Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 97

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ustawodawstwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
The article presents the most important legal acts regulating the activities of special services in Poland in the years 1990-2018. As part of the political transformation, the Office of State Protection (Polish abbrev. UOP) was set up according to the Act of April 6, 1990. It replaced the previous civil intelligence and counterintelligence. In 2002, the Office was liquidated and replaced the Intelligence Agency (Polish abbrev. AW), and the Internal Security Agency (Polish abbrev. ABW) were established under the Act of May 24, 2002. The AW was created to protect the external security of the state, while the ABW was intended to protect the internal security of the state and its constitutional order. The mentioned Act divided the tasks between those services. Even though preventing and detecting crimes of corruption of public officers was one of the ABW’s tasks, the Act of June 9, 2006, established the Central Anti-Corruption Bureau (Polish abbrev. CBA), giving it the status of a special service, although the CBA performs typical police tasks. On the other hand, the Act of June 9, 2006, on the Military Counterintelligence Service (Polish abbrev. SKW) and the Military Intelligence Service (Polish abbrev. SWW) constituted a legal basis for the operation of both services in place of the liquidated Military Information Services (Polish abbrev. WSI). The article focuses on the services currently operating. The legal regulations constituting the basis for their functioning were analyzed. These are mainly competence acts, to which many amendments were introduced. They resulted, among others, from the implementation of directives and regulations of European institutions, decisions of the Constitutional Tribunal, the introduction of new laws, concerning, e.g., the establishment of the State Protection Service (Polish abbrev. SOP) or changes in the Marshal’s Guard’s powers. Attention was drawn to numerous ordinances amending the statutes, particularly as regards the ABW, and thus reorganizing the structures of offices.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze akty prawne regulujące działania służb specjalnych w Polsce w latach 1990-2018. W ramach transformacji ustrojowej zgodnie z ustawą z 6.04.1990 r. powstał Urząd Ochrony Państwa, który zastąpił dotychczasowy wywiad i kontrwywiad cywilny. W 2002 r. UOP uległ likwidacji, a w jego miejsce ustawą z dnia 24.05.2002 r.powołano Agencję Wywiadu oraz Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. AW została utworzona w celu ochrony bezpieczeństwa zewnętrznego państwa, natomiast ABW w celu ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego. Wymieniona ustawa dokonała podziału zadań między tymi służbami. Pomimo tego, iż jednym z zadań ABW było zapobieganie i wykrywanie przestępstw korupcji funkcjonariuszy publicznych, ustawą z dnia 9.06.2006 r. powołano Centralne Biuro Antykorupcyjne, nadając mu status służby specjalnej, chociaż CBA wykonuje zadania typowo policyjne. Natomiast ustawa z dnia 9.06.2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego stanowiła podstawę prawną do działania obu Służb w miejsce zlikwidowanych Wojskowych Służb Informacyjnych. W artykule skupiono się na służbach obecnie funkcjonujących. Poddano analizie przepisy prawne, na podstawie których funkcjonują. Są to przede wszystkim ustawy kompetencyjne, do których wprowadzano szereg zmian. Wynikały one m.in. z wdrażania dyrektyw i rozporządzeń instytucji europejskich, orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, wprowadzenia nowych ustaw, dotyczących np. powstania Służby Ochrony Państwa czy zmiany uprawnień Straży Marszałkowskiej. Zwrócono uwagę na liczne zarządzenia zmieniające statuty, szczególnie ABW, a tym samym reorganizujące strukturę urzędów.
PL
Światowy kryzys wodny, związany z niedoborami wody i jej zanieczyszczeniem, staje się w XXI wieku coraz bardziej poważny. Kwestia bezpieczeństwa zdrowotnego wody dotyczy wszystkich wodociągów. Ochrona wód przed zanieczyszczeniami to problem globalny i krajowy.
