możliwości badawcze nowych technik transmisyjnej mikroskopii elektronowej opartych o filtrację energii elektronów przechodzących przez próbkę - spektroskopii strat energii EELS oraz obrazowania EFTEM. Zwrócono szczególną uwagę na ich zastosowanie do analizy struktury i składu chemicznego próbek stalowych, na przygotowanie próbek oraz na dobór odpowiednich parametrów pracy mikroskopu dla tych technik.
EN
In this work, the research capabilities of the new transmission electron microscope techniques based on energy filtration of electrons transmitted through the sample, i.e. electron energy loss spectroscopy (EELS) and energy-filtered transmission electron microscopy (EFTEM) imaging, were identified. Particular attention was paid to their application in analysis of structure and chemical composition of steel samples and to sample preparation and selection of microscope operating parameters suitable for these techniques.
PL
Celem pracy było określenie możliwości zastąpienia obróbki cieplnej taśm i pasów ze stali konstrukcyjnych i narzędziowych polegającej na hartowaniu i następnym odpuszczaniu w ołowiu, procesem hartowania izotermicznego i/lub wydłużonego chłodzenia w sprężonym azocie. W tym celu przeprowadzono w warunkach przemysłowych Przeróbki Plastycznej na Zimno - Baildon Sp. z o.o. próby hartowania i odpuszczania taśm i pasów wykorzystując dotychczas stosowaną technologię oraz próby wydłużonego ich chłodzenia sprężonym azotem. W warunkach laboratoryjnych wykonano obróbkę cieplną taśm polegającą na hartowaniu izotermicznym. Uzyskane wyniki badań taśm/pasów chłodzonych z temperatury austenityzowania azotem, wskazują, że możliwe jest uzyskiwanie porównywalnych właściwości mechanicznych i twardości taśm i pasów do właściwości mechanicznych i twardości taśm/pasów hartowanych i odpuszczanych w ołowiu.
EN
The purpose of the work was to define the possibilities to replace heat treatment of strips and belts from constructional and tool steel, which was quenched followed by tempering in lead bath, with isothermal hardening and/or elongated cooling in compressed nitrogen. In this purpose, the hardening and tempering tests using the currently applied technology as well as tests of elongated cooling with compressed nitrogen were carried out under the industrial conditions of Przeróbka Plastyczna na Zimno - Baildon Sp. z o.o. The heat treatment of strips, which was isothermal hardening, was performed under the laboratory conditions. The obtained results of testing strips/belts cooled from the nitrogen austenitising temperature show that it is possible to obtain mechanical properties and hardness of the strips and belts comparable to those of the strips/belts hardened and tempered in lead bath.
PL
Celem pracy była ocena możliwości zastosowania na koła zębate przedkuwek uzyskiwanych metodą spęczania z prętów walcowanych na gorąco. Wykonano badania wpływu przeróbki plastycznej na gorąco ele?nentów zbliżonych kształtem do gotowego koła zębatego na makro-strukturę, anizotropię właściwości mechanicznych i strukturę po końcowych zabiegach obróbki cieplnej. Wykonane próby spęczania mające na cetu uniknięcie pasmowości w kierunku prostopadłym do obciążeń zginających zęba, wskazują na możliwość stosowania tego rodzaju przeróbki plastycznej do wykonywania przedkuwek o kształcie zbliżonym do gotowego koła zębatego.
EN
The purpose of the work was to evaluate the possibilities of using slug forging obtained front hot rolled bars by the upsetting method for gear wheels. The influence of hot plastic working of the elements with shapes similar to that of the finished gear wheel on macrostructure, anisotropy of mechanical properties and structure after final heat treatments was tested. The upsetting tests with the aim of avoiding banding perpendicular to the tooth bending loads show the possibility of using this type of plastic working for making slug forging with a shape similar to that of the finished gear wheel.
PL
Celem pracy było rozpoznanie propozycji rynkowych w dziedzinie mikroskopów elektronowych prześwietleniowych oraz rozwiązań technicznych i analitycznych stosowanych w nowoczesnej elektronowej mikroskopii prześwietleniowej, a także zweryfikowanie możliwości badawczych na próbach własnych. Wskazano model mikroskopu wraz z wyposażeniem i oprzyrządowaniem do preparatyki próbek najlepiej spełniający potrzeby badawcze w metalurgii. Praca związana była z przewidywanym zakupem nowoczesnego elektronowego mikroskopu prześwietleniowego przez Instytut Metalurgii Żelaza.
EN
The purpose of this paper was to recognise the market proposals in the field of transmission electron microscopes and technical and analytical solutions used in modern transmission electron microscopy as well as to verify the research capabilities by own tests. The model of microscope with equipment and instrumentation for preparation of samples that best satisfy the research needs in metallurgy was selected. This paper was related to the expected purchase of modern transmission electron microscope by the Institute for Ferrous Metallurgy.
