Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 133

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electrodeposition
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki badania możliwości otrzymywania galwanicznej powłoki stopowej Zn-Ni przy zredukowanej liczbie etapów. Zaproponowany ekonomiczny proces pozwoli na zmniejszenie zużycia odczynników i mediów, opóźni korozję elementów linii oraz skróci czas procesu. Przy zredukowanej liczbie etapów i przy zastosowaniu gęstości prądowej równej i wyższej od stosowanej obecnie w galwanizerniach, przeprowadzono próby otrzymywania powłoki Zn-Ni z kąpieli laboratoryjnych i przemysłowych. W części I przedstawiono charakterystykę powłok otrzymanych w skróconym procesie z wykorzystaniem kąpieli laboratoryjnych. Dokonano oceny możliwości wykorzystania zaproponowanych zmian w praktyce charakteryzując właściwości powłok otrzymanych w skróconym procesie.
EN
The paper presents the results of testing the possibility of obtaining a galvanic Zn-Ni alloy coating with a reduced number of stages. The proposed economic process will reduce the consumption of reagents and media, delay the corrosion of line elements and reduce the process time. With a reduced number of stages and using current density equal to and higher than currently used in electroplating plants, tests were carried out to obtain a Zn-Ni coating from laboratory and industrial baths. Part I presents the characteristics of coatings obtained in a shortened process using laboratory baths. The possibility of using the proposed changes in practice was assessed, characterizing the properties of the coatings obtained in the short process.
PL
Stopy Ni-Co oraz kompozyty TiO2/Ni-Co osadzono elektrolitycznie z kąpieli siarczanowo-cytrynianowych o względnej zawartości jonów Co:Ni równej 1:49, 1:24 i 1:9 stosując gęstości prądu 2,5, 5 i 7,5 A/dm2. Wpływ parametrów osadzania na morfologię powierzchni, mikrostrukturę, skład chemiczny i skład fazowy zbadano za pomocą skaningowej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej, spektroskopii dyspersji energii charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego oraz dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego. Wytworzone kompozyty charakteryzowały się globularną morfologią i nanokrystaliczną mikrostrukturą. Wykazano, że w osnowie kompozytów występują pojedyncze nanocząstki oraz aglomeraty TiO2. Zawartość TiO2 w kompozytach wynosiła około 4% mas. Stwierdzono, że wielkość ziarna kompozytów TiO2/Ni-Co zależy od obecności fazy umacniającej, warunków prądowych podczas osadzania oraz stężenia Co w osnowie Ni-Co.
EN
TiO2/Ni-Co composites were electrodeposited from citrate-sulfate bath with varying Ni:Co ratios. Effect of deposition conditions on chemical composition, surface morphology, microstructure and phase composition were investigated using scanning and transmission electron microscopy, energy dispersive X-ray spectroscopy and X-ray diffraction. Manufactured composites were characterized by typical cauliflower surface morphology and nanocrystalline structure. Nanocrystalline TiO2 particles were embedded in the Ni-Co matrix both in the form of dispersive nanoparticles and clusters. The concentration of nc-TiO2 in composites was about 4 wt. %. Grain size of TiO2/Ni-Co composites depended on the content of strengthening phase, deposition current conditions and Co concentration in the Ni-Co matrix.
EN
The present work concerns analysis of the possibilities of synthesis of Ni-TiO2 composite coatings from electrolytes containing formate nickel complexes. A magnetic field was applied as an additional factor enabling modification of properties of the synthesized coatings through its influence on electrode processes. The presented data describes the effect of electrode potential, TiO2 concentration in the electrolyte as well as the value of the magnetic field induction vector on the deposition rate, composition, current efficiency, structure, surface states and morphology of synthesized coatings. The studies were preceded by thermodynamic analysis of the electrolyte. The obtained results indicated possibilities of synthesis of composites containing up to 0.97wt.% of TiO2. Depending on applied electrolysis conditions current efficiency amounted to from 61.2 to 75.1%.
