Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metody pomiaru
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Odległość źrenic – metody pomiaru i znaczenie praktyczne
PL
Narząd wzroku jest jednym z najważniejszych zmysłów człowieka. Jego poszczególne składowe umożliwiają m.in. odbieranie bodźców zewnętrznych, rozpoznawanie kształtów, rozróżnianie kolorów czy określenie dystansu między obserwowanymi przedmiotami. Spośród struktur tworzących ten precyzyjny układ szczególną uwagę należy skupić na źrenicy. Jest to czarny otwór w środkowej części tęczówki, który warunkuje ilość wpadającego światła do wnętrza gałki ocznej. Klienci często nie zdają sobie sprawy, jak istotne podczas wizyty w salonie optycznym są pomiary, takie jak: rozstaw źrenic, wysokość montażu, kąt pantoskopowy czy odległość wierzchołkowa (vertex distance, VD), czyli odległość między tylną powierzchnią soczewki korekcyjnej (okularowej) a przednią powierzchnią rogówki. Zdenerwowanie lub pośpiech źle wpływają na precyzyjne wykonanie pomiarów, które stanowią ważny aspekt w układzie optycznym: soczewka okularowa – oko. Okulary spełnią swoją funkcję w momencie, kiedy będą prawidłowo wykonane. Na to wpływa nie tylko znajomość wady refrakcji pacjenta, ale również prawidłowy montaż soczewki okularowej w oprawie korekcyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem odległości między źrenicami i ich wysokości względem oprawy. Poznanie różnorakich metod pomiaru odległości źrenic ułatwia pracę w salonie optycznym i umożliwia wybór najbardziej precyzyjnej i praktycznej metody. Profesjonalna obsługa i wykonanie wszystkich pomiarów zapewniają komfortowe widzenie i poprawiają jego jakość w okularach. Niezależnie od sposobu mierzenia ważny jest jednak efekt końcowy, czyli wykonanie pracy okularowej uwzględniającej indywidualne parametry pacjenta i umożliwiającej zadowalające widzenie.
PL
Sprzężenie ciernego w taśmowym napędzie pośrednim istotnie zależy od prędkości poślizgu pomiędzy cięgnem pędzonym i pędzącym. W badaniach poszukiwana jest zależność przekazywanej siły tarcia od prędkości poślizgu. Wymagana przy tym jest duża dokładność pomiaru prędkości liniowej taśmy. W artykule przedstawiono wyniki testowania aparatury do dokładnych pomiarów tej wielkości. Najbardziej przydatna okazała się metoda, wykorzystującą szybką kamerę poklatkową.
EN
The friction force in the intermediate belt drive significantly depends on the slip speed between the intermediate drive belt and the main conveyor belt. In research, the relationship between the frictional force and slip speed is sought. In this case, a high accuracy of linear belt speed measurement is required. This article shows the results of the testing apparatus for accurate measurements of slip speed. The most useful method turned out to be a method with a high-speed camera.
3
Content available Modern Methods of Thermal Comfort Measurements
EN
The issue of thermal comfort and its subjective feelings inside a building is becoming more and more important in the modern world. It is caused by the desire to create optimal conditions in places where people stay. The article presents two methods, indirect and direct, which are typically used in the research projects. These methods enable to assess the thermal sensations of people and compare the feelings of the respondents with the value of PMV (the value of human thermal sensations) calculated using the formula from the ISO 7730 standard and the questionnaire surveys.
PL
Zagadnienie komfortu cieplnego oraz jego subiektywnych odczuć wewnątrz budynku staje się coraz ważniejsze we współczesnym świecie. Spowodowane jest to chęcią stworzenia optymalnych warunków w miejscach przebywania ludzi. W artykule przedstawiono dwie metody, pośrednią oraz bezpośrednią, które powszechnie stosuje się w badaniach. Metody te umożliwiają ocenę wrażeń cieplnych ludzi i porównanie odczuć osób ankietowanych z wartością PMV (wartością wrażeń cieplnych człowieka) obliczoną za pomocą wzoru z normy ISO 7730 z danymi z kwestionariuszy.
