Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fruit
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Rokitnik zwyczajny (Hippophae rhamnoides L.) to roślina, której wszystkie części bogate są w liczne składniki biologicznie czynne, takie jak: witaminy, flawonoidy, karotenoidy, nienasycone kwasy tłuszczowe oraz składniki mineralne, mające korzystny wpływ na zdrowie człowieka. Preparaty z rokitnika wykorzystywane są zarówno w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, jak i farmaceutycznym. W artykule scharakteryzowano rokitnik zwyczajny, zawarte w nim substancje o aktywności biologicznej oraz właściwości prozdrowotne. Rokitnik jest jedną z roślin, której preparaty w wielu krajach są stosowane jako dodatek do żywności. W Polsce to surowiec nadal niedoceniany. Unikatowy skład chemiczny rokitnika sprawia, że może on spełniać w produkcie zarówno funkcje konserwantu, dodatku, jak też składnika podnoszącego jakość odżywczą produktu. W artykule przedstawiono ponadto wykorzystanie owoców, nasion i liści rokitnika w przemyśle spożywczym.
EN
Sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) is a plant whose all parts are rich in numerous biologically active ingredients such as vitamins, flavonoids, carotenoids, unsaturated fatty acids and minerals that have a beneficial effect on human health. Sea-buckthorn preparations are used in the food, cosmetic and pharmaceutical industries. The article characterizes sea buckthorn, substances with biological activity and health-promoting properties it contains. Sea buckthorn is the plants whose preparations in many countries are used as a food additive. In Poland, this raw material is still underestimated. The unique chemical composition of sea buckthorn means that it can fulfill the function of a preservative and additive, as well an ingredient increasing the nutritional quality of the product The article also presents the use of sea-buckthorn fruit, seeds and leaves in the food industry.
PL
W artykule omówiono pochodzenie mikroflory, która najczęściej występuje w wybranych surowcach roślinnych. Z jej obecności wynika niebezpieczeństwo przedostania się do coraz bardziej popularnych na rynku krajowym produktów, jakimi są mrożonki owocowe lub warzywne. Wskazano również podstawowe działania, których zastosowanie w produkcji mrożonek zmniejszy w nich zawartość drobnoustrojów, zwiększając bezpieczeństwo mikrobiologiczne tego segmentu produkcji spożywczej.
EN
The article discusses the origin of the microflora, which is most often found in selected plant materials. Its presence in raw materials poses a risk of its penetration into products that are more and more popular on the domestic market, such as frozen fruit or vegetables. The basic activities, the use of which in the production of frozen foods, will also reduce the content of microorganisms in them, increasing the microbiological safety of this segment of food production.
PL
Celem pracy przedstawionej w artykule było zbudowanie za pomocą skanera 3D modeli numerycznych owoców ogórka siewnego odmiany Śremski oraz wykorzystanie tych modeli do analizy wybranych cech geometrycznych. Do budowy modeli oraz wykonania pomiarów zastosowano programy komputerowe ScanStudio HD PRO firmy NextEngine, MeshLab oraz Solid Edge v. 20. Dokładność pomiarów wynosiła d = 0.01 mm. Zmierzono pole powierzchni, objętość, pole powierzchni wybranych przekrojów, podstawowe wymiary owoców oraz współczynniki kształtu. Badanie wyników pomiarów przeprowadzono za pomocą testu t, przyjmując poziom istotności a = 0.05. Różnica między polem powierzchni określonym za pomocą skanera 3D a polem powierzchni obliczonym na podstawie formuły zaproponowanej przez McCabe i in. w 1986 jest istotna, natomiast różnica między objętością owocu ogórka określoną z modelu 3D a objętością ogórka określoną na podstawie formuły przedstawionej przez Gaston’a i in. w 2002 jest nieistotna. Model numeryczny opisujący szczegółowo geometrię owoców wraz z określoną masą i gęstością pozwala na efektywne wykorzystanie go w pracach badawczych i projektowych.
EN
Numerical models of cucumbers cv. Śremski were developed with the use of a 3D scanner, and the results were used to analyze selected geometric parameters of cucumber fruits. NextEngine ScanStudio HD PRO, MeshLab and Solid Edge v. 20 programs were used to develop the models and perform measurements. Geometric parameters were measured within an accuracy of d = 0.01 mm. The surface area, volume, selected cross-sectional areas, basic dimensions and aspect ratios of cucumbers were determined. The results were analyzed by a t-test at a significance level of a = 0.05. The difference between the surface area determined in the 3D scanner and the surface area calculated based on the formula proposed by McCabe et al. (1986) was statistically significant, whereas the difference between cucumber volume determined from the 3D model and the volume calculated based on the formula proposed by Gaston et al. (2002) was not statistically significant. Numerical models that describe the geometric properties, mass and density of fruit can be effectively used in research and design.