PL
Metale i ich stopy są podstawowymi materiałami inżynierskimi. Stosowane są one powszechnie jako konstrukcje, elementy różnorodnych urządzeń czy pokrycia dachowe. Jednak samorzutne, zazwyczaj stopniowe, niszczenie metali w wyniku elektrochemicznego lub chemicznego oddziaływania z otaczającym środowiskiem prowadzi do pogorszenia wyglądu zewnętrznego wyrobów i osłabienia konstrukcji metalowych, a w konsekwencji do awarii i katastrof. Szacuje się, że roczne straty korozyjne na świecie w przeliczeniu na jednego mieszkańca to 1000–1500 USD, co stanowi nawet 6–8% PKB, uwzględniając bezpośrednie i pośrednie skutki korozji. Procesy korozyjne stanowią bardzo poważny problem gospodarczy, w związku z tym istotne jest prawidłowe zabezpieczenie metali, np. poprzez nanoszenie metalowych powłok ochronnych. Metalem najczęściej stosowanym na powłoki jest cynk. Cynkowanie elektrolityczne umożliwia otrzymanie równomiernych warstw ochronnych o żądanej grubości i estetycznym wyglądzie zewnętrznym. Najnowsze badania wskazują, że poprzez nadanie odpowiedniej morfologii powierzchni w mikro- i nanoskali możliwe jest otrzymanie warstw cynkowych o właściwościach superhydrofobowych. Dzięki temu woda bardzo łatwo spływa z powierzchni materiału, a poprzez zmniejszenie kontaktu powłoka-elektrolit powstawanie ognisk korozyjnych jest ograniczone. W pracy przedstawiono elektrochemiczną metodę otrzymywania powłok cynkowych o właściwościach hydrofobowych. Poprzez odpowiedni dobór składu elektrolitu oraz warunków osadzania, uzyskano warstwy o różnorodnej morfologii powierzchni, co przekłada się na podwyższoną odporność korozyjną powłok.
EN
Metals and their alloys are fundamental engineering materials. They are commonly used as constructions, elements of various devices or roof coverings. However, spontaneous, usually gradual, destruction of metals due to electrochemical or chemical reactions with the surrounding environment leads to a deterioration of the appearance of products and weakening of the metal structures, thus to failures and catastrophes. It is estimated that the global annual corrosion losses reach 1000–1500 USD per habitant, what corresponds even to 6–8% of GDP, taking into account the direct and indirect effects of corrosion. Corrosion processes are very serious economic problems, therefore it is important to properly protect the metals, by application of metallic protective coatings as example. One of the most commonly used is zinc coating. Electrodeposition enables obtaining uniform protective layers of the desired thickness and aesthetic appearance. Recent studies indicate that special surface morphology in the micro- and nanoscale gives zinc layers with superhydrophobic properties. It results in very easy water flow from the surface of the material, and by reducing the contact between coating and electrolyte the formation of corrosive cells is limited. The paper presents the electrochemical method of obtaining zinc coatings with hydrophobic properties. Through appropriate selection of the electrolyte composition and deposition conditions, layers with various surface morphologies and thus with improved corrosion resistance of the coatings.
EN
This study considers the role of chloride and sulphate anions in the cathodic reduction of zinc ions from gluconate solutions (chloride, sulphate, chloride-sulphate). Cyclic potentiodynamic and potentiostatic polarization measurements, as well as chronoamperometric experiments, were performed. Electrochemical results were correlated with the speciation of the baths. The experiments revealed the inhibiting effect of sulphate ions on the cathodic process caused by the formation of stable neutral ZnSO4 complex in the sulphate-gluconate bath. It resulted in zinc deposition under a limiting current, with the release of metal cation as a rate-determining step. The less stable ZnGlu+ complex dominated both chloride-containing baths, thus the metal deposition ran under activation control. Independent of the solution composition, the nucleation of zinc occurred according to the instantaneous model.
PL
W artykule przedstawiono rolę anionów chlorkowych i siarczanowych w katodowej redukcji jonów cynku z roztworów glukonianowych (chlorkowy, siarczanowy, chlorkowo-siarczanowy). Przeprowadzono pomiary cyklicznej polaryzacji potencjodynamicznej i potencjostatycznej oraz eksperymenty chronoamperometryczne. Wyniki elektrochemiczne skorelowano ze składem jonowym roztworów. Eksperymenty wykazały hamujący wpływ jonów siarczanowych na proces katodowy w kąpieli siarczanowo-glukonianowej spowodowany tworzeniem się stabilnego obojętnego kompleksu ZnSO4. W rezultacie, w elektrolicie siarczanowym osadzanie cynku zachodziło w warunkach prądu granicznego, a etapem powolnym było uwalnianie jonu metalu z kompleksu. W obecności jonów chlorkowych dominujący kompleks stanowił mniej trwały ZnGlu+, a redukcja jonów cynku zachodziła w warunkach kontroli aktywacyjnej. Niezależnie od składu roztworu stwierdzono natychmiastowe zarodkowanie cynku.