PL
Pakowanie produktów w opakowania jednostkowe typu pouch to silny trend na rynku spożywczym, wpisujący się w zagadnienia zrównoważonego rozwoju i ekologii. Wyprodukowanie opakowań pouch wymaga 4-krotnie mniejszej ilości materiału opakowaniowego niż w przypadku opakowań kartonowych o jednakowej pojemności [4], co przekłada się na ich lekkość i elastyczność, a więc łatwiejszy transport i magazynowanie. Te same cechy sprawiają, że opakowania pouch stanowią idealny materiał opakowaniowy do żywności wygodnej, ułatwiając konsumentom zabranie ze sobą przekąski, po którą mogą sięgnąć w każdej chwili. Oprócz wszystkich swoich zalet technologia pouch ma wadę – a mianowicie sprzedawany produkt, do którego ją wykorzystano, musi spełniać pewne wymagania reologiczne, mające znaczenie zarówno na poziomie procesowym, jak i użytkowym. W artykule przedstawiono cechy reologiczne, jakie powinien wykazywać produkt pakowany w opakowania typu pouch, jak również opisano metody pomiarowe wykorzystywane do ich oznaczania.
EN
Pouch packaging technology constitutes one of the strong trends on the food market, inscribing in the issues of sustainable development and ecology. Production of pouches requires 4 times less packaging material than for cartons of equal capacity [4], which translates into their lightness and flexibility, and thus easier transportation and storage. The same features make pouches an ideal packaging for convenient food, facilitating consumers to take a snack with them, so they can reach it at any time. With all its advantages, however, the pouch technology imposes certain rheological requirements and constraints, which are relevant at both – technological and functional level. This article distinguishes rheological features that a product packed in pouch should have, as well as measuring methods used for their determination.
PL
Pomiary parametrów jakości energii elektrycznej coraz częściej realizowane są za pomocą rozproszonych systemów pomiarowych obejmujących wiele mierników zainstalowanych w węzłach sieci dystrybucyjnej. W artykule przedstawiono przegląd trzech metod optymalnego wyboru miejsc przyłączenia analizatorów jakości energii elektrycznej. Przedstawiono również wyniki aplikacji tych metod do fragmentu typowej sieci dystrybucyjnej spotykanej na obszarze miejskim.
EN
Measurement of power quality parameters are increasingly carried out using metering system comprising a large number of meters installed in distribution network nodes. From the existing methods for the optimal selection of measurement points, three methods were selected. The results of application to a fragment of a typical distribution network in urban area is also presented. The conclusion is that the selected methods can be useful in selection of measurement locations when distributed power quality metering system is considered. Method no 1 (Won’s and Moon’s method) can be directly used for that purpose bearing in mind its characteristic: that the method ensures full observability of the system by using quite large number of meters.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie i charakterystyka najczęściej stosowanych metod pomiaru przepływu cieczy w gospodarce wodno-ściekowej. W opracowaniu dokonano podziału obecnie wykorzystywanych przepływomierzy. Przedstawiono budowę i zasadę działania mierników, które są powszechnie wykorzystywane do monitoringu sieci kanalizacyjnych.
EN
The aim of the article is to present and characterize the most commonly used methods for measuring liquid flow in water and sewage management. The study divided the currently used flow meters. The construction and operation principle of flowmeters, which are commonly used for monitoring sewage networks have been presented.
PL
W artykule przedstawiono metody pomiarów parametrów technologicznych wlewu, pulsacji ciśnienia masy w układzie jej doprowadzania do wlewu, stężenia (suchości) formowanej wstęgi papieru wzdłuż sekcji płaskositowej. Opisano sposoby stosowane do określenia profilu wilgotności filców prasowych i ich przepuszczalności oraz parametrów układu kondycjonowania odzieży maszynowej. Scharakteryzowano metody pomiaru określające sprawność cieplną i efektywność pracy suszarni papierniczych. Przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów wykonanych dla różnych maszyn papierniczych wraz z ich analizą i interpretacją.
