Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sad ekologiczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The experiment evaluated the possibility of ecological fruit production of two apricot cultivars. Trees grafted on Myrobalan seedlings were planted in the spring of 2004 in the Experimental Ecological Orchard in Nowy Dwór-Parcela near Skierniewice (central Poland). The experiment was conducted in accordance with the principles of organic fruit-growing. Under organic orchard conditions, the trees of the cultivar ‘Wczesna z Morden’ grew more strongly than the trees of the cultivar ‘Harcot’. Fruit yields varied over the research years; however, the total yields for the period 2008–2014 were low. The ‘Wczesna z Morden’ trees were more productive. Spring frosts and windy and rainy weather during flowering had an adverse effect on the setting of fruit and apricot yield. Fruits of the cultivar ‘Harcot’ had a larger mass; however, a higher proportion of fruit damaged by the brown (Monilinia) rot of stone-fruit trees was observed in the crop.
PL
W doświadczeniu oceniano możliwość ekologicznej produkcji owoców dwóch odmian moreli. Drzewa szczepione na siewkach ałyczy posadzono wiosną 2004 roku w Ekologicznym Sadzie Doświadczalnym w Nowym Dworze-Parceli k. Skierniewic. Doświadczenie prowadzono zgodnie z zasadami sadownictwa ekologicznego. W warunkach sadu ekologicznego drzewa odmiany ‘Wczesna z Morden’ rosły silniej niż drzewa odmiany ‘Harcot’. Plonowanie zmieniało się w latach badań, jednak sumaryczne plony zebrane w latach 2008-2014 były niskie. Plenniejsze były drzewa odmiany ‘Wczesna z Morden’. Niekorzystny wpływ na zawiązanie owoców i wielkość plonów moreli miały wiosenne przymrozki oraz wietrzna i deszczowa pogoda w czasie kwitnienia. Owoce odmiany ‘Harcot’ miały większą masę, jednak w plonie obserwowano większy udział owoców uszkodzonych przez brunatną zgniliznę drzew pestkowych.
EN
A study was conducted in the IO Experimental Ecological Orchard in 2010-2014 to assess the severity of occurrence of the apple rust mite Aculus schlechtendali (Nal.) on apple trees of the cultivars ‘Pinova’ and ‘Topaz’ grown at two spacings: 3×1 m and 3.5×3 m. In wintertime, the recorded numbers of females overwintering under the buds on annual shoots were low: 0-3.6 females per bud. The number of rust mites in the summer was the lowest in 2011, with an average of 0.6-11.8 individuals per cm2 of leaf surface area, and the highest in 2014, when it averaged 42.8-71.9 individuals / cm2. The largest numbers of the apple rust mite were recorded on the leaves of trees of the cultivar ‘Pinova’ and the leaves of trees of both cultivars grown at the spacing of 3×1 m.
PL
W Ekologicznym Sadzie Doświadczalnym IO, w latach 2010-2014 oceniono nasilenie występowania pordzewiacza jabłoniowego Aculus schlechtendali (Nal.) na drzewach jabłoni odmian ‘Pinova’ i ‘Topaz’ rosnących w dwóch rozstawach: 3 x 1 m i 3,5 x 3 m. W okresię zimowym notowano niską liczebność samic zimujących pod pąkami na pędach jednorocznych, która wyniosła 0-3,6 samic/1 pak. Liczebność pordzewiacza w okresie letnim była najniższa w roku 2011 i wyniosła średnio 0,6-11,8 osobnika/cm2 liścia, a największa w roku 2014 gdzie wyniosła średnio 42,8-71,9 osobnika/cm2. Największa liczebność pordzewiacza zanotowano na liściach drzew odmiany ‘Pinova’ oraz na liściach drzew obydwu odmian rosnących w rozstawie 3 x 1m.
EN
In 2013-2014, a study was conducted to assess the effectiveness of plant extracts in controlling the black cherry aphid (Myzus cerasi F.) in an ecological orchard. The tested decoctions were prepared from the field horsetail (Equisetum arvense), white mustard (Sinapis alba), Indian mustard (Brassica juncea), garlic (Allium sativum) and the wood of Quassia amara. In addition, an extract from the seeds of Azadirachta indica and horticultural potassium soap were also tested. The used extracts showed to have varied influence on aphid mortality. The highest mortality rates were obtained with the Q. amara decoction (50% - 2013, and 63.4% - 2014) and the Azadirachta indica extract (45.5% - 2013, and 49.7% - 2014). The other extracts had less influence on the mortality of the black cherry aphid, which ranged from 7.1 to 32.2%.