PL
18 kwietnia weszła w życie Ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej: ustawa), która wprowadziła szereg dodatkowych uregulowań składających się na tzw. tarczę antykryzysową. Dokument przewiduje możliwość ekstraordynaryjnego trybu wejścia na teren nieruchomości, na których znajduje się infrastruktura przesyłowa służąca zapewnieniu usług telekomunikacyjnych, energii elektrycznej, wody, gazu i odprowadzania ścieków.
PL
Odpady budowlane i rozbiórkowe [OBR] szacuje się na jedną trzecią wszystkich odpadów wytwarzanych w Unii Europejskiej, a objętościowo jest ich najwięcej. Materiały obojętne: beton, cegły, płytki i ceramika, stanowią największą część odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Odpady te można wykorzystać jako surowce wtórne do produkcji piasku i kruszyw. Rynek takich piasków i kruszyw jest jednak złożony i zależny od wielu czynników. Ulega on licznym zmianom w zależności od regionu, nawet w tym samym kraju. Na potrzeby tego artykułu, w pięciu krajach Europy północno-zachodniej: Belgii, Francji, Niemczech, Luksemburga i Holandii przeprowadzono ilościową analizę wytwarzanych odpadów, w której wzięto pod uwagę następujące czynniki: ilość wytwarzanych odpadów w tym rozbiórkowych, produkcję piasków i kruszyw z recyklingu oraz produkcję piasków i kruszyw naturalnych. Ponieważ rynek produktów z recyklingu wiąże się również z kosztami transportu – głównie transportu drogowego, to w analizie uwzględniono również dane dotyczące rozmieszczenia zakładów przetwarzania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, ilości kamieniołomów wydobywających surowce naturalne, położenia składowisk oraz opłaty za składowanie. Analiza obejmuje również przepisy i wymagania krajowe lub regionalne. Na podstawie zebranych danych stwierdzono, że rynek piasków i kruszyw z recyklingu jest bardziej rozwinięty w Holandii i w regionie flamandzkim niż w innych badanych regionach.
EN
The Construction and Demolition Wastes [C&DW] are estimated at one-third of the total wastes generated in the European Union and represent the main flux in volume. Inert materials, e.g. concrete, bricks, tiles and ceramics constitute the largest fraction of construction and demolition wastes. These wastes can be recovered as secondary raw materials after a recycling process, resulting in the production of recycled sands and aggregates. The market for recycled sands and aggregates is, however, complex and sensitive. It can be affected by many parameters and may be very variable from one region to another, even in the same country. A quantitative analysis of the market is carried out in five North West European countries: Belgium, France, Germany, Luxembourg, and the Netherlands. For achieving this analysis, attention is paid to the following data/parameters: generation of inert construction and demolition wastes, production of recycled sands and aggregates and production of natural sands and aggregates. Since the market of recycled products is also governed by transportation costs, mainly transported by road, the study has also compiled data on the density of recycling plants for construction and demolition wastes, the density of pits and quarries extracting natural materials, the density of inert landfills and taxes applied for C&DW landfilling. National/regional legislation and requirements are also included in the analysis. Based on the compiled data and objective reasons, it is observed that the market of recycled sands and aggregates is more developed and more suitable in the Netherlands and in Flanders [North of Belgium] than in the other investigated countries/regions.
EN
The article presents the EU legislative procedure and decision-making processes with a special emphasis on decisions regarding energy policy. It has been pointed out that most of the energy related legal acts, including the renewable energy directive and those aimed at the gradual reduction of emissions of harmful substances, are adopted according to the ordinary legislative procedure. However, special legislative procedures apply in the case of international agreements between the European Union and third countries. The trilogues, i.e. meetings of the European Commission, the European Parliament, and the Council, aimed at reaching a common position before the first reading in the EP, are of great importance in decision making. The article also discusses the problem of energy policy and its impact on the environment, recalling the relevant articles of the Treaty on the functioning of the European Union. The most important paths of influence of the Member States on new legal acts in the context of energy policy have also been shown. This is an extremely important issue from the investors’ point of view, since projects related to the energy industry have a very long payback period, so the stability and predictability of the Community’s energy policy is of paramount importance to them. The possibilities of shaping new laws related to energy at the stage of preparing a regulation are discussed later in the article. The work of parliamentary committees, especially those related to energy, i.e. the ITRE (The Committee on Industry, Research and Energy) Committee and ENVI (The Committee on the Environment, Public Health and Food Safety) has also been discussed. In addition, the article clearly shows different approaches of Western European countries and the Central and Eastern European countries (including Poland) towards energy issues.
