Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  membrane technology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The technologies associated with the use of a membrane bioreactor (MBR) are becoming one of the dynamically developing directions in the wastewater disposal system. However, a certain part of the used design of membrane units are exposed to mechanical contamination, which significantly impairs their performance. This is especially noticeable when working at wastewater treatment plants, where the required degree of preliminary cleaning from solid mechanical particles and suspended solids is not provided. The purpose of the work was to improve the process of post-treatment of urban wastewater and protect the membrane element of the installation from clogging with coarse impurities and wear, with an overestimated concentration of suspended solids. The essence of the improved membrane technology of wastewater treatment consists in the preliminary capture of heavy and suspended particles with a size of more than 0.03 microns in a hydrocyclone, followed by water treatment in a chamber of a membrane bioreactor of modern design. The operating conditions of the membranes were determined by the operating modes and parameters of the bioreactor, in particular, by the degree of formation of colloidal compounds in it, which adversely affect the permeability. The density of the initial water varied within 1.059–1.078 g/cm3, and the content of solid particles was up to 0.3 mm. The activated sludge was filtered under vacuum on a Buchner funnel through a thin layer of cotton wool and gauze. During the tests, the indicators for capturing suspended solids were 5.0–9.0 mg/dm3, whereas, when working without a hydrocyclone, they were equal to 27–30 mg/dm3. The maximum performance of the hydrocyclone is provided at an inlet pressure of 225–300 kPa, and the pressure loss in the hydrocyclone chamber is 7.9–9.0 kPa. It was established that additional preparation of waste water for the post-treatment process using a hydrocyclone increases the cleaning capacity of membrane elements by reducing the load of accumulation of coarse impurities on the membrane surface.
PL
Badania laboratoryjne, testy pilotowe oraz wdrożenia separacji membranowej siarkowodoru z gazu ziemnego prowadzone są na świecie na coraz to większą skalę. Prace te zintensyfikowały się od momentu wykazania ekonomicznej opłacalności zastosowania tej metody jako pierwszego etapu (przed instalacją aminową) w procesie hybrydowego usuwania strumienia gazów kwaśnych z gazu ziemnego [Bhide, 1998]. Z obu etapów uzyskiwane strumienie z wysoką zawartością siarkowodoru mogą być łączone i wspólnie zatłaczane powrotnie do złoża wspomagając jego stopień sczerpania. Jednostopniowe układy membranowe są wystarczające dla gazu zawierającego powyżej 12% H2S, dla gazów mniej zasiarczonych sugerowany jest dwustopniowy układ kaskadowy.
EN
Laboratory tests, pilot tests and field implementation of hydrogen sulfide membrane separation from natural gas are carried wordwide out on withan increasing scale. These works have intensified since the economic profitability of using this method as the first stage (before the amine installation) in the process of hybrid removal of the acid gas stream from natural gas has been demonstrated [Bhide, 1998]. The streams with high hydrogen sulfide content obtained from both stages can be combined and injected back into the reservoir to enhance hydrocarbon reovery. Single-stage membrane systems are sufficient for gas containing more than 12% H2S, for gases with lover H2S content a two-stage cascade system is suggested.
EN
The present study assesses RO stations at four sites in Al-Mahalabea area – Nineveh governorate, Iraq during the summer of 2013. The performance of RO stations are ranked by two methods: the Simple Additive Weight (SAW) and the Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). Two groups of samples were collected from feed and permeate water for two periods (at zero time of operation and after ten weeks of operation) with eleven parameters for each sample were analysed. The highest overall rejection R efficiency appeared with the first set of parameters more than 90% (SO4, TDS, NO3, TH, and turbidity), while the second set was the least (Cl, Na, and total alkalinity – TA) ranged between 65 and 85%. It is observed that both the SAW and the TOPSIS methods are accurate to predict the performance efficiency.
