Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nonlinear equation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
A compliant beam subjected to large deformation is governed by a multifaceted nonlinear differential equation. In the context of theoretical mechanics, solution for such equations plays an important role. Since it is hard to find closed-form solutions for this nonlinear problem and attempt at direct solution results in linearising the model. This paper investigates the aforementioned problem via the multi-step differential transformation method (MsDTM), which is well-known approximate analytical solutions. The nonlinear governing equation is established based on a large radius of curvature that gives rise to curvature-moment nonlinearity. Based on established boundary conditions, solutions are sort to address the free vibration and static response of the deforming flexible beam. The geometrically linear and nonlinear theory approaches are related. The efficacy of the MsDTM is verified by a couple of physically related parameters for this investigation. The findings demonstrate that this approach is highly efficient and easy to determine the solution of such problems. In new engineering subjects, it is forecast that MsDTM will find wide use.
EN
In this paper we present the mathematical background of the four most used numerical methods of solving equations and few examples of Python applications that find the approximations of the roots of the given equations. We also compare the exact and approximate solutions of polynomial equations of third degree. Exact solutions are obtained with usage of Cardano formulae by the help of Mathematica environment, the approximate ones – based on the selected numerical methods by the help of applications written in Python language.
PL
Przedstawiono analizę pionowych drgań własnych masywnej osiowosymetrycznej sztywnej bryły zagłębionej w jednorodnej inercyjnej półprzestrzeni sprężystej. Zespoloną sztywność półprzestrzeni z więzami nałożonymi przez sztywną bryłę otrzymano z rozwiązania mieszanego osiowosymetrycznego zagadnienia brzegowego dynamicznej teorii sprężystości metodą elementów brzegowych w dziedzinie częstości. Część rzeczywista zespolonej sztywności pionowej reprezentuje sztywność i inercję podłoża, część urojona przedstawia tłumienie związane z rozchodzeniem się fal w półnieskończonym ośrodku sprężystym (tłumienie radiacyjne). Współczynniki sztywności i tłumienia półprzestrzeni są funkcjami częstości drgań. Częstość drgań własnych sztywnej bryły z więzami nałożonymi przez inercyjną półprzestrzeń sprężystą jest pierwiastkiem nieliniowego równania charakterystycznego. Analizę drgań własnych przeprowadzono stosując parametry bezwymiarowe: współczynnik zagłębienia bryły w podłożu, współczynnik masy, współczynnik częstości oraz współczynnik tłumienia radiacyjnego. Przedstawiono zależność współczynnika częstości drgań własnych i współczynnika tłumienia od współczynnika masy i współczynnika zagłębienia. Wyznaczono również współczynniki częstości drgań własnych bryły przy pominięciu tłumienia radiacyjnego oraz w przypadku bryły zagłębionej w półprzestrzeni nieinercyjnej, której pionowa sztywność statyczna jest granicą dynamicznego współczynnika sztywności półprzestrzeni przy częstości dążącej do zera. Różnice między współczynnikami częstości reprezentują wpływ tłumienia radiacyjnego oraz inercji półprzestrzeni.
EN
An analysis of vertical eigenvibration of a massive axisymmetric rigid body embedded in a uniform elastic half-space is presented. The complex-value stiffness of the half-space with the constrains imposed by the rigid body has been obtained from the solution of a mixed axisymmetric boundary value problem of the dynamic elasticity by the boundary element metod in the frequency domain. The real part of the complex-valued stiffness represents the stiffnes and interia of the medium while the imaginary part describes the damping due to energy dissipated by waves propagating away from the foundation (radiation damping). Stiffness and damping coefficients of the half-space are frequency dependent. Eigenfrequency of the rigid body with the constrains imposed by the inertial elastic halfspace is the root of nonlinear characteristic equation. The analysis of the eigenvibration has been realized using the dimensionless parameters: embedment ratio, mass ratio, frequency ratio and radiation damping ratio. Variation of dimensionless eigenfrequency and damping ratio with the mass and embedment ratios are presented. Dimensionless eigenfrequencies at neglected radiation damping and in the case of a massless elastic medium are also computed. The differences between the damped and undamped eigenfrequencies represent the effects of radiation damping and interia of the half-space.