6
Content available remote Synthesis and characterization of high-efficiency low-cost solar cell thin film
EN
Polycrystalline chalcogenide semiconductors play a vital role in solar cell applications due to their outstanding electrical and optical properties. Among the chalcogenide semi-conductors, CdZnS is one kind of such important material for applications in various modern solid state devices such as solar cells, light emitting diode, detector etc. Due to their applications in numerous electro-optic devices, group II-VI semiconductors have been studied extensively. In recent years, major attention has been given to the study of electrical and optical properties of CdZnS thin films. In this work, Cd1−xZnxS thin films were prepared by chemical bath deposition technique. Phase purity and surface morphology properties were analyzed using field emission scanning electron microscope (FE-SEM) and X-ray diffraction (XRD) studies. Chemical composition was studied using energy dispersive spectrophotometry (EDS). Optical band gap property was investigated using UV-Spectroscopy. Electrical conductivity studies were performed by two probe method and thermoelectric power setup (TEP) to determine the type of the material. This work reports the effect of Zn on structural, electrical, microstructural and optical properties of these films.
EN
In this paper, Cd0.3Zn0.7S thin film has been electrodeposited from aqueous bath containing CdSO4, ZnSO4, Na2S2O3 and EDTA, having pH ~ 14. The structural, optical, morphological, surface wettability and photoluminescence properties of the film were investigated. The XRD pattern showed that the film consisted of mixed phases of CdS and ZnS with polycrystalline structure. The bandgap of the film was evaluated as 2.69 eV. The AFM study revealed that the Cd0.3Zn0.7S thin film contained spherical grains with root mean square roughness of 6.09 nm. The water contact angle measurement showed that the thin film was hydrophilic in nature. Moreover, the PL study revealed that the excitation wavelength was 460 nm.
EN
The report presents research efforts on the synthesis of Zn/MoS2 composite coatings by electrochemical reduction from a sulphate-borate bath containing MoS2 powder as a dispersion phase at various concentrations. The structure of the Zn/MoS2 composite coatings was characterised and the effect of MoS2 particles embedded on their microhardness was evaluated. The coatings produced are characterized by a compact, homogeneous structure and a good connection to a steel substrate. The incorporation of MoS2 particles into the zinc matrix has an influence on the structure and morphology of the Zn/MoS2 composite coatings. It was found that the presence of MoS2 particles increases surface roughness along with coating hardness. The incorporation of the MoS2 particles into the zinc matrix slightly improves the corrosion resistance compared to Zn coatings, making the corrosion potential shift towards more electropositive values.
EN
The paper presents the results of research on nanocomposite nickel/graphene oxide (Ni/GO) coatings produced by electrochemical reduction method on a steel substrate. Discussed is the method of manufacturing composite coatings with nickel matrix and embedded graphene oxide flakes. For comparative purposes, the studies also included a nanocrystalline Ni coating without embedded graphene oxide flakes. Graphene oxide was characterized by Raman spectroscopy, infrared spectroscopy (FTIR) and transmission (TEM) and scanning (SEM) electron microscopy. Results of studies on the structure of nickel and composite Ni/GO coatings deposited in a bath containing different amount of graphene oxide are presented. The coatings were characterized by scanning electron microscopy, light microscopy, Raman spectroscopy and X-ray diffraction. The adhesion of the prepared coatings to the substrate was examined by the scratch method. The microhardness of the coatings was measured using the Vickers method on perpendicular cross-sections to the surface. Corrosion tests of the coatings were investigated using the potentiodynamic method. The influence of graphene oxide on the structure and properties of composite coatings deposited from baths with different content of graphene oxide was determined.
EN
In this study, molten salt electrorefining was used to recover indium metal from In-Sn crude metal sourced from indium tin oxide (ITO) scrap. The electrolyte used was a mixture of eutectic LiF-KF salt and InF3 initiator, melted and operated at 700°C. Voltammetric analysis was performed to optimize InF3 content in the electrolyte, and cyclic voltammetry (CV) was used to de-termine the redox potentials of In metal and the electrolyte. The optimum initiator concentration was 7 wt% of InF3 , at which the diffusion coefficients were saturated. The reduction potential was controlled by applying constant current densities of 5, 10, and 15 mA/cm2 using chronopotentiometry (CP) techniques. In metal from the In-Sn crude melt was deposited on the cathode surface and was collected in an alumina crucible.