PL
W artykule omówiono wpływ procesu chłodzenia i przechowywania w temperaturze chłodniczej na jakość wybranych surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Szczególną uwagę zwrócono na tematykę związaną z jakością chłodzonego mięsa drobiowego, wieprzowego i wołowego,, wybranych owoców oraz warzyw. Przybliżono też zagadnienia związane ze wzrostem drobnoustrojów psychrotrofowych w żywności chłodzonej.
EN
The article discusses the impact of the cooling and storage process in the refrigeration temperature on the quality of selected raw materials of plant and animal origin. Particular attention was paid to the topics related to the quality of chilled poultry meat and pork and beef, selected fruits and vegetables. Issues related to the growth of psychrotrophic microorganisms in chilled foods were also discussed.
PL
W pracy przedstawiono ocenę wpływu nawadniania podkoronowego na plonowanie jabłoni Fuji Kiku, w trzecim roku owocowania w okresie wegetacyjnym 2014 roku. W okresie wegetacyjnym 2014 roku, charakteryzującym się sumą opadów wyższą od średniej z wielolecia o 90 mm, wystąpiły dłuższe okresy bezopadowe, które spowodowały zastosowanie uzupełniającego nawadniania, dawką sumaryczną w ilości 80 mm. Spowodowała ona przyrost plonu jabłoni o 1,8·t ha-1 w stosunku do plonu uzyskanego z sadu nienawadnianego (kontrolnego).
EN
The paper presents an assessment of the effect of under-crown irrigation on the yield of Fuji Kiki apple trees, in the third year of fruiting in the vegetation period of 2014. Sum of rainfalls during the vegetation period of 2014 was higher than mean rainfalls in the period of 90 mm. Dry spells in the analyzed vegetation period were longer, it was necessary to use a supplementary irrigation (total dose of water - 80 mm). On the basic of obtained results it was found that increase in apple trees yield was higher by 1,8 t·ha-1 in comparison with the yield unirrigated plants.
PL
Spożycie owoców i warzyw w Polsce jest niższe niż w innych krajach Unii Europejskiej, różni się także od zaleceń żywieniowców. Odzwierciedleniem znaczącej roli owoców i warzyw w diecie jest usytuowanie ich w Piramidzie Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej zaproponowanej w 2016 r. przez Instytut Żywności i Żywienia. W celu zwiększenia udziału owoców i warzyw w diecie Polaków są podejmowane liczne działania edukacyjne kierowane do różnych grup ludności oraz kampanie społeczne propagujące walory odżywcze tej grupy produktów. Przykładem takiej kampanii jest prowadzony od 2008 r. przez Stowarzyszenie Krajowej Unii Producentów Soku (KUPS) program edukacyjny „5 porcji warzyw, owoców lub soku”. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie danych ilustrujących skuteczność tego programu i tym samym uzasadnienie dalszego prowadzenia kampanii informacyjnej „5 porcji owoców, warzyw lub soku” kreującej właściwe zachowania żywieniowe, zwłaszcza matek i dzieci.
EN
Consumption of fruits and vegetables in Poland is lower than in other countries of the European Union, it also differs from the recommendations of nutrition experts. The importance of fruits and vegetables in everyday diet is reflected by their position in the Pyramid of Healthy Nutrition and Physical Activity, proposed in 2016 by the National Food and Nutrition Institute. In order to increase the number of fruits and vegetables in Poles’ diet, many educational actions, directed towards different social groups, are being undertaken. dditionally, social campaigns promoting nutritional value of products from this group are taking place. The educational programme: “5 portions of vegetables, fruits, or juice”, as conducted since 2008 by the Polish Association of Juice Producers (KUPS), is a grand example of such campaign. The goal of this article is to present the data illustrating the effectiveness of this program, and to justify further conduction of “5 portions of vegetables, fruits, or juice” information campaign, which creates correct eating habits, especially among mothers and children.
PL
Branża owocowo-warzywna wciąż poszukuje rozwiązań, które pozwolą na zwiększenie trwałości oraz uatrakcyjnienie oferty produktów. Szczególnie ważne są technologie, które przyniosą korzyści producentom, a jednocześnie będą w pełni akceptowane przez konsumentów. Dotyczy to zarówno sfery produkcji, jak i obrotu żywnością. Jednym z takich rozwiązań mogą stać się opakowania jadalne, których istnienia konsument nie zawsze jest świadomy. Zastosowanie takich rozwiązań może równocześnie stanowić wartość dodaną do produktu.
