Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 136

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  praca
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Zapotrzebowanie na energię w budynkach mieszkalnych stanowi znaczną część jej całkowitego zużycia. Szacuje się, że w Polsce dochodzi ono do 40%. Dobrym sposobem na zmniejszenie tego udziału jest szersze wykorzystanie energii słonecznej. Sezonowe różnice między zapotrzebowaniem, którego szczytowe wartości występują zimą, a jej dostępnością latem, sprawiają, że typowe projekty solarne przystosowane są tylko do podgrzewania c.w.u. w okresie dobrego napromieniowania. Pozostałe zapotrzebowanie na ciepło jest zwykle pokrywane przez inne źródło, często zasilane paliwem kopalnym. Jednym z możliwych rozwiązań poprawy tego stanu jest opracowanie możliwie wydajnych systemów do współpracy z magazynami ciepła. Efektem takiego działania jest wzrost wydajności i niezawodności, co bezpośrednio przekłada się na koszty eksploatacyjne oraz mniejsze zanieczyszczenie środowiska, głównie emisji dwutlenku węgla. W niniejszym artykule opisano algorytm ładowania zasobnika wypełnionego materiałem zmiennofazowym przez układ kolektorów słonecznych. Podczas rozładowania magazynu glikol kierowany jest na parowacz pompy ciepła. Wyższa temperatura na dopływie do pompy powoduje wzrost jej współczynnika wydajności grzejnej i mocy. Przykładowe obliczenia przeprowadzono dla dwóch zimowych dni (17 lutego i 14 marca). Otrzymane wyniki wskazują na zasadność budowy takich układów. Pozwala to efektywniej wykorzystać energię słoneczną w okresach jej niskiej dostępności zimą.
EN
Energy demand in residential buildings accounts for a significant proportion of final energy consumption. It is estimated that in Poland it reaches 40%. A good way to reduce this share is to use more solar energy. Seasonal differences between the demand, whose peak values occur in winter, and its availability in summer, make typical solar projects suitable only for heating domestic hot water. for a period of good irradiation. The remaining heat demand is usually covered by another source, often by fossil fuel. One of the possible solutions for improvement is the development of possibly efficient systems for cooperation with heat storage. The effect of such action is an increase in efficiency and reliability, which directly translates into operating costs and lower environmental pollution, mainly carbon dioxide emissions. This paper describes the algorithm of loading a container filled with a phase change material by a system of solar collectors. When the storage is discharged, glycol is directed to the heat pump’s evaporator. A higher temperature at the pump inlet causes an increase in its heating efficiency and power factor. Sample calculations were made for two winter days: February 17 and March 14. The obtained results indicate the validity of the construction of such systems. This allows more efficient use of solar energy in periods of its low availability in winter.
EN
In the paper, we investigate the differences between EU countries in the adoption of digitalisation in the context of the labour force. We used the authors’ index of digitalisation as a proxy to control for labour force adjustment to technological progress and human capital development. Our focus is on three main pillars affecting digitalisation: the number of students in the field of information and communication technologies, the degree of use of advanced technology at workstations, and online community groups focused on digitisation and improvement of digital skills. The results suggest EU countries are diversified in terms of the labour force’s development under digitalisation. The ranking in the index turned out to be significant in showing two different groups of countries. Finland, Malta and Ireland are top-ranking countries, while the United Kingdom’s index result is distant from other developed EU nations, what is confirmed by its Digital Economy and Society Index (DESI) and Global Innovation Index (GII) rank. The scores for less developed countries are low, however, the dynamics in the number of CS&IT students indicate advances in digitisation and its positive influence on labour development. The study uses data for the period of 2012–2018. In contrast to the DESI and GII measures, we used human and social development and digital use at work as pillars in the entire group of EU countries to highlight social and economic fields determining digitalisation’s development.
