Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 125

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cięcie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available remote Technologia oraz linie do cięcia poprzecznego i wzdłużnego blach
PL
W artykule przedstawiono przebieg procesu cięcia mechanicznego za pomocą dwóch krawędzi tnących oraz zarys technologii i funkcjonalność linii do cięcia wzdłużnego i poprzecznego blach.
EN
The article presents the process of mechanical cutting with two cutting edges as well as the outline of the technology and functionality of lines for sheet metal cross-cutting and slitting.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu najważniejszych parametrów procesu przecinania wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną stali Hardox na chropowatość powstałej powierzchni. W celu określenia najkorzystniejszych parametrów kontrolnych procesu skrawania stworzono matematyczno-statystyczny model procesu cięcia wykorzystując metodę powierzchni odpowiedzi (RSM). Wybrano równanie wielomianowe drugiego stopnia i na jego podstawie stworzono model obróbki, umożliwiający znalezienie optymalnych parametrów kontrolnych oraz predykcję wartości chropowatości powierzchni przeciętej.
EN
The results of investigations of the influence of the most important parameters of the cutting process of highpressure water jet cutting of Hardox steel on the roughness of the resulting surface are presented. A mathematical-statistical model of the cutting process based on the response surface method (RSM) was created to determine the most favorable control parameters of the cutting process. A second-degree polynomial equation was chosen and a machining model was created based on this equation to find the optimal control parameters and predict the value of the cut surface roughness.
PL
Przedstawiono wyniki optymalizacji parametrów laserowego cięcia materiałów obuwniczych, tj. prędkości oraz mocy. Testom poddano wybrane materiały zróżnicowane surowcem i/lub sposobem wytwarzania, grubością, a także docelowym przeznaczeniem. Na podstawie przeprowadzonych testów stwierdzono, że właściwości fizyczne promieniowania lasera CO2 – Maximus PRO (model: JSM 90 x 60), pozwalają zapewnić wysoką jakość obróbki dowolnych materiałów obuwniczych. Efekty wizualne cięcia zależą od precyzji ustawień ogniskowej pomiędzy płaską powierzchnią cięcia i głowicą lasera oraz parametrów prędkości i mocy lasera. Konieczny jest więc ich każdorazowy dobór na podstawie przeprowadzonych testów kontrolnych.
EN
The results of optimizing laser cutting parameters of footwear materials, i.e. speed and power, are presented. Selected materials were tested, differing in terms of raw material and/or manufacturing method, thickness and intended use. On the basis of the tests, it was found that the physical properties of CO2 laser radiation – Maximus PRO (model: JSM 90 x 60), ensure high quality processing of any footwear materials. The visual effects of the cut depend on the precision of the focal length settings between the flat cutting surface and the laser head, as well as the speed and laser power parameters. Therefore, it is necessary to always select them on the basis of the control tests.
4
Content available Conical Pick Production Process
EN
One of the basic methods of mechanical rock mining is cutting, which faces increasingly difficult working conditions. Despite the rapid development of machines used in underground and opencast mining as well as in tunnel building, construction industry and road engineering, the problem of insufficient durability of mining tools remains unsolved. In addition to drilling and, to a lesser extent, planing, cutting provides a huge market for tools. Currently, the process of cutting is mainly based on conical picks. The cutterheads of cutting machines are equipped with several dozen, and frequently – more than one hundred conical picks, which, due to their workability and abrasiveness, sometimes work only a few hours. There is a market demand for over two hundred models of conical picks. This is due to the huge variety of shapes and sizes of picks as well as the methods of their mounting in the holder. The article briefly presents various solutions of conical picks, their construction, methods of protection, dimensions and materials used. Next, based on materials produced by ZWM Carbonex, the classic method of their manufacture using the turning technology has been described. The authors have also presented briefly the use of die forging for the large-scale production of picks, applied by Górnicza Fabryka Narzędzi Sp. z o.o.
EN
The article presents an analysis of the geometric structure of the surface of X5CrNi18-10 steel sheet after cutting with a abrasive water-jet (AWJ) and a photon beam (laser). Both methods and the workpiece material were also described. Using the laser triangulation method, the cut surface texture was measured by opto-digital microscopy. Additionally, microscopic images of the cut surface were made using the Dino-Lite Edge AM7915MZT microscope by ANMO Electronics Co. The analysis of changes in the value of the Sa parameter for the surface after laser cutting and abrasive water-jet showed that the thickness of the cut material has the most significant influence on the obtained measurement results.
