Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 218

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elewacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
1
Content available remote Kompleksowy remont budynków wielkopłytowych
PL
Pierwsze budynki wielkopłytowe w Polsce powstały na przełomie lat 50. i 60. XX wieku i nic nie wskazywało na to, że będzie to technologia dominująca – z tendencją wzrostową – w następnych trzech dekadach. Z ostatniego raportu ITB wynika, że w kraju użytkuje się obecnie ok. 60 000 budynków wielokondygnacyjnych zamieszkałych przez 10 – 12 mln mieszkańców. Podobnie jak w innych zaawansowanych technologicznie krajach przygotowywane są wielokierunkowe plany rządowe dotyczące utrzymania i modernizacji wielkiej płyty. Autorzy artykułu, po wykonaniu wielu ekspertyz poznańskich budynków wielkopłytowych, przedstawiają swoje uwagi nawiązujące do tej problematyki.
EN
The first large-panel buildings in Poland were built at the turn of the 1950s and 1960s, and nothing indicated that it would be the dominant technology – with an upward trend - in the next three decades. According to the latest ITB report, there are currently around 60,000 multi-storey buildings inhabited by 10 – 12 million inhabitants in the country. As in other technologically advanced countries, multi-directional government plans are being prepared for the maintenance and modernization of the large panel. The authors of the article, after making many expert opinions of Poznań large-panel buildings, present their comments on this issue.
PL
W artykule przedstawiono czynniki wpływające na powstawanie skażenia mikrobiologicznego elewacji oraz działanie rożnych śródków biobójczych w tynku silikonowym. Wykazano również wady dotychczas stosowanej znormalizowanej metody badań skuteczności biocydów.
EN
This article presents factors influencing microbiological contamination of the facade and effectiveness of various biocides in silicone plaster. The disadvantages of the previously used standardized methodology of biocide efficacy testing were also demonstrated.
5
Content available remote Uszkodzenia warstwy elewacyjnej w systemie ETICS
6
Content available remote Trendy w elewacjach
PL
Bryła budynku i jego elewacja to ważne elementy przestrzeni kształtowane przez architektów. Forma obu tych elementów jest fascynującym „detalem” otaczającej nas przestrzeni, który tworzy klimat danego miejsca. Obecnie elewacja stała się inteligentną powłoką, obudową wnętrza o określonej funkcji. Współczesne elewacje oddają nie tylko indywidualny zamysł estetyczny architekta, ale również stanowią odzwierciedlenie wszechstronnej wiedzy i postępu materiałowo-technologicznego. Jest to wypadkowa solidnej wiedzy zespołów nie tylko z dziedziny architektury. W artykule podjęto próbę systematyki materiałowej i trendów w tej dziedzinie.
EN
The body of the building and related elevations are important elements of space shaped by architects. The form of both of these elements is a fascinating "detail" of the space that surrounds us, which creates the atmosphere of a given place. Currently, the facade has become an intelligent coating, an interior cladding with a specific function. Contemporary facades reflect not only the individual aesthetic sense of the architect. It is also a reflection of comprehensive knowledge as well as material and technological progress, it is the result of solid knowledge of the teams not only in the field of architecture. The article attempts to modest systematics of materials and interest in trends in this field.
10
Content available remote Badania palnych ETICS z barierami ogniowymi
PL
W artykule przedstawiono propozycję rewitalizacji osiedla robotniczego z wykorzystaniem rozwiązań Nowego Urbanizmu. Podjęte działania miały na celu zachowanie istniejącej tkanki miejskiej przy uwzględnieniu jej walorów historycznych i estetycznych, nadanie nowego charakteru budynkom oraz zaproponowanie zmian w funkcjonowaniu przestrzennym osiedla. Wzbogacono teren o strefy funkcjonalne: sportową; dla dzieci; wypoczynkowo-rekreacyjną; usługowo-handlową wraz z wprowadzeniem ulicy rynkowej w przestrzeni osiedla. Zaproponowano zmianę elewacji istniejących budynków z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań budowlanych przyjaznych środowisku.
EN
The article presents a proposal to revitalize a worker’s housing estate using the solutions of the New Urbanism trend. Actions taken were aimed at preserving the existing urban fabric, taking into account its historical values and aesthetic, giving new character to buildings, as well as directing changes in the spatial functioning of the estate. The area was enriched with functional zones such as sports, for children, leisure and recreation, as well as service and commercial areas along with the introduction of Rynek street in the housing estate. It was proposed to change the facade of existing buildings using modern environmentally friendly construction solutions.