PL
W artykule zbadano różnice między krajami UE pod względem zaawansowania procesu cyfryzacji w obszarach edukacji studentów, pracy i aktywności społecznej w sieci. Wykorzystano autorski wskaźnik cyfryzacji jako narzędzie do zbadania dostosowania zasobu pracy do postępu technologicznego i rozwoju kapitału ludzkiego. Skoncentrowano się na trzech głównych filarach mających wpływ na digitalizację. Są to: liczba studentów w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych, poziom wykorzystania zaawansowanych technologii na stanowiskach pracy oraz grupy społeczne online skupione na digitalizacji i doskonaleniu umiejętności cyfrowych. Wyniki świadczą o tym, że kraje UE są zdywersyfikowane pod względem rozwoju siły roboczej w ramach cyfryzacji. Wartości indeksów okazały się wystarczające, aby wskazać dwie grupy krajów. Finlandia, Malta i Irlandia są państwami czołowymi, w wyniku czego wskaźnik Zjednoczonego Królestwa jest daleki od wartości dla rozwiniętych krajów UE, co potwierdza również wskaźnik DESI i globalny wskaźnik innowacji. Indeks dla słabiej rozwiniętych krajów jest niski, jednak dynamika liczby studentów CS&IT świadczy o postępie w zakresie cyfryzacji i o jej wpływie na rozwój zasobu pracy. W badaniu wykorzystano dane z lat 2012–2018. W przeciwieństwie do miar DESI i GII podkreślono aspekt rozwoju indywidualnego i społecznego oraz wykorzystania technologii cyfrowych środowiska pracy w całej grupie krajów UE, by naświetlić społeczne i gospodarcze aspekty determinujące rozwój cyfryzacji.
EN
Purpose: The aim of the study is to analyse health threats and occupational risk based on the assessment of the State Fire Service (SFS) officers depending on the nature of the service performed in the combat division (commander, rescuer, driver). Material and methods: The questionnaire survey which was carried out included 181 officers serving in SFS units across the Lubelskie Voivodeship. An original questionnaire consisting of 16 questions was used as a research tool. The opening questions concerned the age and service experience of the respondents. The remaining questions with a 5-point Likert scale, a point-rating scale and single-choice questions (YES/NO) referred to how the officers assess health threats in their service and the risk level for individual professional duties. Results: 50.8% of the respondents served as SFS rescuers, 32.1% as commanders, and 17.1% as drivers. One incident of damage to the skeletal system in the year before the survey was reported by 30 (16.6%) firefighters (including 19 rescuers). 26 (14.4%) firefighters (12 commanders) declared from 2 to 4 injuries. None of the firefighters declared more than 15 skeletal injuries per year. It was shown that firefighting activities were associated with the highest risk of health hazards – they concerned 20 (11.1%) firefighters. Sports activities were characterised by a high risk of injury, which was confirmed by 14 (7.7%) firefighters in the survey. 31 (17.1%) firefighters (14 rescuers, 12 commanders and 5 drivers) experienced stress reactions 2-4 times a year, while 6 (3.3%) officers (3 rescuers, 3 drivers) declared them to happen more than 15 times a year. Conclusions: The analysis showed that health risks of firefighters occupying various positions in the combat division is at a similar level. Numerous health risks in the form of bodily injuries occur as a consequence of sports activities. At the same time participation in operational readiness inspections and training classes is considered as posing the least risk. The use of personal protective equipment and proper protection of the rescuers’ respiratory system have an impact on reducing the health risk during the service.
