Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 397

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  power system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
EN
This paper proposes an attack on a recently proposed cryptosystem using bilateral-diffusion algorithm with dynamical compound chaos. The original image encryption scheme employed a compound chaotic function and (linear feedback shift register) LFSR. Experimental results of the studied scheme showed that it is strong enough to resist against different attacks. The method used in the cryptosystem under study, presents weakness and a chosen plaintext attack can be done to recover the plain image without any knowledge of the key value. Only one pair of (plaintext/cipher text) is needed to totally break the cryptosystem.
PL
W artykule zaproponowano atak na kryptosystem wykorzystujący algorytm bilateral-diffusion z dynamiczna składową chaosu. Pokazano że jest możliwe wystarczająco mocny opór przeciwko różnym atakom. Jest więc możliwe odzyskanie obrazu.
PL
Uczestnicy panelu dyskusyjnego pt. „OZE - lokalnie czy globalnie?”, który odbył się w ramach VIII Konferencji Technicznej „Nowy Model Energetyki” w dniach 18-19 listopada 2020 - mieli prawdopodobnie, w założeniu organizatorów Konferencji, konfrontować ze sobą zalety i wady dwóch ścieżek rozwoju energetyki odnawialnej. Pierwszej - opartej na źródłach lokalnych, małej i średniej mocy oraz drugiej wielkoskalowej - związanej z obiektami dużej i wielkiej mocy o znaczeniu globalnym z punktu widzenia systemu elektroenergetycznego.
3
Content available Assessing system impedance based on data regrouping
EN
In recent years, assessing supply system impedance has become crucial due to the concerns on power quality and the proliferation of distributed generators. In this paper, a novel method is shown for passive measurement of system impedances using the gapless waveform data collected by a portable power quality monitoring device. This method improves the overall measurement accuracy through data regrouping. Compared with the traditional methods that use the consecutive measurement data directly, the proposed method regroups the data to find better candidates with less flotation on the system side. Simulation studies and extensive field tests have been conducted to verify the effectiveness of the proposed method. The results indicate that the proposed method can serve as a useful tool for impedance measurement tasks performed by utility companies.
PL
System elektroenergetyczny wymaga stałego nadzoru oraz działań regulacyjnych, które umożliwiają bezprzerwowe zasilanie odbiorców energią elektryczną o zestandaryzowanych parametrach. W bieżących warunkach pracy dotychczasowe środki regulacyjne stosowane w KSE okazują się niewystarczające, co powoduje konieczność poszukiwania nowych i skutecznych metod regulacji. Jedną z możliwości jest wykorzystanie transformatorów z regulacją wzdłużno-poprzeczną do sterowania przepływami mocy czynnej oraz utrzymania poziomów napięć w węzłach sieci. W artykule przedstawiono wykorzystanie transformatorów regulacyjnych w działaniach operatorskich.
EN
The power system requires constant supervision and regulatory actions that enable uninterrupted supply of electricity to consumers with standardized parameters. In the current working conditions, the existing regulatory measures applied in the PPS turn out to be insufficient, which makes it necessary to search for new and effective methods of regulation. One possibility is to use special regulating transformers to control active power flows and to maintain voltage levels in the network buses. The article presents the use of regulating transformers in an operator activities.
PL
Obserwowany w ostatnich latach rozwój przemysłu motoryzacyjnego w obszarze samochodów elektrycznych charakteryzuje się znaczną dynamiką. W oczywisty sposób wpływa on także na branże powiązane z elektromobilnością. Rozwój elektromobilności będzie miał zasadniczy wpływ na zużycie energii elektrycznej. W chwili obecnej przy niewielkiej ilości pojazdów elektrycznych ich wpływ na pracę systemu elektroenergetycznego jest praktycznie niezauważalny, ale wraz ze wzrostem ilości pojazdów oraz punktów ładowania ich znaczenie dla pracy systemu będzie rosło. Pierwotne założenia Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce sugerowały, że w 2025 roku po polskich drogach poruszać się będzie milion pojazdów elektrycznych. Wielkość ta została już kilka razy zweryfikowana, jednak kiedy zostanie urzeczywistniona, to tak duża liczba pojazdów elektrycznych w oczywisty sposób będzie oddziaływać na system elektroenergetyczny. W referacie przedstawiono perspektywy, szanse, wyzwania oraz trudności związane z wprowadzaniem elektromobilności w aglomeracjach miejskich i wyzwania jakie w związku z tym będą przed operatorami systemów elektroenergetycznych.