EN
The article presents the methods of measuring the technological parameters of the headbox, pressure variations in the stock approach system, the consistency (dryness) of the formed paper web along the fourdrinier machine. The methods used to determine the moisture content profile of press felts and their permeability as well as the parameters of the conditioning of press felts has been described. Methods of measurement describing the thermal efficiency estimation and drying effectivity of dryer section have been characterized. Exemplary results of measurements made for different paper machines with their analysis and interpretation are presented.
PL
Ze względu na bardzo specyficzne warunki pracy maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie węglowym, istotny jest sposób ich doboru, uwzględniający zmieniające się w trakcie pracy warunki. Prawidłowy dobór, wpływa na zwiększenie trwałości i niezawodności maszyn i urządzeń, co przekłada się na uzyskiwane efekty ekonomiczne. Z uwagi na ważność zagadnienia, jakim jest pomiar i ocena właściwości mechanicznych węgla (w tym pomiar urabialności węgla), dokonano krótkiego przeglądu dotychczas stosowanych metod oceny urabialności węgla na świecie. Istotę problemu potwierdza ilość opracowanych metod w różnych ośrodkach naukowych na świecie. W artykule opisano nowe, powstałe w Polsce przyrządy do wyznaczania i oceny właściwości mechanicznych materiału węglowego (urabialności), których autor niniejszego artykułu jest współtwórcą. Przedstawiono ich budowę, zasadę działania oraz oryginalność zastosowanych rozwiązań. Godnym podkreślenia jest fakt, że opisane przyrządy na Międzynarodowych Targach Innowacji Technologicznych w Brukseli, zdobyły ZŁOTY i SREBRNY MEDAL.
EN
The extremely specific environment of work of machines and equipment used in coal mining causes that their selection, taking into consideration the changing conditions, is a matter of great significance. Adequate selection enhances the durability and reliability of machines and equipment, which translates into the obtained economic effects. Due to the significance of coal mechanical properties measurement and evaluation (including coal workability measurement), the previously applied methods for coal workability assessment have been reviewed. The im-portance of the problem is confirmed by the number of methods developed in different research centres all over the world. The article presents new measuring devices for determining and evaluating the mechanical properties of coal material (workability), whose co-creator is the author of this article. The construction, the principle of operation and the originality of the ap-plied solutions have been described. Worth emphasising is the fact that the presented instru-ments were awarded GOLD and SILVER MEDAL at International Trade Fair For Technological Innovation in Brussels.
PL
Przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych podejmujący w swych badaniach problem smogu są podzieleni, jeśli chodzi o diagnozę źródeł tego zjawiska atmosferycznego i metody pomiaru stężenia pyłów w powietrzu.
10
EN
This article discusses the load-bearing capacity of composite timber-glass I-beams, which are interesting alternative beams of ceilings and roofs. The reasoning behind the use of timber-glass I-beams is the combination of the best features of both materials – this enables the creation of particularly safe beams with regard to structural stability and post-breakage load capacity. The article is focused on the post-breakage capacity of composite timber-glass I-beams subjected to quasi static bending load and multi-variable bending load. The main purpose of such scope of work was to show the influence of multi-variable loading on the composite timber-glass I-beams.
11
Content available remote Metody pomiaru oraz oceny gazoprzepuszczalności złóż porowatych
PL
Dokonano przeglądu metod pomiaru przepływu gazu w strukturach porowatych. Przeanalizowano podane w literaturze warunki gazoprzepuszczalności, poszukując obszarów badawczych odnoszących się do mechaniki przepływu gazu. Przesłanką dla podjęcia się opracowania artykułu była ciągła aktualność tej tematyki, wynikająca zarówno z obserwowanego powrotu do tzw. czystych technologii węglowych, jak i z rozwoju nowoczesnych czystych technologii energetycznych, prowadzących do pozyskiwania alternatywnych zasobów energetycznych, zwłaszcza dla odnawialnych źródeł energii.
EN
A review, with 38 refs., of selected gas permeability methods with their characteristics for porous materials.
