Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ventilation of rooms
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
PL
W pracy przedstawiono zagadnienia związane z wykorzystaniem różnych urządzeń do celów przygotowania posiłków. Przeanalizowano zastosowanie „tradycyjnych” kuchenek gazowych, oraz coraz powszechniej wprowadzanych do stosowania kuchenek elektrycznych i płyt indukcyjnych. W opracowaniu uwzględniono też zmiany spowodowane zmniejszonym strumieniem powietrza infiltrującego w kuchniach z urządzeniami zasilanymi energią elektryczną. Zastosowanie urządzeń elektrycznych ma znaczący wpływ przy określeniu certyfikatu energetycznego obiektu budowlanego ze względu na metodologię określenia zapotrzebowania na energię pierwotną. Energia potrzebna do przygotowania posiłków stanowi małą część w bilansie energii budynku – tylko 9%. Wydawać by się mogło, że poszukiwanie oszczędności w tak małym obszarze zużycia jest niecelowe. Jak się okazuje zamianą tą, wywieramy znaczący wpływ na zużycie energii tam gdzie potrzeby są największe – na ogrzewanie i wentylację. Wraz ze wzrostem sprawności ηu urządzenia, maleje zapotrzebowanie na energię końcową niezbędną do przygotowania posiłków. Oszczędność zsumowanych energii pierwotnych do celów bytowych, oraz podgrzanie powietrza wentylującego wynosi od 4,4 do 8% – w zależności od sprawności zastosowanego urządzenia elektrycznego. Najwyższą oszczędność można uzyskać stosując płyty indukcyjne. Zużycie energii pierwotnej przez budynek z zainstalowanymi dowolnymi urządzeniami elektrycznymi maleje o 5,6%. Przedstawiony rachunek zysków energii przemawia za tym, aby kuchenka gazowa jako rozwiązanie przestarzałe ze słabym komfortem obsługi, mogąca stanowić zagrożenie wybuchem, produkująca szkodliwe /trujące/ spaliny a więc nieprzyjazna człowiekowi została wycofana z eksploatacji. Zastępując kuchenki gazowe urządzeniami elektrycznymi oszczędzamy energię pierwotną w związku z tym przyczyniamy się do ochrony środowiska. Oszczędność energii końcowej, za zużycie której użytkownicy ponoszą koszty, wynosząca 8,9% jest kolejnym argumentem przemawiającym za rezygnacją z kuchenek gazowych.
EN
This paper presents various issues concerning using different appliances in order to prepare meals. The author analysed usage of „traditional” gas stoves and appliances becoming more popular: electric stoves and induction hobs. The effect of smaller infiltrating stream of air in case of two latter appliances was also considered. The usage of electric appliances has significant impact on energy performance certificate of building because of methodology of calculating demand for primary energy. Energy needed for preparing meals constitutes a small part of the building’s energy balance and it is only 9%. It could lead to conclusion, that trying to find savings in such small part of total demand for energy is useless. But using electric appliances leads to saving energy in the largest part of total demand for energy, i.e. heating and ventilation. As the efficiency of device grows, energy needed for meals preparations decreases. Savings of energy coming from primary energy for preparing meals and energy for heating ventilating air are between 4.4% and 8% and depend of efficiency of used electric appliance. The highest savings can be obtained by using induction hobs. Consumption of primary energy in buildings with electric appliances installed decreases by 5.6%. Presented savings of energy lead to conclusion, that gas stoves should be withdrawn from exploitation. Moreover, gas stoves are obsolete devices with poor comfort, carrying the risk of explosion and producing harmful (toxic) fumes. Such devices are not human friendly and that are also the reasons why they should be withdrawn from exploitation. By replacing gas stoves with electric appliances we save energy. By doing that we protect the environment. Savings of final energy are equal to 8.9%, which has significant impact on costs of maintenance of building. It is another reason for withdrawing gas stoves from exploitation.
PL
Obecnie wokół nas znajduje się niezliczona ilość galerii, centrów handlowych, restauracji czy też hoteli. W większości przypadków projektuje się je z przewidzianymi wcześniej garażami, tak aby były jeszcze atrakcyjniejsze dla osób przyjezdnych oraz bardziej konkurencyjne dla innych budynków znajdujących się w pobliżu. Aktualnie obecność czy też odwiedziny takiego centrum handlowego lub ośrodka wypoczynkowego nie jest dla nas czymś nadzwyczajnym, lecz tak naprawdę bardzo małe grono osób zdaje sobie sprawę z obecności i tym samym złożoności systemu oddymiania garaży i parkingów (głównie podziemnych), dzięki którym takie obiekty są w stanie zaoferować wiele miejsc postojowych dla samochodów, minimalizując ryzyko i straty w przypadku wystąpienia pożaru.
