Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  EMTP-ATP
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
EN
This paper presents modeling methodology and simulation results of failure states and transients in electric vehicle (EV) charging infrastructure for investigation a potentially dangerous phenomenon that might appear during a typical operation. Transients can occur during normal work and during faults in EV Chargers. The trend in the electric cars suggests that in the future ultra-fast chargers would be the dominant one, therefore the focus is put-on high-power chargers (> 50 kW). During failure states of EV chargers’ transients occurred in network can impact on other chargers or can propagate along power lines and affect other electrical power equipment. Studies and simulations have been carried out using EMTP-ATP software package on the test model circuit especially prepared for this paper purpose.
PL
W pracy przedstawiono metodologię modelowania i wyniki symulacji stanów awaryjnych oraz stanów nieustalonych w infrastrukturze ładowania pojazdów elektrycznych (EV) w celu zbadania potencjalnie niebezpiecznego zjawiska, które może wystąpić podczas eksploatacji. Trend rozwoju pojazdów elektrycznych sugeruje, że w przyszłości będą dominowały ultraszybkie ładowarki, dlatego w artykule nacisk położony jest na analizę ładowarek dużej mocy (> 50 kW). Podczas awarii ładowarki stany przejściowe występujące w sieci, mogą oddziaływać na inne ładowarki lub mogą rozchodzić się wzdłuż linii zasilania i wpływać na inne urządzenia elektryczne. Badania i symulacje przeprowadzono przy użyciu pakietu oprogramowania EMTP-ATP w modelowym układzie stacji ładowarek.
PL
Artykuł ma na celu przybliżenie problemów związanych z napięciowymi narażeniami systemu elektroenergetycznego, wywołanych wyładowaniami atmosferycznymi. Przeprowadzona została analiza możliwości uszkodzenia aparatury stacyjnej w wyniku wyładowania atmosferycznego do elementów linii napowietrznej zasilającej rozpatrywaną stację 110 kV/SN. Obliczenia przeprowadzono w ujęciu statystycznym na wybranym fragmencie linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV, składającej się z różnego typu sylwetek konstrukcji wsporczych, a także modelu stacji 110 kV/SN. Symulacje zostały wykonane przy użyciu programu The Elektromagnetic Transients Program – Alternative Transients Program (EMTP-ATP).
EN
The purpose of this work is to present the problems related to voltage stresses (overvoltages) of the power system caused by atmospheric discharges. Two possible scenarios of sources of these disturbance in the overhead power lines were analyzed in the paper: shielding failure and backflash over phenomena. The possibility of damage to the station equipment as a result of atmospheric discharge to the elements of the overhead power line supplying the considered station 110 kV / MV was analyzed. For this purpose, the overvoltages levels in the 110 kV substation were determined for the characteristic peak values of lightning currents at which the lightning protection is failed or the electrical strength of the insulation system used is lost. The simulations were carried out using The Alternative Transients Program (EMTP-ATP).
PL
W pracy przeanalizowany zostanie jeden z możliwych scenariuszy powstawania narażeń napięciowych, a mianowicie wystąpienie zjawiska przeskoku odwrotnego. W scenariuszu tym w wyniku wyładowania atmosferycznego do uziemionych elementów konstrukcyjnych linii może dojść do utraty wytrzymałości elektrycznej zastosowanego łańcucha izolatorów. Rezultatem pracy jest określenie charakterystycznych wartości szczytowych prądu wyładowania atmosferycznego IPOmin powyżej, której na układzie izolacyjnym dochodzi do zjawiska przeskoku odwrotnego. Obliczenia przeprowadzono na wybranych sylwetkach konstrukcji wsporczych (typu przelotowego), stosowanych w liniach o napięciu nominalnym 110 kV, 220 kV i 400 kV. Uwzględniane sylwetki wsporcze (serii SL24, C3, H52, M52, Y25 i Z52) różnią się między sobą pod względem m.in. geometrii zawieszenia przewodów i wysokości.