EN
The effect of cationic, anionic and nonionic surface active additives, organic compounds and polymers on the electrodeposition of Zn-Mo coatings on steel substrate and detailed characterization in chosen optimal conditions was studied. The influence of polyethylene glycol (PEG) various concentration, sodium dodecyl sulphate (SDS), triton X-100, d-sorbitol, cetyl trimethyl ammonium bromide (CTAB), thiourea and disodium ethylenediaminetetraacetate (EDTA) on the electrodeposition process was examined. The composition of deposits was defined by wavelength dispersive X-ray fluorescence spectrometry (WDXRF). Results has shown that the current efficiency of the electrodeposition of Zn-Mo coatings is 71.4%, 70.7%, 66.7% for 1.5 g/dm3 PEG 20000, 0.1 g/dm3 Triton X-100 and 0.75 M D-sorbitol respectively. The surface topography and roughness of selected coatings on steel was investigated by atomic force microscopy (AFM). The attendance of D-sorbitol of 0.75 M in the solution cause clear reduction of grain size and the value of roughness parameter (Ra) in relation to SDS, PEG, Triton X-100 and the sample prepared without the additives. The morphology of electrodeposited layers was studied by scanning electron microscopy (SEM). The addition of selected additives to the electrolytic bath results in the formation of smoother, brighter and more compact Zn-Mo coatings in comparison to layers obtained from similar electrolytes but without the addition of surfactants. The optimal concentration of the most effective additives such as PEG 20000, Triton X-100 and D-sorbitol is 1.5 g/dm3, 0.1 g/dm3, 0.75 M respectively.
EN
The paper presents results of studies of composite nickel/graphene coatings produced by electrodeposition method on a steel substrate. The method of producing composite coatings with nanocrystalline nickel matrix and dispersion phase in the form of graphene is presented. For comparative purposes, the study also includes nano-crystalline Ni coatings produced by electrochemical reduction without built-in graphene flakes. Graphene was characterized by Raman spectroscopy, transmission and scanning electron microscopes. Results of studies on the structure and morphology of Ni and Ni/graphene layers produced in a bath containing different amounts of graphene are presented. Material of the coatings was characterized by SEM, light microscopy, X-ray diffraction. The microhardness of the coatings was examined by Knoop measurements. The adhesion of the coatings with the substrate was tested using a scratchtester. The influence of graphene on the structure and properties of composite coatings deposited from a bath with different graphene contents was determined.
EN
The paper presents the results of the studies of nickel-graphene composite coatings deposited by the electrochemical reduction method. A bath with low concentration of nickel ions, graphene as dispersed particles and organic compounds were used for deposition of the composite coatings nickel-graphene. The results of investigations of coatings deposited from the electrolyte containing 0.33, 0.5 and 1 g/dm3  graphene and two surface-active compounds were shown. The particles content in the coatings, the surface morphology, the cross-sectional structures of the coated samples, thickness and internal stresses were measured. Voltammetric method was used for examination of the corrosion resistance of samples of composite coatings in 0.5 M NaCl solution. The obtained results suggest that the content of incorporated graphene particles increases with an increasing amount of graphene in plating bath. The applications of organic addition agents was advantageous because it caused compressive stresses in the coatings. All of the nickel-graphene composite coatings had better corrosion resistance than the nickel coatings.