PL
Cel: Celem pracy jest analiza zagrożeń zdrowotnych oraz ryzyka zawodowego w ocenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w zależności od charakteru pełnionej służby w podziale bojowym (dowódca, ratownik, kierowca). Materiał i metody: Przeprowadzono badanie ankietowe, którym objęto 181 funkcjonariuszy pełniących służbę w jednostkach PSP województwa lubelskiego. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety składający się z 16 pytań. Metryczka dotyczyła wieku i stażu służby ankietowanych. Pozostałe pytania z pięciostopniową skalą Likerta, punktową skalą oceny oraz pytania jednokrotnego wyboru (TAK/NIE) dotyczyły tego, jak funkcjonariusze oceniają zagrożenia zdrowotne w służbie oraz poziom ryzyka dla poszczególnych obowiązków służbowych. Wyniki: 50,8% wszystkich respondentów stanowili ratownicy PSP, 32,1% – dowódcy, natomiast 17,1% – kierowcy. Jednokrotne uszkodzenia w układzie kostno-szkieletowym w ciągu roku poprzedzającego badanie zgłosiło 30 strażaków, czyli 16,6% respondentów (w tym 19 ratowników). Od 2 do 4 urazów zadeklarowało 26 strażaków, tj. 14,4% respondentów (w tym 12 dowódców). Powyżej 15 uszkodzeń w układzie kostno-szkieletowym rocznie nie deklarował żaden funkcjonariusz. Wykazano, że działania gaśnicze były obciążone największym ryzykiem wystąpienia zagrożeń zdrowotnych – dotyczyły 20 strażaków (11,1% ankietowanych). Zajęcia sportowe cechowały się dużym ryzykiem kontuzji, co potwierdziło w ankiecie 14 strażaków (7,7% badanych). Reakcje na stres pojawiły się u 31 strażaków (17,1% ankietowanych, w tym 14 ratowników, 12 dowódców i 5 kierowców) z częstotliwością od 2 do 4 razy w roku, natomiast ich wystąpienie powyżej 15 razy w ciągu roku deklarowało 6 funkcjonariuszy (3,3% ankietowanych, w tym 3 ratowników i 3 kierowców). Wnioski: Jak wykazała analiza, zagrożenie zdrowotne strażaków zajmujących różne stanowiska w podziale bojowym kształtuje się na podobnym poziomie. Liczne zagrożenia dla zdrowia w postaci obrażeń ciała występują podczas zajęć sportowych, natomiast jako najmniej ryzykowne aktywności uznano udział w inspekcjach gotowości operacyjnej i zajęcia szkoleniowe. Na zmniejszenie ryzyka zagrożenia zdrowotnego podczas służby ma wpływ stosowanie środków ochrony indywidualnej oraz właściwe zabezpieczenie ratowników w zakresie ochrony dróg oddechowych.
EN
Economic growth, excessive consumption and the consequent growing exploitation of natural resources pose the risk of a global ecological disaster. Therefore, it is vital to create a new consumer awareness concerned about the natural environment. This paper describes the issue of sustainable consumption in the context of sustainable development. It has been assumed that the increasing popularity of ecological awareness, plays the key role in the implementation of the objectives of sustainable consumption and sustainable development. The aim of this paper is to explain mechanisms responsible for the increasing role of consumption in the modern world and to draw attention to the need to raise the ecological awareness of consumers. The paper uses the analytic-synthetic method.
PL
Wzrost gospodarczy, nadmierna konsumpcja, a w konsekwencji rosnąca eksploatacja zasobów naturalnych, stwarzają ryzyko globalnej katastrofy ekologicznej. Dlatego ważne jest, aby kreować nową świadomość konsumentów dotyczącą środowiska naturalnego. W artykule opisano zagadnienie zrównoważonej konsumpcji w kontekście zrównoważonego rozwoju. Założono, że rosnąca popularność świadomości ekologicznej odgrywa kluczową rolę w realizacji celów zrównoważonej konsumpcji i zrównoważonego rozwoju. Celem tego artykułu jest wyjaśnienie mecha nizmów odpowiedzialnych za rosnącą rolę konsumpcji we współczesnym świecie oraz zwrócenie uwagi na potrzebę podnoszenia świadomości ekologicznej konsumentów. W pracy wykorzystano metodę analityczno-syntetyczną.
PL
Dla wielu osób zestaw słuchawkowy stał się nieodłącznym atrybutem stylu życia i sposobem na wykonywanie codziennych czynności, więc dlaczego nie przyzwyczaić się do nich również w miejscu pracy? Co prawda w przypadku technologii Pick by Voice (Voice Picking – kompletacja głosowa) przekaz jest mniej „muzyczny”, bo generowany głos zawiera konkretne instrukcje związane z pracą, to jednak bariera mentalna obcowania ze słuchawkami i mikrofonem wydaje się być nieznaczna.
PL
Celem przeprowadzenia prezentowanych w artykule badań była ocena wpływu wieku i płci na cechy funkcjonalności powiązane z precyzją i szybkością wykonywania zadań. Badaniami objęto dwie 120-osobowe grupy: młodszą w wieku 20-30 i starszą w przedziale 55-67 lat. Mierzono zmienne opisujące jakość wykonywania czynności precyzyjnych, koordynacji wzrokowo-ruchowej oko-ręka-noga oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej w teście krzyżowym. W zmiennych wszystkich testów zanotowano zróżnicowanie wartości zarówno ze względu na wiek, jak i płeć osób badanych. Najmniejsze różnice między kobietami a mężczyznami występują w wartościach zmiennych testu koordynacji oko-ręka-noga. Wyniki wyraźnie wskazują, iż wykonywanie zadań wymagających precyzji i szybkości działania uwarunkowane jest wiekiem, a w przypadku niektórych zmiennych także i płcią.