EN
Nowadays there are lots of commercial centres, restaurants or hotels all around us. They are usually equipped with special car parks for the visitors’ convenience and market competitiveness. A visit in commercial centers is common activity now, while smoke exhausting systems installed in garages (mainly underground) are noticed by very few persons. But only thanks to these systems such object are able to offer lots of places for visitors’ cars with minimal risk of fire and damages caused by fire.
PL
Dwutlenek węgla jest nieodzownym gazem biorącym udział w wielu procesach życiowych. Gaz ten bierze udział m. in. w procesach fotosyntezy. W pomieszczeniach zamkniętych odnotowuje się zazwyczaj wyższe jego stężenie niż w powietrzu zewnętrznym. Źródłem CO2 w pomieszczeniach mogą być ludzie, zwierzęta, rośliny oraz zachodzące w tych pomieszczeniach procesy np. procesy spalania. W prezentowanym artykule omówiono wpływ dwutlenku węgla na zdrowie człowieka oraz wpływ wentylacji na jego stężenie w pomieszczeniach. Warto zauważyć, że w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie nadmierne stężenie dwutlenku węgla uważane jest za zanieczyszczenie. W pierwszej części opracowania przedstawiona została charakterystyka właściwości fizycznych dwutlenku węgla znajdującego się w atmosferze, a następnie w pomieszczeniach zamkniętych, w których jego stężenie może się zmieniać dość znacznie i to w krótkim okresie czasu. Sporo uwagi autor poświęca wpływowi dwutlenku węgla na zdrowie człowieka, zwracając uwagę m. innymi na wymianę gazową jaka zachodzi w jego organizmie. Na tym tle wskazuje na wagę skutecznej wentylacji pomieszczeń zamkniętych, podając przykłady obliczania niezbędnej ilości powietrza wentylacyjnego oraz przewidywanego stężenia dwutlenku węgla. Artykuł całościowo ujmujący problem wpływu dwutlenku węgla na komfort ludzki w pomieszczeniach. Na jego końcu znajduje się bogaty zestaw literatury źródłowej dotyczącej omawianej problematyki.
EN
Carbon dioxide gas is an indispensable involved in many life processes. This gas is involved m. In. in the process of photosynthesis. Indoors notes are usually higher than its concentration in the outside air. The source of CO2 in the rooms may be people, animals, plants, and taking place in these rooms such processes. Combustion processes. In the present article discusses the impact of carbon dioxide on human health and the impact of ventilation on its concentration in the room. It is worth noting that in areas where there are people excessive concentration of carbon dioxide is considered an impurity. In the first part of the characterization of the physical properties of the carbon dioxide in the atmosphere, and indoors where its concentration can vary quite significantly and in a short period of time. Much attention is paid by the influence of carbon dioxide on human health, paying attention m. The other gas exchange that occurs in the body. Against this background, it indicates the importance of ventilation in confined spaces, giving examples of calculating the required amount of ventilation air and the predicted concentrations of carbon dioxide. Article holistically pleasing problem of the impact of carbon dioxide on human comfort indoors. At the end there is a rich set of source literature on the discussed issues.
PL
Dziewiąta część cyklu artykułów poświęconych błędom projektowym i wykonawczym, występującym w systemach wentylacji i klimatyzacji. Każdy z artykułów zawiera treści zapisów ustaw i rozporządzeń dotyczących tematu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz praktyczne uwagi i spostrzeżenia autora, sformułowane na podstawie dostrzeżonych podczas jego wieloletniej praktyki zawodowej błędów projektowych, wykonawczych, i wynikających z niewłaściwej eksploatacji instalacji. Kolejna część tego cyklu poświęcona jest problemom związanym ze stosowaniem wentylacji m. in. w pomieszczeniach naukowo-kulturalnych, weterynaryjnych, obszarach zagrożonych wybuchem i innych.
EN
This is the ninth part of paper dealing with mistakes in design and installation of ventilating air conditioning systems. Current regulations on ventilation are presented and discussed and practical comments and remarks based on rich Author experience are included. In this part the problems of air conditioning and ventilating systems application for compartments of scientific, cultural, veterinary and other purposes are described.
