Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Modyfikacja właściwości elektrycznych polimerów i tworzyw sztucznych
PL
Tworzywa sztuczne i polimery są materiałami często wykorzystywanymi w przemyśle elektrycznym i elektrotechnicznym. Materiały te cechuje duża uniwersalność i szeroki zakres możliwości aplikacyjnych. Popularność zyskały m.in. dzięki niskiej gęstości, co znacząco wpływa na obniżenie masy wyrobów oraz niskiej energochłonności procesów wytwarzania, przetwórstwa i formowania oraz możliwości recyklingu. Zazwyczaj jednak wymagana jest poprawa lub zmiana wybranej właściwości tworzywa, by spełniało wymogi stawiane materiałom w konkretnym zastosowaniu. Modyfikację taką prowadzić na dwa główne sposoby fizycznie lub chemicznie. Modyfikacja poprzez działanie chemiczne może być związana z wprowadzeniem dodatkowego składnika, powiązanym z reakcją chemiczną, kopolimeryzacją lub funkcjonalizacją. Modyfikacja jest pozbawiona cech reakcji chemicznej i może być przeprowadzona jako zmiana struktury na drodze ściskania, rozciągania, obróbki termicznej lub tworzenie blend i kompozytów z niereaktywnymi dodatkami. W niniejszej pracy opisano wybrane polimery i tworzywa sztuczne do zastosowań elektrotechnicznych metody ich modyfikacji. Autorzy szczególną uwagę zwrócili na wpływ wprowadzanych dodatków na właściwości elektryczne i mechaniczne otrzymywanych kompozytów.
EN
Plastics and polymers are widely used in the electrical and electrotechnical industries. These materials are characterized by high versatility and a wide range of possible application. They gained popularity thanks to the low density, which significantly reduces the weight of products and low energy consumption of manufacturing, processing and forming processes as well as the possibility of recycling. However, it is usually required to improve or change the selected properties of the material to reach the requirements for materials in a specified application. The modification may be carried out in two main ways - physically or chemically. Modification through chemical action may be associated with the introduction of an additional component, related to chemical reaction, copolymerization or functionalization. Physical modification is devoid of chemical reaction, and can be carried out as a change in the structure of polymer by compression, stretching, thermal treatment or blend and composites compounding with non-reactive additives. This paper describes selected polymers and plastics for electrotechnical applications and methods of their modification. The authors paid particular attention to the influence of the additives on the electrical and mechanical properties of the obtained composites.
EN
In this work, two thermal- and air-stable, hole transporting materials (HTM) in perovskite solar cells are analyzed. Those obtained and investigated materials were two polyazomethines: the first one with three thiophene rings and 3,3’-dimethoxybenzidine moieties (S9) and the second one with three thiophene rings and fluorene moieties (S7). Furthermore, presented polyazomethines were characterized by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), UV–vis spectroscopy, atomic force microscopy (AFM) and thermogravimetric analysis (TGA) experiments. Both polyazomethines (S7 and S9) possessed good thermal stability with a 5% weight loss at 406 and 377°C, respectively. The conductivity of S7 was two orders of magnitude higher than for S9 polymer (2.7 × 10⁻⁸ S/cm, and 2.6 × 10⁻¹⁰ S/cm, respectively). Moreover, polyazomethine S9 exhibited 31 nm bathochromic shift of the absorption band maximum compared toS7. Obtained perovskite was investigated by UV–vis and XRD. Electrical parameters of perovskite solar cells (PSC) were investigated at Standard Test Conditions (STC). It was found that both polyazomethines protect perovskite which is confirmed by ageing test where Voc did not decrease significantly for solar cells with HTM in contrast to solar cell without hole conductor, where Voc decrease was substantial. The best photoconversion efficiency (PCE = 6.9%), among two investigated in this work polyazomethines, was obtained for device with the following architectures FTO/TiO₂/TiO₂ + perovskite/S7/Au. Stability test proved the procreative effects of polyazomethines on perovskite absorber.
PL
W artykule omówiono wpływ rodzaju warstwy transportującej dziury (HTL) na parametry elektryczne polimerowych ogniw fotowoltaicznych. Jako warstwę HTL zastosowano otrzymany metodą zol-żel tlenek molibdenu (MoOx) oraz PEDOT:PSS. Warstwę aktywną w ogniwie stanowiła mieszanina donorowo-akceptorowa na bazie PTB7 i PC71BM. Zbadano stabilność skonstruowanych polimerowych ogniw fotowoltaicznych w atmosferze powietrza po 8 dniach stwierdzając, iż ogniwa z warstwą MoOx wykazują lepszą stabilność niż ogniwa z warstwą PEDOT:PSS. Aczkolwiek, najwyższą wartość sprawności fotowoltaicznej określono na poziomie 5,1% dla polimerowego ogniwa fotowoltaicznego z warstwą PEDOT:PSS. W pracy przedstawiono wyniki pomiarów absorpcyjnych w zakresie UV-Vis, impedancji w postaci charakterystyk Nyquista oraz oszacowano ruchliwość nośników ładunków dla skonstruowanych ogniw.