EN
The purpose of the research presented in this article was to assess the impact of age and gender on functional features associated with precision and speed of task performance. The study involved two 120-person groups: the younger aged 20-30 and the older aged 55-67 years old. Variables describing the quality of precise actions, eye-hand-eye coordination and eye-hand coordination in the cross-test were measured. In the variables of all tests, the values varied according to the age and gender of the subjects. The smallest differences between men and women occur in the variables of the eye-hand-leg coordination test. The results clearly show that the performance of tasks requiring precision and speed of action is conditioned by age, and in the case of some variables also by gender.
7
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy jakości wykonywania zadań koordynacji dwuręcznej. Badania przeprowadzono na czterech grupach zróżnicowanych ze względu na płeć i wiek (20-30 lat i 60-67 lat). Badani wykonywali zadania koordynacji dwuręcznej opracowane w CIOP-PIB oraz testy zawarte w Wiedeńskim Systemie Testów. Wyniki pokazują znaczące różnice w wartościach wskaźników jakości i sterowania pomiędzy grupą osób młodszych a grupą osób starszych. Silniejsze zróżnicowanie zaobserwowano w zadaniach koordynacji dwuręcznej. Większe różnice występują także ze względu na wiek niż ze względu na płeć.
EN
The article presents the results of the quality analysis of performing bimanual coordination tasks. The study was conducted on four groups differentiated by gender and age (20-30 years and 60-67 years). The subjects performed two-hand coordination tasks developed at CIOP-PIB and tests included in the Vienna Test System. The results show significant differences in the values of control quality indicators between the group of younger people and the group of older people. Stronger differentiation was observed in the bimanual coordination tasks. There are stronger differences in terms of age than of gender.
PL
Lekarze stomatolodzy są wystawieni na szereg zagrożeń zawodowych, które powodują, że ich praca niesie za sobą znaczące ryzyko utraty zdrowia. Są oni narażeni przede wszystkim na czynniki biologiczne, chemiczne oraz psychofizyczne. Nierzadko gabinetem stomatologicznym zarządza właściciel, który również jest lekarzem stomatologiem. Jak wynika z badań, w gabinetach stomatologicznych temat bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia jest dość często bagatelizowany. Wiele z nich nie posiada w swej dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, czy nawet szkoleń wstępnych pracowników w nich zatrudnianych. Rodzi się zatem pytanie, jaki poziom bezpieczeństwa pracy istnieje w gabinetach stomatologicznych, które po 1989 roku zostały w Polsce w pełni sprywatyzowane? Można założyć, że w każdej organizacji, w każdym przedsiębiorstwie – nawet najmniejszym – bezpieczeństwo pracy istnieje, chociażby przez wzgląd na wymogi prawne, przepisy, normy. Aby pracownicy wykonywali swoją pracę bezpiecznie, zarówno przez wzgląd na zdrowie własne jak i pacjentów, potrzeba motywatora do osiągnięcia jakiegoś minimum w tym zakresie. Literatura przedmiotu wskazuje wiele przykładów metod i narzędzi motywujących pracowników do bezpiecznej i bezwypadkowej pracy. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych w częstochowskich gabinetach stomatologicznych, dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy lekarza stomatologa oraz metod i narzędzi motywujących do bezpiecznej i bezwypadkowej pracy, stosowanych przez właścicieli gabinetów.
EN
Dentists are exposed to a number of occupational hazards that cause their work to be associated with significant health risks. They are primarily exposed to biological, chemical and psychophysical factors. Often, the dental office is managed by the owner, who is also a dentist. According to research, the topic of occupational safety and health care is often downplayed in dental offices. Many of them do not have a risk assessment in their documentation or even initial training of employees. Therefore, the question arises, what level of occupational safety exists in dental offices, which in 100% after 1989 have been privatized in Poland? It can be assumed that in every organization, in every company – even the smallest one – there is work safety, even due to legal requirements, regulations and standards. In order for employees to be able to do their work in a safe manner, motivating factors are needed to achieve the minimum in this respect. In the literature on the subject there are many examples of methods and tools that motivate employees to work safely and without accidents. The article presents the results of a questionnaire survey carried out in the dental offices in Częstochowa in the scope of health and safety of the dentist as well as methods and tools that motivate to safety and accident- free work, used by cabinet owners.
