Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo pracownika
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Ograniczanie kosztów w czasach pandemii - optymalizacja dzięki metodyce SMED
PL
Choć o kryzysie gospodarczym mówiło się często już w 2018 roku, do lutego 2020 roku wciąż nie było go widać na horyzoncie. W marcu jednak stanęliśmy całym światem przed obliczem pandemii COYID-19. Wirus SARS-CoV-2 mocno pokrzyżował plany między innymi firmom produkcyjnym, wymuszając na nich wprowadzenie zaostrzonego rygoru sanitarnego, modyfikacji systemu zmianowego, a w konsekwencji zwiększenia kosztów ponoszonych z tytułu zapewniania bezpieczeństwa pracownikom.
PL
Epidemia koronawirusa zmieniła uwarunkowania ekonomiczne, w jakich funkcjonuje branża gospodarki odpadami, ale także codzienną pracę przedsiębiorstw odbierających je oraz instalacji przetwarzających. Jak publikowane wytyczne mają się do obowiązujących przepisów, a te do aktualnej sytuacji?
PL
Przez ostatnie kilkanaście lat rynek budownictwa infrastrukturalnego w Polsce rozwijał się bardzo dynamicznie, ciągle rozbudowujemy sieć dróg ekspresowych i autostrad. Niestety, wciąż ciemną stroną naszej branży pozostają wypadki przy pracy. Choć statystyki pokazują, że poziom bezpieczeństwa na budowach powoli się poprawia, wciąż jest bardzo dużo do zrobienia w tej kwestii.
PL
Carlsberg Polska przykłada ogromną wagę do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników. Dwa lata temu Grupa ogłosiła nową strategię zrównoważonego rozwoju pod nazwą „Together Towards ZERO”. Jednym z jej celów jest dążenie do kultury ZERO wypadków.
PL
Na tytułowe pytanie wielu kierowników odpowiada: „Powinien gdzieś tu być”. I często zdarza się tak, że na tym kończy się ich wiedza. Czy to efekt ich niekompetencji, czy może braku możliwości? Przecież nie można pilnować każdego pracownika, który porusza się po terenie zakładu. A może jednak?
PL
W artykule przedstawiono jedno z najgroźniejszych zagrożeń naturalnych występujących w wyrobiskach kopalń węgla kamiennego, jakim jest wybuch pyłu węglowego. Podano także metody działań profilaktycznych, by zminimalizować ryzyko jego wystąpienia.
PL
Nowelizacja prawa pracy w zakresie ochrony przed zagrożeniami elektromagnetycznymi, wynikającymi z oddziaływania pola elektromagnetycznego (pola-EM) na organizm człowieka i obiekty techniczne, związana jest z harmonizacją przepisów krajowych z dyrektywą 2013/35/UE w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, dotyczących narażenia pracowników na zagrożenia spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi, Dz.Urz. UE L 179, str. 1–19).
PL
Okoliczności wykonywania prac budowlanych sprzyjają ryzyku wypadku przy pracy i choroby zawodowej. W artykule opisano niebezpieczne czynniki występujące na placach budowy oraz podano wskazówki dotyczące organizacji prac, by przebiegały one jak najbezpieczniej.
EN
The circumstances of carrying out construction works are conducive to the risk of an accident at work and an occupational disease. The article describes hazards occurring at construction sites and provides guidelines on how to organize work so that it could be run as safely as possible.
PL
W CEMEX Polska bezpieczeństwo pracowników, kontrahentów i innych osób, na których nasza działalność może mieć wpływ, jest najwyższym priorytetem i kluczową wartością. Zero urazów i zero ofiar śmiertelnych to więcej niż cel, to nasz obowiązek. Takie przekonanie towarzyszy pracownikom naszej firmy codziennie, angażując wszystkich na każdym szczeblu naszej organizacji w cel „zero wypadków przy pracy".
PL
Temat prac szczególnie niebezpiecznych jest bardzo istotny z punktu widzenia prawnego, jak również organizacji pracy w zakładzie górniczym. Jest on ważny zwłaszcza dla osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego, które muszą je nadzorować. Często bowiem kierownicy kontrolują więcej niż jedną pracę, a to jest w świetle polskiego prawa niedopuszczalne i może rodzić znaczne konsekwencje.
PL
Omówiono metodę śrubową budowy zbiorników, zwaną również metodą spiralną bądź szwedzką. Stanowi ona alternatywę dla powszechnie znanych i stosowanych metod. Stosowanie tej metody zapewnia duże bezpieczeństwo pracowników podczas wykonywania prac oraz umożliwia skrócenie czasu budowy zbiornika, z jednoczesnym zachowaniem wymaganych standardów jakościowych.
EN
The article describes the spiral method of tank erection, also known as Swedish method. It is an alternative to commonly known and applied methods. The use of this method ensures high safety of employees during the work and allows to shorten the tank construction time, assuring the required quality standards.