6
Content available Reduction of Pollution During Composite Machining
EN
Machining of composite materials through classical way, i.e. using conventional tools for turning, drilling, milling, grinding and polishing, produces a lot of very small particles - dust. These particles enter the air, because machining should be performed with a minimum of sprinkling to protect composite material properties and to avoid delamination or swelling. Sometimes, even some burning of epoxide used as binder takes place during machining. Dust produced during machining of the composite material might have negative impact on health and may cause explosion. Skin inflammation or inhalation of the toxic epoxide resin, are some of the examples. Common solution of this problem is suction of particles and fume using machines creating negative pressure. Subsequent removing of these harmful substances from air is quite demanding and expensive. Moreover, using of common suction systems is many times less efficient than declared by producers.This contribution presents a new way of fighting with pollution caused by composite machining. The alternative machining tool for composite machining is abrasive water jet (AWJ). This tool is efficient in all basic machining processes and produces in air only about 1% of dangerous pollution comparing to classical tools. Progress of the AWJ machining system based on robot as a movement device is presented and the first results are commented. The main attention is aimed at machining quality possibilities. However, a part of the contemporary research focused on pollution suppression is also presented in the contribution.
PL
Obróbka materiałów kompozytowych klasycznym sposobem, tj. przy użyciu konwencjonalnych narzędzi do toczenia, wiercenia, frezowania, szlifowania i polerowania, powoduje powstawanie bardzo małych cząstek – pyłu. Cząsteczki te dostają się do powietrza, ponieważ obróbkę należy wykonywać przy minimalnym zraszaniu, aby chronić właściwości materiału kompozytowego i uniknąć rozwarstwienia lub pęcznienia. Stosowana jest również obróbka epoksydu stosowanego jako spoiwo. Pył powstający podczas obróbki materiału kompozytowego może mieć negatywny wpływ na zdrowie i spowodować wybuch. Zapalenie skóry lub wdychanie toksycznej żywicy epoksydowej to tylko niektóre z przykładów. Powszechnym rozwiązaniem tego problemu jest odsysanie cząstek i oparów za pomocą maszyn wytwarzających podciśnienie. Usunięcie tych szkodliwych substancji z powietrza jest dość wymagające i kosztowne. Co więcej, stosowanie popularnych systemów ssących jest wielokrotnie mniej wydajne niż deklarowane przez producentów. W artykule przedstawiono nowy sposób walki z zanieczyszczeniami powodowanymi przez obróbkę kompozytową. Alternatywnym sposobem do obróbki kompozytów jest ścieranie strumieniem wody (AWJ). Ten sposób jest wydajny we wszystkich podstawowych procesach obróbki i powoduje powstawanie w powietrzu tylko około 1% niebezpiecznych zanieczyszczeń w porównaniu do klasycznych narzędzi. Przedstawiono postępy systemu obróbki AWJ opartego na robocie jako urządzeniu ruchowym i komentowano pierwsze wyniki. Główna uwaga skupiona jest na możliwościach obróbki strumieniem wody. Przedstawiono również inne współczesne badania koncentrujące się na zmniejszaniu tłumieniu zanieczyszczeń z procesu obróbki kompozytów.
PL
Przedstawiono uwarunkowania techniczne związane z realizacją procesów składowych recyklingu mechanicznego porowatych tworzyw termoplastycznych. Wskazano na istotny wpływ rodzaju i postaci odpadów porowatych na efektywność przebiegu procesów cięcia, rozdrabniania, dozowania, a także wtórnego przetwórstwa wtryskowego. Wykazano, że odpowiedni dobór warunków technicznych umożliwia wytworzenie wyprasek wtórnych z pominięciem fazy docisku i etapu regranulowania recyklatów.
EN
The paper presents technical conditions related to the implementation of component processes of mechanical recycling of thermoplastic materials with a porous structure. Significant influence of the type and form of porous waste on the efficiency of the processes of their cutting, grinding, dosing and also of secondary injection molding process was indicated. It has been shown that by appropriate selection of technical conditions, it is possible to produce molding parts, without the use the holding phase in the secondary injection molding and with complete elimination re-extrusion process.
EN
Renewable energy sources are an important component of energy economy. One of its most popular types is plant-based biomass. Among its various types, grass plant straw in form of dried stems and leaves calls for particular attention. Its main source is the cultivation of grains for fodder and consumption. The use of biomass as an energy source requires mechanical processing which entails fragmentation of the material followed by compaction to form briquette which may be used as fuel in boilers. The fragmentation process is mostly breaking and cutting. The Chair of Machine Design Basics of the Poznań University of Technology has taken up work to analyze the energy consumption of the biomass fragmentation process with utilization of a drum-type cutting system. This article presents the preliminary study of cutting triticale straw, allowing to identify any possible problems arising during that process. The forces required for shearing grain stems will be established and utilized to design a mathematical model for the cutting process of similar materials. The obtained material characteristics for the course of the cutting process will be employed in the formulation of the physical model. The end result of such work shall be the analysis of process energy consumption for the drum type cutting system.