EN
Among the disturbances in the operation of the power system, one of the most important (from the point of view of e.g. insulation coordination or selection of clearances) are overvoltages caused by direct atmospheric discharge (lightning) to overhead power line structural elements. In the case of direct lightning, one possible scenarios of sources of these disturbance is considered: back flashover phenomena. In this case concerns the situation of loss of electrical strength of the insulation system used. The result of the work is to determine the peak value of lightning current IPOmin, above which in the insulation system is lost electric strength. Calculation were carried out on selected profiles of support structures, dedicated to electrical power system with rated voltage of 110 kV, 220 kV and 400 kV (single-circuit and double-circuit three phase line were considered) - 110 kV (SL24, C3), 220 kV (H52, M52) and 400 kV (Y25, Z52). The support structures differing in the geometry of the wire hanging and their heights. All simulation cases were performed using The Electromagnetic Transients Program - Alternative Transients Program (EMTP-ATP).
PL
W artykule zostały przedstawione sposoby modelowania transformatora trójfazowego dwuzwojeniowego na podstawie danych odczytanych z tabliczki znamionowej w dwóch środowiskach symulacyjnych, tj. Matlab/Simulink oraz EMPT-ATP. Przedstawiono wyniki symulacji próby biegu jałowego oraz próby zwarcia transformatora. Na podstawie otrzymanych wartości napięć i prądów przedstawiono metodykę obliczania parametrów poprzecznych oraz podłużnych transformatora. W artykule starano się pokazać rozbieżności wynikające z zastosowania różnych programów symulacyjnych.
EN
The article presents methods of implementation three-phase transformer (two windings) base on rate data. Two computer programs were used i.e. Matlab/Simulink and EMTP-ATP. The results of open circuit and short circuit tests of the transformer were presented. Base on obtained values of voltages and currents, the method of calculating the transverse and longitudinal parameters of the transformer were presented. The article endeavours to show divergences arising from the use of various simulation programs.
PL
Zjawisko występowania drgań ferrorezonansowych w systemie elektroenergetycznym jest istotnym problemem w elektroenergetyce. W artykule przedstawiono badania symulacyjne możliwości wystąpienia ferrorezonansu w sieci 110 kV.
EN
The ferroresonance phenomena in the power system is a significant problem in electric grid. The nonlinear vibration of the current and the voltage present a risk to the electrical apparatus. Due to the nonlinearity of that phenomena a classical analysis method are not applicable and digital methods of analysis are necessary. The article present a risk to the electrical apparatus. Due to the nonlinearity of that phenomena a classical analysis method are not applicable and digital methods of analysis are necessary. The article presents application of the EMTP-ATP program to determine simulation results. EMTP-ATP is a universal program system for digital simulation of transient phenomenon of electromagnetic. To analysis was subjected the 110kV double-circuit overhead lines with two different nonlinear elements – power transformer and voltage transformer. That types of circuit is one of the susceptible to ferroresonance oscillations. Computer simulations confirmed that theory. The oscillation were observed for the given configuration. The results of the simulation shows that a voltage transformer are particularly vulnerable to ferroresonance phenomenon.
6
Content available remote Simulation Models of Power Rectifiers in the EMTP-ATP Software
EN
The paper presents results of computer simulations of 6-pulse, 12-pulse and 18-pulse power rectifiers and their comparison to results from experimental measurements. To analyze their behaviour under various voltage quality conditions, simulation models have been developed using program EMTP-ATP. Performed simulations and measurements demonstrate a high effectiveness of the harmonic elimination of multi-pulse rectifiers. Nevertheless, it is affected by the quality of the supply voltage at the point of rectifier coupling as it is shown in the paper.
PL
Zaprezentowano rezultaty komputerowej symulacji 6-, 12- i 18-pulsowego prostownika mocy oraz przedstawiono porównanie wyników symulacji z eksperymentem. Do symulacji yżto program EMTP-ATP.
