Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  praca na wysokości
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Wiele wypadków jest związanych z nieprawidłowym zapewnieniem dostępu do maszyn. Stosowanie stałych środków dostępu powinno umożliwiać pracownikom bezpieczne poruszanie się oraz łatwy dostęp do miejsc obsługi lub konserwacji. Na co powinien w tej kwestii zwrócić uwagę pracodawca?
PL
Poniższy artykuł dotyczy kwestii związanej z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku cieśli w wybranym zakładzie ciesielskim. Ocena ta ma na celu przybliżenie zagrożeń, na jakie narażony jest pracownik wykonujący pracę na stanowisku cieśli. Artykuł zawiera ocenę ryzyka zawodowego, wykonaną przy użyciu dwóch metod. Zaprezentowano również porównanie wykorzystanych metod oceny ryzyka.
EN
The aim of the article is to present the professional risk assessment in the position carpenter in accordance to the selected carpenter plant. This assessment aims to approximate the dangers faced by an employee - carpenter. This article includes a professional risk assessment, performed using two methods. A comparison of the used risk assessment methods also has been presented.
3
Content available remote Bezpieczny dostęp do stref pracy maszyny
PL
Głównym źródłem czynników niebezpiecznych generujących wypadki przy pracy jest sprzęt roboczy w szczególności maszyny i inne urządzenia techniczne. Prace związane z różnego rodzaju maszynami stanowią prawie połowę wszystkich czynności, przy których dochodzi do wypadków. Najczęściej mają one miejsce w czasie obsługi produkcyjnej stacjonarnych maszyn i urządzeń, przy użytkowaniu sprzętu do pracy na wysokości, maszyn i urządzeń mobilnych oraz wyposażenia do podnoszenia ładunków.
PL
Rusztowania budowlane mają za zadanie umożliwić prace budowlane w miejscach o utrudnionym dostępie, przy czym w większości sytuacji są to prace na wysokości. W zasadzie wszystkie prace wykonywane na rusztowaniach są niebezpieczne i wiążą się z ryzykiem wystąpienia wypadku, awarii rusztowania lub innej sytuacji, w wyniku której mogą zostać narażeni ludzie. Obecnie dzięki owocnej współpracy z PIP zespół otrzymał już kilkanaście protokołów powypadkowych, zbierane są dane z GUS-u, zliczane są rusztowania w terenie i wykonywane są badania rusztowań i użytkowników rusztowań. Pięć zespołów badawczych wykonało już pomiary na 40 budowach. Pierwsze analizy pokazały, jak ważnym problemem są wypadki na rusztowaniach.
EN
The task of construction scaffoldings is to enable construction works in places with difficult access, and in most cases those are works at height. In principle, all the works performed on scaffoldings are hazardous and are connected with risk of accident, damage of scaffolding or other situation in which people may be exposed to danger. At present, thanks to fruitful cooperation with National Labour Inspectorate, the team has already received ten-odd accident reports, it gathers data from Central Statistical Office, counts scaffoldings in the field and performs tests of scaffoldings and their users. Five research teams have already performed measurements at 40 construction sites. First analyses showed how important is the problem of accidents on scaffoldings.
PL
Zapraszamy do lektury pierwszej części artykułu, który porusza kwestię pracy na wysokości. Dzięki niniejszemu materiałowi dowiedzą się Państwo, dlaczego oględziny miejsca wypadku są tak istotne, jaki wpływ mają zasady biomechaniki na analizę wypadku, a także czym różni się wypadnięcie od zsunięcia
PL
Na wielu stanowiskach pracy usytuowanych na wysokości w takich gałęziach przemysłu jak budownictwo, energetyka, transport, górnictwo ip., od pracownika wymaga się przemieszczania w poziomie. Specyfika wykonywania pracy w takich warunkach wymaga zastosowania specjalnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. W przypadku zastosowania sprzętu indywidualnego najlepszym rozwiązaniem są systemy ochronne składające się z: podzespołu łącząco-amortyzującego (np. linki. bezpieczeństwa z amortyzatorem) i szelek bezpieczeństwa. Złożoność konstrukcji podzespołów kotwiczących, ich dobór do stanowisk pracy, instalacja oraz użytkowanie wymagają szerszego omówienia. zarówno z punktu widzenia użytkowników, jak i producentów. Z tego powodu w artykule przedstawiono podstawowe konstrukcje urządzeń kotwiczących sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości oraz zasady jego działania. Omówiono podstawowe wymagania stawiane urządzeniom oraz metody badań które są zgodne z normą PN –EN 795:2012. Zwrócono uwagę na możliwość równoczesnego stosowania urządzeń kotwiczących przez więcej niż jednego pracownika. Wskazano problemy techniczne związane z wymaganiami i metodami badań tych urządzeń na podstawie dokumentu CEN/TS16415:2013 oraz dokumentów Proposal for Enquiry Recommendation for Use Grupy Pionowej VG-11. Sformułowano podstawowe zasady doboru urządzeń kotwiczących do stanowisk pracy na wysokości.