PL
W oparciu o posiadane oprogramowanie do ilościowej analizy obrazu nowoczesnych mikroskopów świetlnych i skaningowych skorygowano metodyki ilościowej analizy wtrąceń niemetalicznych w zastosowaniu do ultraczystych stali wysokostopowych. Wykorzystano nowo pozyskane moduły oprogramowania do zautomatyzowanych pomiarów, przydatnych do analiz bardzo małej ilości cząstek z uwzględnieniem podziału na rodzaj cząstek (azotki, siarczki). Zaproponowano korekty do znormalizowanych metod ocen ilościowych wtrąceń stosowanych do wymienionych materiałów.
EN
Based on possessed software for quantitative analysis of the image from modern light and scanning microscopes, the methodologies for quantitative analysis of non-metallic inclusions used for ultra-pure high-alloy steels were corrected. T7ie newly acquired software modules for automated measurements, useful for analyses of very small amounts of particles taking into consideration the division into particle types (nitrides, sulphides), were used. Corrections to standardised methods for quantitative assessments of inclusions used for the above-mentioned materials were proposed.
PL
Celem pracy było przeprowadzenie prób i badań zmierzających do opracowania metodyki badań jakości otrzymywanych metodą odlewania odśrodkowego dwuwarstwowych połączeń metalowych: stal węglowa - stopy łożyskowe, żeliwo szare - żeliwo sferoidalne. Materiały dwuwarstwowe znajdują szerokie zastosowanie w technice. Główną dziedziną ich zastosowania są wyroby, w których podczas eksploatacji zjawiska tarcia i ścierania mają istotne znaczenie. Przykładami takich wyrobów są panewki dwuwarstwowe wylewane odśrodkowo stopami łożyskowymi, dwuwarstwowe walce hutnicze, w których jako rdzeń stosuje się żeliwo szare, a warstwę wierzchnią stanowi albo żeliwo sferoidalne albo wysoko-stopowa stal chromowa lub chromowo-molibdenowa. Istotny problem przy uruchamianiu produkcji tego typu wyrobów stanowi prawidłowa ocena ich jakości szczególnie ważnej w warunkach eksploatacyjnych. Biorąc pod uwagę, że dotychczas tego rodzaju badania nie były prowadzone w Instytucie Metalurgii Żelaza, uznano za konieczne opracowanie stosownej metodyki badań.
EN
The objective of this paper was to carry out the tests and examinations aiming at development of the methodology for testing quality of two-layer metal joints obtained by centrifugal casting method: carbon steel - bearing metals, grey cast iron - ductile cast iron. Two-layer materials are widely applicable in technology. The main area of their application includes products where friction and abrasion are of essential importance during the operation. The examples of such products are: bi-metal liners cast centrifugally with bearing metals, two-layer metallurgical rolls whose core is made of grey east iron and surface layer is either ductile cast iron or high-alloy chromium or chromium-molybdenum, steel. The essential problem, related to starting up production of this type of products is correct assessment of their quality, which is particularly important under the operating conditions. Taking into account that examinations like those had not been conducted in the Institute for Ferrous Metallurgy before, the development of suitable examination methodology was deemed necessary.
PL
Celem pracy było opracowanie metodyki otrzymywania preparatów w postaci cienkich folii z materiałów, dla, których nie jest możliwe ścienianie metodą elektrolityczną, a w szczególności trwałych dwuwarstwowych połączeń metali o różnych właściwościach elektrochemicznych. W wyniku pracy wykonano i oceniono preparaty z żeliwa, stopu AgCu, połączenia stali i stopu łożyskowego oraz proszku stali zatopionego w żywicy. Preparaty wykonano za pomocą dwu różnych ścieniarek jonowych: firmy Gatan (USA) i Technogoor-Linda (Węgry) oraz zapoznano się z budową i możliwościami technicznymi ścieniarki jonowej produkcji Fischione Instruments (USA).
EN
The purpose of this paper was to develop methodology for obtaining preparations in the form of thin foils from materials for which thinning by electrolytic method is not possible, in particular durable two-layer joints between metals with different electrochemical properties. As a result, preparations of cast iron, AgCu alloy, combination of steel and bearing metal and resin-embedded steel powder were produced and assessed. The preparations were made using two different ion polishing systems: by Gatan (USA) and by Technogoor-Linda (Hungary), and construction and technical abilities of ion polishing system by Fischione Instruments (USA) were acquainted with.