EN
Fruit- and- vegetable branch is still searching for the solutions which enable to prolong the shelf life and to enhance the attractiveness of the offered products. Technologies which will benefit producers being simultaneously completely acceptable by consumers are especially desired. It relates not only production process but also distribution. Edible packaging, which existence consumers are not always aware of, is one of the possible solutions. Using edible films and coatings may be considered as added value of fruit and vegetable products.
PL
Przemysł spożywczy charakteryzuje się dużą dynamiką rozwoju. Z uwagi na zmieniające się wymagania i preferencje konsumentów istnieje potrzeba kreowania nowych produktów spożywczych, a także wprowadzania innowacji. Na rynku istnieje również zapotrzebowanie na produkty o wysokim potencjale odżywczym. Odpowiedzią mogą być owoce odwadniane osmotycznie, a następnie suszone. Produkty uboczne powstające przy przetwórstwie owoców i warzyw zawierają naturalne bioskładniki, które można ponownie wykorzystać, np. wzbogacając produkty w składniki prozdrowotne. Stanowi to wartość dodaną i stanowi atrakcyjność produktów, ponieważ ich spożycie wpływa korzystnie na zdrowie konsumentów. Cenne źródło substancji odżywczych, takich jak związki polifenolowe lub błonnik pokarmowy znajduje się w wytłokach owoców jagodowych. Również świeże owoce, nieznacznie przetworzone, mogą stanowić innowację na rynku jako produkty o wysokiej wartości odżywczej. W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie takimi produktami zarówno wśród producentów jak i konsumentów. Wynika to z większej świadomości ludzi i poszukiwania żywności „prozdrowotnej”.
EN
The food industry is characterised by high dynamics of development. Due to the changing expectations and preferences of consumers, there is a need to create new food products, as well as innovation. On the market there is also a demand for products with high nutritional potential. The answer may be osmo-dehydrated fruit, and then dried. The by-products arising from the processing of fruit and vegetables contain natural biocompounds, which can be reused, for example to enriching products in health-promoting ingredients. This is a value-added product and is attractive to consumers because their consumption is beneficial to their health. A valuable source of nutrients such as polyphenols or dietary fiber is in the pomace berries. Fresh fruit slightly processed may be an innovation in the market by offering products with high nutritional value. In recent years among producers and consumers increasing interest of these products. This is due to greater awareness of the people and the search for food “pro-healthy”.
EN
The experiment assessed the possibility of organic production of fruit of three sour cherry cultivars. Among the cultivars under evaluation were two cultivars of Hungarian breeding: ‘Debreceni Bötermö’ and ‘Erdi Bötermö’, and one cultivar of Polish breeding - ‘Sokówka Nr 6’. Trees grafted onto Prunus mahaleb seedlings were planted in the spring of 2005 in the Experimental Ecological Orchard in Nowy Dwór-Parcela (central Poland). The experiment was conducted in accordance with the principles of organic fruit-growing. Serious problems in organic growing of sour cherry were posed by: the cherry leaf spot disease, the brown rot and the bitter rot of stone fruits, and the cherry fruit fly. Symptoms of cherry leaf spot appeared on the leaves of the evaluated sour cherry cultivars during every growing season. The severity of the disease was closely associated with weather conditions and the cultivar. During rainy summers, complete defoliation of the most susceptible sour cherry cultivars occurred already at the end of July. As a consequence a reduction in growth vigour and poor yielding of the trees took place. Under organic orchard conditions, the strongest growing trees were those of the cultivar ‘Erdi Bötermö’. Yielding of the sour cherry trees varied over the years of the study, but the cumulative yields obtained in the period 2006-2013 were low. In addition to cherry leaf spot, spring frosts and windy and rainy weather during flowering had an adverse effect on the setting of fruit and crop size. In the years 2006-2013, the largest amounts of fruit were harvested from the trees of the cultivar ‘Debreceni Bötermö’, and the lowest - from the trees of the cultivar ‘Erdi Bötermö’. The fruit of the cultivar ‘Erdi Bötermö’ had the highest mean weight, but the crop was also observed to have the highest percentage of fruit damaged by the cherry fruit fly and affected by the brown rot of stone fruits. The most susceptible to infection by the bitter rot of sour cherry was the fruit of the cultivar ‘Debreceni Bötermö’.