EN
The paper presents the results of studies of composite layers with nickel matrix and dispersed phase in the form of: alumina oxide (Al2O3) and graphite (Cgraphite) produced by electrodeposition on steel substrate. Three variants of composite layers were produced: Ni/Al2O3, Ni/Cgraphite, Ni/Al2O3/Cgraphite and for comparison purpose a nickel layer was also produced. Alumina oxide and graphite powders were used as dispersion phases. The dispersed phases were characterized by scanning electron microscopy (SEM) and Raman spectroscopy for graphite powder. The results of investigations of the structures of the produced layers with SEM, EDS, and results of Vickers hardness measurements as well as results of corrosion tests using electrochemical potentiodynamic method are presented. Damage characteristics after corrosion studies were obtained using a light microscope.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań warstw kompozytowych z niklową osnową oraz wbudowanymi w nią cząstkami faz dyspersyjnych w postaci: tlenku glinu (Al2O3) oraz grafitu (C grafit) wytwarzanych w procesie elektroosadzania na podłożu stalowym. Wytworzono trzy warianty powłok kompozytowych: Ni/Al2O3, Ni/C grafit, kompozytową warstwę hybrydową Ni/Al2O3/C grafit oraz w celach porównawczych warstwę niklową. Jako fazy dyspersyjne stosowano proszki Al2O3 oraz grafitu rozproszone w kąpieli Wattsa. Charakterystykę faz dyspersyjnych realizowano za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) oraz spektroskopii Ramana dla proszku grafitu. Przedstawiono wyniki badań struktury oraz składu chemicznego wytworzonych warstw za pomocą SEM z przystawką EDS, wyniki pomiarów twardości metodą Vickersa, a także wyniki badań korozyjnych za pomocą elektrochemicznej metody potencjodynamicznej. Charakterystykę zniszczeń po badaniach korozyjnych dokonano za pomocą mikroskopu świetlnego.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań powłok kompozytowych Zn/PTFE wytwarzanych metodą redukcji elektrochemicznej w kąpieli siarczanowo-boranowej o różnej zawartości fazy dyspersyjnej PTFE. Scharakteryzowano budowę wytworzonych powlok oraz oceniono wpfyw wbudowania cząstek PTFE na mikrotwardość wytworzonych powłok kompozytowych Zn/PTFE. Wytworzone powłoki charakteryzują się zwartą jednolitą budową i dobrym połączeniem ze stalowym podłożem. Wbudowanie cząstek PTFE w cynkową osnowę ma wpływ na strukturę i morfologię wytworzonych powłok kompozytowych, powoduje zwiększenie stopnia rozwinięcia powierzchni powłok oraz zwiększenie twardości materiału powłoki w porównaniu z powłoką cynkową.
EN
The paper presents the results ofresearch on Zn/PTFE composite coatings produced by the method of electrochemical reduction in a sulphate-borate bath with various contents ofPTFE dispersal phase. The structure of the produced coatings was characterized and the impact of the incorporation of the PTFE particles on microhardness of the produced Zn/PTFE composite coatings was evaluated. The produced coatings are characterized by a compact, homogeneous structure and a good connection to the steel substrate. The incorporation of the PTFE particles into the zinc matrix affects the structure and morphology of the produced composite coatings, increases the degree of surface development of the coatings and increases the hardness ofthe coating material as compared to the zinc coating.
PL
W pracy przedstawiono nowe kierunki rozwoju w obszarze elektroosadzania cynku. Badano wpływ warunków prądowych i zastosowanego elektrolitu na skład powłoki oraz jej właściwości (morfologię, chropowatość, twardość, współczynnik tarcia). W większości przypadków w badanym zakresie zawartość węgla w powłoce rosła wraz ze wzrostem zawartości węgla w kąpieli. Badane powłoki kompozytowe Zn/C wykazywały wyższą mikrotwardość niż powłoki cynkowe. Rodzaj węgla wpływał na współczynnik tarcia otrzymywanych powłok kompozytowych. Najniższy współczynnik tarcia wykazywały powłoki z dodatkiem fazy dyspersyjnej zbliżonej do grafitu w porównaniu z powłokami cynkowymi i innymi kompozytami Zn/C.
EN
The current work presents new directions of development in the area of electroplating of zinc coatings . The influence of current conditions and applied electrolyte on the composition of the coating and its properties (morphology, roughness, hardness and coefficient of friction) were studied. In most cases, in the studied range, the carbon content in the coating increased with the increase of the carbon content in the bath. The tested Zn/C composite coatings showed higher microhardness than zinc coatings. The type of carbon influenced the coefficient of friction of the obtained composite coatings. The lowest coefficient of friction was observed in the coatings with the addition of a dispersion phase similar to graphite when compared to zinc and other Zn/C composite coatings.
EN
This paper presents the results of experiments on metallization of plastic elements produced using 3D printing technology from the light-hardened resins. The obtained coatings were bimetallic (Cu/Ni). The first step of metallization was the electroless deposition of copper. The second one was electrodeposition of nickel on the previously prepared copper substrate. The parameters of 3D prints preparation and metallization processes were deeply investigated. The etching of plastics substrates and duration of electroless metallization of 3D prints by copper were analyzed. In the next step the influence of nickel electrodeposition time was investigated. The coating were analyzed by XRD method and morphology of surface was analyzed by scanning electron microscopy (SEM). The thickness of coatings was calculated based on mass differences and measured by using optical microscopy method. The optimal parameters for both processes were specified.