EN
The development of the automotive industry in the area of electric cars observed in recent years is characterized by considerable dynamics. It also clearly affects industries related to e-mobility. The development of e-mobility will have a major impact on electricity consumption. At present, with a small number of electric vehicles, their impact on the power system operation is practically imperceptible. But as the number of vehicles and charging points increases, their significance for the operation of the system will grow. The assumptions of the Electromobility Development Plan in Poland suggested that in 2025 there will be one million electric vehicles on Polish roads. This figure has already been verified several times, but when it becomes a reality, such a large number of electric vehicles will obviously impact the power system. The paper presents the prospects, opportunities, challenges and difficulties associated with the implementation of emobility in urban agglomerations and the challenges that will be faced by electricity system operators.
PL
Obserwowany w ostatnich latach rozwój przemysłu motoryzacyjnego w obszarze samochodów elektrycznych charakteryzuje się znaczną dynamiką. W oczywisty sposób wpływa on także na branże powiązane z elektromobilnością. Rozwój elektromobilności będzie miał zasadniczy wpływ na zużycie energii elektrycznej. W chwili obecnej przy niewielkiej liczbie pojazdów elektrycznych ich wpływ na pracę systemu elektroenergetycznego jest praktycznie niezauważalny, ale wraz ze wzrostem liczby pojazdów oraz punktów ładowania ich znaczenie dla pracy systemu będzie rosło. Pierwotne założenia Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce sugerowały, że w 2025 roku po polskich drogach poruszać się będzie milion pojazdów elektrycznych. Wielkość ta została już kilka razy zweryfikowana, jednak kiedy zostanie urzeczywistniona, to tak duża liczba pojazdów elektrycznych w oczywisty sposób będzie oddziaływać na system elektroenergetyczny. W artykule przedstawiono perspektywy, szanse, wyzwania oraz trudności związane z wprowadzaniem elektromobilności w aglomeracjach miejskich i wyzwania, jakie w związku z tym będą przed operatorami systemów elektroenergetycznych.
EN
The development of the automotive industry in the area of electric cars observed in recent years is characterized by considerable dynamics. It also clearly affects industries related to e-mobility. The development of e-mobility will have a major impact on electricity consumption. At present, with a small number of electric vehicles, their impact on the power system operation is practically imperceptible. But as the number of vehicles and charging points increases, their significance for the operation of the system will grow. The assumptions of the Electromobility Development Plan in Poland suggested that in 2025 there will be one million electric vehicles on Polish roads. This figure has already been verified several times, but when it becomes a reality, such a large number of electric vehicles will obviously impact the power system. The paper presents the prospects, opportunities, challenges and difficulties associated with the implementation of e-mobility in urban agglomerations and the challenges that will be faced by electricity system operators.
PL
Siłownia telekomunikacyjna (STK) o napięciu znamionowym wyjściowym 48Vdc stanowi źródło napięcia gwarantowanego przeznaczone do zasilania odbiorników stałoprądowych systemów telekomunikacyjnych. Podczas zwarć zachowuje się jak źródło prądowe. Natomiast w czasie normalnej eksploatacji zapewnia dostawę mocy o stałej wartości narzuconej przez zasilane odbiorniki.
EN
Short-circuit analysis is conducted based on the nodal impedance matrix, which is the inversion of the nodal admittance matrix. If analysis is conducted for sliding faults, then for each fault location four elements of the nodal admittance matrix are subject to changes and the calculation of the admittance matrix inversion needs to be repeated many times. For large-scale networks such an approach is time consuming and unsatisfactory. This paper proves that for each new fault location a new impedance matrix can be found without recalculation of the matrix inversion. It can be found by a simple extension of the initial nodal impedance matrix calculated once for the input model of the network. This paper derives formulas suitable for such an extension and presents a flowchart of the computational method. Numerical tests performed for a test power system confirm the validity and usefulness of the proposed method.