PL
W doświadczeniu oceniano możliwość ekologicznej produkcji owoców trzech odmian wiśni. Wśród ocenianych odmian były dwie odmiany hodowli węgierskiej: ‘Debreceni Bötermö’ i ‘Erdi Bötermö’ oraz jedna odmiana hodowli polskiej - ‘Sokówka Nr 6’. Drzewa szczepione na siewkach antypki posadzono wiosną 2005 roku w Ekologicznym Sadzie Doświadczalnym w Nowym Dworze-Parceli (centralna Polska). Doświadczenie prowadzono zgodnie z zasadami sadownictwa ekologicznego. Poważny problem w ekologicznej uprawie wiśni stanowiły: drobna plamistość liści drzew pestkowych, brunatna i gorzka zgnilizna drzew pestkowych oraz nasionnica trześniówka. Objawy drobnej plamistości liści drzew pestkowych pojawiały się na liściach ocenianych odmian wiśni we wszystkich sezonach wegetacyjnych. Stopień jej nasilenia był ściśle związany z przebiegiem pogody oraz z odmianą. W deszczowe lata całkowita defoliacja najpodatniejszych na porażenie odmian wiśni następowała już w końcu lipca. Konsekwencją tego było osłabienie siły wzrostu i słabe plonowanie drzew. W warunkach sadu ekologicznego najsilniej rosły drzewa odmiany ‘Erdi Bötermö’. Plonowanie wiśni zmieniało się w latach badań, jednak sumaryczne plony zebrane w latach 2006-2013 były niskie. Oprócz drobnej plamistości liści drzew pestkowych niekorzystny wpływ na zawiązanie owoców i wielkość plonów wiśni miały wiosenne przymrozki oraz wietrzna i deszczowa pogoda w czasie kwitnienia. W latach 2006-2013 najwięcej owoców zebrano z drzew odmiany ‘Debreceni Bötermö’, a najmniej - z drzew odmiany ‘Erdi Bötermö’. Owoce odmiany ‘Erdi Bötermö’ miały największą masę, jednak w jej plonie obserwowano największy udział owoców uszkodzonych przez nasionnicę trześniówkę i porażonych przez brunatną zgniliznę drzew pestkowych. Najbardziej podatne na porażenie przez gorzką zgniliznę drzew pestkowych były owoce odmiany ‘Debreceni Bötermö’.
EN
The aim of the study was to determine the effect of reduced pressure on the osmotic dehydration of apples. Tests were performed under vacuum of 8 kPa, 67 kPa, 80 kPa and under the atmospheric pressure (100 kPa). The samples were dehydrated in a sucrose solution with a concentration of 30°Bx, 50°Bx and 70°Bx. It has been shown that the effect of low pressure application depends significantly to the concentration of the osmotic solution. It has been found that the overall weight change significantly depend on the concentration of the solution, and after 3 hours of dehydration at a pressure of 80 kPa at solutions of 30°Bx, 50°Bx and 70°Bx total weight loss increased by 65%, 12% and 25% respectively, when compared to samples dehydrated at atmospheric pressure. From the studied variants of reduced pressure, the pressure of 80 kPa seems to be the optimal one, as evidenced by the lowest values of weight gain to water loss ratios for apples dehydrated in solutions of 50°Bx and 70°Bx.
PL
Celem pracy było określenie wpływu obniżonego ciśnienia na przebieg odwadniania osmotycznego jabłek. Badania przeprowadzono przy zastosowaniu ciśnień 8 kPa, 67 kPa, 80 kPa oraz ciśnienia atmosferycznego (100 kPa). Próbki odwadniane były w roztworach sacharozy o stężeniu 30ºBx, 50ºBx i 70ºBx. Wykazano, że przy ocenie obniżonego ciśnienia istotne znaczenie ma stężenie zastosowanego roztworu osmotycznego. Stwierdzono, że całkowite zmiany masy w sposób istotny zależały od stężenia roztworu i po 3 godzinach odwadniania pod ciśnieniem 80 kPa w roztworach 30ºBx, 50ºBx i 70ºBx ubytki te wzrosły odpowiednio o 65%, 12% i 25% w stosunku do prób odwadnianych w warunkach ciśnienia atmosferycznego. Z przebadanych wariantów zredukowanego ciśnienia, ciśnienie 80 kPa wydaje się być ciśnieniem optymalnym, o czym świadczą również najniższe wartości stosunku przyrostu masy do ubytku wody dla jabłek odwadnianych w roztworach 50ºBx i 70ºBx.
EN
The carry-over effects of bioproducts and soil conditioners used in the nursery production on the growth and fruiting of young apple trees of two scab-resistant cultivars ‘Topaz’ and ‘Ariwa’ grown in a commercial orchard were studied. The trees were planted in the spring 2013 and for two consecutive years were not fertilized. In both years a trunk cross-sectional area, the number of shoots and their total length were measured. Total yield and mean fruit weight were recorded in the second year after tree transplanting. Organic fertilizers and soil conditioners such as Micosat, BF Quality, BF Amin and Vinassa used in the nursery resulted in intense growth of cv ‘Topaz’ shoots. For this cultivar, the type of fertilizers used in the nursery had no effect on fruit yield, but such products as Tytanit and BF Quality increased the mean fruit weight in comparison with other compounds used. In the case of cv ‘Ariwa’, products such as Humus Active + Aktywit PM, BF Quality, BF Amin, Vinassa and Tytanit intensified tree growth in the orchard. There was a marked increase in the yield from the trees treated in the nursery with Humus Active + Aktywit PM. Also, the average weight of fruit was affected by BF Amin, Vinassa and Tytanit use in the nursery.