4
Content available Carbon dioxide separation technologies
EN
CO2 emission from combustion fossil fuels is considered as the primary factor in the global warming. Different methods for separation CO2 from combustion flue gases are extensively used across the world. The aim of this study is to analyze the most important technological solutions of CO2 separation. For this reason chemical absorption, physical absorption, adsorption approach, membrane filtration and cryogenic process were researched. Concluding, selection of the right method for carbon dioxide capture separation is a complex issue and a range of technological and economic factors should be taken into consideration prior to application on the industrial scale.
PL
Emisja CO2 do atmosfery pochodząca ze spalania paliw kopalnych jest uważana za główny czynnik globalnego ocieplenia. Różne metody oddzielania CO2 od gazów spalinowych są szeroko stosowane na ca-łym świecie. Celem niniejszego artykułu jest analiza najważniejszych technologicznych rozwiązań separacji CO2. W tym celu przeanalizowano następujące metody: absorpcja chemiczna, absorpcja fizyczna, adsorpcja, filtracja membranowa i proces kriogeniczny. Podsumowując, wybór właściwej metody separacji dwutlenku węgla pod kątem wychwytu dwutlenku węgla jest złożonym zagadnieniem, a przed zastosowaniem na skalę przemysłową należy wziąć pod uwagę szereg czynników, w tym technologiczne i ekonomiczne.
EN
The article constitutes the introduction to finding a solution to a problem concerning carrying gassing-up operation in a more efficient way in terms of loosing ethylene cargo. To begin with, the impact of nitrogen presence on ethylene cascade cycle’s technical work and cooling capacity has been described. Further, the results of investigation into methods of nitrogen removing from cargo tanks after gassing-up have been presented. Possibility of pressure swing adsorption (PSA) and membrane techniques use has been analyzed with reference to ethylene carriers.
PL
Artykuł stanowi wprowadzenie do rozwiązania problemu przeprowadzenia operacji gassing-up w sposób bardziej efektywny w odniesieniu do znacznych ilości „traconego” ładunku. W pierwszej kolejności opisano wpływ obecności azotu na pracę obiegu. W dalszej części przeanalizowano dostępne metody usunięcia azotu podczas operacji gassing-up. Opisano metody PSA (Pressure Swing Adsorption) oraz membrany i przeanalizowano je w odniesieniu do etylenowców.
PL
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat nastąpił znaczny wzrost wymagań w zakresie oczyszczonej wody dla wszystkich kategorii użytkowników. Coraz większe wymagania dotyczące jakości wody zmotywowało przedsiębiorstwa ją oczyszczające do udoskonalania istniejących technik, łączenia metod i poszukiwania nowych technologii. W artykule dokonano porównania technologii membranowych i jonitowych w aspekcie środowiskowym i technicznym. Możliwym scenariuszem jest osiągnięcie przewagi rynkowej przez techniki membranowej ze względu na coraz większą świadomość ekologiczną i nacisk instytucjonalny na ochronę środowiska. Należy się także spodziewać powstawania instalacji hybrydowych, łączących elementy technik jonitowych i membranowych. Przed pojęciem decyzji o modernizacji instalacji uzdatniania wody inwestorzy powinni zasięgać opinii przedstawicieli obydwu rozwiązań, a przede wszystkim niezależnych instytucji oraz firm pomiarowych i doradczych, które na podstawie wykonanych badan mogą zaproponować wybór najkorzystniejszych technologii
EN
Over the past few decades there has occurred a significant increase in the area of requirements concerning water preparation for all categories of users. Growing water quality requirements have motivated water preparation plants to improve existing techniques, combine various methods and search for new technologies. A comparison is made between ionic and membrane methods in environmental and technological terms. The possible scenario is that it is the membrane technique that will achieve a market advantage due to the growing ecological awareness and institutional pressure on environmental protection. One should also expect the development of hybrid installations which would combine elements of ionic and membrane techniques. Before making a decision to build a water preparation installation, the investors should consult representatives of both solutions and first of all the independent institutions, eneterprises making analyses and advisory firms which, on the basis of the carried out examinations, may propose a choice of the most favourable technologies.