PL
Wykonano badania szybkości chłodzenia warstw powierzchniowych krążków o wymiarach zbliżonych do kół zębatych pod kątem doboru gatunku stali na koła o przedłużonej trwałości. Przeprowadzono symulacyjne obróbki cieplne i badania uzyskiwanej mikrostruktury. Opracowano metodykę rentgenograficznych badań naprężeń wewnętrznych w zębach.
EN
Cooling rates for cases of rollers with dimensions similar to those of the gear wheels were examined in respect of selection of steel grade for wheels with extended life. Heat treatment simulations and examinations of obtained microstructure were carried out. Methodology for X-ray examinations of internal stresses in teeth was developed.
PL
Celem pracy było rozeznanie oddziaływania wysokich temperatur na jakość powierzchni stali i stopów specjalnych przy wykorzystaniu możliwości nowych pieców do obróbki cieplnej. Piece były również przedmiotem oceny w zakresie sterowalności, dokładności dotrzymywania temperatury (prowadzenia) i stosowania atmosfer ochronnych. Ponadto wykonano próby wykorzystania wysokich temperatur austenityzowania do obróbki cieplnej stali do ulepszania cieplnego. Możliwość wykonania precyzyjnej obróbki cieplnej w atmosferze ochronnej na skalę półtechniczną pozwoli na rozszerzenie możliwości eksperymentalnych i oferty badawczej Instytutu głównie w zakresie stali wysokostopowych i stopów specjalnych.
EN
The study was aimed at analysis of the effect of high temperatures on the surface quality of steel and special alloys using the potential of new furnaces for heat treatment. The furnaces themselfs were also subject to assessment in scope of controllability, exactness of maintaining the temperature (operation) and application of protective atmospheres. Other trials involved application of very high austenitising temperatures in heat treatment of quenched and tempered steels. The possibility of precise heat treatment inprotective atmosphere on a semitechnical scale will allow to extend the experimental capacities as well as research offer of the lnstitute, mainly as regards high-alloy steels and special alloys.
PL
Wykonano badania pasmowości walcowanych na gorąco kęsów kwadratowych o przekrojach 90 i 50 mm w stanie po wyjściu z klatek walcowniczych i po regulowanym chłodzeniu z temperatur końca walcowania. Ocenę pasmowości przeprowadzono metodą metalograficzną zgodnie z normą UNI 8449 stosowaną do oceny kęsów wsadowych do kucia matrycowego części samochodowych.
EN
Banding of hot rolled square billets of' 90 and 50 mm in cross-section upon leaving the rolling stands and upon controlled cooling from temperatures at the end of rolling was examined. The assessment of banding was carried out by metallographic method pursuant to UNI 8449, which is used for assessment of charge billets for die forging of car parts.
PL
Przedstawiana praca ma charakter zarówno metodyczny obejmujący rozszerzenie metody badań nieniszczących, wdrożenie nowoczesnych metod opracowywania wyników badań, jak również obejmuje określenie aktualnych możliwości badawczych lMŻ w zakresie prześwietleniowej mikroskopii elektronowej. Opracowano i wdrożono metodykę badań stanu wydzieleń za pomocą podwójnych replik matrycowych (węglowych), wdrożono program komputerowy do rozwiązywania dyfrakcji elektronowych, wyznaczono aktualną zdolność rozdzielczą mikroskopu JEM 2000FX i określono możliwości wykonywania badań w zakresie mikroskopii wysokorozdzielczej.
EN
This paper deals with incestigation, methodology that includes the expansion of non-destructive testing method and implementation, of modern methods for analysis and elaboration of test results. In addition, it includes determination of the current research abilities of the Institute for Ferrous Metallurgy in the field of transmission electron microscopy. Methodology for investigation of degree of'precipitations using double matrix (carbon) replicas was developed and implemented, computer program for indexing of electron diffractions was implemented, the resolution of JEM 2000FX microscope was determined, and the abilities to perform high-resolution microscopy investigation were determined.
PL
Celem pracy było opracowanie i wdrożenie w laboratorium Instytutu współczesnych metod metalografii ilościowej w oparciu o nowy zestaw złożony z mikroskopu świetlnego, kamery cyfrowej i oprogramowania do cyfrowej analizy obrazu. Opracowane metodyki zostały zastosowane do rozwiązania praktycznych zadań metaloznawczych w zakresie pomiaru udziału objętościowego faz, wielkości ziarna i zawartości wtrąceń niemetalicznych.
EN
The purpose of the paper was to develop and implement modern quantitative metallography methods in Institute for Ferrous Metallurgy's laboratory based on a new unit comprising a light microscope, digital camera and digital image analysis software. These methodologies were used to solve practical physical metallurgy problems with regard to measurement of phase volume fraction, grain size and content of non-metallic inclusions.