EN
The main goal of this paper was investigation influence of kind of hole transporting layer (HTL) on the electrical properties of constructed polymer solar cells. As HTL MoOx obtained by sol-gel method and PEDOT:PSS was applied. The polymer solar cells devices were fabricated by spin coating the blend solution of poly({4,8-bis[(2-ethylhexyl)oxy]benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene-2,6-diyl}{3-fluoro-2-[(2- ethylhexyl)carbonyl]thieno[3,4-b]thiophenediyl} (PTB7) as donor and [6,6]-phenyl C71 butyric acid methyl ester (PC71BM) as acceptor. Air stability of devices after 8th days were analyzed taking into consideration kind of HTL. Device with MoOx exhibited better stability than solar cell with PEDOT:PSS. However, the highest value of the power conversion efficiency reaches the level of 5.10% for the polymer solar cell with PEDOT:PSS layer. Additionally, Nyquist plots of constructed devices along with charge mobility and optical properties of PTB7 and their mixture with PC71BM were presented.
4
Content available remote Wpływ temperatury na charakterystyki fotoogniwa polimerowego na bazie P3HT:PCBM
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych i symulacyjnych fotoogniwa polimerowego o architekturze ITO/PEDOT:PSS/P3HT:PCBM/Al wykonanego w Instytucie Elektrotechniki we Wrocławiu. Przeprowadzono pomiary i obliczenia ilustrujące wpływ temperatury na charakterystyki oświetlonego i nieoświetlonego fotoogniwa polimerowego. Wykazano, że opracowany uprzednio przez autorów model fotoogniwa krzemowego poprawnie opisuje także charakterystyki fotoogniw polimerowych.
EN
This paper presents some results of measurements and calculations of a polymer solar cell with the ITO/PEDOT:PSS/P3HT:PCBM/A1 architecture, elaborated in the Electrotechnical Institute in Wroclaw. Measurements and calculations illustrating an influence of temperature on light and dark characteristics of a polymer solar cell are performed. It was shown, that the computer model of silicon solar cells, previously elaborated by the authors, correctly describes characteristics of polymer solar cells.
PL
W pracy omówiono wpływ domieszkowania poli(3-heksylotiofenu) (P3HT) czterema związkami organicznymi o różnej kwasowości na spowolnienie degradacji P3HT. Wyznaczono dla P3HT i mieszanin potencjał jonizacji i powinowactwo elektronowe stosując woltamperometrię cykliczną i na ich podstawie określono poziomy energetyczne HOMO-LUMO oraz przerwę energetyczną (spektroskopia UV-vis) oraz parametry fotowoltaiczne dla skonstruowanych objętościowych, polimerowych ogniw słonecznych. Jako akceptor zastosowano ester metylowy kwasu [6,6]-fenylo-C61-masłowego (PCBM). Przeprowadzone badania wykazały zależność stopnia degradacji P3HT od pKa. Ponadto domieszkowanie P3HT nie wpłynęło na zmianę właściwości elektrochromowych polimeru, aczkolwiek większe stężenia mogą wpłynąć na zmianę barwy. Przeprowadzone badania fotowoltaiczne wykazały, iż możliwe jest zastosowanie domieszkowanego P3HT jako donora w warstwie aktywnej. Najwyższą wartość sprawności fotowoltaicznej określono na poziomie 0,34% dla P3HT domieszkowanego kwasem p-aminobenzoesowym.
EN
In this paper were presented influence of poly(3-hexylthiophene) (P3HT) doping by four organic compounds with of varying acidity on the degradation of P3HT. Energy HOMO-LUMO levels, band gaps using electrochemical method and spectroscopy UV-vis and photovoltaic parameters of bulk heterojunction polymer solar cells were determined for P3HT and doped P3HT. The polymer solar cells were fabricated by spin coating the blend solution of the P3HT or doped P3HT as donor and [6,6]-phenyl C61 butyric acid methyl ester (PCBM) as acceptor. Our studies indicate pKa organic compounds dependence of the degree degradation P3HT. In addition, doping of P3HT did not change electrochromic properties of P3HT, although higher concentration of organic compound may affect color change. Photovoltaics studies have shown possibility to use doped P3HT as donor on active layer. The highest value of PCE equal 0.34 % were determined for the P3HT doped with p-aminobenzoic acid.
PL
Niniejsza praca dotyczy syntezy i charakterystyki nowych poliazometin otrzymanych w reakcji kondensacji 4,4’-diformylotrifenyloaminy oraz czterech diamin w kierunku ich zastosowań w fotowoltaice polimerowej. Otrzymane polimery rozpatrywane są pod kątem aplikacji w objętościowych ogniwach fotowoltaicznych jako komponent donorowy warstwy aktywnej. W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące rozpuszczalności polimerów, stabilności termicznej oraz właściwości optycznych w zakresie UVVis w roztworze i warstwie. Skonstruowano objętościowe ogniwa fotowoltaiczne, w których jako akceptor w warstwie aktywnej zastosowany został ester metylowy kwasu [6,6]-fenylo-C61-masłowego (PCBM). Na podstawie otrzymanych charakterystyk prądowo-napięciowych wyznaczono podstawowe parametry fotowoltaiczne polimerowych ogniw słonecznych.
EN
In this work synthesis, thermal, optical and photovoltaic properties of new polyazomethines obtained from the condensation reaction of 4,4’-diformyltriphenylamine with four diamines are presented. Obtained polymers are examined as donor component in bulk heterojunction solar cells. We have examined the solubility of polymers, thermostability (TGA) and absorption in UV-Vis range either in solution and solid state film. We have constructed photovoltaic solar cells with [6,6]-phenyl-C61-butyric acid methyl ester (PCBM) as acceptor component in active layer. From mesured currentvoltage characteristics were determined basic photovoltaic properties of devices.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.