PL
W artykule zaproponowano wykorzystanie algorytmów ewolucyjnych w celu przeprowadzania analizy oczkowych sieci hydraulicznych. Zadaniem algorytmu ewolucyjnego jest wyznaczenie wartości przepływów w poszczególnych gałęziach arbitralnie zadanej sieci hydraulicznej. W artykule zaproponowano sposób kodowania rozwiązań na materiale genetycznym ewoluujących osobników oraz zdefiniowano postać funkcji dopasowania pozwalającej na ocenę rozwiązań odnajdowanych w toku procesów ewolucyjnych.
EN
In the paper we propose to use evolutionary algorithms for the purpose of analysis of hydraulic networks. The aim of evolutionary algorithm is to determine the values of flow in the branches of arbitrarily given hydraulic network. In the paper we propose the way of coding of solutions on genetic material of evolving individuals and we define the fitness function to evaluate solutions found during the process of evolution.
EN
The paper presents the strategy for identifying the shape of defects in the domain defined in the boundary value problem modelled by the nonlinear differential equation. To solve the nonlinear problem in the iterative process the PIES method and its ad-vantages were used: the efficient way of the boundary and the domain modelling and global integration. The identification was performed using the genetic algorithm, where in connection with the efficiency of PIES we identify the small number of data required to the defect’s definition. The strategy has been tested for different shapes of defects.
EN
The paper deals with Euler's- and Taylor's expansion methods for next numerical solution in Matlab environment. There are many applications in pharmacokinetic described and modelled by linear or non-linear differential equation (DE) systems. These non-linarities can be considered in drug absorption, distribution, metabolism and excretion, and the pharmacokinetics of drug action. A fictitious exciting functions method makes possible numerical solution of this DE system with non-stationary matrices. The solutions of simple example are presented as well.
PL
Praca pokazuje zastosowanie rozwinięcia Eulera i Taylora w rozwiązaniu równań różniczkowych zwyczajnych w środowisku Matlaba. W szczególności rozważono równania różniczkowe liniowe i nieliniowe zapisane w formie równań stanu. Symulacje numeryczne potwierdzające prawidłowość proponowanej metody dotyczyły praktycznego przykłady równań farmakokinetycznych występujących przy badaniach leku stosowanego w angioplastyce wieńcowej.
7
Content available remote On nonlinear differential equations in generalized Musielak-Orlicz spaces
EN
We consider ordinary differential equations u′(t)+(I−T)u(t)=0, where an unknown function takes its values in a given modular function space being a generalization of Musielak-Orlicz spaces, and T is nonlinear mapping which is nonexpansive in the modular sense. We demonstrate that under certain natural assumptions the Cauchy problem related to this equation can be solved. We also show a process for the construction of such a solution. This result is then linked to the recent results of the fixed point theory in modular function spaces.
EN
In this work, an exact analytical solution to the axisymmetric heat conduction equation for hollow spherical objects with temperature-dependent thermal conductivity is presented. The nonlinear differential equation is first transformed into a linear one by means of an integral transform method. Then, the separation of variables method is employed to solve the transformed linear equation. Ultimately, we use the inverse transform to obtain the physical temperature field. Furthermore, two examples are worked out, i.e., the one-dimensional heat conduction in the radial direction and the two-dimensional case with axial symmetry. The solution is presented as an infinite series in terms of Legendre functions. The problem with spherical symmetry is also solved by using perturbation methods up to the third-order approximation, and the results are compared with the exact solution.
9
Content available remote Modelowanie ruchu cieczy w kapilarze po oderwaniu się pęcherza gazowego
PL
W pracy przedstawiono wyniki symulacji ruchu cieczy w kapilarze, z której wydostają się pęcherze powietrza. Ruch cieczy opisano nieliniowymi równaniami ruchu, opartymi na drugiej zasadzie dynamiki Newtona z uwzględnieniem równania gazu rzeczywistego, siły napięcia powierzchniowego oraz sił lepkości. Wyniki symulacji porównano z wynikami badań eksperymentalnych, w których pęcherze powietrza generowane były ze szklanych dysz umieszczonych na dnie zbiornika wypełnionego wodą. Uzyskano dobrą ilościową zgodność wyników symulacji z wynikami eksperymentalnymi.
EN
In the paper the liquid movement inside the capillary tube used for bubble generation has been numerically simulated. The liquid movement has been described by non-linear equation based on Newton role with consideration of gas equation, surface tension and viscosity force. Results of simulation has been compared with experimental results. In the experiment the liquid movement has been recorded using the high speed camera in glass capillary tube. Good agreement with experimental data has been obtained.