12
Content available remote Wybrane aspekty techniczne termomodernizacji elewacji budynków jednorodzinnych
PL
Celem artykułu jest omówienie właściwości techniczno-użytkowych (innych niż właściwości termoizolacyjne oraz bezpieczeństwo ogniowe) systemów stosowanych w przedsięwzięciach termomodernizacyjnych mających wpływ na ich przydatność użytkową oraz bezpieczeństwo użytkowania.
EN
The aim of the article is to discuss the technical and operational properties (other than thermal insulation properties and fire safety) of the systems used in thermal modernization projects that affect their usability and safety of use.
13
Content available remote Tynki dekoracyjne i nowoczesne metody wykończenia ścian zewnętrznych
PL
Elewacja pełni ogromną rolę w wyglądzie każdego budynku,definiując przy tym charakter całej konstrukcji. Jest elementem który bezpośrednio wpływa na sposób, w jaki odbierany jest dany obiekt, a także pomaga podkreślić jego estetykę i indywidualizm. Z tego powodu warto zapoznać się z najnowszymi metodami wykończenia ścian zewnętrznych,które w łatwy sposób potrafią nadać piękny wygląd każdej elewacji.
14
Content available remote Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze starzeniem się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych. Opisano także przykłady elewacji wentylowanych wykonanych z okładziny z płyt włóknisto-cementowych, które uległy degradacji na skutek insolacji słonecznej i działania promieniowania UV. W zaprezentowanych badaniach do oceny zmiany barwy użyto spektrofotometru. Rezultaty, które uzyskano, pozwoliły zaobserwować widoczne zmiany w procesie niszczenia płyt poddanych badaniom starzeniowym. Ponadto wykazano, że promieniowanie UV ma wpływ na zmianę zabarwienia takich płyt oraz ich strukturę.
EN
The paper presents the results of research on the influence of UV radiation on fibre-cement boards tested in the aging chamber. It also describes the damage to ventilated facades made of fibre-cement cladding due exposure to sunlight and UV radiation. The obtained results revealed visible damage on boards subject to aging tests. Additionally, conducted analyses have proven that UV radiation may cause discolouration of facade boards and damage to their structure.
PL
Płyty warstwowe są szeroko stosowane we współczesnym budownictwie przemysłowym, rolniczym i ogólnym (budynki magazynowe, handlowe, biurowe). Mają one kluczowy wpływ na bezpieczeństwo użytkowania budynków (przede wszystkim ogniowe), właściwości termoizolacyjne, szczelność (wodoszczelność, przepuszczalność powietrza) czy parametry akustyczne. Ściany zewnętrzne z płyt warstwowych nie wymagają drogich zabiegów konserwacyjnych, jednak ich zaniedbania techniczne mogą prowadzić do takich negatywnych skutków, jak: zmniejszenie efektywności energetycznej budynków, doprowadzenie do nieodwracalnych uszkodzeń płyt warstwowych, a także do poważnych uszkodzeń konstrukcji nośnych. W artykule opisano zasady przeprowadzania okresowych badań oraz ocen stanu technicznego ścian zewnętrznych z płyt warstwowych. Na podstawie wieloletniego doświadczenia eksperckiego i analiz protokołów kontroli budynków przedstawiono podstawową aparaturę oraz tryb przeprowadzania kontroli okresowych koniecznych do rzetelnych i wiarygodnych ocen stanu technicznego elewacji budynków. Przedstawiono także podstawowe uszkodzenia tego typu ścian oraz określono przyczyny ich występowania.
EN
Sandwich wall panels. Sandwich panels are widely used in modern industrial, agricultural and civil construction (warehouse, commercial and office buildings). They have a key impact on the safety of building use (primarily fire safety), thermal insulation properties of the building, its tightness (water tightness, air permeability), acoustic parameters. The walls made of sandwich panels are inexpensive, are uncomplicated to use, but technical negligence of these elements may have very negative effects: reduce of energy efficiency, increase the costs of using the building, increase the renovation costs. The article presents the rules for assessing the conditions of sandwich panels. Based on the expert assessment, control protocols, the expertise of basic tools and periodic inspection modes, required for a reliable assessment and assessment of the facade condition. The basic damage of this type of fragment was also presented and the reasons for their occurrence were indicated.
