Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 244

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ochrona odgromowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
PL
Umowy ubezpieczenia są nieodzownym elementem codziennego życia. Bardzo często dokonując inwestycji sięgamy po kredyt bankowy, przez co zostajemy zmuszeni do zawarcia umowy ubezpieczenia. Bardzo często zawierając umowę ubezpieczenia bezpodstawnie domyślnie przypisujemy sobie, iż należy nam się odszkodowanie, bo przecież jestem ubezpieczony. W artykule omówiono praktykę życia codziennego w zakresie umów ubezpieczenia. Opisano co zrobić, aby właściwie zabezpieczyć się przed szkodami, gdyż na kształt umowy ubezpieczenia nie mamy większego wpływu i de facto musimy się dostosować do warunków oferowanych przez ubezpieczyciela.
EN
Insurance contracts are an indispensable element of everyday life. Very often, when making investments, we reach for a bank loan, which means that we are forced to conclude an insurance contract. Very often, when concluding an insurance contract, we unjustifiably assume that I am entitled to compensation, because I am insured. The article discusses the practice of everyday life in the field of insurance contracts. It was described what to do in order to properly protect ourselves against damages, because we do not have much influence on the shape of the insurance contract and in fact we have to adapt to the conditions offered by the insurer.
PL
W artykule opisano pierwsze lata rozwoju Katedry Wysokich Napięć, a potem Katedry Wysokich Napięć i Aparatów Rozdzielczych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej. Rozwój tej Katedry jest nierozerwalnie związany z osobowością profesora Stanisława Szpora, który po przybyciu do Gdańska w 1947 roku w krótkim czasie zbudował nowoczesne laboratorium wysokich napięć i zwarciownię, co pozwoliło zespołowi naukowemu uzyskać światowej rangi osiągnięcia, zwłaszcza w dziedzinie badań piorunowych i ochrony przepięciowej.
EN
The article describes the first years of development of the High Voltage Department, and then the High Voltage and Switching Apparatus Department at the Faculty of Electrical Engineering at Gdansk University of Technology. The development of this Department is closely related to the personality of Professor Stanisław Szpor. After arriving in Gdańsk in 1947, he quickly built a modern high-voltage laboratory and short-circuit facility, which allowed the research team to achieve world-class achievements especially in the field of lightning research and surge protection.
PL
W Polsce bardzo popularne stają się instalacje fotowoltaiczne. Wszyscy inwestorzy są zafascynowani możliwością pozyskania darmowej energii elektrycznej. Ze względu na miejsce montażu instalacje fotowoltaiczne w znacznym stopniu narażone są na skutki bezpośrednich i pośrednich wyładowań piorunowych oraz przepięć pochodzących z różnych innych źródeł. W artykule zostały zaprezentowane wyniki badania wytrzymałości na udary napięciowe paneli fotowoltaicznych. Na podstawie otrzymanych wyników opracowano kryterium stosowania ochrony przeciwprzepięciowej paneli PV, dzięki czemu możliwe jest zminimalizowanie w przyszłości ryzyka strat, które w skrajnym przypadku mogą być przyczyną przedłużenia się czasu zwrotu z inwestycji.
EN
Currently in Poland it is becoming very popular to install a photovoltaic installation. All investors are fascinated by the possibility of obtaining electricity "for free". Due to the place of installation, photovoltaic installations are significantly exposed to the effects of direct and indirect lightning discharges and surges from various sources. The article presents the results of immunity tests for voltage surge of photovoltaic panels. On the basis of the obtained results, a criterion for the use of surge protection for PV panels was developed. This results can minimize the risk of losses in the future, which in extreme cases may be the cause of an extension of the time of return on investment.
PL
Do zaskakujących i przykrych należy zaliczyć przypadek, gdy piorun uderza w elementy infrastruktury krytycznej, a zdarzenie - gdy jego celem staje się obiekt wchodzący w skład systemu ratownictwa należy uznać za najbardziej niepożądany. Kierunek rozwoju wyładowania piorunowego nie poddaje się, jak dotąd, kontroli i nie można zapobiec wystąpieniu takiej sytuacji. W szczególny sposób należy chronić takie obiekty jak jednostki ratowniczo-gaśnicze.