PL
W 2013 roku z drzewek jabłoni odmiany ‘Topaz’ i ‘Ariwa’ wyprodukowanych w szkółce ekologicznej posadzono sad w celu zbadania następczego wpływu bioproduktów i ulepszaczy glebowych na ich wzrost i owocowanie. W sadzie drzewka nie były nawożone. W każdym roku mierzono ich powierzchnię poprzecznego przekroju pnia oraz liczbę i długość pędów bocznych. Badano także plonowanie drzew i masę ich owoców. Wzrost pędów odmiany ‘Topaz’ intensyfikowały takie nawozy organiczne i ulepszacze glebowe stosowane wcześniej w szkółce jak Micosat, BF Quality, BF Amin i Vinassa. Rodzaj nawożenia nie miał wpływu na wielkość plonu, natomiast takie produkty jak Tytanit i BF Quality zwiększały średnią masę owocu. U odmiany ‘Ariwa’ preparaty takie jak Humus Active + Aktywit PM, BF Quality, BF Amin, Vinassa i Tytanit stymulowały wzrost drzewek w sadzie, zas - Humus Active + Aktywit PM korzystnie wpływały na plonowanie, natomiast takie jak BF Amin, BF Quality, Vinassa i Tytanit zwiększały średnią masę owoców.
EN
Ecological fruit production in Poland is limited by, among other things, a shortage of biological preparations for the protection of fruit trees and shrubs from diseases and pests as well as a lack of bio-fertilizers needed to supplement periodic nutrient deficiencies, especially of nitrogen. In the present study, the effectiveness of several bio-fertilizers was assessed under the conditions of an organic sour cherry orchard. The products taking part in the assessment included: ‘Fertigo’ ecological manure, Micosat F12 WP, Micosat F MS 200, Humus UP, Humus Active, Aktywit PM, BF Quality, BF Amin, Tytanit, and Vinassa. The influence of the applied fertilizers on the growth of sour cherry trees of the cultivar ‘Debreceni Bötermö’, their fruiting and the quality of the harvested fruit was assessed. The experiment was conducted within the Eko- TechProdukt Project being implemented in 2009-2014 at the Research Institute of Horticulture in Skierniewice. The experimental trees, grafted on mahaleb cherry seedlings, were planted in the spring of 2009 at a spacing 4.0 x 2.5 m, and were fertilized every year with the fertilizers listed above. The study has shown a beneficial effect of the preparation Vinassa on the growth and fruiting of sour cherry trees.
PL
Produkcje owoców metodami ekologicznymi w Polsce ogranicza m.in. niedostatek środków produkcji, a zwłaszcza preparatów do ochrony roślin przed groźnymi chorobami i szkodnikami oraz bionawozów, niezbędnych do szybkiego uzupełnienia deficytu składników pokarmowych występującego często w sadach ekologicznych, a zwłaszcza deficytu azotu. W prezentowanych badaniach oceniano skuteczność kilku nowych bionawozów w odżywianiu roślin w ekologicznym sadzie wiśniowym. Przedmiotem badań były następujące bionawozy: Fertigo’(ekologiczny obornik), Micosat F12 WP, Micosat F MS 200, Humus UP, Humus Active, Aktywit PM, BF Quality, BF Amin, Tytanit i Vinassa. Badano ich wpływ na wzrost i rozwój drzewek wiśni odmiany ‘Debreceni Bötermö’, na wielkość plonów i jakość zbieranych owoców. Badania były prowadzone w latach 2009-2014 w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach w ramach projektu pt.”Opracowanie innowacyjnych produktów i technologii dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych” (akronim EKOTECHPRODUKT). Projekt ten był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Umowa nr UDA-POIG.01.03.01-10-109/08-00. Drzewa szczepione na siewkach antypki posadzono wiosną 2009 roku w rozstawie 4x2,5 m i nawożono wymienionymi wyżej preparatami. Badania wykazały przydatność preparatu Vinassa w ekologicznej uprawie wiśni. Preparat ten miał korzystny wpływ na wzrost i owocowanie drzew.