PL
W artykule przedstawiono ideę usługi DSR, czyli reakcji strony popytowej, dla odbiorców rozproszonych. Polega ona na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię elektryczną lub przesunięcia go w czasie. Wdrożenie usługi może w znaczny sposób wpłynąć na pracę systemu elektroenergetycznego – usługa DSR może wspomóc bilansowanie systemu elektroenergetycznego, a także pozytywnie oddziaływać na jego elastyczność, wydajność oraz stabilność. W artykule wykazano możliwy wpływ redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną przez mieszkańców domów jednorodzinnych. Oszacowano spodziewany wpływ na obciążenie systemu skoordynowanego wykorzystania zagregowanych możliwości świadczenia usługi DSR przez większą grupę odbiorców indywidualnych w domach jednorodzinnych.
EN
The article presents the idea of DSR service (Demand Side Response) by distributed energy consumers. It consists in reducing the demand for electricity or shifting it in time by the demand side. The implementation of the service can significantly affect the operation of the power system - the DSR service can support the balancing of the power system, as well as positively affect its flexibility, efficiency and stability. The article shows the possible impact of reducing the demand for electricity by residents of single-family homes. The expected impact on the system load of the coordinated use of aggregated possibilities of providing DSR services by a larger group of individual recipients in single-family homes was estimated.
EN
The evaluated reliability and quality measures, which are important to assess the reserve capabilities of the power system for various operating scenarios, are probabilistic in nature. To improve the reliability and quality of two area interconnected power systems must be to make sure that the ability of one area to deal with compensate the deficiency in the other area. This paper presents a novel assessment technique of twoarea interconnected power system based on the reliability and quality measures, as well as, the capacity and situation of tie line and the Load NotServed (LNS). Systems with hundreds of buses and tens of complex stations can only be analyzed using advanced and numerically effective largescale algorithms for reliability and quality assessment as demonstrated in this paper. Practical applications are additionally exhibited, for demonstration purposes, to the Saudi electricity power networks.
PL
Do poprawy niezawodności i jakości energii dwóch obszarów z siecią energetyczną trzeba być pewnym że jeden obszar może zawsze uzupełnić niedostatki drugiego. W artykule zaprezentowano technikę połączenia dwóch obszarów bazującą na pomiarach niezawodności I jakości energii oraz metodę LNS.
11
Content available remote Effect of a wind generator on the optimal location of FACTS
EN
The development has contributed to an increase in the consumption of electric power, which increases the generation and transport of electrical power. Consequently, electric power systems are becoming more complicated and, hence, interest is to find ways to exploit them effectively and economically. The solution to these problems through improved control of power systems already in place. The proposed elements that control and improve power system are the FACTS devices (Flexible Alternating Current Transmission System). The object of this paper is used new methods to find the optimal location of Thyristor Controlled Series Capacitor and Static Var compensator with and without wind turbine generator, the proposed method as testing in systems of IEEE 14 bus, using Power world simulator software version 18 Education.
PL
Celem artykułu jest oprawa efektywności systemu farm wiatrowych przez optymalizację lokalizacji kondensatorów (Thyristor Controled Series Capacitors) i kompensatorów mocy biernej. Analizowano system połączeń zgodny z IEEE 14 z wykorzystaniem oprogramowania Power world simulator.
12
Content available remote Analysis of transient waveforms in a power system at asymmetrical short-circuits
EN
In the paper, there is presented the analysis of disturbance waveforms of a synchronous generator operating in a single-machine power system consisting of a generating unit connected by a high-voltage power line to a bus. There are considered disturbances in the form of symmetrical and asymmetrical short-circuits in different places of the transmission line. The current-voltage equations of the power line and the bus are written for phase components, which allows for easy modeling of various asymmetries.
PL
W artykule analizowano przebiegi zakłóceniowe generatora synchronicznego pracującego w jednomaszynowym systemie elektroenergetycznym składającym się z zespołu wytwórczego, połączonego linią energetyczną wysokiego napięcia z siecią sztywną. Uwzględniono zakłócenia w postaci zwarć symetrycznych i niesymetrycznych w różnych miejscach linii przesyłowej. Równania prądowo-napięciowe linii energetycznej i sieci sztywnej zapisano dla składowych fazowych, co pozwala na łatwe modelowanie różnych asymetrii.