EN
Rolling resistance of tyres is one of the major resistive forces acting on any wheeled vehicle. Unfortunately, it is also one of the forces very difficult to measure. It is estimated that in certain traffic conditions (like for example constant speed driving with slow or moderate speed) so called Rolling Resistance Impact Factor may be as high as 0.3. This means that reduction of rolling resistance by 50% would lead to 15% of energy savings. The paper presents road measuring method of tyre rolling resistance and unique equipment used by the Technical University of Gdańsk designed to perform measurements of passenger car tyres. It also discusses road pavement, tyre and environmental conditions influence on rolling resistance. Also selected data describing current situation related to rolling resistance on different road pavements and rolling resistance of modern passenger car tyres including tyres specially designed for electric and hybrid vehicles are presented.
EN
The paper presents the results of studies concerning the designation of COD fraction in raw wastewater. The research was conducted in four municipal mechanical-biological sewage treatment plants and one industrial sewage treatment plant. The following fractions of COD were determined: non-biodegradable (inert) soluble SI, biodegradable soluble fraction SS, particulate slowly degradable XS and particulate non-biodegradable XI. The methodology for determining the COD fraction was based on the ATV-A131 guidelines and Łomotowski-Szpindor methodology. The real concentration of fractions in raw wastewater and the percentage of each fraction in total COD are different from data reported in the literature.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było wyznaczanie frakcji ChZT w ściekach surowych. Badania przeprowadzono w czterech komunalnych mechaniczno-biologicznych oczyszczalniach ścieków i oczyszczalni ścieków przemysłowych. Określono następujące frakcje ChZT: inertna rozpuszczona SI, biodegradowalna rozpuszczona SS, związana w zawiesinie biologicznie łatworozkładalnej XS i związana w zawiesinie nieulegająca biodegradacji XI. Metodologia określania frakcji ChZT została oparta na wytycznych ATV-A131 i metodologii Łomotowskiego-Szpindora. Uzyskany udział frakcji w całkowitym ChZT w ściekach surowych różnił się od danych literaturowych.
PL
Przedstawiono wyniki projektu zrealizowanego przez GAZ-SYSTEM wspólnie z 4 innymi europejskimi firmami gazowniczymi. Pomiary emisji przeprowadzane były przez dwóch różnych wykonawców na stanowisku badawczym, które zostało wybudowane przez GdF Suez (Crigen). Celem projektu było wykonanie pomiarów emisji gazu za pomocą dwóch różnych metod, a następnie porównanie otrzymanych wyników i ocena ich miarodajności, a także ocena przydatności tych metod do pomiarów emisji z sieci przesyłowej.
EN
In the paper are presented results of a project realized by GAZ-SYSTEM, together with 4 other European gas companies. Emissions were measured by two different contractors on a test bench built by GdF Suez (Crigen). The aim of the project, was to perform emission measurements, with two different methods and then to compare the results and assess their reliability, for emissions measurements in transmission networks.
15
Content available remote Determination of Linear Welding Energy by Measuring Cross-Sectional Areas of Welds
PL
Praca zawiera propozycję oceny ilości ciepła wprowadzanego do materiałów metodą pomiaru pola poprzecznego przetopionych objętości podczas spawania lub napawania. Opisano współczesne próby szacowania energii liniowej przez montaż watomierzy w zasilaczach łuku oraz jej powiązanie z wymiarami liniowymi spoin. Uzasadniono konieczność zmiany podejścia do sposobu obliczania energii liniowej rozwojem metod spawania i wprowadzania nowych, wrażliwych na działanie ciepła materiałów. Wprowadzanie licznych impulsowych i hybrydowych (z udziałem lasera) metod spawania powoduje, że obliczanie w sposób konwencjonalny energii liniowej staje się dyskusyjne, co zilustrowano przykładami. Zaproponowano sposób obliczania wkładu ciepła podczas spawania punktowego.
EN
The article proposes the method of estimating heat input to materials by measuring the cross-sectional area of volumes melted during fusion or pres¬sure welding. In addition, the article describes methods presently used to esti¬mate linear energy involving the fixing of wattmeters to arc power sources and referring this energy to the linear dimensions of welds. The article justifies the necessity of changing the approach to methods of calculating linear energy by the development of new welding methods and the launching of new materials sensitive to heat. The introduction of numerous impulse and hybrid (laser-based) welding methods contests the conventional methods of linear energy calcula¬tion (illustrated by examples). The article proposes a manner of calculating heat input during spot welding.