EN
The experiment, conducted in 2004-2013, assessed the possibility of organic production of the fruit of three sweet cherry cultivars. The objects studied were trees of the cultivars: ‘Karesova’, ‘Burlat’ and ‘Summit’, grafted on Prunus avium seedlings. The experiment was established in the spring of 2004 in the Experimental Ecological Orchard in Nowy Dwór-Parcela (central Poland). The trees were grown in accordance with the principles of organic fruit-growing. The sweet cherry trees came into bearing fruit in the fourth year after planting and each year yielded poorly, therefore the cumulative yields obtained over the period 2008-2013 were low. The largest amounts of fruit were harvested each year from the trees of the cultivar ‘Karesova’, and the least - from the trees of cv. ‘Summit’. The fruit of the cultivar ‘Summit’ matured about 2 weeks later than the fruits of the cultivars ‘Karesova’ and ‘Burlat’. The cultivar ‘Summit’ also produced fruit with the highest mean fruit weight; however, the fruit crops of this cultivar were observed to have the highest proportion of fruits damaged by the cherry fruit fly (Rhagoletis cerasi) and infected by the brown rot of stone fruits (Monilinia laxa, Monilinia fructigena). The presented results indicate that early ripening cultivars, such as ‘Karesova’ and ‘Burlat’, are more suitable for growing under organic orchard conditions.
PL
W doświadczeniu prowadzonym w latach 2004-2013 oceniano możliwość ekologicznej produkcji owoców trzech odmian czeresni. Przedmiotem badań były drzewa odmian: ‘Karesova’, ‘Burlat’ i ‘Summit’, szczepione na siewkach czereśni ptasięj. Doświadczenie założono wiosną 2004 roku w Ekologicznym Sadzie Doświadczalnym w Nowym Dworze - Parceli (centralna Polska). Drzewa prowadzono zgodnie z zasadami sadownictwa ekologicznego. Czereśnie weszły w okres owocowania w czwartym roku po posadzeniu i co roku owocowały słabo, dlatego plon zebrany w latach 2008-2013 jest niski. Największe plony zbierano corocznie z drzew odmiany ‘Karesova’, a najmniejsze - z drzew odmiany ‘Summit’. Owoce odmiany ‘Summit’ dojrzewały około 2 tygodnie później od owoców odmian ‘Karesova’ i ‘Burlat’. Miały one najwiekszą masę, jednak że w plonie odmiany ‘Summit’ obserwowano największy udział owoców uszkodzonych przez nasionnicę trześniówkę i porażonych przez brunatną zgniliznę drzew pestkowych. Uzyskane wyniki potwierdzają wiekszą przydatność wczesnych odmian czereśni takich jak ‘Karesova’ i ‘Burlat’ do uprawy ekologicznej.
PL
W artykule przedstawiono kształtowanie się pozycji konkurencyjnej sektora ogrodniczego oraz wybranych grup i produktów tego sektora na rynku światowym. Oceny dokonano na podstawie analizy kształtowania się poziomu mierników zewnętrznej konkurencyjności (saldo handlu zagranicznego, wskaźnik pokrycia eksportem importu, wskaźnik orientacji eksportowej, penetracji importowej, ujawnionej przewagi komparatywnej i udziału eksportu w obrotach międzynarodowych). Analiza wskazuje na poprawę wskaźników pozycji konkurencyjnej większości owoców, warzyw i ich przetworów w latach 2010-2012 w relacji do lat 2001-2003. Korzystne były zewnętrzne uwarunkowania eksportu (brak wyraźnych tendencji wzrostowych produkcji i eksportu w krajach konkurentach) i relatywnie duże wykorzystanie w Polsce unijnych środków wsparcia w zakresie koncentracji podaży eksportowej, poprawy jakości i efektywności produkcji.
EN
The paper shows competitive position of horticultural sector and the selected groups of horticultural products on the world market. The study is based on an analysis of indicators of external competitiveness (balance of trade, trade coverage (TC), import penetration, real comparative advantage and share in foreign trade). According to the conducted analysis in the period of 2010-12 competitive position improved in relation to the period of 2001-2003 in respect of the most of the products concerned. It was supported by a favourable situation on external markets (lack of clear upward tendencies as regards production and exports in competing countries) as well as by relatively large use of the EU support as regards of concentration of export supply, quality improvement and production efficiency.
EN
The experiment, conducted in 2004-2013, assessed the possibility of organic production of the fruit of four plum cultivars. The objects studied were trees of the cultivars: ‘Herman’, ‘Cacanska Rana’, ‘Valjevka’ and ‘Yellow Afaska’, grafted on Myrobalan seedlings. The experiment was established in the spring of 2004 in the Experimental Ecological Orchard in Nowy Dwór-Parcela (central Poland). The trees were grown in accordance with the principles of organic fruit-growing. The plum trees came into bearing fruit in the third year after planting. In the period 2008-2013, the largest amounts of fruit were harvested from the trees of the cultivar ‘Herman’. Other cultivars yielded considerably lower. The lowest fruit yields were obtained each year from the trees of the cultivar ‘Cacanska Rana’. The highest mean fruit weight was found in the cultivar ‘Yellow Afaska’; however, the fruit crops of this cultivar were observed to have the highest proportion of fruit damaged by the plum moth (Laspeyresia funebrana) and infected by the brown rot of stone fruits (Monilinia laxa, Monilinia fructigena). Of the four plum cultivars tested, the most suitable for growing under organic orchard conditions was the cultivar ‘Herman’, characterized by an early fruit ripening time.
