Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  acceleration sensor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono projekt czujnika przyśpieszenia z akustyczną falą powierzchniową do pracy w impulsowej telemetrii błotnej (ITB). Omówiono sposób wyboru częstotliwości własnej czujnika dla określonej szybkości przekazywania informacji w ITB. Przedstawiono projekt czujnika dla wybranej częstotliwości własnej. Obliczono podstawowe parametry czujnika. Porównano je z parametrami eksperymentalnie wykonanego czujnika.
EN
The paper presents the design of surface acoustic wave acceleration sensor for mud pulse telemetry (MPT). It discusses how to select the sensor's own frequency for a given MPT transfer rate. The sensor design for the selected frequency was presented. The basic parameters of the sensor were calculated. They were compared with the parameters of the sensor`s prototype.
PL
W pracy przedstawiono teoretyczną analizę czujnika przyśpieszenia z akustyczną falą powierzchniową (AFP). Wyniki analizy mogą być wykorzystane w impulsowej telemetrii błotnej (ITB) podczas wierceń w formacjach łupkowych. Bardzo ważną sprawą jest dostosowanie czujnika do szybkości transmisji sygnałów informacyjnych w ITB. Uzyskane wyniki pokazują, że możliwe jest wykonanie projektu czujnika o parametrach odpowiedzi impulsowej dostosowanej do szybkości przekazywania informacji w systemie ITB.
EN
In the paper was presented the theoretical analyze of the surface acoustic wave (SAW) acceleration sensor. This analyze can be used in a mud pulse telemetry (MUD) during drilling in shale formations. For this application optimization of the transmission speed of information signals from the sensors for MUD system are very important. Presented results poof that it is possible to design SAW acceleration sensor with proper impulse response parameters adapted to the transmission speed for the MUD system.
PL
Artykuł przedstawia mozliwość wykorzystania urządzen mobilnych do rejestracji i wizualizacji ruchu. Przeprowadzone badania dotyczą urządzeń z systemem Android. Na potrzeby badań została napisana aplikacja, która umożliwa odczyt danych z sensora przyśpieszenia oraz magnetometru w trzech osiach X, Y i Z. Badania zostały dokonane na dwóch urzadzeniach o podobnych parametrach. Wybrane wyniki zostały przedstawione w postaci tabel.
EN
The article presents the possibility to use mobile devices for recording and visualizing motion. Research focuses on Android devices. The study was written application for mobile devices that allows reading data from the magnetic sensor and acceleration sensor in three axes X, Y and Z. The tests were made on two devices with similar characteristics. Selected results are presented in the tables.
EN
The paper presents test stand for fatigue testing. The method allows to determine the time of the fatigue crack is described. Acceleration sensors for this purpose have been used. Measurement and control system has been described. The proposed test stand has a good repeatability of results.
5
Content available remote Parametry czujników przyśpieszenia z akustyczną fala powierzchniową
PL
Przedstawiono czujnik przyśpieszenia z akustyczną falą powierzchniową. Omówiono jego zasadę działania i sposób modelowania pracy. Przedstawiono układ pomiarowy czujnika. Amplitudowa charakterystyka częstotliwościowa, czułość i liniowość to podstawowe parametry czujnika. Przedstawiono sposoby pomiaru tych parametrów. Wykonano ich analizę. Otrzymane parametry porównano z parametrami aktualnie stosowanych czujników przyśpieszenia.
EN
The paper presents acceleration sensor surface acoustic wave. The principle of operation and the modeling work have been discussed. Presented sensing system. Basic parameters of the sensor are: the amplitude frequency response, sensitivity, linearity. Are ways to measure these parameters. Made their analysis. The obtained parameters are compared with parameters currently used in acceleration sensors
PL
W pracy przedstawiono koncepcję wykorzystania czujnika przyśpieszenia z akustyczną falą powierzchniową w impulsowej telemetrii błotnej. Pokazano realizację odwiertów w formacjach łupkowych. Omówiono metody transmisji sygnałów pomiędzy dolnym zespołem wiertniczym, a zespołem sterowania wykonywaniem odwiertu. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych potwierdzających przyjętą koncepcję.
EN
The paper presents a concept of using acceleration sensor surface acoustic wave in a mud pulse telemetry. Showing the realization of drilling in shale formations. Showing a method of transmitting signals between the lower drilling unit, and the control unit performing well. We present the results of experimental studies confirming adopted the concept.
PL
W niniejszym artykule autorzy dokonują przeglądu stanu techniki współcześnie stosowanych urządzeń do pomiaru aktywności fizycznej człowieka. Ponadto przedstawiają autorski projekt zbudowanego bezprzewodowego czujnika aktywności fizycznej będącego odpowiedzią na dostrzeżone niedoskonałości dotychczas stosowanych rozwiązań. W artykule zawarto kryteria wyboru mikrokontrolera oraz akcelerometru, żyroskopu i magnetometru. W celu zaprezentowania działania urządzenia zamieszczono przebiegi czasowe zarejestrowane w stanie statycznym oraz podczas ruchu. Dodatkowo przedstawiono wybrane wartości statystyczne z zarejestrowanych przebiegów czasowych.