PL
W latach 2013-2014 oceniano skuteczność preparatów roślinnych w zwalczaniu mszycy czereśniowej (Myzus cerasi F.) w sadzie ekologicznym. Zastosowano przygotowane we własnym zakresię napary z ziela skrzypu, nasion gorczycy białej i sarepskiej, główek czosnku oraz wywar z drewna krzewu Quassia amara. Dodatkowo zastosowano gotowe preparaty, ekstrakt z miodli indyjskiej (Azadirachta indica) oraz mydło ogrodnicze potasowe z dodatkiem wrotyczu. Wykazano zróżnicowany wpływ zastosowanych preparatów na śmiertelność mszycy. Najwyższa śmiertelność w obydwu latach prowadzenia badań zanotowano dla wywaru z Quassia amara, która wyniosła 50% (2013) i 63,4% (2014) i nieznacznie niższa dla ekstraktu z miodli indyjskiej (Azadirachta indica), która wyniosła 45,5% (2013) i 49,7% (2014). Pozostałe preparaty wykazały zdecydowanie mniejszy wpływ na śmiertelność mszycy czereśniowej, która kształtowała się od 7,1 do 32,2%.
EN
During two storage seasons, in the years 2011/2012 and 2012/2013, a study was conducted in the Experimental Ecological Orchard of the Research Institute of Horticulture in Skierniewice on the extent of pest damage to apples of the cultivars ‘Topaz’ and ‘Pinova’ and on the storability of the damaged fruit. The trees of both cultivars were protected with the pesticides permitted in organic production. It was found that, regardless of the cultivar, the injuries to apples were mostly caused by leafrollers and the rosy apple aphid. On the damaged apples, stored for 5 months in a normal cold store, two diseases had occurred - bull`s eye rot (Pezicula spp.) and brown rot (Monilinia fructigena), but very few skin injuries were the spot of disease development. Only on 6.7% of the ‘Topaz’ apples and on 3.7% of the ‘Pinova’ apples did the diseases develop in the point of a skin injury. The typical wound disease - the blue mould of apples (Penicillium expansum) was not found on the damaged apples.
PL
W ciągu dwóch sezonów przechowalniczych 2011/2012 i 2012/2013 prowadzono w Ekologicznym Sadzie Doświadczalnym Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach badania nad stopniem uszkodzenia jabłek odmian ‘Topaz’ i ‘Pinova’ przez szkod-niki oraz zdolnością przechowalniczą uszkodzonych owoców. Drzewa obu odmian były chronione środkami dozwolonymi w produkcji ekologicznej. Stwierdzono, że niezależnie od odmiany jabłoni uszkodzenia owoców najczęściej powodowały zwójkówki liściowe i mszyca jabłoniowo-babkowa. Na uszkodzonych jabłkach, przechowywanych przez 5 miesięcy w chłodni zwykłej, wystąpiły dwie choroby - gorzka zgnilizna jabłek (Pezicula spp.) i brunatna zgnilizna jabłek (Monilinia fructigena), jednak nieliczne uszkodzenia skórki owoców były miejscem rozwoju chorób. Tylko na 6,7% owoców odmiany ‘Topaz’ i 3,7% odmiany ‘Pinova’ choroby rozwinęły się w miejscu uszkodzenia skórki. Nie stwierdzono występowania typowej choroby przyrannej - mokrej zgnilizny jabłek (Penicillium expansum).
EN
In 2010-2012, in the Experimental Ecological Orchard of the Research Institute of Horticulture in Skierniewice, a study was conducted on the possibility of reducing populations of the apple sawfly (Hoplocampa testudinea Klug) using biological formulations. The tests involved treatments with an extract from the wood of Quassia amara (4 kg/ha) and an extract from the seeds of Azadirachta indica in the form of a ready-made formulation NeemAzal-T/S at a rate of 2.5 l/ha with the addition of a 0.3% sugar solution. A single treatment was performed in the first two years, and two treatments in the last year. The effectiveness of the protection of fruitlets against damage varied and for the Q. amara extract was from 8.3% (one treatment) to 86.1% (two treatments), and for the NeemAzal-T/S formulation from 4.8% (one treatment) to 44.3% (two treatments). In relation to the damage to fruits, the efficacy of the treatments also varied, ranging from 10.3% to 60% for the Q. amara extract, and from 0% to 46.7% for NeemAzal-T/S.
PL
W latach 2010-2012 w Ekologicznym Sadzie Doświadczalnym Instytutu Ogrodnictwa wykonano badania nad możliwością ograniczenia populacji owocnicy jabłkowej (Hoplocampa testudinea Klug) przy pomocy preparatów biologicznych. Badano wywar z drewna gorzkli właściwej (Quassia amara) (4 kg/ha) oraz ekstrakt z nasion miodli indyjskiej (Azadirachta indica) w postaci gotowego preparatu NeemAzal-T/S w dawce 2,5 l/ha z dodatkiem 0,3% roztworu cukru. W pierwszych dwu latach wykonano 1 zabieg, a w ostatnim roku 2 zabiegi. Efektywność zabezpieczenia zawiązków owocowych przed uszkodzeniami była zróżnicowana i wyniosła dla wywaru z Quassia amara od 8,3% (1 zabieg) do 86,1% (dwa zabiegi), a preparatu Nee-mAzal-T/S od 4,8% (1 zabieg) do 44,3% (2 zabiegi). W stosunku do uszkodzeń owoców efektywność zabiegów również była zróżnicowana i wyniosła od 10,3% do 60% dla wywaru z Quassia amara oraz od 0% do 46,7% dla preparatu NeemAzal-T/S.