PL
W artykule przedstawiono złożoność problematyki analizy stanów nieustalonych napięć pojawiających się w układzie elektroenergetycznym wskutek bezpośrednich wyładowań piorunowych do elementów konstrukcyjnych linii napowietrznej. Analiza zakłóceń eksploatacyjnych wywołanych wyładowaniami piorunowymi dotyczy układu elektroenergetycznego o napięciu znamionowym 110 kV. Przedstawione wyniki stanowią przykład analizy narażeń napięciowych układów izolacyjnych aparatów stacyjnych z uwzględnieniem rożnych wariantów zastosowanej ochrony przepięciowej w analizowanej stacji. Symulacje opisywanego zakłócenia zostały dokonane przy pomocy programu The Electromagnetic Transients Program - Alternative Transients Program (EMTP-ATP).
EN
This paper deals with analyzing specific transient states of voltages in electric power systems of high voltages. The paper presents the results of the analysis of operational disturbances caused by lightning discharges in 110 kV power system. Furthermore, the analysis results of lightning surges as well as the optimization results of a surge protection system installed in a 110 kV substation are presented. A model of an electric power system (overhead lines and substation) and all simulations were performed using computer software Electromagnetic Transients Program-Alternative Transients Program (EMTP-ATP). This model is based on a set of appropriately connected elements (distributed and lumped parameter elements) taking wave effects and nonlinear effects into consideration.
EN
Nowadays photovoltaic power plants are becoming more and more popular in terms of power generation. Thus, it is necessary to provide safe and reliable working conditions in terms of power generation, conversion and transmission. DC power produced by PV panels is converted by inverter into AC and transformed into medium voltage level by a transformer, where entire power plant can be interconnected with distribution network. Most medium voltage switchgears are equipped with vacuum circuit breakers, which can cause excessive overvoltage escalation during switching off operations. In most severe cases it can lead to damage of working transformers or apparatus. This paper presents modeling techniques for described network in various topologies.
PL
Aktualne tendencje w rozwoju elektroenergetyki wskazują na budowę elektrowni fotowoltaicznych. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa sieci dystrybucyjnej, poprzez którą będzie wyprowadzona generowana moc ma szczególne znaczenie z punktu widzenia pewności zasilania. Wyprowadzenie mocy z elektrowni fotowoltaicznej odbywa się zazwyczaj poprzez rozdzielnicę średniego napięcia wyposażoną w liczną aparaturę pomiarową, a także łączeniową w postaci wyłącznika próżniowego. Podczas otwierania lub zamykania wyłącznika może dojść do wielokrotnych zapłonów łuku elektrycznego pomiędzy jego zaciskami, co z kolei może prowadzić do uszkodzenia pracujących maszyn i urządzeń elektrycznych. W pracy zaprezentowano przykładowe symulacje przepięć z uwzlędnieniem przykładowych topologii sieci.
PL
Praca zawiera wyniki symulacji cyfrowej przeprowadzonej w obwodzie pojemnościowym. Analizie poddane zostały przebiegi prądów i napięć pojawiających się podczas wyłączenia kolejnych stopni baterii łącznikiem próżniowym. Schemat przedstawionego w pracy obwodu pojemnościowego ze zmienną w czasie wartością mocy baterii został wykonany w pakiecie ATP/EMTP.
EN
The paper present results of digital simulation in capacitive circuit. The paper includes thjeanalysis of phenomena occurring during switching off the next step of capacitor bank by the vacuum switch. The diagram of capacitive circuit was made in the ATP/EMTP package.
EN
This paper presents the method of calculation of the electric and magnetic fields under overhead transmission line with any number of circuits, phase positions, voltages and current loads. Calculations of this type usually require specialized and costly programs. The program EMTP/ATP is a royalty free tool to calculate the electric transient and steady states in complex power systems. You can use this program and through appropriate modeling the multi-phase wire system representing the line and measurement device calculate the strength of the electric and magnetic fields. The results of calculations are characterized by a very small error compared to the results obtained by using the specialized program. This method can be used with other popular engineering tools like Matlab/Simulink or PSCad.