EN
Due to very specific conditions of work of machines and equipment used in coal mining industry, the manner of their selection, taking into account the changing working conditions, is very important. Appropriate selection influences the increased durability and reliability of machines and equipment, which translates into the economic effects achieved. As the issue of measurement and evaluation of coal mechanical properties (including coal workability measurement) is of great importance, previously applied methods for coal workability evaluation have been shortly reviewed. The importance of the problem is confirmed by the number of methods developed in various research centers all over the world. The article presents new instruments for determining and evaluating the mechanical properties of coal material (workability). The instruments have been developed in Poland and the author of this article is their co-inventor. The construction, principle of operation and innovative character of solutions applied in the instruments have been presented.
PL
Ze względu na bardzo specyficzne warunki pracy maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie węglowym, istotny jest sposób ich doboru, uwzględniający zmieniające się w trakcie pracy warunki. Prawidłowy dobór, wpływa na zwiększenie trwałości i niezawodności maszyn i urządzeń, co przekłada się na uzyskiwane efekty ekonomiczne. Z uwagi na ważność zagadnienia, jakim jest pomiar i ocena właściwości mechanicznych węgla (w tym pomiar urabialności węgla), dokonano krótkiego przeglądu dotychczas stosowanych metod oceny urabialności węgla na świecie. Istotę problemu potwierdza ilość opracowanych metod w różnych ośrodkach naukowych na świecie. W artykule opisano nowe, powstałe w Polsce przyrządy do wyznaczania i oceny właściwości mechanicznych materiału węglowego (urabialności), których autor niniejszego artykułu jest współtwórcą. Przedstawiono ich budowę, zasadę działania oraz innowacyjność zastosowanych rozwiązań.
PL
W badaniach porównano wskazania zużycia paliwa przez silnik użytkowy z wykorzystaniem dwóch metod pomiarowych: w oparciu o miernicę stanowiskową oraz diagnostykę pokładową. Różnice wskazań szacowano dla różnych prędkości obrotowych silnika oraz przy różnych obciążeniach. W analizie uwzględniono również temperaturę paliwa dostarczanego do układu zasilania silnika. Stwierdzono występowanie dużych różnic względnych zużycia paliwa przy niskich obciążeniach silnika, szczególnie dla pracy na biegu jałowym. Diagnostyka pokładowa ma wówczas tendencję do zawyżania zużycia paliwa. Nie stwierdzono wyraźnych tendencji oszacowanych różnic w zużyciu paliwa przy zmianach prędkości obrotowych, ani przy różnych temperaturach dostarczanego do silnika paliwa. Otrzymane wyniki należy mieć na uwadze przy ocenie ekonomicznej pracy pojazdu, jak i przy ocenie emisji wytwarzanych przez niego spalin.
EN
The study compared the indication of fuel consumption by the engine utility using two measurement methods: based on instrumentation bench and on-board diagnostics. Differences indications were estimated for different engine speeds and with different loads. The analysis also takes into account the temperature of fuel supplied to the engine inlet system. It have been found large differences in relative fuel consumption at low engine loads, especially for idling. On-board diagnostics then tends to overestimate fuel consumption. There was no clear trend of the estimated differences in fuel consumption when changing speed or at different temperatures of the fuel supply to the engine. The results should be kept in mind when assessing the economic operation of the vehicle, as well as the assessment of emissions from its exhaust.
EN
In this paper, a system of fabric wrinkle measurement was developed which consisted of a fabric wrinkle simulator, scanner and computer. The simulator generated “diamond” wrinkles just like those of the elbow and knee in actual wear. The images of wrinkled fabrics acquired by the scanner were processed with software developed in MATLAB and new characteristics of wrinkle severity (WS) and fabric unevenness (FU) in the warp and weft direction were proposed for the wrinkle characterisation. 15 different fabrics were used to compare the measurement results of the system with those of the AATCC 66-2008 test method. The results showed good agreement of the two methods and at a 45° wrinkle recovery angle, the correlation between the wrinkle recovery angle and WS or FU increased. Therefore it was advised that the wrinkle recovery angle of 45° be measured rather than averaging warp and weft wrinkle recovery angles only when using the AATCC 66-2008 test method. Compared with the AATCC 66-2008 test method, that in this paper can produce more “realistic” wrinkles and measure the wrinkling properties of fabrics in actual wear.