PL
W artykule syntetycznie zaprezentowano analizę zmienności oraz rozrzuty wartości wskaźników SAIDI, SAIFI i MAIFI pięciu krajowych Operatorów Systemu Dystrybucyjnego za lata 2012-2018. Obliczenia przeprowadzono w środowisku R z zastosowaniem nieparametrycznych metod analizy danych. Graficzną prezentację wyników przedstawiono na wykresach pudełkowych. Przedstawiono również wybrane zagadnienia związane ze zmianami w modelu regulacji jakościowej. Artykuł zakończono uwagami dotyczącymi modelu regulacji jakościowej.
EN
The paper presents synthetically the analysis of variability and dispersion of the SAIDI, SAIFI and MAIFI indicators of the five national Distribution System Operators for the years 2012-2018. Calculations were performed in the R environment using non-parametric data analysis methods. Graphic performance of results is presented on box plots. Selected issues related to changes in the quality regulation model were also presented. The paper ends with comments on the quality regulation model.
14
EN
The main goal of this article was to present the problem of discontinuity of energy supply and methods applied by selected distribution company in order to improve power supply reliability indexes. An analysis of discontinuity of supply was based on data obtained from selected department of a distribution company with six energy areas. Based on these data, the impact of the investments, repairs, random events and other factors on the value of power supply reliability indexes was presented.
PL
Głównym celem publikacji jest przedstawienie problemu nieciągłości dostarczania energii elektrycznej oraz metod stosowanych przez wybraną spółkę dystrybucyjną w celu poprawy wskaźników niezawodności zasilania. Analizę nieciągłości zasilania zawartą w pracy oparto o dane pozyskane z wybranego oddziału spółki dystrybucyjnej (OSD), na terenie którego działa sześć rejonów energetycznych. Na podstawie danych przedstawiono wpływ inwestycji, remontów, zdarzeń losowych oraz innych czynników na wartość wskaźników niezawodności zasilania.
EN
International requirements for improving energy efficiency and environmental protection and the necessary goals for their implementation in the marine industry are an actual problem. To integrate state-of-the-industry technologies and marine specialists education, the training complex is proposed. It is based on the platform of a hardware-software complex with the ability to integrate training equipment, simulators and software. That makes such a training complex multitask, universal, and flexible in achieving a variety of tasks and goals. The complex also implements high-quality education and training of marine specialists, conducting research after processing working out the results of engineering modelling of structural, thermal power, hydraulic, electrical, electronic, multi-physical and other solutions. The need to use the training complex allows us to form the necessary competence of the engine team personnel, develop methods and criteria for assessing competence, evaluate and demonstrate practical skills.
PL
Międzynarodowe wymogi dotyczące poprawy efektywności energetycznej i ochrony środowiska oraz cele niezbędne do ich wdrożenia w przemyśle morskim stanowią aktualny problem. W celu zintegrowania najnowocześniejszych technologii i kształcenia specjalistów z branży morskiej proponuje się utworzenie kompleksu szkoleniowego. Jest on oparty na platformie kompleksu sprzętowo-programowego z możliwością integracji sprzętu szkoleniowego, symulatorów i oprogramowania. To sprawia, że taki kompleks jest wielozadaniowy, uniwersalny i elastyczny w realizacji różnorodnych zadań i celów. Ponadto kompleks realizuje wysokiej jakości kształcenie i szkolenie specjalistów morskich, prowadząc badania po opracowaniu wyników modelowania inżynierskiego rozwiązań konstrukcyjnych, cieplnych, hydraulicznych, elektrycznych, elektronicznych, i innych. Wykorzystanie kompleksu szkoleniowego pozwala na kształtowanie niezbędnych kompetencji personelu zespołu inżynierskiego, opracowanie metod i kryteriów oceny kompetencji, ocenę i wykazanie umiejętności praktycznych.
16
Content available remote Wirtualna inercja w systemie elektroenergetycznym
PL
W artykule przedstawiono idee wprowadzania do systemu elektroenergetycznego układów tzw. wirtualnej inercji, których zadaniem jest ograniczanie bądź eliminacja efektu zmniejszania się inercji systemu elektroenergetycznego w wyniku zastępowania klasycznych jednostek wytwórczych energii elektrycznej odnawialnymi źródłami energii (OZE). Rozważania zilustrowano przykładem obliczeniowym.