EN
This work presents the studies on the electrochemical process of thin palladium layers formation onto electrodeposited cobalt coatings. The suggested methodology consists of the preparation of thick and smooth cobalt substrate via galvanostatic electrodeposition. Cobalt coatings were prepared under different cathodic current density conditions from acidic bath containing cobalt sulphate and addition of boric acid. Obtained cobalt layers were analyzed by x-ray diffraction to determine their phase composition. Freshly prepared cobalt coatings were modificated by the galvanic displacement method in PdCl2 solution, to obtain smooth and compact Pd layer. The comparison of electrocatalytic properties of Co coatings with Co/Pd ones enabled to determine the influence of Palladium presence in cathodic deposits on the hydrogen evolution process.
19
Content available remote Wpływ warunków wytwarzania na jakość kompozytowych powłok niklowych. Cz. 1
PL
W pracy przedstawiono badania charakteryzujące kompozytowe powłoki niklowe osadzane na stopie aluminium serii 2xxx. Powłoki kompozytowe wytwarzano w kąpieli Wattsa z dodatkiem drobnodyspersyjnych cząstek proszku Al2O3 w ilości 100 g/l przy zastosowaniu gęstości prądu: 2, 4, 6 oraz 8 A/dm2 . Przedstawiono morfologię, strukturę, grubość oraz mikrotwardość uzyskanych powłok kompozytowych. Określono objętościowy udział cząstek Al2O3 w powłoce kompozytowej. Zbadano odporność korozyjną wytworzonych powłok. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wszystkie uzyskane powłoki są dobrze przyczepne do podłoża, jednak powłoki uzyskane przy wyższych gęstościach prądów charakteryzują się niższą zawartością fazy zbrojącej Al2O3 w kompozycie.
EN
The paper presents the research on composite nickel coatings produced on the aluminium alloy 2xxx series substrate. The composite coatings were prepared in a Watts bath containing Al2O3 powder particles in the amount of 100 g/l using a current density of 2, 4, 6 and 8 A/dm2 . The morphology, structure, thickness and microhardness of the obtained composite coatings have been presented. The corrosion resistance of the coatings produced on the aluminium substrate were studied. The study demonstrated that all the coatings had good adhesion to the substrate, however the coatings produced at higher current densities contained less amount of the Al2O3 reinforcing phase in the composite as compared to lower current densities.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny odporności korozyjnej powłok stopowych Ni-W. Powłoki te otrzymywano metodą galwanostatyczną, na podłożu ze stali węglowej 5235. Badano wpływ gęstości prądu osadzania na morfologię powierzchni, skład chemiczny, skład fazowy oraz odporność korozyjną otrzymanych powłok Ni-W. Morfologię powierzchni oraz powierzchniowy skład chemiczny, badano za pomocą mikroskopu skaningowego. Badania składu fazowego wykonano metodą dyfrakcji promieni rentgenowskich. Odporność na korozję elektrochemiczną badano w 5% roztworze NaCI, przy zastosowaniu techniki polaryzacji potencjodynamicznej oraz elektrochemicznej spektroskopii impedancji (EI5). W zaproponowanych warunkach elektroosadzania, otrzymano powłoki stopowe Ni-W zawierające od 75A do 80,2% wag. niklu, posiadające strukturę jednofazową roztworu stałego wolframu w niklu. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że odporność korozyjna otrzymanych powłok wzrasta wraz ze wzrostem zawartości niklu.
EN
The paper presents results of research concerning the evaluation of corrosion resistance of Ni-W alloy coatings. These coatings were obtained at the galvanostatic conditions, on the 5235 carbon steel substrate. The effect of current density deposition on surface morphology, chemical compo¬sition, phase composition and corrosion resistance of Ni-W coatings was investigated. Surface morphology and surface chemical composition was examined using scanning electron microscopy. Analysis of phase composition was determined by X-ray diffraction method. Electrochemical corrosion resistance was studied in 5% NaCI solution, using potentiodynamic polarization technique and electrochemical impedance spectroscopy (EIS). In the proposed conditions of electrodeposition Ni-W alloy coating were obtained contain from 75.4 to 80.2 at%. of nickel, and have structure of single phase solid solution of tungsten in nickel. Based on the study, it was found that the corrosion resistance of the obtained coatings increases with increase of nickel content.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.