PL
Opracowana metoda polega na wykorzystaniu symulatora, skanera i komputera. Symulator generuje powstanie zmarszczek o kształcie odpowiadającym zmarszczkom na łokciach i kolanach powstałym podczas noszenia odzieży. Obrazy zmarszczek zidentyfikowane za pomocą skanera były przetwarzane za pomocą programu opracowanego w MATLAB. Do dalszej analizy zmarszczek wykorzystywano dwa parametry WS – intensywność zmarszczek i FU – nierównomierność materiału w kierunku wątku i osnowy. Dla porównań wykorzystano 15 różnych tkanin. Porównując wyniki uzyskane za pomocą analizowanego systemu z wynikami uzyskanymi z metody AATCC 66-2008 stwierdzono dobrą zgodność wyników uzyskanych z obydwu metod. Wyciągnięto praktyczne wnioski dotyczące stosowania obydwu metod przy ocenie zmarszczek ubrań po procesie noszenia.
19
Content available remote Innowacyjne narzędzia do wyznaczania właściwości mechanicznych węgla
PL
Ze względu na bardzo specyficzne warunki pracy maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie węglowym, istotny jest sposób ich doboru, uwzględniający zmieniające się w trakcie pracy warunki. Prawidłowy dobór wpływa na zwiększenie trwałości i niezawodności maszyn i urządzeń, co przekłada się na uzyskiwane efekty ekonomiczne. Z uwagi na ważność zagadnienia, jakim jest pomiar i ocena właściwości mechanicznych węgla (w tym pomiar urabialności węgla), dokonano krótkiego przeglądu dotychczas stosowanych metod oceny urabialności węgla na świecie. Istotę problemu potwierdza liczba opracowanych metod w różnych ośrodkach naukowych na świecie. W artykule opisano nowe, powstałe w Polsce przyrządy do wyznaczania i oceny właściwości mechanicznych materiału węglowego (urabialności), których autor niniejszego artykułu jest współtwórcą. Przedstawiono ich budowę, zasadę działania oraz oryginalność zastosowanych rozwiązań. Godnym podkreślenia jest fakt, że opisane przyrządy na Międzynarodowych Targach Innowacji Technologicznych w Brukseli, zdobyły ZŁOTY i SREBRNY MEDAL.
EN
As the conditions of mining machines and equipment operation are very specific, it is necessary to select them properly, taking into account that the conditions of this operation are changing. The proper selection increases the durability and reliability of the machines and equipment which allows to enhance performance. Given the importance of the issue of measurement and evaluation of the coal mechanical characteristics (including workability measurements), a brief review of the so far applied methods of workability of coal in the global scale was made. Significance of this problem is confirmed by number of methods developed in many scientific centers worldwide. This paper presents new tools for determination and evaluation of mechanical characteristics of coal workability developed in Poland by participation of the author of this article. The method’s construction, operating principle and uniqueness of the applied solution were presented. It is worth mentioning that the described tools won a gold and silver medal on International Fairs of Innovation in Brussels.
PL
Artykuł ma charakter dyskusyjny. Przedstawiono w nim problemy dotyczące określenia wielkości cząstek oraz ich średniej średnicy. Cząstki rozpatrywano jako fazę rozproszoną w różnych układach, w tym koloidalnych. Omówiono podstawowe metody pomiaru wielkości cząstek oraz zalety i wady tych metod.
EN
This article takes the form of a discussion. It presents problems concerning the determination of particle size and average diameter. The particles were analysed as the dispersed phase in various systems, including colloidal. It describes the basic methods for the measurement of the particle size and the advantages and disadvantages of these methods.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.