PL
W doświadczeniu prowadzonym w latach 2004-2013 oceniano możliwość ekologicznej produkcji owoców czterech odmian śliwy. Przedmiotem badań były drzewa odmian: ‘Herman’, ‘Cacanska Rana’, ‘Valjevka’ i ‘Żółta Afaska’, szczepione na siewkach ałyczy. Doświadczenie założono wiosną 2004 roku w Ekologicznym Sadzie Doświadczalnym w Nowym Dworze - Parceli (centralna Polska). Drzewa prowadzono zgodnie z zasadami sadownictwa ekologicznego. Śliwy weszły w okres owocowania w piątym roku po posadzeniu. W latach 2008-2013 najwięcej owoców zebrano z drzew odmiany ‘Herman’. Pozostałe odmiany plonowały wyraźnie słabiej. Najmniejsze plony zbierano corocznie z drzew odmiany ‘Cacanska Rana’. Największą masę miały owoce odmiany ‘Żółta Afaska’, jednakże w plonie tej odmiany obserwowano największy udział owoców uszkodzonych przez owocówkę śliwkóweczkę (Laspeyresia funebrana) i porażonych przez brunatną zgniliznę drzew pestkowych (Monilinia laxa, Monilinia fructigena). Spośród czterech badanych odmian najbardziej przydatna do sadu ekologicznego okazała się śliwa ‘Herman’, charakteryzująca się wczesną porą dojrzewania owoców
PL
Badano właściwości mechaniczne owoców śliwy i jadalnych części warzyw. Przeprowadzono próbę doraźną i test pełzania śliwek, rzepy, kalarepy, cebuli oraz rzodkiewki. Na podstawie nakładów pracy odkształcenia obliczano chwilowe wartości współczynnika EC oraz naprężenia σobl. Określano podatność na pełzanie tkanek badanych obiektów poprzez obliczenie liczby dni do podwojenia wartości odkształcenia ε, na podstawie równania Mac Leoda. Porównując cechy mechaniczne owoców śliwy z właściwościami warzyw stwierdzono istotne różnice wartości wskaźnika WP nakładów pracy odkształcenia, a także wartości współczynnika EC. Uzyskane wyniki pozwalają na określenie podatności na odkształcenia tkanek badanych owoców. Stwierdzono, że przed długotrwałym przechowywaniem materiałów roślinnych niezbędne jest wyznaczenie anizotropii ich cech mechanicznych.
EN
Mechanical properties of plum fruit and edible parts of vegetables were investigated. An interim test and creep test of plums, turnip, kohlrabi and radish were carried out. Based on the work inputs of strain, temporary values of coefficient EC and stress σobl were calculated. Susceptibility to creeping of tissues of the investigated objects was determined through calculation of the number of days to doubling of the strain value ε based on MacLeod equation. When comparing mechanical properties of plum fruit with properties of vegetables, significant differences in the values of WP index of the strain work inputs as well as values of coefficient EC were reported. The obtained results allow determination of susceptibility to strain of tissues of the investigated fruit. It was found out that before long-lasting storage of plant materials, it is indispensable to determine anisotropy of their mechanical properties.
EN
The paper presents analysis of production potential of farms organized in the fruit producers' group. Moreover, the analysis of the storage space was assumed as the purpose of the paper. The scope of work covered a group uniting 6 farms of average area of 8 ha of AL intended in 100% for planting fruit trees (apple trees in 90% and pear trees in 10%). A producers' group have the storage space in total of 2183 m3. A unit index of the storage area use was at the average 0.71 t*m-2. The plan of cooperative developing, which is carried out by the group includes technical investments, which directly will influence production quality improvement.
PL
W pracy dokonano analizy potencjału produkcyjnego gospodarstw zrzeszonych w grupie producenckiej, ukierunkowanej na produkcję sadowniczą. Z cel pracy przyjęto również analizę posiadanej powierzchni magazynowej. Zakresem pracy objęto grupę zrzeszającą 6 gospodarstw rolnych o średniej powierzchni 8 ha UR przeznaczonych w 100% pod nasadzenia drzew owocowych (w 90% jabłoni i 10% gruszy). Grupa producencka dysponowała łącznie powierzchnią magazynową wielkości 2183 m3. Jednostkowy wskaźnik wykorzystania powierzchni magazynowej średnio w gospodarstwie wynosił 0,71 t*m-2. Realizowany przez grupę plan dochodzenia do uznania uwzględnia inwestycje techniczne, które bezpośrednio przyczynią się do poprawy jakości produkcji.