PL
Artykuł opisuje wymagania normy zharmonizowanej PN-HD 60364-7-712 dotyczącej ochrony instalacji fotowoltaicznych przed skutkami oddziaływania wyładowań atmosferycznych. Omówiono problemy związane z ochroną przed bezpośrednim uderzeniem pioruna. Szczegółowo opisano znaczenie i zasady określania wymaganych odstępów separujących pomiędzy instalacją PV a przewodami urządzenia piorunochronnego. Zasady ochrony przed przepięciami opisane zostały z uwzględnieniem doboru wymaganych typów ograniczników przepięć i ich lokalizacji. Omówiono zagrożenia wynikające z bezpośredniego łączenia paneli PV z przewodami urządzenia piorunochronnego i wpływ takich rozwiązań na dobór typów ograniczników przepięć.
EN
The paper describes the requirements of the harmonized standard PN-HD 60364-7-712 regarding the protection of photovoltaic installations against the effects of lightning. Problems related to protection against direct lightning strike are discussed. The meaning and principles of calculating the required separation distances between the PV installation and the lightning protection system conductors are described in detail. The principles of surge protection are described taking into account the selection of the required types of surge protection devices and their location. The threats resulting from direct connection of PV panels with the lightning protection system conductors and the impact of such solutions on the selection of surge arrester types were discussed.
PL
Odnawialne źródła energii (OZE) są wykorzystywane coraz powszechniej we wszelkich obszarach budownictwa i energetyki. Coraz częściej stosowane w sektorze prywatnym instalacje fotowoltaiczne (PV) są szczególnie narażone na skutki oddziaływania wyładowań atmosferycznych. Wykonywane obecnie najczęściej jako rozbudowa istniejących instalacji elektrycznych powinny być dostosowane zarówno pod kątem ochrony odgromowej, jak i przed przepięciami do danego obiektu.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z ochroną odgromową dachów łatwo zapalnych. Zwrócono uwagę na kilka aspektów natury prawnej jak i technicznej, które będą podstawą do zastosowania przez projektanta rozwiązań mających na celu skuteczne zabezpieczenie dachu i budynku przed wyładowaniami atmosferycznymi. Autor starał się przedstawić problematykę poruszanego zadania w możliwie szeroki sposób, koncentrując się na istocie sprawy. Ze względu nas zakres poruszanej problematyki, zagadnienie zapewne nie jest wyczerpane, ale główne jej wątki zostały poruszone, co niewątpliwie pozwoli czytelnikowi na znalezienie drogi w poszukiwaniu rozwiązań w zakresie rozważanego tematu.
EN
The article presents the issues related to the lightning protection of inflammable roofs. The attention was paid to several legal and technical aspects that will be the basis for the designer to apply solutions aimed at effective protection of the roof and the building against lightning. The author tried to present the problem of the discussed task as broadly as possible, focusing on the essence of the matter. Due to the scope of the issues discussed, the issue is probably not give out, but its main threads have been raised, which will undoubtedly allow the reader to find a way to find solutions to the topic under consideration.
PL
Obecnie w Polsce bardzo popularne staje się instalowanie na dachu własnego domu instalacji fotowoltaicznej. Wszyscy inwestorzy są zafascynowani możliwością pozyskania energii elektrycznej „za darmo”. Ze względu na miejsce montażu instalacje fotowoltaiczne w znacznym stopniu narażone są na skutki bezpośrednich i pośrednich wyładowań piorunowych oraz przepięć pochodzących z różnych źródeł. Czas zwrotu inwestycji może być znacznie przedłużony w przypadku uszkodzenia użytkowanego systemu, dlatego też prawidłowo zaprojektowana oraz dobrze wykonana instalacja odgromowa i przeciwprzepięciowa powinna być jej bardzo ważnym elementem. W skrajnym przypadku instalacja PV może być przyczyną pożaru obiektu, na którym została zainstalowana. W artykule przedstawione zostały podstawowe zasady ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej domowej instalacji fotowoltaicznej.
EN
Currently, it is becoming very popular in Poland to install solar installation on the roof of your own house. All investors are fascinated by the possibility of obtaining electricity “for free”. Due to the installation location, solar installations are significantly exposed to the effects of direct and indirect lightning discharges and surges from various sources. The payback time can be significantly extended in the event of damage to the system in use, which is why a properly designed and well-made lightning and surge protection installation is very important. In extreme cases, the PV installation can cause a fire in the facility where it was installed. The article presents the basic principles of lightning and surge protection of a home photovoltaic installation.
PL
Obecnie w Polsce bardzo popularne staje się instalowanie na dachu własnego domu instalacji fotowoltaicznej. Wszyscy inwestorzy są zafascynowani możliwością pozyskania energii elektrycznej „za darmo”. Ze względu na miejsce montażu instalacje fotowoltaiczne w znacznym stopniu narażone są na skutki bezpośrednich i pośrednich wyładowań piorunowych oraz przepięć pochodzących z różnych źródeł. W artykule przedstawione zostały podstawowe zasady ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej domowej instalacji fotowoltaicznej.