10
Content available remote On existence of solutions to nonlinear equations with degenerate mappings
EN
The paper presents recent advances in p-regularity theory. The main result of this theory gives a detailed description of the structure of the zero set of an irregular nonlinear mapping. We illustrate the theory with an application to the problem of existence of the solutions to the nonlinear equations with singular mappings.
EN
In this paper, the iterative solution is studied for equation x+Tx =f with a Lipschitz K-subaccetive operator in arbitrary Banach spaces, some previously results are generalized.
PL
Analiza dynamiki mechanizmów wymaga rozwiązywania nieliniowych równań różniczkowych. Są nimi równania Lagrange ’a , które są równaniami drugiego rzędu. Są nimi równania Lagrange ’a , które są równaniami drugiego rzędu. W postaci tensorowej zapiszemy je następująco [wzór] W szczególnym przypadku, układów o jednym stopniu swobody redukują się one do postaci [2, 3]: [wzór]
EN
Mechanism dynamics analysis demands the solution of the complicated non-linear differential equations. These equations are derived on the basis of Lagrange equations of the second order and they are the tensor equations in the form: [formula] For the systems of single degree of freedom the system of equations (A) is reduced to a single equation in the form: [formula]
14
Content available remote Recent advances in solvers for nonlinear algebraic equations
EN
In this paper the performance of four solvers for systems of nonlinear algebraic equations applied to a number of test problems with up to 250 equations is discussed. These problems have been collected from research papers and from the Internet and are often recognized as ``standard'' tests. Solver quality is assessed by studying their convergence and sensitivity to simple starting vectors. Experimental data is also used to categorize the test problems themselves. Future research directions are summarized.
15
Content available remote Finite element method for a nonlinear problem
EN
We consider the nonlinear eigenvalue problem of a nonlinear partial differential equation under Dirichlet boundary condition in a two-dimensional space. The classical solutions are given for rectangular domains. We give numerical solutions obtained by finite element method for the first eigenvalue and eigenfunctions and we analyze the error in the approximate finite element solutions.
16
Content available remote A certain approximate solutions of nonlinear flutter equation
EN
A nonlinear integro-differential flutter equation of a thin airfoil placed in an incompressible flow is solved by two different methods. The first method involves the center-manifold reduction and gives the asymptotic limit cycle amplitude and frequency in terms of power series expansions. The second method replaces the integro-differential equation by an approximate set of first-order ordinary differential equations which are solved by using bifurcation and continuation software package. A comparison of these two methods shows that the domain of a good agreement between them varies significantly depending on the parameters of the problem.
EN
It is proved that the two-point boundary value problem for a nonlinear differential equation with a nonseparated boundary conditions in an abstract space is uniquely solvable.
EN
In this paper we shall construct the solution to the nonlinear polyparabolic problem for the cylindrical domain with limit conditions of Riquer type. To construct the solution we shall apply the convenient heat polyparabolic potentials with unknown densities and polyparabolic thermal potential compatible with the source function. We reduce the considered problem to a system of the nonlinear integro-differential equations examined on the base of the well-known Banach's fixed point theorem.
PL
Celem pracy jest dowód twierdzenia o istnieniu i o jednoznaczności rozwiązania nieliniowego równania poliparabolicznego Pmu(x, t) = ƒ(x, t, u(x, t), Pu(x, t), P2u(x, t),..., Pm-1(x, t)), gdzie x = (x1,x2), P = Δ- Dt,, Δ= D2/x1 + D2/x2, Pm = P(Pm-1) i 1 < m ∈ N jest ustaloną liczbą. Rozwiązanie powyższego równania jest konstruowane w obszarze D = {(x,t) : x ∈ D1,t ∈ (0,T)}, D1 = {(x,0 ): /x/ < R} i spełnia następujące warunki początkowe Piu(x,0) = ƒi(x), x ∈ D1, i = 0,1,...,m-1, m ∈ N i warunki brzegowe Piu(x, t) = hi(x, t), (x, t) ∈ S = {(x, t) : x ∈ B{D1) x (0,T)}, B(D1) = {{x,0) : /x/=R}, i = 0,1,2,...,m - 1, m ∈ N Funkcje ƒ ,ƒi, hi, i = 0,1,2,..., m-1, m ∈ N są dane. Powyższy problem początkowo-brzegowy jest zredukowany do nieliniowego układu równań różniczkowo-całkowych, który jest rozwiązany na bazie dobrze znanego twierdzenia Banacha o punkcie stałym.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.