PL
Firma 3M poza renowacją sieci wodociągowych, rozszerza swoją ofertę o sprzęt chroniący pracowników.
PL
Dla większości kierowców napotkanie utrudnień w ruchu drogowym spowodowanych jej przebudową zazwyczaj nie jest przyjemnym doświadczeniem. Spodziewany efekt w postaci późniejszej wygody w podróżowaniu nieco łagodzi stres, jednak zmiany w ruchu czy pośpiech mogą wpływać na pojawienie się sytuacji niebezpiecznych na drodze.
PL
Konieczność oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk, na których pracują kobiety w ciąży i karmiące piersią, związana jest ze zmianą obowiązujących wymagań, odnoszących się do ocenianych stanowisk pracy. Niniejszy artykuł szczegółowo porusza to zagadnienie dla kobiet pracujących przy obsłudze maszyn produkcyjnych w przemyśle mięsnym.
15
Content available Apteczka pierwszej pomocy w zakładach pracy
PL
Wstęp i cele: Wypadki w zakładzie pracy mogą wydarzyć się niezależnie od nawet doskonałych wdrożonych procedur, dobrze dobranego sprawnego wyposażenia, narzędzi i urządzeń oraz przy przeszkolonych pracowników. Zdarzenia niezależne, nieszczęśliwe przypadki, choroby utajone mogą powodować zdarzenia urazowe. Należy wtedy udzielić pierwszej pomocy. Jednym z jej elementów są między innymi środki opatrunkowe, które winny być zgromadzone w apteczce. Jednak nie zawsze apteczki zawierają to co nie tylko mogło ale i powinno w niej być. Materiały i metody: Materiałem są wybrane zagadnienia z literatury przedmiotu dotyczące wyposażenia apteczek. Zastosowano metodę analizy teoretycznej. Wyniki: Apteczki stanowią ważny element łańcucha przeżycia. Ułatwiają one, a w niektórych przypadkach umożliwiają udzielanie pomocy. Nie ma jednej uniwersalnej recepty na zawartość apteczki. Środki opatrunkowe, ich rodzaj i ilość muszą być dobrane na podstawie czynności wykonywanych, substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu, ilości pracowników oraz ryzyka wystąpienia wypadku. Wnioski: W szkoleniach pierwszej pomocy nie należy pomijać zapoznania się z apteczką zakładową oraz z zasadami wykorzystania jej zawartości. Jej wyposażenie oraz jak prawidłowo używać je powinni znać nie tylko pracownicy wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy, ale każdy pracownik od szeregowego po dyrektora. Zawartość apteczek zależy od rodzaju zakładu pracy i czynności wykonywanych w nim przez pracowników.
EN
Introduction and aims: Accidents in the workplace can happen regardless of even excellent procedures in place, well-chosen efficient equipment, tools and equipment and the trained staff. Independent events, unfortunate cases, latent disease can cause traumatic events. You should then give first aid. One of its elements, among others, dressings which should be stored in the medicine cabinet. However, there is always a first aid kit contain what not only could but should it be. Material and methods: The material is selected issues from the literature concerning the equipment kits. The method of theoretical analysis has been used. Results: First aid kits are an important part of the chain of survival. They facilitate and in some case the possibility of granting aid. There is no universal recipe for the contents of the medicine cabinet. Dressings, the type and amount must be selected on the basis of activities performed; hazardous substances are on the premises, the number of employees and the risk of an accident. Conclusions: The first-aid training should not be overlooked read the medicine cabinet factory and regarding the use of its contents. Its equipment and how to properly use them should be aware of not only the employees designated to provide first aid, but every employee of the serial director. The contents of first aid kits depends on the type of workplace activities and exercise-important in it for employees.
16
PL
Wstęp i cel: Tematem artykułu jest określenie sposobów kształtowania bezpieczeństwa pracy w świetle przeprowadzanych szkoleń dla nowo zatrudnianych pracowników. Zawiera informacje, jakie dają mam przepisy prawa w zakresie przeprowadzania szkoleń oraz jaki one mają wpływ na gruntowne przygotowanie pracownika do wykonywania pracy. Przybliża wpływ organizacji szkoleń, stosowanych metod i form ich przeprowadzania na odczucia pracownika oraz na bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładzie. Wskazuje błędy popełniane przez pracodawców w toku przeprowadzania szkolenia, przedstawia również sposoby i zasady, jakimi pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami powinni kierować się podczas planowania i organizowania szkoleń. Dobrze przeprowadzone szkolenie to inwestycja w pracownika oraz przyszłość zakładu. Materiał i metody: Materiałem jest problematyka przeprowadzania przez pracodawców szkoleń z zakresu bezpieczeństwa na stanowisku pracy. Wyjaśnia zarówno pedagogiczne jak i psychologiczne oddziaływania pracodawców na pracowników podczas szkoleń. Wskazuje na właściwe formy szkoleń oraz ich wpływ na życie zawodowe, rodzinne i społeczne. Wyniki: Znajomość problematyki pedagogicznego i psychologicznego wpływu szkoleń na pracownika pozwoli na uniknięcie niepożądanych zachowań pracodawców wobec nowo zatrudnianych pracowników. Wniosek: Świadomość skutku niewłaściwych praktyk szkoleniowych przyczynia się do zmiany postrzegania szkoleń, z nieistotnych do kluczowych dla firmy.
