Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Aktualna sytuacja epidemiologiczna związana z szybkim rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19, z objawami obustronnego zapalenia płuc wywołanego wirusem SARS-CoV-2, wzbudza duże zainteresowanie zarządzających i pracowników przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zwłaszcza w aspekcie ochrony zdrowia pracowników i odbiorców usług. W obliczu ogólnoświatowego zagrożenia, zarządzający systemami zaopatrzania w wodę dokonują trudnych wyborów dotyczących zapewnienia dyspozycyjności pracowników niezbędnych do zapewnienia ciągłości dostaw wody, przy jednoczesnej minimalizacji niebezpieczeństwa rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 strumieniem skażonych ścieków i wody. Zarówno Centers for Disease Control and Prevention (CDC), jak i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdzają, że zakażenie wirusem SARS-CoV-2 może przebiegać bezobjawowo, zatem skala transmisji bezobjawowej jest nieznana. Ponadto brak dotychczas jednoznacznych dowodów o migracji tego patogenu w strumieniu transportowanych skażonych ścieków czy wody oraz brak doświadczeń w tej kwestii, rodzi wiele pytań: Czy woda surowa lub wodociągowa może stanowić drogę narażenia na COVID-19? Czy stosowane procesy technologiczne, w tym dezynfekcja, minimalizują ryzyko przenoszenia patogenu SARS-CoV-2 w strumieniu wody w systemach jej dystrybucji?
PL
Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne są zobligowane do zapewnienia gotowości infrastruktury do celu dostaw wody dla mieszkańców. Efektywna realizacja tego zadania wymaga ciągłej kontroli realizowanych procesów. Jednym z istotnych elementów oceny przedsiębiorstwa jest analiza efektywnego wykorzystania energii. Celem artykułu jest przedstawienie tematyki oceny energetycznej systemów zaopatrzenia w wodę oraz uzupełnienie publikowanego wcześniej przeglądu o nowszą literaturę oraz wybrane pozycje z literatury krajowej.
EN
Water and sewage companies are obliged to ensure that the infrastructure is ready to supply water to residents. Effective implementation of this task requires constant control of the processes being implemented. One of the essential elements of the enterprise evaluation is the analysis of energy efficiency. The aim of the article is to present the topic of energy assessment of water supply systems and to supplement the previously published review with newer literature and selected items from Polish literature.
PL
Niebawem dobiega końca okres obowiązywania taryf za wodę i ścieki przyjetych w 2018 r. W rezultacie w 2021 r. branżę wod-kan czeka druga kampania taryfowa przed Wodami Polskimi. Wbrew pozorom czasu na opracowanie nowych cen i stawek opłat zostało już naprawdę niewiele.
PL
W związku z powstaniem regulatora branży wodociągowo-kanalizacyjnej – Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, to ten organ będzie właściwy między innymi do opiniowania projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zatwierdzania taryf, rozstrzygania wszelkich sporów między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług. A zatem rola Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na rynku usług wodociągowo-kanalizacyjnych będzie znacząco ograniczona. Dlatego też ważne jest śledzenie aktualnego orzecznictwa sądowego, które zapewne będzie też wskazówką do działania dla nowego organu regulacyjnego.
PL
Na to pytanie po 1 stycznia 2018 r. trudno jest odpowiedzieć, ponieważ podział kompetencji na razie ma głównie charakter teoretyczny. Zgodnie z przepisami rozdziałów 5 A i 5 B (art. 27a–27f) ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 – dalej „ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu”) organem regulacyjnym na szeroko rozumianym rynku wodnym jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz poziomu oraz tempa zmian cen naliczanych w latach 2013-2017 przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne na terenie kraju za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków bytowych oraz opadowych i roztopowych. Wysokości cen porównano z uwzględnieniem analizowanych lat, liczby ludności w miastach oraz podziału terytorialnego (miasta wojewódzkie). Do oceny wpływu wielkości miasta na kształtowanie się cen za wodę i ścieki wykorzystano jednoczynnikową analizę wariancji (ANOVA). Wyniki badań wykazują, że w analizowanym okresie tempo wzrostu stawek za ścieki było większe niż za wodę. Największa dynamika cen w każdym rodzaju medium zachodziła w latach 2014-2016. Przebieg tych zmian w kolejnych latach rozliczeniowych (po 2017 roku) będzie uzależniony nie tylko od sytuacji organizacyjnej i ekonomicznej w przedsiębiorstwach, ale także od stopnia realizacji zapisów znowelizowanych aktów prawnych.
EN
The paper presents the results of analyses of price rates, charged by water and sewage companies in Poland, for collective water supply and disposal of domestic wastewater, rainwater and snowmelt in the period of 2013-2017. Price comparisons were made taking into account the analyzed years, population in cities and territorial division (voivodship cities). As part of the analysis, a one-way analysis of variance (ANOVA) was used to assess the impact of city size on the prices of water and sewage. The results show that the price increase rate of wastewater disposal was higher than the one of water supply services. The greatest rate of change for both utilities was noted in 2014- 2016. Organizational and economic structures of companies and the progress of implementing amended new regulations will influence on the course of price changes in forthcoming years (after 2017).
PL
Nowe Prawo wodne, przyjęte przez Sejm 20 lipca 2017 r. i opublikowane w Dzienniku Ustaw z 23 sierpnia 2017 r. pod poz. 1566, wprowadza do „obrotu prawnego” wiele nowych rozwiązań i postanowień. Jakkolwiek, zgodnie z art. 8 tej ustawy: przepisów ustawy nie stosuje się do usług wodnych w zakresie magazynowania, uzdatniania lub dystrybucji wód powierzchniowych i wód podziemnych oraz odbioru ścieków, objętych przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, to w rzeczywistości działalność przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych jest porusza na w nowej ustawie nader często.
PL
Śledzenie na bieżąco najnowszych orzeczeń Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądu Apelacyjnego w Warszawie powinno pozwolić uniknąć przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym popełniania błędów prowadzących do wszczynania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowań.
PL
Budowa tysięcy kilometrów sieci kanalizacyjnych oraz budowa, rozbudowa i modernizacja wielu oczyszczalni ścieków to zadania, którym branża wodociągowo-kanalizacyjna w Polsce musi sprostać w ściśle określonym czasie.
PL
Zgodnie z zasadami stanowienia taryf przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może różnicować taryfowe ceny za wodę i ścieki, jeżeli potrafi wyodrębnić taryfowe grupy odbiorców usług, jeżeli potrafi je zidentyfikować i przypisać im, zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściwe tylko dla nich koszty. Różnicowaniem taryfowych cen są zainteresowani ci odbiorcy usług, którzy mogą się spodziewać obniżenia cen.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.