PL
Sprężone gazy mają bardzo szerokie zastosowanie w technice, często korzysta się również z instalacji próżniowych. Zarówno agregaty sprężarkowe, jak i agregaty próżniowe instaluje się na ogół w specjalnie do tego celu przeznaczonych pomieszczeniach. Z uwagi na wymagania eksploatacyjne oraz bezpieczeństwo użytkowania tych urządzeń praktycznie każde z pomieszczeń, w których się one znajdują, wymaga zastosowania wentylacji. W artykule omówiono zagadnienie konieczności stosowania wentylacji w pomieszczeniach centralnej sprężarkowni i centralnej próżni. Zwrócono też uwagę na możliwość odzysku ciepła z tych pomieszczeń.
EN
Compressed gases are widely used in technology, often in vacuum systems. Typically, compressor aggregates and vacuum aggregates are placed in special rooms designed for that purpose. Because of operating demands and safety, in practice, all of these rooms have to be equipped with ventilation system. In this article, issues of necessity ventilation systems in central compressor and vacuum rooms are discussed. Prospects of heat recovery are also shown.
PL
W pracy opisano nowy sposób wyszukiwania, adresowania i uaktywniania urządzeń inteligentnego budynku. W odróżnieniu od klasycznych metod adresowania, zakładających sztywne powiązanie urządzeń sterujących i sterowanych za pomocą jednoznacznych identyfikatorów (tzw. „parowanie” urządzeń), w przedstawianym podejściu wykorzystywane jest dynamiczne łączenie kontekstowe w połączeniu z modelowaniem ontologicznym. Model obejmuje możliwości urządzeń, które są modelowane nie na poziomie charakterystyki (danych technicznych, sposobu podłączenia, adresu itp.) urządzenia, a na podstawie funkcji, jakie dane urządzenie pełni. Model obejmuje też kontekst, na który składają się te parametry, które są niezależne od wywołania, np. aktualna lokalizacja urządzenia lub osoby, temperatura w pomieszczeniu itp. Ostatnim modelowanym elementem są żądania wywołania odpowiedniej akcji, czyli uaktywnienia urządzeń. Zastosowane modele ontologiczne pozwalają na sformułowanie wymagań i zgłoszenie żądania, następnie dołączenie ograniczeń wynikających z kontekstu i ostatecznie dynamiczny wybór tych (grup) urządzeń, które na podstawie wcześniej zadeklarowanych przez siebie możliwości są w stanie te wymagania spełnić. Urządzenia te są następnie aktywowane, co skutkuje wykonaniem żądanej akcji. Opisywane podejście zostało zaimplementowane w postaci środowiska SITE (ang. Semantic Internet-of-Things Environment). Środowisko to okazało się użyteczne w modelowaniu wzajemnych interakcji między użytkownikami i urządzeniami inteligentnego budynku, szczególnie w kontekście miejsc publicznych, takich jak muzea, szpitale, urzędy itp., gdzie klasyczne sterowanie wyposażeniem budynku przez incydentalnych użytkowników, z wykorzystaniem ich urządzeń personalnych, nie może być stosowane.
EN
The paper introduces a new way of searching for, addressing, and activating devices of an intelligent building. In contrast to classical methods of addressing, aiming in using hardcoded links among controlled and controlling devices by means of unique identifiers (so called “pairing” of devices), the approach is based on dynamic contextual bonding and uses ontological descriptions of devices. The proposed model covers definitions of device possibilities, at the level of the relations among devices and real-world artifacts they are related with rather that at the level of technical (or similar) description of the devices. Possibilities reflect the functions one may observe for each device. The possibilities are automatically enhanced by contextual information (such as current localization of a device/human, communication link, etc.), and compared at run-time with requests coming from humans and other devices. Applied ontological models are capable of: (1) formulating device possibilities and (2) incoming requests, (3) filtering of a target device set based on contextual information, and (3) final activation of the selected device(s) that may fulfill the requests based on their predefined possibilities. Activated devices perform certain actions, forming a response to the served request. The approach has been implemented as SITE (Semantic Internet-of-Things Environment) framework. This framework was found useful in modeling mutual interactions among humans and intelligent-building devices, especially at public spaces such as a museum, a hospital, an office, etc. In such case, classical controllers cannot be used due to incidental (ad-hoc) interaction and no possibility to apply personal devices such as a mobile phone.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.