PL
W artykule przedstawiono mechanizmy tworzenia prawodawstwa unijnego oraz procesy podejmowania decyzji zarówno w sensie ogólnym, czyli dotyczącym wszelkich problemów pojawiających się w życiu wspólnoty, jednak w szczególności skupiono się na decyzjach dotyczących polityki energetycznej. Zwrócono uwagę, że większość aktów prawnych związanych z energetyką, takich jak dyrektywy dotyczące odnawialnych źródeł energii, czy też problemów związanych z ograniczeniem emisji szkodliwych substancji do środowiska, są procedowane zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą. Specjalne procedury ustawodawcze stosuje się natomiast w przypadku umów międzynarodowych pomiędzy Unią Europejską a państwami spoza jej granic. Ważne znaczenie przy podejmowaniu decyzji ma procedura trylogu oparta na negocjacjach przedstawicieli instytucji unijnych w celu uzgodnienia wspólnego stanowiska wszystkich organów UE jeszcze przed pierwszym czytaniem w Parlamencie Europejskim. W artykule poruszono również problem polityki energetycznej i jej wpływu na środowisko przywołując odpowiednie artykuły Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Przedstawiono również najistotniejsze możliwości wpływu państw członkowskich na kształt nowych aktów prawnych w kontekście polityki energetycznej. Jest to niezwykle istotne zagadnienie z punktu widzenia inwestorów, gdyż projekty związane z branżą energetyczną mają bardzo długi okres zwrotu, więc stabilność i przewidywalność polityki energetycznej wspólnoty ma dla nich znaczenie pierwszorzędne. W dalszej części artykułu omówiono możliwości kształtowania nowych aktów prawnych związanych z energetyką na etapie przygotowywania projektu lub rozporządzenia. Omówiono także prace komisji parlamentarnych zwłaszcza tych związanych z energetyką, czyli komisji ITRE (ang. Industry, Research and Energy) i ENVI (ang. Committee on the Environment, Public Health and Food Safety). Ponadto w artykule wyraźnie pokazano rozbieżność w podejściu do zagadnień energetycznych państw Europy Zachodniej oraz państw Europy Środkowo-Wschodniej, do której należy nasz kraj.
PL
19 lipca br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Nowelizacja ustawy OZE pozwoli na przeprowadzenie aukcji OZE jeszcze w tym roku.
7
Content available remote Deriving workflow privacy patterns from legal documents
EN
The recent General Data Protection Regulation (GDPR) has strengthened the importance of data privacy and protection for enterprises offering their services in the EU. Important part of intensified efforts toward better privacy protection is enterprise workflow redesign. It has been already found that the privacy level can be raised with applying the privacy by design principle when re(designing) workflows. A conforming and promising approach is to model privacy relevant workflow fragments as Workflow Privacy Patterns (WPPs) which provide abstract, ‘best practices‘ solution proposals to problems recurring in privacy-aware workflows. WPPs are intended to support process developers, auditors and privacy officers by providing pre-validated patterns that correspond with existing data privacy regulations. However, it is unclear yet how to obtain WPPs with an appropriate level of detail. In this paper, we will introduce our approach to derive WPPs from legal texts and other descriptive regulations. We propose a structure of a WPP, which we derive from pattern approaches from other research areas. We also show the steps for designing a WPP. We think that this approach can be an valuable input towards supporting privacy in enterprises.