7
Content available remote Membrany do odzysku helu
PL
Zastosowanie technologii bioreaktorów membranowych w oczyszczaniu ścieków komunalnych to rozwiązanie w Polsce pioniersi Oczyszczalnia ścieków w Rowach k/Ustki jest przykładem modernizacji, która pozwala na zwiększenie przepustowości ścieków bez kosztownego powiększania reaktorów biologicznych. Uzyskana jakość ścieków, również mikrobiologiczna jest jej dużym atutem, szczególnie na terenach turystycznych na których funkcjonuje.
EN
Among the technologies which allow to reduce greenhouse gas emissions, mainly of carbon dioxide, special attention deserves the idea of 'zero-emission' technology based on boilers working in oxy-combustion technology. In the paper a thermodynamic analysis of supercritical power plant fed by lignite was made. Power plant consists of: 600 MW steam power unit with live steam parameters of 650°C/30 MPa and reheated steam parameters of 670°C/6 MPa; circulating fluidized bed boiler working in oxy-combustion technology; air separation unit and installation of the carbon dioxide compression. Air separation unit is based on high temperature membrane working in three-end technology. Models of steam cycle, circulation fluidized bed boiler, air separation unit and carbon capture installation were made using commercial software. After integration of these models the net electricity generation efficiency as a function of the degree of oxygen recovery in high temperature membrane was analyzed.
PL
Z uwagi na ograniczone zasoby gazu i ropy naftowej podstawowym surowcem energetycznym w Polsce jest nadal węgiel kamienny, wykorzystywany m.in. do produkcji paliw koksowniczych w procesie pirolizy [1]. Jak wiadomo zakłady koksownicze niekorzystnie oddziaływają na środowisko naturalne między innymi z uwagi na generowanie podprocesowych wód koksowniczych obciążonych trudno biodegradowalnymi (BZT5/ChZT<0,02) substancjami toksycznymi [2]. W ich skład wchodzą między innymi: wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, związki heterocykliczne, oleje, substancje smołowe oraz związki nieorganiczne tj.: cyjanki, siarczki, siarczany, tiosiarczany, amoniak, a także jony metali ciężkich [3]. Z tego też względu ścieki koksownicze przed odprowadzeniem do odbiornika powinny być poddane procesowi oczyszczania. W zależności od rodzaju zanieczyszczeń metody ich oczyszczania powinny być tak dobrane, aby przy jak najniższych nakładach finansowych zapewnić najwyższy stopień usunięcia zanieczyszczeń. Zwiększenie efektywności oczyszczania ścieków wiąże się z rozbudową systemów ich oczyszczania o nowe procesy jednostkowe lub sprowadza się do modyfikacji układów już pracujących. Z uwagi na coraz bardziej złożony skład przemysłowych strumieni odpadowych do ich oczyszczania stosuje się układy zintegrowane kojarzące odpowiednie procesy jednostkowe. Wśród metod fizyczno-chemicznych stosowanych w przypadku ścieków obciążonych zanieczyszczeniami występującymi w postaci koloidów i drobnej zawiesiny bardzo często wykorzystywany jest proces koagulacji. Obiecującym rozwiązaniem w oczyszczaniu ścieków koksowniczych wydaje się być zastosowanie układu zintegrowanego łączącego koagulację z ultrafiltracją i odwróconą osmozą [4÷6]. W pracy omówiono wpływ procesu koagulacji na poprawę efektywności oczyszczania poprocesowych wód koksowniczych w układzie łączącym ciśnieniowe techniki membranowe tj. ultrafiltrację z odwróconą osmozą.Podjęto również próbę określenia możliwości prognozowania wielkości ultrafiltracyjnych strumieni permeatów zarówno w procesie oczyszczania ścieków koksowniczych w układzie łączącym ciśnieniowe procesy membranowe jak i w przypadku kiedy wody poprocesowe były wstępnie podczyszczane metodą koagulacji.