EN
The article presents the idea of introducing virtual inertia system to the electric power systems. The virtual inertia aims is to reduce or eliminate the effect of reducing the inertia of the power system as a result of replacing classis electricity generating units with renewable energy sources (RES). The considerations are illustrated by a computational example.
17
Content available remote Virtual Inertia in Electric Power Systems
EN
The article presents the idea of introducing virtual inertia system to the electric power systems. The virtual inertia aims is to reduce or eliminate the effect of reducing the inertia of the power system as a result of replacing classis electricity generating units with renewable energy sources (RES). The considerations are illustrated by a computational example.
PL
W artykule przedstawiono idee wprowadzania do systemu elektroenergetycznego układów tzw. wirtualnej inercji, których zadaniem jest ograniczanie bądź eliminacja efektu zmniejszania się inercji systemu elektroenergetycznego w wyniku zastępowania klasycznych jednostek wytwórczych energii elektrycznej odnawialnymi źródłami energii (OZE). Rozważania zilustrowano przykładem obliczeniowym.
EN
Photovoltaic (PV) cells are very costly because of the silicon element which is not cheaply available. Usually, PV cells are preferred to be used at maximum efficiency. Therefore, PV plants are emphasized to extract maximum power from PV cells. When inertia free PV plants are integrated into the grid in large numbers, the problem of maintaining system stability subjected to load perturbation is quite difficult. In response to this, a control topology is being an approach to make available the PV cells in maintaining system stability by utilizing the system frequency deviation as feedback to the controller. To implement this, the PVs are operated at Maximum Power Point Tracking (MPPT). This allows the PV to operate at Pseudo Maximum Power Point tracking (PMPPT) which makes it possible to run the PV with reserve power capacity without employing a battery for storage. The control strategy has been implemented over a two-stage power conversion model of the PV system. The simulation results showed that the proposed control PMPPT topology is effective in frequency regulation capability as compared to the MPPT technique.
EN
In the paper, the results of investigations on the location of generating units most affecting the angular stability of a large power system (PS) are presented. For their location, the eigenvalues of the PS model state matrix associated with electromechanical phenomena (electromechanical eigenvalues) were used. The eigenvalues were calculated on the basis of the analysis of the disturbance waveforms of instantaneous power of the generating units operating in the PS. The used method of calculating eigenvalues consists in approximation of the disturbance waveforms of generating units by the waveforms being the superposition of modal components. The parameters of these components depend on the sought eigenvalues and their participation factors. The objective function was defined as the mean square error between the approximated and approximating waveforms. To minimize it, a hybrid algorithm, being a combination of genetic and gradient algorithms, was used. In the instantaneous power waveforms of generating units most affecting the PS angular stability, the least damped or undamped modal components dominate. They are related to eigenvalues with the largest values of real parts. The impact of individual modal components on the disturbance waveforms of subsequent generating units was determined with the use of participation factors and correlation coefficients of electromechanical eigenvalues.
PL
W ostatnich latach w krajowym systemie elektroenergetycznym liczba i moc odnawialnych źródeł energii znacząco wzrosły. Źródła te można wykorzystać nie tylko do produkcji tzw. czystej energii elektrycznej, ale również do poprawy warunków napięciowych w tym systemie. W artykule przedstawiono koncepcję układu regulacji napięcia w systemie elektroenergetycznym z przyłączonymi w pewnym obszarze: farmą wiatrową, farmą fotowoltaiczną, elektrownią wodną i zespołem elektrowni biogazowych. Jest to nadrzędny układ regulacji wykorzystujący logikę rozmytą, który analizuje warunki napięciowe w wybranych punktach systemu i steruje mocą bierną m.in. grupy odnawialnych źródeł energii. Jak pokazują wyniki symulacji, działanie układu przyczynia się do poprawy poziomów napięć w systemie elektroenergetycznym.
EN
Recently, the number and rated power of renewable energy sources have significantly increased in the Polish Power System. These sources can be used not only for the production of clean energy, but also for improving unbalanced grid voltage conditions. The article presents the concept of a voltage control system for the power system with a wind farm, a photovoltaic farm, a hydroelectric power plant and a biogas power plant. It is a fuzzy logic control system, which analyzes the voltage conditions at selected nodes in the system, and controls the reactive power of a group of renewable energy sources. The presented control system contributes to the improvement of voltage levels in the power system.
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.