PL
Mimo iż Rzeczpospolita Polska nie doświadczyła jeszcze ataków ze strony islamistów, ze względu na sojusz z USA, członkostwo w NATO, Unii Europejskiej oraz udział w operacjach wymuszania i utrzymywania pokoju w krajach gdzie islam jest religią powszechną, narażona jest nieustannie na ich odwet. W kraju istnieją ekstremistyczne organizacje o profilu skrajnie prawicowym i skrajnie lewicowym, lecz ryzyko przeprowadzania przez nie akcji terrorystycznych jest znikome. W obliczu zdecydowanego wzrostu zamachów dzihadystycznych od 2014 roku, w ostatnich latach nastąpiła intensyfikacja działań władz w celu budowy efektywnego systemu antyterrorystycznego. Mimo pewnych osiągnięć znajduje się on wciąż w fazie realizacji. Należy go nieustanie doskonalić, czerpiąc z dorobku osiągniętego w tej dziedzinie przez państwa bardziej doświadczone przez terroryzm. Aktualnie problemem jednak są różnice w podejściu poszczególnych państw do niektórych zagadnień związanych z zagrożeniem dżihadystycznym. Ujawniło się to ostatnio w kwestii uchodźców, gdy Polska wraz z innymi krajami Grupy Wyszehradzkiej zajęła stanowisko odmienne niż zdecydowana większość państw członkowskich UE.
EN
Evan thou Poland has not experienced any islamist attacks, because of its alliance with United States, NATO and EU membership as well as participation in combat missions and antiterror operations, the country is exposed to jihadist retaliation. In Poland exist extremist far right and far left organizations, however the danger of them engaging in terrorist activities is highly unlikely. In the face of huge upsurge of jihadist attacks since 2014, the last years saw huge intensification of creating national antiterror system. Despite some achievements, it is still in early stages. It has to be constantly streamlined, drawing on track record of countries affected by terrorism. Currently there is a problem with respect to different countries positions on solving issues related to threat posed by jihadist. It has been the case recently, with regard to refugee issue, when Poland alongside other Visegrad Group states have taken a different stance than the overwhelming majority of other UE countries.
PL
Oczywiście, nie ma złotego środka na to, aby skutecznie chronić ład przestrzenny. Jednakże trzeba zwrócić uwagę na stworzone przez ustawodawcę możliwości.
PL
Rozmowa z dr Ewą Świątkowską, wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, diagnostą laboratoryjnym z 40-letnim stażem pracy, w tym 20-letnim jako kierownik MLD.
EN
There are about 8.5 million workers employed in the construction sector in India. Construction workers constitute a major portion of the unorganized labour and are characterized by their casual nature of employment, temporary relationship with the employer, prolonged and uncertain working hours, lack of safety and health measures, and inadequacy of basic amenities and welfare facilities. There are many legislation clauses providing safeguards for contract workers in India. Construction safety has been made legally enforceable after the enactment of The Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act in 1996 and the Central Rules in 1998. This paper details various statutory provisions for construction safety in India with specific reference to the BOCW Act, Central Rules, and State Rules.
PL
Pracownicy budowlani stanowią duży odsetek niezorganizowanej siły roboczej. W Indiach istnieje wiele przepisów prawnych zapewniających bezpieczeństwo pracownikom kontraktowym. Sektor budownictwa wiąże się z dużym zapotrzebowaniem na siłę roboczą i uwzględniając pośrednie miejsca pracy, zatrudnia ponad 35 milionów ludzi. Praktyki zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem w procesie budowlanym mogą być świadczone na różnych etapach zatrudnienia. Wysoce niezadowalający jest fakt, że wdrożenie przepisów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa w budownictwie nie przyniosło żadnej poprawy. W opracowaniu zostały omówione różne przepisy dotyczące bezpieczeństwa w budownictwie w Indiach. Wejście w życie przepisów dotyczących bezpieczeństwa w budownictwie znacznie przyczyni się do ochrony pracowników budowlanych przed zagrożeniami o charakterze zawodowym.