EN
Introduction and aim: The theme of the article is to determine the patterns of work safety in the light of the training for new employees. Contains information that which gives us the law in the conduct of training and how they have some impact a thorough preparation of the employee to perform the work. Approximates the effect of training organizations, the methods and forms of their conduct on the employees feelings and health and safety at the work. Indicates some mistakes which are made by employees in the course of carrying out the training, also presents methods and principles that employees and directing employees should follow when planning and organizing training. Well-conducted training is an investment in the employee and the future of the company. Material and methods: The material is some problems of conduct by employers security training at the workplace. It explains both pedagogical and psychological impact on workers by employers during the training. Indicates the appropriate forms of training and their impact on working life, family and social. Results: Knowledge of the problems of pedagogical and psychological impact of training per employee allow for avoid undesirable behavior of employers towards new employees. Conclusion: The awareness of the effect of improper training practices, contributes to changing perceptions of training, from insignificant to the key for the company.
PL
Warunki realizacji robót drogowych są bardzo trudne i odmienne od innych inwestycji budowlanych. Wynika to z charakteru liniowego inwestycji drogowych, prowadzenia robót przez tereny położone daleko od terenów zamieszkałych oraz zaangażowania w prace dużej ilości ciężkiego sprzętu budowlanego i transportowego. Nie bez znaczenia jest również fakt wykonywania robót w bezpośrednim sąsiedztwie trwającego ruchu drogowego. W artykule przedstawiono zagrożenia związane ze specyfiką robót drogowych i przyczyny wysokiej wypadkowości. Jako szczególnie istotne przedstawiono zasady zapewnienia bezpieczeństwa robotników współpracujących z dużymi maszynami budowlanymi. Przedstawiono wyniki kontroli PIP w zakresie przestrzegania przepisów i zalecenia w stosunku do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.
EN
Conditions of road works execution are very difficult and different from other construction projects. This is due to the linear nature of road investments, conducting works by areas located far away from residential areas and engage in the work of a large number of heavy construction equipment and transportation. Not without significance is the fact that the execution of works in the immediate vicinity of the ongoing traffic. The article presents the risks associated with the specific road works and reasons for the high accident rate. As a particularly important rules to ensure the safety of workers cooperating with large construction machinery are shown. The paper presents the results of inspections of PIP in terms of compliance and recommendations in relation to the provision of safe working conditions.
PL
Artykuł kreśli analizę przyczyn mogących prowadzić do porażenia prądem elektrycznym, głownie podczas prowadzonych prac serwisowych silników spalinowych o zapłonie iskrowym. Autor zaproponował i opisał przy tym sposoby postępowania i zasady mające na celu ograniczenie ryzyka porażenia prądem podczas badań i diagnostyki układów zapłonowych.
EN
Ignition circuit is one of the most important electrical circuits of a spark - ignition combustion engine. It is responsible for high – voltage electric discharge between spark plug electrodes to burn air – fuel mixture. Instantaneous value of the high voltage is dangerous because it may reach several dozen kilovolts. The aim of the paper is the electrocution danger evaluation, mainly at combustion engines’ service. Some tips to reduce risk of electrical shock during investigation and diagnostic procedures are proposed and discussed.
EN
In Quebec, workers intervening in hazardous zones of machines, equipment and processes during maintenance, repairs and unjamming activities have to apply lockout procedures. Lockout procedures involve shutting down the equipment, isolating it, applying individual locks, releasing residual energies and verifying the absence of energies. Lockout has mostly been linked to industrial sectors. However, the municipal sector also faces challenges when it comes to controlling hazardous energies. The objectives of this research are to study serious accidents linked to our subject, study the application of lockout in different municipalities in Quebec, identify the specificities for the municipal sector and propose some means to support the application of lockout. We will show that lockout procedures are required in different locations in municipalities and that they are currently being implemented in the municipal sector in Québec. Moreover, we propose a model which aims at facilitating the implementation of lockout procedures in the municipal sector.
20
Content available remote Armia osobistych ochroniarzy. BHP - środki ochrony indywidualnej
PL
Każdego dnia w Polsce i na świecie wciąż zdarza się wiele wypadków przy pracy, a zatrudnione osoby są narażone na choroby zawodowe. Trzeba starać się ograniczać ich występowanie przez stosowanie m.in. środków ochrony osobistej: głowy, twarzy, oczu i słuchu.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.