PL
Złożone systemy ocieplania ścian ETICS należą do najbardziej rozpowszechnionych systemów elewacyjnych we współczesnym polskim budownictwie. Są one masowo stosowane ze względu na bardzo dobre właściwości termoizolacyjne, walory estetyczne, a także relatywnie niską cenę. Poprawnie zaprojektowany i wykonany system elewacyjny poddawany regularnym konserwacjom pozwala na długoletnią bezawaryjną eksploatację elewacji. Dlatego bardzo istotne jest objęcie takich systemów elewacyjnych monitoringiem pozwalającym na wczesne wykrycie uszkodzeń i zachodzących zmian. Przedmiotem artykułu są zasady przeprowadzania okresowych badań i ocen stanu technicznego elewacji wykonanych w systemach ETICS. Na podstawie wieloletnich doświadczeń eksperckich, a także analiz protokołów kontroli budynków przedstawiono podstawowe narzędzia oraz tryb postępowania podczas kontroli okresowych, niezbędne do wiarygodnych ocen stanu technicznego elewacji. Przedstawiono podstawowe typy uszkodzeń omawianych systemów elewacyjnych oraz wskazano przyczyny ich występowania.
EN
External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) belong to the most common facade systems in contemporary Polish construction. They are used on a large scale due to very good thermal insulation properties, aesthetic values, as well as a relatively low price. A properly designed and constructed facade system subject to regular maintenance allows for long-term trouble-free operation of the facade. That is why it is very important to cover the façade system with monitoring, allowing for early detection of damage and occurring changes. The subject of the article are the rules for conducting periodic tests and assessments of the technical condition of facades made in ETICS systems. On the basis of many years of expert experience, as well as analyzes of building control protocols, basic tools and procedures for periodic inspections necessary for reliable assessment of the technical condition of the facade were presented. The basic types of damages of the discussed façade systems are presented and the reasons for their occurrence are indicated.
PL
Elewacje budynków mają znaczący wpływ na ich bezpieczeństwo, trwałość i szeroko rozumiany komfort użytkowania, a także na wartość nieruchomości. Niewykryte w odpowiednim czasie uszkodzenia obniżają wartości estetyczne i użytkowe budynków, a w stadium zaawansowanym mogą być przyczyną awarii, a nawet katastrof budowlanych. Przedmiotem artykułu są zagadnienia związane z okresowymi ocenami stanu technicznego elewacji. Przedstawiono wspólne dla wszystkich typów elewacji procedury badań i ocen, zwrócono uwagę na konieczność stosowania sprzętu specjalistycznego do oceny technicznej elewacji.
EN
Building facades have a significant impact on their safety, durability and widely understood comfort of use, as well as on the value of the property. Damages not detected in a timely manner reduce the aesthetic and functional values of buildings, and in the advanced stage they can cause failures or even construction disasters. The subject of the paper are issues related to periodic assessments of the technical condition of the facade. Inspection procedures common to all types of facades were presented, and the need to use specialized equipment for technical assessment of facades was pointed out.
PL
Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia procesu projektowego budynków wielorodzinnych w Polsce na podstawie doświadczeń przy projekcie zespołu mieszkalnego w Białymstoku – ul. Jurowiecka. Opisuje w zarysie czynniki znacząco wpływające na kształt architektury mieszkaniowej, w dużej mierze niezwiązane z merytorycznymi aspektami architektoniczno-urbanistycznymi. Zawiera informacje na temat historycznych uwarunkowań lokalizacyjnych oraz przyjętych założeń projektowych.
EN
The article presents selected issues connected with the design process of the multi-family residential buildings in Poland based on the experience in designing dwelling units on Jurowiecka street in Bialystok. It constitutes an outline of factors that have considerably affected the shape of the residential architecture. To a large extent, they were not attributable to the substantive aspects of the urban planning. The article includes the information on historical considerations of the location as well as the design concepts.
19
Content available remote Façade scaffolding behaviour under wind action
EN
The main objective of the study was to estimate the mean horizontal wind action on a façade scaffolding on the basis of full-scale data. Measurements of climatic parameters were carried out for a number of façade scaffoldings (120 structures) located in Poland over a 30-month period. The measurement points were located on 2–3 deck levels of each structure and at 2–4 points placed in each level. The measurements were carried out 3–4 times during each day for 5 consecutive days. At each point, two components of wind speed were measured: first with the vane probe directed perpendicular to the façade and then parallel to the façade. Each measurement lasted 60 s, and the data were recorded every 1 s. On the basis of wind speeds, a procedure was suggested that enabled estimation of the static wind action on façade scaffoldings. The responses of structures to this action were computed via FEM simulations. The results were compared with those based on the approaches recommended by the wind and scaffolding codes. Initial analyses, illustrated by three scaffoldings without a protective cover, indicated large discrepancies between the approaches and the possibility of wind action, which is not considered in the codes.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.