EN
At many workstations located at a height, in construction. energy production, transportation or mining, an employee is required to move horizontally Such work requires special gear protecting that person against falls from a height. If personal protective equipment is to be used, protective systems consisting of an anchoring allowing horizontal movement. anchoring-connecting subsystem (such as safety wires with amortization) and safety suspenders, are believed to be the best option. Because of the complexity of such anchoring systems, the need to match them with specific workstations, their: installation and use, both users: and manufactures require a broad explanation. Therefore this article presents basic construction types of anchoring gear used with the personal equipment protecting from the fall and the rules for its proper use. It presents basic requirements for such gear and methods of testing compliant with Standard No PN-EN 795-2012. It explains that anchoring gear can by used by more than one person at the same time and discusses technical problems related to the requirements and tests methods according to CEN/TS 16415:2013 and the Vertical Group VG-11’s Proposal for Enquiry and Recommendation for Use. Last but net least this article presents basic matching anchoring gear with conditions at workstations located at height.
PL
Przedmiotem artykułu jest bezpieczeństwo w pracy w odniesieniu do operatorów podestów oraz osób znajdujących się w pobliżu miejsca wykonywanych zadań. Autor tekstu omawia poszczególne czynności związane z podstawowymi obowiązkami operatora pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Swoją uwagę skupia na procesie kontroli stanu technicznego urządzenia oraz mechanizmów zabezpieczających, będących decydującym czynnikiem minimalizującym ryzyko wypadku. Jako że ponad 90% wypadków wynika ze złej eksploatacji, celem artykułu jest zwiększenie świadomości osób zaangażowanych w proces użytkowania podestów. Wysoki poziom świadomości - operatorów i właścicieli podestów, współpracowników, pracowników służby bhp oraz kierowników odpowiedzialnych za technologię pracy - jest kluczem do zachowania bezpieczeństwa i wyeliminowania wypadków.
EN
The article is about the safety at platform operator's work including people that are close to a workplace. The author delineates operator's daily responsibilities in reference to occupational safety and health. He concentrates on the platform's servicing and important safety mechanisms installed on the platform. These factors lessen the risk of an occupational accident. Over the 90% of accidents are caused by wrong exploitation. This article raises awareness of people who work on the mobile lift platform. The high level of awareness -with regard to the operators and owners of machines, associates, safety officers and foremans responsible for the technology of the work - is the key to the security This is a way to eliminate occupational accidents.
8
Content available remote Modern safety systems for work at height
EN
When organising work at height, the site manager has a duty to provide adequate security measures which will ensure safe working conditions. The correct criteria adopted to ensure the safe movement of equipment and materials and the safe implementation of all professional activities by all employees. This paper attempts to identify and describe systems set up to protect against falls from height, without the use of scaffolding, employed in today’s construction market.
PL
Przy organizowaniu pracy na wysokości kierownik budowy ma obowiązek zapewnić odpowiednie środki ochrony, które zagwarantują bezpieczne warunki pracy. Właściwie przyjęte kryteria zapewnią bezpieczne przemieszczanie i wykonywanie wszelkich czynności zawodowych przez wszystkich pracowników. W niniejszym artykule podjęto próbę wskazania i opisu obecnych na rynku budowlanym nowoczesnych systemów chroniących przed upadkiem z wysokości, bez użycia rusztowania.
EN
The paper deals with scaffoldings used to serve during repairs of industrial facilities. The purpose of this study is to present the most frequently encountered difficulties, both during the assembly of scaffold structures and their designing. Industrial facilities require usage of non-typical solutions that allow carrying out repairs without disrupting ongoing technological processes. Proposed scaffolds significantly differ from typical solutions listed in the manufacturers’ catalogs and require an individual approach to their design.
11
Content available remote Prace szczególnie niebezpieczne w budownictwie
PL
Według PIP i GUS upadek z wysokości jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków środowisku pracy. Praktyka organizowania stanowisk pracy na wysokości oraz wykonywania tam różnych czynności wskazuje, że ciągle jedną z podstawowych metod zabezpieczania pracowników jest stosowanie indywidualnego sprzętu ochronnego, takiego jak np. system powstrzymujący spadanie, którego najważniejszym składnikiem jest podzespół łącząco-amortyzujący jego sposób działania w warunkach powstrzymywania spadania jest uzależniony od charakterystyki siła obciążająca - wydłużenie. Niniejszy artykuł dotyczy opracowanej w CIOP-PIB metody badań takich charakterystyk zarówno składników indywidualnych systemów ochronnych, jak i surowców włókienniczych stosowanych do ich produkcji. Przedstawiono w nim również przykładowe wyniki przeprowadzonych badań linek bezpieczeństwa wykonanych z taśm włókienniczych.