PL
W artykule przedstawiono metodę obliczeń pól elektrycznych i magnetycznych pod linią wysokiego napięcia o dowolnym układzie faz, liczbie torów, napięciach i obciążeniach. Obliczenia tego typu wymagają zwykle wyspecjalizowanych i kosztownych programów. Program EMTP/ATP jest bezpłatnym narzędziem do obliczania stanów ustalonych i nieustalonych w złożonych układach elektroenergetycznych. Można przy użyciu programu poprzez odpowiednie zamodelowanie układu wieloprzewodowego odwzorować układ pomiarowy pozwalający obliczyć wartość natężenia składowej elektrycznej i magnetycznej pola. Uzyskane wyniki obliczeń charakteryzują się bardzo małym błędem w stosunku do wyników uzyskanych wyspecjalizowanym programem. Metodę tę można stosować przy użyciu także innych szeroko rozpowszechnionych inżynierskich narzędzi jak Matlab/Simulink lub PSCad.
PL
Artykuł dotyczy analizy wpływu zastosowanego modelu konstrukcji wsporczej na poziom przepięć atmosferycznych w układach izolacyjnych napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV i wyższym. Symulacje obejmują trzy rodzaje modeli konstrukcji wsporczych, które opracowano dla konstrukcji typu: B2P (110 kV, linia jednotorowa), H52P (220 kV, linia jednotorowa) i Z52P (400 kV, linia dwutorowa). Podczas analizy założono, że uderzenie pioruna następuje w konstrukcję wsporczą powodując przeskok odwrotny. Symulacje przeprowadzone zostały przy pomocy programu The Electromagnetic Transients Program - Alternative Transients Program (EMTP-ATP).
EN
In this article analysis of tower model influence on overvoltages in high voltage overhead lines are presented. Simulations involved three types of towers: B2P (110 kV, single system line), H52P (220 kV, single system line) and Z52P (400 kV, double system line). During the analysis considered back flashover phenomenon as an result of lightning strike to overhead line. All simulation cases are made in simulation software The Electromagnetic Transients Program - Alternative Transients Program (EMTP-ATP).
PL
Artykuł dotyczy analizy wpływu kształtu prądu pioruna na wielkość przepięć atmosferycznych w układach izolacyjnych napowietrznych linii o napięciu 110 kV. W analizie rozważano trzy kształty prądu wyładowczego do linii napowietrznej: prostokątny, trójkątny oraz z wklęsłym czołem, jak również dwa przypadki narażeń linii elektroenergetycznych (uderzenia bezpośredniego w przewód fazowy oraz tzw. przeskok odwrotny). Symulacje przeprowadzone zostały przy pomocy programu The Electromagnetic Transients Program - Alternative Transients Program (EMTP-ATP).
EN
In article analysis of influence of lightning current shapes on overvoltages in high voltage overhead lines are presented. Simulations involved three shapes of lightning current (rectangular shape, triangular shape and current with concave face) and two cases of atmospheric discharges (direct impact and so-called back flashover). All simulation cases are made in simulation software The Electromagnetic Transients Program - Alternative Transients Program (EMTP-ATP).
EN
The calculations of electrical network susceptibility of chosen 110 kV, 220 kV and 400 kV networks to ferroresonance occurrence, its type and parameters were performed in the study. The influence of such parameters as voltage transformer (VT) magnetization characteristic, equivalent network capacitance, and the breaker grading capacitance on ferroresonance was investigated. The calculations were performed using the EMTP/ATP program. Some of the results were presented in this paper.