PL
Celem, pracy było przeprowadzenie badań laboratoryjnych nad doborem, gatunku stali oraz warunków zgrzewania i obróbki cieplnej dla uzyskania materiału na kształtowniki zamknięte o granicy plastyczności powyżej 1000 MPa. W ramach pracy wykonano między innym: wytop laboratoryjny dwóch gatunków stali niskostopowej z mikrododatkami oraz przeprowadzono symulację procesu zgrzewania jak również oceniono wpływ obróbki cieplnej na strukturę i własności wytrzymałościowe. W wyniku przeprowadzonych badań opracowano stal niskostopową z mikrododatkami o granicy wytrzymałości powyżej 1000 MPa, jaką można zastosować do produkcji kształtowników zamkniętych, z rur ze szwem.
EN
The purpose of this paper was to carry out laboratory tests on selection of the steel grade and welding and heat treatment conditions to obtain the material for closed sections with yield points of more than 1000 MPa. As apart of the paper, among other things, laboratory melts of two low-alloy steel grades with micro-additives were made and welding process simulation was carried out, as well as the influence of heat treatment on the structure and strength properties was assessed. As a result of the tests low-alloy steel with micro-additives and yield strenght of more than 1000 MPa was developed and it can be used for production of closed sections from seamed tubes.
14
Content available remote Długotrwałe próby pełzania stali nowej generacji dla energetyki
PL
Cfiarakterystyki materiałowe stali T23 i jej jednoimiennych złącz spawanych. Badania własności wytrzymałościowych oraz próby pełzania stali 11Cr-Co oraz stali T23 i jej jednoimiennego złącza spawanego. Badania struktury i fraktograficzne przełomów w skaningowym mikroskopie elektronowym materiału rury grubościennej ze stali T23 oraz wykonanego jednoimiennego obwodowego złącza spawanego.
EN
Materials characteristics ofT23 steel with homogeneous welded joints. Mechanical and creep tests of 11Cr-Co steel and T23 steel with its homogeneous welded joint. Structural and fractographic tests of T23 steel heavy wall tube fractures and the homogeneous circumferential welded observed in scanning electron microscope.
PL
Oszacowano wpływ temperatury i czasu długotrwałego wyżarzania na strukturę, twardość, udarność i charakter przełomu oraz wpływ temperatury, czasu i naprężenia na procesy wydzieleniowe oraz rozwój wewnętrznych uszkodzeń. Sporządzono klasyfikację zmian struktury, rozwoju procesów wydzieleniowych i procesów wewnętrznych uszkodzeń oraz przypisano im stopień wyczerpania umożliwiający ocenę stanu materiału i określenia jego przydatności do dalszej bezpiecznej pracy przy parametrach roboczych eksploatacji.
EN
The effect of temperature and duration of long-lasting annealing on structure, hardness, impact resistance and character of fracture as well as the effect of temperature, duration and stress on precipitation processes and development of internal damages was evaluated. Classification of changes in structure, development of precipitation process and internal damage processes was prepared and the degree of depletion was assigned to them to enable the evaluation of material condition and determination of its further usability for secure operation at working performance parameters.
16
Content available remote Identyfikacja aplikacyjnych wymagań rynku na wyroby hutnicze
PL
Opracowano charakterystykę aktualnych i prognozowanych do roku 2010 wymagań krajowych odbiorców wyrobów i półwyrobów hutniczych w odniesieniu do asortymentu, ilości, parametrów technologicznych oraz cech użytkowych, w porównaniu do najwyższych standardów światowych. Przeprowadzono identyfikację nowych i rozwijających się zastosowań stalowych wyrobów hutniczych oraz oszacowano potencjalny przyrost popytu na wyroby hutnicze w Polsce do roku 2010, wynikający z rozwoju ich zastosowań. Na podstawie wniosków wynikających z opisu sytuacji aktualnej na rynku wyrobów hutniczych i prognozy rozwoju tego rynku, ustalono priorytetowe kierunki rozwoju krajowej produkcji wyrobów hutniczych masowego zastosowania, prowadzące do uzyskania wyrobów finalnych o dużej wartości dodanej i konkurencyjnych jakościowo i cenowo z wyrobami o standardzie światowym.
EN
Current and predicted requirements of domestic users of steel products and semi-products were characterised with regard to the product mix, tonnages, technical parameters and performance properties on the background of highest world standards. New and emerging uses of steel products were identified and potential growth in demand due to new applications was identified for Poland in the period till 2010. On the basis of conclusions from a description of current situation in the steel market and predicted developments in the future, priority directions of change were pointed out for domestic production of high-tonnage steel products leading to manufacture of high value added finished products, which could be competitive with regard to the quality and price with world standard products.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.