PL
Celem artykułu jest podjęcie bardzo ważnego problemu pogłębienia swobody gospodarowania w polskim rolnictwie na wzór wdrażanego ustawodawstwa dotyczącego głównie działalności przedsiębiorstw pozarolniczych. Problem zwiększenia swobody gospodarowania w każdym sektorze gospodarki jest ważny zarówno dla aktywizacji działalności gospodarczej jak i poprawy efektywności gospodarowania. W artykule omówiono ww. problematykę w oparciu o następujące dokumenty Ministerstwa Rozwoju: 1. „Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”; 2. „Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” – SOR; 3. „Konstytucja biznesu”; 4. „Pakiet 100 zmian dla firm”. W artykule zwrócono uwagę, że samo zredukowanie zakresu decyzji administracyjnych i ułatwienia w ich wdrażaniu, chociaż ma bardzo duże znaczenie dla prowadzenia działalności gospodarczej, to jednak nie jest w stanie spowodować przyspieszenia wzrostu gospodarczego. Do czynników, które mogą stymulować dynamikę wzrostu należy zaliczyć: równoczesne ograniczenie barier administracyjnych dla pomiotów gospodarczych oraz wzrost popytu inwestycyjnego i konsumpcyjnego. Zwiększenie popytu może być wywołane poprzez wdrożenie ogólnokrajowego programu inwestycyjnego, jak również poprzez wprowadzenie zmian w polityce makroekonomicznej (zarówno fiskalnej jak i monetarnej). Po wstępnej analizie powyższych dokumentów okazało się, że zakres materiału przekracza przyjęty dla jednego artykułu limit objętości, dlatego też został on podzielony na dwie części. Część pierwsza, dotycząca zagadnień wstępnych, obejmuje problemy związane z omówieniem rozwiązań przyjętych w ww. dokumentach a dotyczących redukcji ograniczeń administracyjnych oraz pobudzania wzrostu produkcji zarówno w skali mikro jak i makro. Ta część obejmuje również propozycje stymulowania wzrostu zatrudnienia oraz redukcji bezrobocia w gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich. Część druga będzie dotyczyć pogłębienia swobody gospodarowania w polskim rolnictwie z uwzględnieniem problemów neutralizacji kosztów oraz ograniczenia uciążliwości (wprowadzonych w polskim sektorze rolno żywnościowym) rygorów administracyjno-weterynaryjnych, głównie w odniesieniu do małych i średnich gospodarstw rolnych.
EN
The article touches on a very important issue of deepening the freedom of management in Polish agriculture, following the model of legislation concerning mainly the activity of non-agricultural enterprises. The problem of increasing the freedom of management in each economy sector is important both for the activation of economic activity and the improvement of the management efficiency. This article discusses the aforementioned issues based on the following documents of the Ministry of Development: 1. „Plan for responsible development”; 2. „Strategy for responsible development”; 3. „Business Constitution”; 4. „100 Business Changes Package”. The article emphasizes that reducing the scope of administrative decisions and facilitating their implementation, although very important for doing business, is not capable of accelerating economic growth. The factors that can stimulate growth dynamics include: simultaneous reduction of administrative barriers for economic entities and increase in investment and consumption demand. Demand growth may be triggered through the implementation of a nationwide investment program as well as through changes in macroeconomic policies (both fiscal and monetary). After a preliminary analysis of the above documents, it turned out that the scope of the material exceeded the volume limit accepted for one article, and therefore it was divided into two parts. The first part, dealing with preliminary issues, covers the problems of discussing issues of the solutions adopted in the aforementioned documents and reducing administrative restrictions and stimulating growth in both micro and macro production. This section also includes proposals to stimulate employment growth and reduce unemployment in the economy with particular focus on rural areas. The second part deals with deepening the freedom of farming in Polish agriculture, taking into account the problems of cost neutralisation and reducing the nuisance of the administrative and veterinary regulations introduced in the Polish agri-food sector, mainly for small and medium-sized farms.
PL
Celem artykułu jest podjęcie bardzo ważnego problemu pogłębienia swobody gospodarowania w polskim rolnictwie na wzór wdrażanego ustawodawstwa dotyczącego głównie działalności przedsiębiorstw pozarolniczych.