PL
Artykuł dotyczy modelowania i analizy przeskoku odwrotnego w układach izolacyjnych napowietrznych linii o napięciu 110 kV i wySszym. Przedstawione wyniki symulacji efektów falowych, wywołanych uderzeniem pioruna w rozpatrywane konstrukcje wsporcze mają na celu określenie warunków i skutków występowania przeskoku odwrotnego. Analiza obejmuje trzy typy konstrukcji wsporczych: B2P (110 kV), H52P (220 kV) oraz Y25P (400 kV). Symulacje przeprowadzone zostały przy pomocy programu Electromagnetic Transients Program - Alternative Transients Program (EMTP-ATP).
EN
In article modelling and analysis of back flashover in the overhead line insulation with a voltage of 110 kV and higher are presented. Back flashover across line isolators is one of the main causes of transmission line outages, even when ground wires are used. The simulation of this phenomenon can be useful to determine the consequences of the occurrence of back flashover. Simulations involved three types of tower: B2P (110 kV), H52P (220 kV) and Y25P (400 kV). All simulation cases are made in simulation software The Electromagnetic Transients Program - Alternative Transients Program (EMTP-ATP).
PL
W artykule przedstawiono model sieci przesyłowej o napięciu znamionowym 150 kV, zasilającej miasto Aalborg (Dania) oraz wyniki symulacji efektów falowych, wywołanych uderzeniem pioruna w przewód fazowy linii. Symulacje przeprowadzone zostały przy pomocy programu The Electromagnetic Transients Program - Alternative Transients Program (EMTP-ATP).
EN
In this paper a 150 kV transmission electrical power system in Aalborg model and simulation results of surge hazards generated by lightning stroke to the phase conductor of overhead line are presented. Ali simulation cases are made in simulation software The Electromagnetic Transients Program - Alternative Transients Program (EMTP-ATP).
PL
Pojawiające się podczas bezpośredniego udaru piorunowego w sieć trakcyjną sprzężenie galwaniczne powoduje wzrost potencjału jednego toku szynowego względem drugiego [1]. W wyniku takiego oddziaływania, na przepięcia o dużych amplitudach narażone są wyjścia nadaj.ników i wejścia odbiorników bezzłączowych obwodów to.rowych dołączonych do toków szynowych i zainstalowanych w znacznej odległości od miejsca udaru. W momencie pojawienia się przepięcia o dużej amplitudzie w jednym toku szynowym wysoki potencjał o charakterze impulsu przenosi się do nisko impedancyjnego wyjścia nadajnika lub do wejścia odbiornika obwodu torowego powodując nieuchronne uszkodzenie elementów półprzewodniko.wych [2, 3, 4].
PL
Generator napięć udarowych stanowi jedno z podstawowych narzędzi badawczych stosowanych w laboratoriach wysokich napięć. Jego zadaniem jest wytworzenie, w celu wykonywania prób i badań, w pełni kontrolowanych i powtarzalnych udarów o różnych parametrach napięciowo-czasowych. Artykuł prezentuje wyniki numerycznej symulacji działania takiego urządzenia, generującego znormalizowane udary piorunowe 1,2/50 [?s/?s]. Analizowano przebiegi czasowe napięć udarowych w oparciu o schemat zastępczy generatora 4-stopniowego – odwzorowującego generator GU-400 zainstalowany w Laboratorium Wysokich Napięć Katedry Elektroenergetyki AGH. Model uwzględnia zarówno elementy konstrukcyjne, jak również pojemności rozproszenia i indukcyjności własne. Symulacje wykonano w programie EMTP-ATP.
EN
The paper presents results of numerical modeling of lightning voltage impulses used in laboratory conditions for testing of high voltage insulating systems. After short description of lightning impulse and its main parameters equivalent circuit scheme of the Marx-type generator GU-400 installed in High Voltage Laboratory of the Electrical Power Engineering Department at the AGH University Science and Technology (Krakow) is presented. Extended circuit diagram of the generator is simulated in EMTP-ATP program and influence of stray capacitances and self inductances on produced lightning voltages waveforms is analysed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.