PL
Artykuł prezentuje konstrukcję i badanie wartości psychometrycznej Kwestionariusza Postaw wobec Bezpieczeństwa. Metoda służy do pomiaru postaw wobec bezpieczeństwa, traktowanych jako ogół względnie trwałych dyspozycji do postrzegania i oceniania zasad bezpieczeństwa, emocjonalnego reagowania na nie oraz do zachowywania się w sposób bezpieczny. Zawiera w sobie trzy komponenty: poznawczy (kognitywny), emocjonalnooceniający (afektywny) i behawioralny. Kwestionariusz konstruowano metodą teoretyczną i czynnikową. Z wyjściowej puli 54 twierdzeń, do badań pilotażowych, na podstawie analizy treści i ocen sędziów kompetentnych, zakwalifikowano 18. Analiza właściwości psychometrycznych dokonana została w oparciu o wyniki uzyskane w próbie 1300 osób. Na podstawie uzyskanych danych wyodrębniono trzy czynniki, określono rzetelność i trafność teoretyczną stosując analizę aspektu zbieżnego (zastosowano Kwestionariusz Klimatu Bezpieczeństwa, Kwestionariusz Klimatu Organizacyjnego, Kwestionariusz spostrzegania i podejmowania ryzyka, Skalę Człowiek w Pracy. Przeprowadzona analiza wykazała, że metoda ta charakteryzuje się zadowalającymi, choć zróżnicowanymi parametrami.
EN
The article presents the construction and study of the psychometric validation of the Questionnaire of Attitude towards Safety. The method is used to measure attitudes towards safety, which are treated as relatively permanent dispositions to perceive and assess safety rules, respond to them emotionally and behave safely. It contains three components: cognitive, emotional-assessing (affective) and behavioral. The questionnaire was constructed using the theoretical and factor method. Based on the analysis of the content and assesments of competent judges 18 theorems from initial 54 were qualified for pilot studies. Psychometric analysis is based on the results obtained in a sample of 1,300 people. As a results, three factors were identified. Moreover, reliability and theoretical validity were determined using the analysis of the convergent aspect (Safety Climate Questionnaire, Organizational Climate Questionnaire, Questionnaire of Perception and Risk Taking, Scale of Man at Work). The conducted analysis showed that this method is characterized by satisfactory, though differentiated parameters.
EN
The management of the work environment aims at shaping all elements of the work environment, also in the aspect of safety. All activities in the field of planning, organizing, conducting and controlling individual elements of the work environment are aimed at optimizing the working conditions. In office and administrative work many factors affect the level of occupational health and safety. In the paper, the selected physical factors of the work environment - lighting, noise and microclimate - at the office and administration position in order to shape a safe, ergonomic and optimal workplace have been analyzed. The article uses measurement methods using devices - noise, lighting and microclimate meters.
PL
Artykuł skupia się na złożonej i nieposiadającej w piśmiennictwie szerszego i głębszego opisu tematyce rozwoju i awansu zawodowego młodych kadr górniczych. Zarówno nieliczne w tym obszarze problemowym badania oraz obserwacje wskazują, że rozwój i awans zawodowy oparty o tradycyjne formy górniczej pracy i zatrudnienia będzie zanikał. Kluczową determinantą tego procesu będzie Rewolucja Przemysłowa 4.0., której skutki już się ujawniają w działaniach Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedź Polska S.A. i Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ukierunkowanych na powstanie e-kopalni. Można założyć, że osiągnięcie celu, jakim jest inteligentna kopalnia może całościowo zredefiniować dotychczasowy model rozwoju i awansu zawodowego młodych kadr górniczych w kierunku odejścia od tradycyjnej górniczej „szychty” do permanentnego rozwoju opartego na najnowocześniejszych i inteligentnych technologiach.