PL
Odnawialne źródła energii są ważnym elementem gospodarki energetycznej. Jednym z bardziej popularnych ich rodzajów jest biomasa pochodzenia roślinnego. Wśród jej odmian na szczególna uwagę zasługuje słoma roślin trawiastych w postaci zasuszonych łodyg z liśćmi. Jej głównym źródłem jest uprawa zbóż paszowych i konsumpcyjnych. Zastosowanie biomasy jako źródła energii wymaga jej obróbki mechanicznej, która polega na rozdrabnianiu i następującym po tym zagęszczaniu do postaci brykietu, który może być spalany w kotłach grzewczych. Proces rozdrabniania słomy jest realizowany głównie przez jej łamanie i ścinanie. W Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Poznańskiej, podjęto prace badawcze polegające na analizie energochłonności procesu rozdrabniania biomasy z wykorzystaniem zespołu tnącego typu bębnowego. W artykule przedstawiono wstępne badania cięcia słomy pszenżytniej, które pozwolą na rozpoznanie ewentualnych problemów występujących podczas tego procesu. Wyznaczone siły niezbędne do ścinania łodyg zbóż będą wykorzystane przy opracowywaniu modelu matematycznego procesu cięcia takiego materiału. Uzyskana charakterystyka zachowania się tego materiału podczas cięcia będzie wykorzystana przy formułowaniu jego modelu fizycznego. Końcowym rezultatem prac będzie analiza energochłonności procesu rozdrabniania biomasy przy zastosowaniu zespołu tnącego typu bębnowego.
PL
Artykuł zawiera przegląd znanych i stosowanych sposobów cięcia mrożonych półproduktów z ryb. Na jego podstawie opracowano założenia badań modelowych nad opracowaniem prostego rozwiązania technicznego pozwalającego na ograniczenie strat mięsa przy cięciu.
EN
The paper presents overview of known and used in fish processing methods for cutting frozen fish products. On its basis, the assumptions of model research on the development of a simple technical solution allowing to limit meat losses during cutting were elaborated.
EN
The Electrochemical Discharge machining (ECDM) is a hybrid machining technology which is combined with electro discharge machining and electrochemical machining process. In this research, electrochemical discharge drilling operation is carried out on conventional ceramic tile by using a designed and manufactured ECDM setup. The experiments were performed as per design of experimental technique of Taguchi L27 orthogonal array using MINITAB 17 software. The important process parameters that have been selected are voltage, rotation and electrolyte concentration with output response as machining depth and diametric cut. From the observations, it is found that the voltage is the most significant parameter for the machining depth and diametric cut followed by electrolyte concentration and rotation.
PL
Do badań wytypowano fragment alei lipowej, zlokalizowanej przy drodze lokalnej łączącej Łuków z Krynką, województwo lubelskie. Przeprowadzone badania miały na celu weryfikację wpływu nieprawidłowych praktyk pielęgnacyjnych na wartość drzew. Jedną ze stron alei poddano nieprawidłowym cięciom, przekraczającym 50% objętości korony, drugą zaś pozostawiono w stanie nienaruszonym. Wykonano szereg badań i analiz, m.in. analizę wpływu zastosowanych zabiegów na kondycję drzew wg skali Rollofa, analizę rokowań życia metodą SULE oraz analizę wartości drzew i ocenę jej utraty w wyniku zastosowania nieprawidłowych zabiegów. Analizy potwierdziły, iż stosowanie nieprawidłowych cięć przyczyniło się do spadku wartości drzew. W wielu przypadkach ubytek jest tak duży, że 1/3 drzew uszkodzonych nie ma rokowań życia i drzewa te utraciły 68% swojej wartości.
EN
The research was carried out to verify the impact of incorrect care practices on the value of trees. The research was carried out on a fragment of a lime-tree alley, located on a local road connecting Wólka Świątkowa and Krynka in the Lublin province. One side of the alley has been subjected to abnormal cuts, exceeding 50% of the volume of the crown, while the other remains intact. For this purpose, an analysis of the impact of the applied treatments on the condition of trees on the Rollof scale, analysis of life prognoses using the SULE method and the analysis of tree values and the assessment of tree loss as a result of cuts ensuing from the use of incorrect treatments were conducted. The analyses confirmed that the use of incorrect cuts contributed to the decline in the value of trees. The loss is so large that 1/3 of damaged trees have no chance for long and safe; moreover, these trees have lost 68% of their value.
EN
The paper presents the mechanism for sheet metal shearing with the help of magnetic field. Next, schemes are presented together with shearing areas and a comparison with classical shearing. It was confirmed that shearing material thickness is directly dependent on electromagnet power.
PL
Praca opisuje proces wykrawania arkuszy blach metalowych z użyciem pola magnetycznego. Zaprezentowano mechanizmy działania, obszary ścinania i porównanie z klasyczną metodą wykrawania. Udowodniono, że grubość wykrawania materiału jest ściśle zależna od siły elektromagnesu.