18
Content available Suszenie owoców jałowca w złożu fontannowym
PL
Celem pracy było zbadanie przebiegu procesu oraz kinetyki ubytków wody w owocach jałowca w laboratoryjnej suszarce fontannowej przy temperaturze czynnika suszącego 40°C i jego prędkości 4,5 m*s-1. Wysokość statyczna złoża wynosiła 10 cm. Surowiec - owoce jałowca o wilgotności 52% suszono wg dwóch wariantów - to znaczy w sposób ciągły i cyklicznie z przerwami. Zastosowanie 3 godzinnych przerw w suszeniu skutkowało skróceniem efektywnego czasu suszenia oraz 20% wzrostem wielkości objętościowego strumienia wilgoci - w porównaniu z suszeniem bez przerwy.
EN
The purpose of the work was to examine the course of the process and kinetics of water loses in juniper fruit in a laboratory fountain drier at the temperature of drying factor at 40°C and its speed at 4.5 m*s-1. Static height of the bed was 10 cm. Raw material - juniper fruit of 52% moisture content were dried according to two options - that is, continuously and in cycles with breaks. Application of three-hour breaks to drying process resulted in shortening the effective time of drying as well as in 20% increase in the size of moisture stream volume - in comparison with drying without breaks.
PL
System Wspomagania Doboru Opakowań (SWDO) został opracowany przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań (COBRO) w ramach realizacji projektu PL 0015 "Opakowanie jako czynnik gospodarczego rozwoju regionu i poprawy ochrony zasobów naturalnych", przy współpracy z partnerem norweskim - Ostfoldforskning oraz z krajowym - Instytutem Logistyki i Magazynowania - GS1 Polska. System ten jest przeznaczony dla wielkotowarowych, polskich dostawców pakowanych, świeżych produktów ogrodniczych oraz ich biznesowych partnerów, tj. wielkotowarowych odbiorców oraz producentów czy dostawców opakowań i usługodawców LTS (Logistyka-Transport-Spedycja). System ułatwia dobór odpowiednich opakowań dla określonych świeżych owoców i warzyw, zgodnie z wymaganiami odbiorców. Przygotowanie i wprowadzenie do obrotu rynkowego prawidłowo pakowanych - w formie paletowych jednostek ładunkowych - produktów, uzgodnione z uczestnikami łańcucha dostaw, stymuluje zarówno współpracę partnerów biznesowych, jak i obrót rynkowy.
EN
Packaging Selection Support System (PSSS)/Packaging Selection Platform (PSP) was prepared by Polish Packaging Research and Development Center (COBRO) in the framework of Project PL 0015: "Packaging as a stimulus for economic growth of the region and improvement of the environment protection on the regional scale", in cooperation with Project partners: Ostfoldforskning (Norway) and Institute of Logistics and Warehousing - GS1 Poland. System is addressed to Polish whole-sale suppliers of packed fresh fruit and vegetables and their business partners, i.e.: wholesale receivers, packaging producers/suppliers and LTS service providers. System recommends, which packaging is the best for certain fruit and vegetables, according to the requirements of the receivers. Preparing and introducing properly packed produce, in the form of palletized unit loads, agreed with supply chain participants, positively influence cooperation between them and the turnover of goods.
PL
W artykule przedstawiono główne cechy rynku żywności ekologicznej w Polsce. Jednymi z najważniejszych barier jego rozwoju są ograniczenia o charakterze popytowym, związane z wysokim poziomem cen produktów ekologicznych. W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań cen detalicznych ekologicznych oraz konwencjonalnych warzyw i owoców. Podjęto również próbę określenia podstawowych czynników determinujących wysokość cen ekoproduktów. Z przeprowadzonych badań wynika, że premie cenowe ekologicznych owoców i warzyw są wysokie i wynoszą od 60% do ponad 300%, na co wpływ ma przede wszystkim niska produkcja i rozproszenie gospodarstw ekologicznych oraz niska efektywność systemu dystrybucji.
EN
The main attributes of the organic market in Poland were presented in the paper. The obstacles of demand character related to high level of organic food prices are the most important barriers of its development. The results of the research on consumer prices of organic fruit and vegetables were presented in the study. The trial to define the basic determinants of the organic products price level was undertaken as well. The carried out research showed that the price premiums amounted from 60% to over 300%, which was mainly influenced by small production volume and low efficiency of the distribution system.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.