Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  macroenvironment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This article constitutes the second of three parts of a publication titled: "Use of PESTEL analysis for assessing the situation of Polish transport enterprises". The aim of this article is to present the influence (positive or negative) which macro-environmental factors specified in the first part of the work have on the activities of studied enterprises. The defined factors will serve as a basis for creating a PESTEL analysis of the transport market in Poland. This analysis will be presented in the third part.
PL
Innowacje to we współczesnym świecie podstawowy warunek nie tylko rozwoju, ale czasem po prostu utrzymania się na rynku. Celem opracowania jest określenie, w jaki sposób czynniki otoczenia wpływają na działalność innowacyjną. Nie ulega wątpliwości, że innowacje mają aspekt wielowymiarowy oraz mają duży wpływ na rozwój gospodarczy, nie tylko poszczególnych regionów, ale i całe j gospodarki.
EN
Innovation is in the modern world the basic condition not only of development, but sometimes simply of staying on the market. The aim of the study is to determine how the environmental factors affect innovative activity. There is no doubt that innovations have a multidimensional aspect and have a big impact on economic development, not only of individual regions, but also of the entire economy.
EN
The main aim of this paper is to analyse the heating installations market in the macroenvironmental context. In this paper the objectives of the macroenvironment analysis will be presented and the current state of the HVAC branch in our country will be assessed. Finally, the PEST analysis will conclude all the considerations.
PL
Celem powyższego artykułu jest analiza polskiego rynku instalacji grzewczych w kontekście makrootoczenia. Zostaną zaprezentowane główne założenia analizy makrootoczenia, a także oceniony zostanie obecny stan branży grzewczej. Rozważania podsumowane będą analizą PEST.
EN
This paper presents the results of the research concerning of selection of an appropriate strategy for the development strategy of Egyptian universities, in an era of political crisis. In Egypt after the revolution of 2011 and the fall of President Mubarak there was a period of unpredictable political changes, which result are continuous demonstrations and riots in the streets of large cities. In July 2013, there took place a further social unrest that led to the fall of President Morsi and the introduction of control by the army. In such an unstable, turbulent and unpredictable environment the universities seek their proper path of development. One of approach used by Universities is an adaptation strategy, which meets in Egypt, however, with strong cultural and social circumstances.
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczące doboru odpowiedniej strategii rozwoju przez uniwersytety egipskie, w dobie kryzysu politycznego. W Egipcie, po rewolucji roku 2011 i obaleniu prezydenta Mubaraka, nastąpił okres nieprzewidywalnych zmian politycznych, których efektem są ciągłe demonstracje i zamieszki na ulicach dużych miast. W lipcu 2013 roku miały miejsce kolejne niepokoje społeczne, które doprowadziły do upadku prezydentury Morsiego i wprowadzeniu kontroli przez armię. W tak niestabilnym, burzliwym i nieprzewidywalnym otoczeniu uniwersytety poszukują dla siebie właściwej ścieżki rozwoju. Jednym z przyjętych rozwiązań jest stosowana przez Uniwersytety strategia adaptacji, która w Egipcie spotyka się jednakże z silnymi uwarunkowaniami kulturowo-społecznymi.
PL
Na sektor biopaliw w Polsce w znacznym stopniu oddziałuje otoczenie prawne, polityczne, ekologiczne i międzynarodowe. Rozwój sektora uzależniony jest przede wszystkim od sytuacji polityczno-prawnej i świadomości ekologicznej. Artykuł analizuje wybrane składniki makrootoczenia i ich znaczenia dla rozwoju sektora biopaliw w Polsce.
EN
Biofuel sector in Poland is to a large extent affected by legal, political, ecological and international environment. Sector development depends first of all on political and legal situation and environmental consciousness. The paper analyses selected macro-environment elements and their importance for the development of biofuel sector in Poland.
EN
The process of transformation and introduction of the free market economy transformed the real estate market in Poland. The most serious changes dropped in on the housing market. Developers offering new houses and flats to chosen segments of consumers replaced the state edifying investor for anonymous recipient. Cooperative and municipal building became however minimized. Many houses and flats were introduced on the secondary market, intermediaries deal with the service of this segment of the market. The development of the housing market depends now in the large measure on the shape of developers' and intermediary firms condition; this however is conditioned by the factors influencing enterprises in the free market. The aim of my paper is the identification and description of macro-environment and competitive environment factors influencing active subjects on the housing market. The analysis of the factors of surroundings lets one subordinate them to the groups of factors: supporting or inhibiting the development of the housing market and to qualify their character. Factors encouraging development are first of all the competition on the market of materials and services connected with the real estate market and also the development of the electronic media which offer facilities in the communication among the participants of the market and also makes easier education of the consumers', producers and intermediaries. The most important factor that hampers development on the housing market is the price barrier of the demand and also lack of the effective housing politics of the state. The legal system does not help: neither difficult procedures connected with all structural constituents of the investment process and lack of legal settlements of relating spaces.
PL
Proces transformacji ustrojowej i wprowadzenie gospodarki rynkowej przeobraziły polski rynek nieruchomości. Najpoważniejsze zmiany zaszły na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Państwowego inwestora budującego dla anonimowego odbiorcy, zastąpił deweloper oferujący nowe domy i mieszkania wybranym segmentom odbiorców. Budownictwo spółdzielcze i komunalne zostało natomiast zmarginalizowane. Na rynek wtórny wprowadzono wiele domów i mieszkań, obsługą tego segmentu rynku zajmują się pośrednicy. Obecnie rozwój budownictwa mieszkaniowego zależy, więc w dużej mierze od kondycji firm deweloperskich oraz pośredników w obrocie nieruchomościami; ta natomiast uwarunkowana jest czynnikami oddziałującymi na przedsiębiorstwa w warunkach wolnego rynku. Celem mojego artykułu jest identyfikacja i opis czynników makrootoczenia i otoczenia konkurencyjnego wpływających na podmioty aktywne na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Analiza czynników otoczenia pozwala przyporządkować je jednej z grup uwarunkowań: wspierających lub hamujących rozwój rynku nieruchomości mieszkaniowych oraz określić ich charakter. Rozwojowi sprzyja przede wszystkim konkurencja na rynku materiałów i usług związanych z rynkiem nieruchomości, a także rozwój mediów elektronicznych, który ułatwia komunikację między poszczególnymi uczestnikami rynku i przyczynia się do edukacji jego uczestników. Najistotniejszym czynnikiem hamującym rozwój rynku nieruchomości mieszkaniowych jest cenowa bariera popytu na domy i mieszkania oraz brak skutecznej polityki mieszkaniowej państwa. Rynkowi nieruchomości mieszkaniowych nie sprzyja także system prawny: skomplikowane procedury związane z wszystkimi fazami procesu inwestycyjnego oraz brak uregulowań prawnych dotyczących przestrzeni.
7
Content available remote Elementy makrootoczenia przedsiębiorstw spedycyjnych
PL
[...] Przedsiębiorstwa prowadzą działalność w określonym otoczeniu. Może być ono „przyjazne” i sprzyjać prowadzonym przez nie działaniom lub może się okazać zagrożeniem. [...]
EN
The paper shows elements macroenvironment of forwarding firms, Article touches the following items: - political environment, - law environment, - economic environment
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.