PL
Skutki niewłaściwej pielęgnacji koron drzew na terenach publicznych i prywatnych są przykrym widokiem. Brak norm zawodowych, właściwego nadzoru nad pracami oraz liberalizacja przepisów chroniących drzewa sprzyjają kształtowaniu się złych praktyk. Trudno więc dziwić się właścicielom i zarządcom drzew, którzy nie do końca wiedzą, w jaki sposób dbać o drzewa, by były zdrowe i bezpieczne.
PL
jesień to dobry czas, aby właściwie przygotowac rośliny, krzewy i drzewa do zimowego snu. Spadek temperatury i mniejsze naświetlenie moga spowodować obumieranie gałęzi i pędów roślin. Można temu zapobiec wykonujac jesienne cięcie gałęzi.
PL
Idąc wiosną przez osiedla wielu polskich miast, można zobaczyć liczne, często bardzo krótko przycięte krzewy ozdobne. Jednocześnie nie ma większego znaczenia, jaki to gatunek, kiedy kwitnie, na jakich pędach zakłada pąki kwiatowe. Przez kilka lat na warszawskiej Ochocie obserwowałem forsycje, które corocznie były przycinane na wysokości ok. 0,3 m od ziemi w marcu, a więc tuż przed ich kwitnieniem!
PL
czy stare drzewa sędziwe wymagają cięć? Cięcia stosowane są głównie w celu poprawy statysyki drzew, a drzewa sędziwe, szczególnie dziuplaste, uwaąa się za te, które łamią się pierwsze. Pojawienie się dziupli jest naturalnym zjawiekiem i zazwyczaj nie zwiększa ryzyka złamania drzewa.
PL
Cięcia są jednymi z najczęściej stosowanych zabiegów pielęgnacyjnych w przypadku roślin drzewiastych. Niestety, nierzadko przeprowadzane są w sposób niewłaściwy. Zdarza się, że przynoszą roślinom więcej szkody niż pożytku. Nie zmienia to jednak faktu, że wykonane prawidłowo, stanowią zabiegi niezbędne do utrzymania drzew i krzewów w dobrej kondycji.
PL
Znana powiszechnia paremia prawnicza, wywodząca się z prawa rzymskiego, głosi Ignorantia iuris nocet (łac.), czyli "Nieznajomość prawa szkodzi". Autorzy dodaliby, iz nie tylko sprawcom, lecz przede wszystkim... drzewom.
19
Content available Recykling mechaniczny porowatego polistyrenu
PL
Z uwagi na wzrost znaczenia polimerowych materiałów porowatych (np. materiały izolacyjne, opakowaniowe oraz lekkie kompozyty polimerowe,), istnieje potrzeba opracowania sposobu ponownego zagospodarowywania tego typu odpadów. Celem pracy było określenie podatności polistyrenu porowatego nacięcie i rozdrabnianie w młynie nożowym. Dążono do uzyskania recyklatów, które można bezpośrednio wykorzystać we wtórnym przetwórstwie. Badania przeprowadzono na oryginalnym stanowisku badawczym, wyposażonym w wirnik, z zamocowanymi skośnie do osi wirnika nożami, o prostoliniowych krawędziach tnących. Uzyskane wyniki wskazują, że w przypadku cięcia i rozdrabniania polistyrenu porowatego należy zastosować specyficzne dla tego materiału parametry procesowe, odmienne od powszechnie stosowanych dla materiałów litych. Dzięki temu proces rozdrabniania jest realizowany z dużą wydajnością, przy małym jednostkowym zużyciu energii. Uzyskane krzywe rozkładu ziarnowego wskazują na możliwość bezpośredniego wykorzystania otrzymanych recyklatów we wtórnym przetwórstwie. Najmniejszą podatność do rozdrabniania wykazuje polistyren porowaty o gęstości poniżej 100 kg∙m-3.
EN
Due to the increasing importance of polymeric porous materials (e.g insulation materials, packaging, and lightweight polymer composites), there is a need to develop ways to recycle these waste. The aim of the paper was to determine the susceptibility of porous polystyrene to cutting and grinding in a cutting mill. The aim was to obtain recyclates, that can be directly used in secondary processing. The tests were carried out on an original test stand, equipped with a special rotor and knives. Knife cutting edges were reclined in relation to the rotor axis. Different process parameters for the cutting and grinding of porous polystyrene should be apply, in comparison to the solid material. Thanks to this, grinding process is realized with high efficiency and with a small energy consumption. The obtained grain size distribution indicate the possibility of direct use of the recyclates in secondary processing. The most difficult to grinding is the porous polystyrene with density less than 100 kg∙m-3.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.