EN
The paper presents results of studies aimed at determining the effectiveness of coking wastewater treatment in two integrated systems. In one system wastewater is treated using combined processes of ultrafiltration and reverse osmosis. In the second system, to increase the efficiency of wastewater treatment, an additional step of treatment is introduced - initial volume coagulation. Low-pressure membrane filtration process was carried out on membrane made of polysulfone 16% by weight. The participation of film-forming polymer in solution and during the evaporation of the solvent from the membrane surface equal to 5 s. The introduction of coking wastewater pretreatment by coagulation method resulted in the removal of such contaminants which are present mainly in the form of colloidal and macromolecular substances and thus provided a more efficient membrane ultrafiltration in the next stage of purification. Treatment of wastewater after the filtration process was performed by low-pressure reversed osmosis on membrane of polyamidetype ADF's Osmonics. Basing on assumptions of relaxation model, describing the changes in permeate flux during membrane filtration system carried out in non-stationary system, attempt to determine the possibilities of predicting the size of ultrafiltration permeate fluxes was made.
12
Content available remote Efekty oczyszczania wody powierzchniowej przy użyciu technologii membranowych
PL
Przedstawiono przegląd wyników badań filtracji membranowej wody powierzchniowej w automatycznym systemie membranowym w zakresie analizy efektów jakości oczyszczania wody z zanieczyszczeń mikrobiologicznych i materii organicznej. Potwierdzono efektywność rozpatrywanego procesu w odniesieniu do zróżnicowanych źródeł wód powierzchniowych pod względem usuwania tego typu zanieczyszczeń.
EN
Review of investigations of membrane technology applied to surface source water are presented with respect to effects of removal of microbiological contamination and organic matter. Effectiveness of the process applied to different type of surface water sources has been confirmed in terms of these types of contamination
PL
W artykule opisano doświadczenia wynikające z 14-letniej pracy instalacji membranowych w PKE S.A. Elektrowni "Łagisza", w aspekcie korzyści, jakie pojawiły się w wyniku zastosowania technik membranowych do procesu uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Niewątpliwymi zaletami są: stała jakość wody i ścieków na wyjściu z instalacji, możliwość "skojarzenia" obiegów wodnych, czyli wykorzystania strumienia ścieków do produkcji czystej wody, niewielkie wymiary instalacji membranowych oraz stosunkowo niskie zużycie chemikaliów.
EN
In the recent paper the experiences of 14 years operating membrane systems in Lagisza Power Plant in Poland have been described. The demineralization of water for boiler systems is operated using membrane processes i.e. microfiltration and reverse osmosis. This installation replaced the old one based on the parallel flow ion exchange. The change of the way of demineralized water production resulted in a significant improvement of water quality, which is important for power generating equipment. This installation doesn’t need much energy and environmental dangerous chemicals, doesn't need much place and allows to connect all water cycles by the usage of the waste water to the water treatment process.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono zastosowanie membran filtracyjnych do obniżenia zawartości ogólnej liczby bakterii w plazmie krwi otrzymanej techniką wirowania krwi. Badano wpływ użycia membran o rozmiarach: 1,4 [mi]m, 0,45 [mi]m, 0,07 [mi]m i 300 kD na obniżenie ogólnej liczby bakterii i E. Coli. Badania wykonano w zakładach mięsnych DUDA- -BIS w Sosnowcu. Omówiono również technikę baktofugacji.
EN
In this paper are present uses of filter membrane to lower the content of total bacteria amount in plasma blood produce by blood centrifugation. The influence of membrane with mesh size: 1,4 [mi]m, 0,45 [mi]m, 0,07 [mi]m i 300 kD to lower the total bacteria amount and E. Coli bacterium was tested. The study was carry on in meat industry factory DUDA-BIS in Sosnowiec. Also discuss the bactofugation technique.
PL
Procesy membranowe w produkcji hydrolizatów skrobiowych obejmują procesy ultrafiltracji, które znajdują zastosowanie w ciągłych procesach enzymatycznej hydrolizy skrobi, oraz procesy mikrofiltracji wykorzystywane w filtracji hydrolizatów Podano główne zalety, a także mankamenty technik membranowych.
EN
Membrane processes in starch hydrolysates technology include ultrafiltration techniques, which are applied in continuous enzymatic hydrolysis of starch, and microfiltration used in filtration process of starch hydrolysates. Main advantages and also shortcomings of membrane technology are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.