EN
The paper focuses on a complex and lacking in literature a broader and deeper description of development and promotion of young mining personnel. Both the few in this problem area research and observations indicate that professional development and promotion based on traditional forms of mining and employment will disappear. The key determinant of this process will be the Industrial Revolution 4.0, which effects are already evident in activities of Kombinat Górniczo Hutniczy Miedź Polska S.A. and Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. focused on creation of the E-mine. It can be assumed that achieving the objective of a smart mine can completely redefine current model of professional development and promotion of young mining personnel towards moving away from traditional mining “shifts” to permanent development based on the most modern and intelligent technologies.
PL
Celem artykułu jest analiza wyników badań eksploracyjnych wśród studentów na temat rozwijania ich kompetencji oraz stosunku do pracy w kontekście elastyczności oczekiwanej od pracodawców. Elastyczność została zoperacjonalizowana przez cechy, których poszukiwano w przekonaniach młodzieży akademickiej. Tłem dla wyników badań jest nowoczesność oraz oczekiwania pracodawców wobec kandydatów i pracowników.
EN
The issue of the article is the analysis of the results of exploratory research among students on the development of their competences and attitude to work in the context of the flexibility expected from employers. The background for the results of research is the modernity and expectations of employers towards candidates and employees.
PL
Na podstawie przeglądu literatury, którego dokonano w pierwszej części artykułu, opisano czym jest kreatywność, wskazano czynniki, które wpływają na pobudzenie oraz osłabienie kreatywności wśród pracowników. Część badawcza przedstawia charakterystykę respondentów oraz ich ocenę poszczególnych czynników.
EN
The introductory part of the paper describes the concept of creativity and analyzes the factors enhancing and detracting creativity. The research-based part of the paper describes the results of the survey conducted by the authors. The paper compiles and summarizes the factors encouraging or discouraging employees to be creative in the workplace.
14
Content available remote Satysfakcja z pracy w ocenie pracowników przedsiębiorstw
PL
Tematyka artykułu odnosi się do satysfakcji pracowników wynikającej ze świadczenia pracy na rzecz pracobiorcy. W części teoretycznej zdefiniowano pojęcie satysfakcji z pracy i przywołano badania nad nią. W części empirycznej artykułu zaprezentowano wyniki badania zależności między wybranymi czynnikami satysfakcji z pracy a cechami socjodemograficznymi respondentów. Do czynników oddziałujących na satysfakcję z pracy zaliczono: samorealizację, relacje z przełożonymi i ze współpracownikami, posiadanie pracy (pewność pracy), organizację pracy oraz osiągnięcia zawodowe. Do cech socjodemograficznych następujące charakterystyki indywidualne jednostki: wiek, płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie, stanowisko pracy, staż pracy zawodowej ogólny i aktualny staż pracy w badanym przedsiębiorstwie. Wykorzystane w publikacji metody badawcze obejmują analizę literatury oraz technikę ankiety. Do opisania wyników badań posłużono się programami: Excel oraz Statistica. Końcową część opracowania stanowią wnioski z badań.
EN
The subject matter of the article refers to the satisfaction of employees resulting from the provision of work through the employee. In the theoretical part, the concept of job satisfaction was defined and research on job satisfaction was invoked. In the empirical part of the article presented the results of a study on the relationship between selected factors of job satisfaction and socio-demographic characteristics of respondents. The factors included as those having influence on job satisfaction were: self-fulfillment, relationships with managers and co-workers, the concept of having a job (work certainty), work organization and professional achievement. And to the socio-demographic characteristics the individual characteristics of the individual were included: age, gender, place of residence, education, workplace, general work experience and current work experience in the surveyed enterprise. The research methods used in the publication include literature analysis and the survey technique. Excel and Statistica were used to describe the test results. The conclusions of the study are the final part of the paper.