EN
Currently, it is becoming very popular in Poland to install solar installation on the roof of your own house. All investors are fascinated by the possibility of obtaining electricity “for free”. Due to the installation location, solar installations are significantly exposed to the effects of direct and indirect lightning discharges and surges from various sources. The article presents the basic principles of lightning and surge protection of a home photovoltaic installation.
PL
Artykuł omawia wymagania dla instalacji odgromowych instalowanych na dachach z materiałów palnych.
EN
The article discusses the requirements for lightning protection systems installed on the roofs of combustible materials.
PL
Obecnie w Polsce bardzo popularne staje się instalowane instalacji fotowoltaicznych. Wszyscy inwestorzy są zafascynowani możliwością pozyskania energii elektrycznej „za darmo”. Ze względu na miejsce montażu instalacje fotowoltaiczne w znacznym stopniu narażone są na skutki bezpośrednich i pośrednich wyładowań piorunowych oraz przepięć pochodzących z różnych innych źródeł. W artykule zostały zaprezentowane rzeczywiste przypadki zniszczeń spowodowanych przez prądy doziemnych wyładowań piorunowych oraz przepięć. Niektóre zjawiska udało się odtworzyć w laboratorium, dzięki czemu możliwe jest zminimalizowanie w przyszłości ryzyka strat, które w skrajnym przypadku mogą być przyczyną przedłużenia się czasu zwrotu inwestycji.
EN
Currently in Poland it is becoming very popular to install a photovoltaic installation. All investors are fascinated by the possibility of obtaining electicity „for free”. Due to the palce of installation, photovoltaic installations are significantly exposed to the effects of direct and indirect lightning discharges and surges from various sources. The arcticle presents actual causes of damage caused by ground faults and surges. Some phenomena have been reproduced in the laboratory, thanks to which it is possible to minimize the risk of losses in the future, which in extreme cases may result in a time extension of the return.
PL
W pracy analizowano zagrożenie piorunowe jakie może stworzyć, niekonsultowane ze specjalistą w zakresie ochrony odgromowej, zainstalowanie na dachu budynku metalowych wywietrzników, wprowadzanych do wnętrza budynku. Zaproponowano zastosowanie znanych rozwiązań z zasad budowy urządzeń piorunochronnych likwidujących powstałe zagrożenie. Postuluje się stosowanie zawsze zasady uzgadniania i konsultowania projektów technicznych związanych z różnymi dziedzinami techniki, które mogą wpływać w istotny sposób na bezpieczeństwo użytkowania powstałych układów.
EN
Lightning hazard occurring when metal air vents connected with installations inside building are installed on the roof without consulting an expert on lightning protection has been analysed in this paper. The application of accepted designs eliminating this hazard has been proposed (these designs may be found in rules for formal construction of LPS). In the case of technical project which might significantly impact the safety of operation of constructed systems, thorough expert consultation and harmonisation has been suggested.
EN
Lightning hazard occurring when metal air vents connected with installations inside building are installed on the roof without consulting an expert on lightning protection has been analysed in this paper. The application of accepted designs eliminating this hazard has been proposed (these designs may be found in rules for formal construction of LPS). In the case of technical project which might significantly impact the safety of operation of constructed systems, thorough expert consultation and harmonisation has been suggested.
PL
W pracy analizowano zagrożenie piorunowe jakie może stworzyć, niekonsultowane ze specjalistą w zakresie ochrony odgromowej, zainstalowanie na dachu budynku metalowych wywietrzników, wprowadzanych do wnętrza budynku. Zaproponowano zastosowanie znanych rozwiązań z zasad budowy urządzeń piorunochronnych likwidujących powstałe zagrożenie. Postuluje się stosowanie zawsze zasady uzgadniania i konsultowania projektów technicznych związanych z różnymi dziedzinami techniki, które mogą wpływać w istotny sposób na bezpieczeństwo użytkowania powstałych układów.