EN
In this article the authors review the state of the art modern equipment used to measure the physical activity of man. In addition, they represent a unique project built wireless sensor human activity which is a response to the perceived shortcomings of the prior art. The article includes criteria for selecting the microcontroller and accelerometer, gyroscope and magnetometer. In order to present operation is given waveforms recorded while standing stationary and moving. In addition, presents selected statistical values of the recorded for the timing parameters.
EN
The article comprises results of determining the vertical accelerations of a selected point in the body of a VW Passat B5 passenger car when the car crossed a speed bump with various speeds. The measurements were carried out for two sets of shock absorbers, which differed from each other in vibration damping characteristics. The force-displacement and force-velocity (damping) characteristics of the shock absorbers having been removed from the motor vehicle were determined by rig testing. For comparison, the condition of the shock absorbers when installed in the vehicle was assessed by the EUSAMA diagnostic method. The speed bump had a trapezoidal profile and it was crossed by the vehicle with speeds of 20 km/h, 30 km/h, and 40 km/h. The accelerations were measured with the use of various measuring equipment, including Crossbow VG 440CA-200 and VBOX RLVBIMU03 measurement units and an HBM B12/200 acceleration sensor. The results have been presented in the form of time histories of the vertical acceleration of the car body, with highlighting the differences that occurred in the instrument readouts. Moreover, simulation tests were carried out with the use of the V-SIM program for the actual distribution of mass among individual vehicle wheels as well as stiffness and damping coefficients of the wheel suspension system determined on a test stand for both the shock absorber sets. The differences in the results obtained by individual test methods have been evaluated and the reasons that caused the differences to occur have been specified.
PL
W artykule przedstawiono między innymi wyniki badań przyspieszeń pionowych wybranego punktu nadwozia samochodu osobowego VW Passat B5 przejeżdżającego przez próg zwalniający z różnymi prędkościami, i dla dwóch kompletów amortyzatorów, różniących się charakterystykami tłumienia. Charakterystyki pracy i tłumienia amortyzatorów wymontowanych z samochodu wyznaczono w badaniach stanowiskowych. Dla porównania oceniono stan amortyzatorów zamontowanych w pojeździe diagnostyczną metodą EUSAMA. Pomiary przyspieszeń pionowych nadwozia zrealizowano dla prędkości przejazdu 20, 30 i 40 km/h przez próg zwalniający („podrzutowy”) o profilu trapezowym. W badaniach wykorzystano różne urządzenia pomiarowe: Crossbow VG 440CA-200, VBOX RLVBIMU03 i czujnik przyspieszeń HBM B12/200. Wyniki przedstawiono w formie czasowych przebiegów przyspieszenia pionowego nadwozia samochodu, zwracając uwagę na różnice we wskazaniach przyrządów pomiarowych. Badania symulacyjne przy wykorzystaniu programu V-SIM, przeprowadzono dla faktycznego rozkładu masy na koła samochodu oraz sztywności i tłumienia w zawieszeniu kół, wyznaczonych w badaniach stanowiskowych dla obu kompletów amortyzatorów. Oceniono różnice w wynikach uzyskanych poszczególnymi metodami badawczymi oraz podano przyczyny występowania tych różnic.
9
Content available remote System pomiarowy do rejestracji drżeń parkinsonowskich
PL
W pracy zaprezentowano system pomiarowy umożliwiający dokładny i powtarzalny pomiar drżeń parkinsonowskich kończyn górnych. Prawidłowe rozpoznanie choroby Parkinsona jest kluczowe dla wyboru właściwego sposobu leczenia pacjenta. Niestety większość klinicznych kryteriów diagnostycznych wymaga szczegółowej historii choroby oraz długiego czasu obserwacji pacjenta. Dostępne obecnie specjalistyczne metody badań, są dość drogie i nie nadające się do powszechnego zastosowania. Zaproponowane rozwiązanie, oparte na trójosiowym czujniku przyśpieszenia może zapewnić stosunkowo szybką i dokładną diagnozę.
EN
In this paper, the authors present the hand tremor measurement system. The correct diagnosis of Parkinson's disease is crucial for the selection of proper treatment and future prognosis. Unfortunately most of clinical diagnostic criteria require a detailed patient history and long observation time. There are also available specialist survey methods, but they are quite expensive and not suitable for general diagnosis. The proposed solution is to use acceleration sensor can provide possibly fast and accurate diagnosis.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych możliwości wnioskowania o stanie tłumienia zawieszenia dla modelu zawieszenia samochodu współpracującego z modelem stanowiska do badań stanu amortyzatorów wg metody EUSAMA. Celem badań była analiza możliwości określenia stanu tłumienia przy wykorzystaniu czujników przyspieszeń masy resorowanej i nieresorowanej, wykorzystywanych do potrzeb sterowania tłumieniem w zawieszeniach półaktywnych i adaptacyjnych. Założeniem dla przeprowadzonych badań symulacyjnych jest koncepcja oceny charakterystyk dynamicznych zawieszenia w postaci funkcji wzmocnienia przyspieszeń masy resorowanej w stosunku do przyspieszeń masy nieresorowanej. Uzyskano wyniki wskazujące na wrażliwość i liniowość zmian wartości funkcji wzmocnienia w zależności od poziomu tłumienia dla częstotliwości powyżej 10 Hz.