PL
Przedstawiono propozycję wartościowania (ilościowego określenia) działania komór spalania tłokowych i turbinowych silników spalinowych z uwzględnieniem zachodzących w nich takich rodzajów przemiany energii jakimi są ciepło i praca. Przedstawione rozważania bazują na fakcie, że w komorach spalania tego rodzaju silników spalinowych zachodzi przekształcanie energii chemicznej zawartej w dostarczonym do niej paliwie (ściślej – energii chemicznej zawartej w mieszaninie paliwowo-powietrznej powstałej w tej komorze) na energię wewnętrzną spalin powstających podczas spalania paliwa. Ta forma przemiany energii została nazwana ciepłem indykowanym (Qi). Ciepło Qi odniesione do jednostki czasu t spalania paliwa zostało nazwane strumieniem ciepła ( Qi). Zwrócono uwagę, że proces spalania paliwa w komorach spalania obu rodzajów silników może być nieprawidłowy, w przypadku niewłaściwego działania ich wtryskiwaczy, co jest równoznaczne z nieprawidłowym działaniem tych komór. Działanie dowolnej komory tłokowego bądź turbinowego silnika spalinowego zostało w tym artykule zinterpretowane, jako przetwarzanie energii chemicznej zawartej w paliwie na energię wewnętrzną powstających spalin podczas spalania paliwa w ustalonym czasie. Wartościowanie tak rozumianego działania komór spalania tego rodzaju silników spalinowych, zaproponowane przez autora tego artykułu, polega na określeniu ilościowym tego działania za pomocą wielkości fizycznej, którą cechuje wartość liczbowa z jednostkę miary nazwaną dżulosekundą [dżulxsekunda]. Do oceny procesu pogarszania się działania komór spalania dowolnego tłokowego bądź turbinowego silnika spalinowego zaproponowano model w formie jednorodnego procesu Poissona.
PL
Żyjemy w czasach, w których młodzi ludzie narzekają, że nie mogą znaleźć pracy lub szef ich wykorzystuje, natomiast właściciele firm skarżą się na pracowników, którym się nie chce albo mają roszczeniowe postawy. A wszystko mogłoby wyglądać inaczej, gdyby na samym początku jasno ustalono zasady współpracy.
PL
Szukanie pracy spedza sen z powiek wielu młodym architektom krajobrazu. Działa to jednak również w druga stronę - podjęcie decyzji o powiększenie zespołu, a następnie szukanie pracownika to stresujące momenty dla przedsiebiorców.
PL
W pracy zaprezentowano najważniejsze informacje o różnorodnych nurtach w teorii kapitału oraz ich krytyczną analizę dokonaną z perspektywy dorobku Polskiej Szkoły Cybernetyki. Analizy przeprowadzono na przykładach systemu produkcyjnego izolowanego oraz rzeczywistego. Opisano funkcje podsystemów systemu produkcyjnego i zbadano możliwości sterowania nim. Stwierdzono istnienie dwóch i tylko dwóch sposobów sterowania systemem produkcyjnym oraz dowiedziono twierdzenia, że jedynym sterowalnym czynnikiem produkcji w układzie izolowanym jest praca ludzka.
EN
Paper presented the most important information about the various trends in capital theory and their critical analysis made from the perspective of the Polish School of Cybernetics achievements. The analyzes were carried out on examples of an isolated and real production systems. The functions of the subsystems of the production system and the possibilities of controlling its were described. There were two and only two ways to control the production system, and it was argued that the only controllable production factor in an isolated system was human labor.
PL
Artykuł jest próbą przedstawienia problemów migracyjnych z dwóch perspektyw: polskiej i ukraińskiej. Autorki zwracają uwagę na różne wymiary, przyczyny i skutki migracji. Pokazują kontekst społeczno-ekonomiczny w nawiązaniu także do aneksji Krymu i militarnego konfliktu na południowym wschodzie Ukrainy, w obwodzie ługańskim i donieckim. Przywołane dane statystyczne obrazują aktualną sytuację migracyjną obywateli Ukrainy do Polski. Prezentują ich aktywność edukacyjną i zarobkowa na polskim rynku pracy.
EN
The article is an attempt to present migration problems from two perspectives: Polish and Ukrainian. The authors draw attention to the different dimensions, causes and effects of migration. They show the socio-economic context in reference to the annexation of the Crimea and the military conflict in the south-east of Ukraine, in the Lugansk and Donetsk region. The above mentioned statistics show the current situation of migration of Ukrainian citizens to Poland. They present their educational and gainful activity on the Polish labor market.
PL
Większość ludzi jest niezaangażowanych bądź niezadowolonych ze swojej pracy. Z perspektywy organizacji i jej produktywności to potężny problem. Jak sobie z nim poradzić?
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.