PL
Wraz ze wzrostem wiedzy na temat ekologii, w ostatnich latach wśród społeczeństw wyraźnie wzrasta zainteresowanie żywnością z rolnictwa ekologicznego. Rynek eko-produktów w Polsce znajduje się w początkowej fazie rozwoju, a w literaturze jest niewiele opisów badań dotyczących dystrybucji produktów ekologicznych. Przybliżono realia sprzedaży na przykładzie owoców uprawianych metodami ekologicznymi. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych dokonano analizy wykorzystania poszczególnych kanałów dystrybucji przez producentów. Przedstawiono główne problemy wiążące się ze zbytem owoców, a także ukazano jak wygląda funkcjonowanie w organizacji producenckiej z punktu widzenia jej członków. Analiza ankiet pozwoliła stwierdzić, że jednym z istotnych problemów wskazanych przez respondentów prowadzących sady ekologiczne jest bardzo ograniczony rynek zbytu. Znaczna część owoców z certyfikatem jest sprzedawana jako konwencjonalne, z powodu braku dostępu do ekologicznych przetwórni oraz punktów skupu.
EN
With the increase in the level of knowledge about the ecology, the interest in food from organic farming is increasing in recent years in societies. Eco-products market in Poland is in the early stage of development, and in the literature there are few studies on the distribution of organic products. The purpose of this work was to move closer the reality of sales on the example organically grown fruit. Based on conducted survey, the analysis of the use of individual distribution channels by producers was made. The main problems connected with sale of fruits were presented and the functioning of the producer group was shown, from the point of view of organization members as well. Analysis of questionnaires revealed that one of the main problems identified by the respondents having organic orchards is very limited market for their products. Much of the fruit with the certificate is sold as conventional fruit, due to lack of access to organic processing enterprises and points of sale.
PL
W latach 2005-2010 prowadzono w sadzie ekologicznym Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa (obecnie Instytut Ogrodnictwa) w Skierniewicach badania nad wzrostem, plonowaniem i występowaniem chorób na drzewach 8 odmian jabłoni genetycznie odpornych na parcha jabłoni ('Gold Milenium', 'Free Redstar', 'Melfree', 'Rajka', 'Enterprise', 'Rewena', 'Rubinola' i 'Topaz`) oraz 5 charakteryzujących się mniejszą podatnością na tę chorobę ('Delbard Jubile', 'Ligolina', 'Pinova', 'Piros', 'Szampion'). Stwierdzono, że pod względem cech produkcyjnych najlepsze okazały się odmiany parchoodporne (oprócz 'Rubinola' i 'Enterprise') oraz odmiany 'Ligolina' i 'Delbard Jubile'. Badania wykazały, że przy użyciu aktualnie dozwolonych w uprawach ekologicznych metod i środków ochrony nasilenie parcha jabłoni (Venturia inaequalis) i mączniaka jabłoni (Podosphaera leucotricha) było na niskim, zadowalającym poziomie. Najbardziej podatna na parcha jabłoni była odmiana 'Szampion', a na mączniaka jabłoni 'Ligolina'. W 2010 roku po raz pierwszy wystąpiły objawy parcha na liściach parchoodpornych odmian 'Enterprise', 'Rubinola', 'Topaz' i 'Free Redstar' zawierających gen Vf. W czwartym roku od założenia sadu wystąpiła brudna plamistość jabłek (Gloeodes pomigena) - choroba typowa dla sadów ekologicznych. Na przechowywanych jabłkach odmian 'Topaz' i 'Pinova' największe straty powodowała gorzka zgnilizna jabłek (Pezicula spp.).
EN
The study was conducted in 2005-2010 in a certified organic orchard belonging to Research Institute of Pomology and Floriculture (currently Research Institute of Horticulture) in Skierniewice. The study was performed on 8 scab resistant apple cultivars ('Gold Milenium', 'Free Redstar', 'Melfree', 'Rajka', 'Enterprise', 'Rewena', 'Rubinola' and 'Topaz`) and 5 low susceptible cvs. ('Delbard Jubile', 'Ligolina', 'Pinova', 'Piros', 'Sampion'). The main goal of this study was to compare susceptibility of cultivars to main diseases of apple trees. Tree growth and cropping of all cultivars were also evaluated. It was found that scab resistant cultivars were the most suitable for organic fruit production apart from 'Rubinola' and 'Enterprise'. In both groups of cultivars the highest yield was noted for 'Free Redstar', 'Melfree', 'Gold Milenium', 'Topaz', 'Rewena', 'Ligolina' and 'Delbard Jubile'. Application of fungicides registered for organic orchards ensured the sufficient control of apple scab (Venturia inaequalis) and powdery mildew (Podosphaera leucotricha). The most susceptible to apple scab appeared to be 'Szampion' whereas 'Ligolina' was susceptible to powdery mildew. In 2010 for the first time the symptoms of scab on cvs. 'Enterprise', 'Rubinola', 'Topaz' and 'Free Redstar' were observed. In the fourth year after orchard planting the symptoms of sooty blotch on fruits of 'Topaz' and 'Pinova' were found. On stored 'Topaz' and 'Pinova' fruits the bull's-eye rot (Pezicula spp.) caused severe losses.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.