EN
The article touches on a very important issue of deepening the freedom of management in Polish agriculture, following the model of legislation concerning mainly the activity of non-agricultural enterprises.
PL
W artykule opisano różnicę między zabytkami, dziedzictwem kulturowym i współczesnymi dobrami kultury. Problemem dzisiejszych czasów jest problem z określaniem, co powinno być wymienione i chronione w myśl Ustawy o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami, ponieważ nie istnieje prawna interpretacja określająca moment, w którym można zdefiniować obiekt jako zabytek lub dobro współczesne
EN
This article describes the difference between monuments, cultural heritage and contemporary cultural goods. Nowadays, there is a noticeable problem with what should be listed and protected in the Act on the Protection and Guardianship of Monuments and Sites because there is no law interpretation for when to define an object as a monument or a contemporary good.
PL
W  lipcu 2016 r. ME zakończyło konsultacje społeczne nad projektem ustawy o rynku mocy. Jej celem jest uruchomienie w Polsce dwutowarowego rynku energii elektrycznej, którego przedmiotem obrotu, oprócz energii elektrycznej, będzie także gotowość do jej wyprodukowania w zamian za wynagrodzenie. Głównym założeniem ustawy jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych w horyzoncie średnio i długoterminowym, poprzez stworzenie efektu zachęty ekonomicznej dla inwestorów do budowania, modernizowania i utrzymywania istniejących źródeł wytwórczych. Aktualnie projekt znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych i oczekuje na notyfi kację KE. Ustawa dedykowana jest również producentom energii elektrycznej w  wysokosprawnej kogeneracji, dla których system wsparcia w  postaci certyfi katów wygasa z upływem 2018 r.
PL
Krwiodawstwo w Polsce jest uregulowane ustawowo. Należy ono do zadań publicznej służby krwi. Ustawa o publicznej służbie krwi została istotnie zmieniona w 2016 r. Nowelizacja wdraża prawo Unii Europejskiej. Celem artykułu jest przedstawienie ustawowych zasad krwiodawstwa w Polsce, w tym ostatnich zmian prawa.
EN
Blood donation in Poland is regulated by law and is the responsibility of the public blood service. The Act on the Public Blood Service was substantially changed in 2016. The amendment implements European Union law. The aim of the article is to present the statutory rules of blood donation in Poland, including recent changes in law.
EN
In Poland, protection of historic monuments and sites is nearly one hundred years old and it has got a highly distinctive feature – the more recent the events are, the more frequent and more profound changes can be observed; the most significant ones take place in the 1990s . in general, it can be said that the organisation of historic preservation service remained constant at the turn of the 19th and 20th centuries. Administrative bodies responsible for historic preservation are still organised under the act of 23 July 2003 on Protection and Guardianship of monuments and Sites. this organisational system, however, is no longer fully effective in Poland. It is therefore necessary to change legislation under which the vertical organisational structure of conservation administration would be restored - with one General historic Preservation officer (being still the secretary or undersecretary of state in the ministry of culture and national heritage) to whom several regional historic preservation officers are directly responsible and subordinate. members of staff of the ministry of culture and national heritage undertook a legislative initiative aimed at achieving this objective. as a result, on 25 January 2016 the government decided to begin works amending the act on Protection and Guardianship of monuments and Sites.
PL
Coraz częściej pojawiają się problemy z prawidłową oceną właściwości elektrostatycznych materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych stosowanych w wyrobiskach górniczych. Wymagania polskiego ustawodawstwa są lakoniczne i nakreślają tylko ogólnie cechy bezpieczeństwa. Ostateczna decyzja wyboru materiałów czy wyrobów zawsze należy do kierownika ruchu zakładu górniczego. Jej wybór powinien być podparty wiedzą naukową, o czym mowa w artykule.
EN
Increasingly one encounters problems with the correct assessment of electrostatic properties of materials and plastic products used in mine workings. The requirements of Polish legislation are laconic and outline only generally the safety features. The final decision on selection of e materials or products should rest the manager of the mine. The selection should be supported by scientific knowledge, as referred to in the article.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.