EN
According to the Nationat Labour Inspectorate and the Central Statistical Offfce a fall from heights is one of the most frequent cause of accidents at work. A practice of organizing workplace at heights as well as performing various tasks at heights mdicates that Personal Protective Eguipment (PPE) is still one of the most basic means of protect ing employees One of the PPE element is a fall from heights protection system, which the most important part is the connective-absorbing subassembly Its performance while deflectmg free fali is dependent on its load force - elongation characteristics The following article describes a research method of such characteristics inuented in CIOP-PIB, both m reia-tion to PPE and fiber matenals used m their production. It also shows exemplary results of research on safety ropes made from fiber band
PL
W artykule omówiono wyposażenie pracy oraz techniczne środki ochronne, których zastosowanie zmniejsza ryzyko zawodowe podczas wykonywania prac na wysokości. Szczególną uwagę zwrócono na przeznaczenie i zakres zastosowania oraz zasady bezpieczeństwa użytkowania: wyposażenia do przenoszenia pracowników, kładek (pomostów) wznoszących się, mostków lub kładek dachowych, rusztowań, drabin, balustrad ochronnych, pokryw zabezpieczających otwory w podłożu oraz siatek bezpieczeństwa.
EN
This paper discusses work equipment and safeguarding which decrease occupational risk when working on a height. Special attention was focused on the use and range of application as well as on the principles of using safely equipment for worker transportation, rising scaffold bridges, footbridges used on roofs, scaffoldings, ladders, protection barriers, covers securing openings and safety nets.
17
Content available Bezpieczeństwo pracy na dachach
PL
Odśnieżanie powierzchni dachowych niesie ze sobą poważne zagrożenia dla wykonujących ją pracowników. Najważniejsze z nich to zagrożenie upadkiem z wysokości będące konsekwencją poruszania się po wysoko położonych bardzo śliskich powierzchniach w pobliżu krawędzi dachu. Istotne znaczenie ma również narażenie na niskie temperatury, wilgoć, wiatr i opady atmosferyczne. Prezentowany artykuł porusza problematykę ochrony ludzi pracujących przy odśnieżaniu dachów. Dotyczy to zarówno aspektów prawnych związanych z dopuszczaniem do pracy na wysokości, wyposażaniem pracowników w sprzęt ochronny jak i podstawowych zasad doboru i stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej.
EN
Workers involved in removal of snow from roof surfaces are exposed to numerous hazards. The most serious is the risk of falling - a consequence of performing maintenance operations on slippery working surfaces close to the edge of the roof. Other hazards involved in this type of work, i. e. exposure to low temperatures, moisture wind and precipitation should also be taken into consideration. The article disscuses the issue of ensuring safety to persons who carry out snow removal from roofs, tacking both legal aspects i. e. permit to work at height, provision of protection equipment as well as basic rules for selection and use of personal protective equipment.
EN
Retractable type fall arresters are very effective personal equipment protecting against falls from a height. These devices are used under different atmospheric conditions and in the presence of various types of industrial pollution. For this reason appropriate locking after conditioning simulating extreme conditions of a worksite is one of the essential characteristics of retractable type fall arresters. This article presents the requirements for locking of the devices. A previously used locking test method and its disadvantages are discussed. The article suggests an improved test method and test equipment. Measurement of the test mass acceleration is the most important improvement introduced into the test method. The article shows laboratory tests used to verify the method, which turned out to be a valuable source of information concerning the performance of retractable type fall arresters.
PL
Systemy do ustalania pozycji są nadal często stosowane do ochrony przed upadkiem z wysokości podczas wykonywania prac na słupach żerdziowych. Efektywność ochrony, jaką mogą zapewnić w ramach takiego zastosowania, budzi wiele wątpliwości niezależnie od przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych i sposobu ich stosowania. W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - PIB dokonano oceny skuteczności powstrzymywania spadania ze słupów żerdziowych przy zastosowaniu tego typu systemów. W artykule przedstawiono metodę oraz wyniki oceny przeprowadzonej na podstawie badań modelowych, w oparciu o kryterium dopuszczalnego przemieszczenia użytkownika.
EN
Work positioning systems are still employed for protecting against falls from a height when work is carried out on poles. The efficiency of such a fall protection method is questionable, irrespective of the construction and how it is used. An assessment of fall arrest efficiency on poles with a work positioning system was carried out at the CIOP-PIB. This article presents methods and results of assessment based on performance tests of equipment models and the maximum fall distance criterion.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.