PL
Możliwość identyfikacji narażeń napięciowych układów izolacyjnych znacząco wpływa na efektywność w koordynacji izolacji, co z kolei wpływa na zwiększenie niezawodności w przesyle i rozdziale energii elektrycznej. W artykule poruszono jeden z możliwych scenariuszy narażeń napięciowych w napowietrznych liniach elektroenergetycznych związany z zawodnością ochrony odgromowej. Ważne znaczenie w zachowaniu ochrony odgrywa ukształtowanie terenu, które może mieć pozytywny jak i negatywny wpływ na ochronę przed bezpośrednimi wyładowaniami atmosferycznymi. Rezultatem pracy jest określenie charakterystycznych wartości szczytowych prądu wyładowania atmosferycznego IUBmax, powyżej których ochrona odgromowa jest zachowana. Obliczenia przeprowadzono w ujęciu przestrzennym dla typowej konstrukcji wsporczej serii B2 typu przelotowego i czterech przypadków ukształtowania powierzchni terenu.
EN
The ability to identify of overvoltage in insulation systems significantly affects the efficiency in the coordination of insulation, which increases the reliability of electrical power transmission and distribution systems. The purpose of the paper is to present the problems related to one of the possible scenarios of overvoltages caused by atmospheric discharge, which is shielding failure. In this scenario, despite the ground wires used, it is possible to direct hiss into the phase conductor by atmospheric discharge. Lightning protection conditions may be additionally affected by the lay of the land, which was checked in this paper. The result of the work is the determination of characteristic peak values of the lightning current IBUmax, above which lightning protection is maintained. Calculations were carried out for a typical B2 tower profile with different height and four cases taking into account different terrain.
PL
Artykuł ma na celu przybliżenie problemów związanych z napięciowymi narażeniami systemu elektroenergetycznego, wywołanych wyładowaniami atmosferycznymi. Przeprowadzona została analiza możliwości uszkodzenia aparatury stacyjnej w wyniku wyładowania atmosferycznego do elementów linii napowietrznej zasilającej rozpatrywaną stację 110 kV/SN. Obliczenia przeprowadzono w ujęciu statystycznym na wybranym fragmencie linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV, składającej się z różnego typu sylwetek konstrukcji wsporczych, a także modelu stacji 110 kV/SN. Symulacje zostały wykonane przy użyciu programu The Elektromagnetic Transients Program – Alternative Transients Program (EMTP-ATP).
EN
The purpose of this work is to present the problems related to voltage stresses (overvoltages) of the power system caused by atmospheric discharges. Two possible scenarios of sources of these disturbance in the overhead power lines were analyzed in the paper: shielding failure and backflash over phenomena. The possibility of damage to the station equipment as a result of atmospheric discharge to the elements of the overhead power line supplying the considered station 110 kV / MV was analyzed. For this purpose, the overvoltages levels in the 110 kV substation were determined for the characteristic peak values of lightning currents at which the lightning protection is failed or the electrical strength of the insulation system used is lost. The simulations were carried out using The Alternative Transients Program (EMTP-ATP).
PL
Współczesne budynki wyposażone są w szereg urządzeń zlokalizowanych na dachach. Są to anteny radiowe i telewizyjne, maszynownie dźwigów, centrale klimatyzacyjne, klapy dymowe itp. Wszystkie te urządzenia zawierają elementy instalacji elektrycznych, a przede wszystkim aparaturę elektroniczną bardzo wrażliwą na skutki wyładowań atmosferycznych.
PL
Zagrożenie piorunowe obiektów budowlanych i ich wyposażenia zależy w szczególności od ich właściwości i warunków środowiskowych, w których się one znajdują. Fakt ten determinuje potrzebę powiązania zasad ochrony odgromowej obiektu z jego strukturą, wyposażeniem i otaczającym go środowiskiem. Czyniąc takie założenie należy wnioskować, iż nie da się omawiać rozwoju zasad ochrony odgromowej obiektów budowlanych w oderwaniu od ich strukturalno-wyposażeniowego postępu technologicznego.
PL
W artykule omówiono podstawowe zasady dotyczące ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej obiektów budowlanych stosownie do wymagań norm z serii PN‑EN 62305. W prosty sposób wyjaśniono zjawiska i mechanizmy powstawania przepięć piorunowych oraz powodowanych przez nie zagrożeń bezpieczeństwa w obiektach budowlanych. Krótko scharakteryzowano procedurę oceny ryzyka strat piorunowych. Przedstawiono podstawowe zasady instalacji urządzeń przeciwprzepięciowych w obiektach budowlanych.
EN
The article presents the basic principles of lightning and surge protection of structures in accordance with PN-EN 62305 standard. The phenomena and mechanisms of lightning overvoltages as well as the safety hazards in structures are explained in a simple way. The procedure for assessing the risk of lightning losses has been briefly characterized. Basic principles of installation of surge protection devices in buildings are presented too.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.