EN
The paper presents the results of a simulation test which concerned the possibilities to determine the condition of suspension damping of a car suspension model excited by a model of shock absorber testing device which worked according to EUSAMA method. The aim of the research was to analyze the possibilities to determine the damping level with acceleration sensors of sprung and unsprung masses, which are used to control the damping within semiactive and adaptive suspensions. The test assumption was an evaluation of dynamic characteristics of the suspension as transmissibility functions of sprung mass accelerations in relation to unsprung mass acceleration. The results shows that the changes in transmissibility function values are sensitive and linear and correlate with the changes in the damping level for frequencies above 10 Hz. Analysis of the possibilities to determine suspension damping level based on acceleration signals of suspension sprung and unsprung masses.
EN
The paper presents adaptive approach to a method of vehicle engine speed tracking based on acceleration measurements which are taken in the vehicle body part. Engine-induced vibrations, which are acquired using a vehicle measurement system, as strongly nonlinear can be modelled using multi-notch filter. It was stated the optimal parameter of the multi-notch filter exists; however, solution space function of the optimization problem is significantly nonlinear. For such conditions adaptive LMS algorithm, which includes multi-notch filter, tends to converge to local minimum points of the solution space. Cross-correlation estimation of multi-notch filter output and its delayed version as well as power estimation of engineinduced acceleration signal were used to tune online an adaptation constant of LMS algorithm and bandwidth parameter of multi-notch filter. Results obtained for stationary and nonstationary engine-induced vibrations justified high accuracy of the tracking algorithm.
12
Content available remote Uncertainty Modeling of Measurement Systems
EN
Modeling of the measurement systems consists in their decomposition on elementary units. Elementary models constructed due to the need to simplify the representation is limited to their functions and layout connections. This paper was presented to the decomposition of the measurement system components elementary imputation method for the measurement uncertainty of the components and the algorithm of the statistical analysis of the results of simulations. The entire process of modeling the measuring apparatus shown in the example of an existing sensor-based devices accelerations and piezogyroscope.
EN
The paper presents analysis of damping effect on beam vibration forced by impact. The air-related value of damping is researched. All the considerations are based on the assumption that the particular mount does not produce damping. Furthermore, they are true only for the researched range of the variability of the beam's geometry and the resultant resonance frequencies. Two applied methods of modelling produce results, which differ by one order of magnitude, but both of them are sufficiently small to be regarded as negligible.
EN
In the article there are shown the results of the experimental verification of dynamical parameters of car movement. The experimental verification was carried out by measurement of accelerations and angular velocity of car bodywork tilting using piezo-gyroscope and acceleration sensors. Besides for each test of intensive breaking there was statically measured the distance traveled by the car. There were carried out the statistical analysis and determined the measurement accuracy of designed appliance.
EN
In new solutions of anti-lock systems in cars there can be observed the tendency of increasing of their acting frequency. It causes difficulties in registration of phenomena proceeded between a tire and a roadway using traditional measuring systems of which registration frequencies are too small. Quick development of acceleration's micro-sensors and piezo-gyroscopes creates new measuring possibilities including in its range frequencies generated by ABS appliances. Together with measurements frequency increasing there follows increasing of registered signals noises, what caused decreasing of their readability.  Counteraction of this disadvantageous phenomenon requires using of signal filtration, which increasing readability of obtained accelerations courses does not cause loosing of important information included in this signal. In this article there is described a new measuring appliance based on acceleration microchips and a piezo-gyroscope cooperating with digital recorder and with original software. Here are shown results of road measuring tests of automobile's kinematical features and described influence of digital filters usage on accuracy of vehicle motion parameters.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki własnych badań laboratoryjnych oraz pojawiające się problemy związane z zastosowaniem czujników przyspieszeń do wyznaczania parametrów ruchu. Celem artykułu jest pokazanie błędów występujących przy określaniu prędkości i przebytej drogi badanego obiektu ze znanych chwilowych przyspieszeń.
EN
This paper presents results of own experiments and deals with problems connected with use of acceleration sensors employed to calculate the parameters of motion of the object. The target of the paper is to point the errors appeared during stating the velocity and trans-location of the object when the acceleration is known.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję pomiarów jednokrotnych udarów mechanicznych z zastosowaniem akcelerometrycznych czujników przyspieszenia. Przedstawiono wykonany i uruchomiony układ pomiarowy. Omówiono metodykę badań, przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych oraz dokonano oceny dokładności pomiarów.
18
Content available remote Modernizacja zespołów sterowania rakiet przeciwlotniczych
PL
W artykule przedstawiono propozycje zamiany dotychczas używanych czujników przyśpieszeń liniowych w rakietach przeciwlotniczych na nowe czujniki oparte o technikę cyfrową.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.