Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  computer image processing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Pomiary przepływu mieszaniny polidyspersyjnej są jednymi z najtrudniejszych do zrealizowania w warunkach technicznych. W artykule opisano koncepcję systemu pomiarowego, który umożliwi obserwację przepływającej mieszaniny oraz wyznaczenia podstawowych parametrów jej ruchu. W pracy zaproponowano sposób opisu wydmy przesuwającego się piasku. Wymiary wydmy zdefiniowano za pomocą czterech charakterystycznych wymiarów. Zaproponowano stanowisko laboratoryjne umożliwiające badanie przepływu mieszaniny w kanale otwartym przy różnym nachyleniu kanału i różnym składzie granulometrycznym frakcji stałej. Stanowisko wyposażono w system rejestracji obrazu. Obrazy zarejestrowane kamerą poddawane są procesowi komputerowej analizy obrazu i na tej podstawie możliwe jest określenie podstawowych parametrów ruchu mieszaniny. Praca zawiera opis koncepcji stanowiska laboratoryjnego oraz ideę metody analizy obrazu.
EN
A storm water system with open channels for the discharge of rainwater exists in most urbanised areas. The flow in these kind of channels is generally multiphase flow, in which there are solids and liquids and in some places there may be an additional gas phase. Therefore the ability to describe such flow is reduces to the description of the motion of the polydisperse mixture. Polydisperse mixture flow measurements are among the most difficult to achieve in technical terms. The article describes the concept of a measurement system that allows observation of the poly-dispersed flow and determine the basic parameters of its motion. Concept of experimental laboratory set-up was proposed to measure the parameters of the polydispersed mixture flow process in open channel with different slope of the channel and various granulometry of the solid fraction. In this work description of sand dunes with four typical parameters was proposed. A digital camera is used to interrogate the flow. Images recorded on the camera will be subjected to a process of image analysis, and from this the basic parameters of the movement are determined. The work includes a description of the experimental set-up with the idea of image analysis methods.
EN
This article presents the opto-electronic inspection method of gaskets assembly in roller bearings developed directly in a process line. Computer based processing, and image analysing methods were applied to detect and identify defects of the gaskets assembled. This paper describes the theory of the methods used, its advantages as well as limitations. Moreover, in this article are presented lighting techniques that enable visualisation and detection of defects. The catalogue of gaskets assembly defects was prepared within the research work. It covers such defects as: the faulty assembly of the gasket in the bearing, the protrusion of the gasket beyond a bearing, the loss of material, rolling up, bending, the protrusion of the gasket lip from the duct and surface deformation. The article presents the results of the tests carried out on the experimental stand as well.
EN
On the basis of computer image processing analysis, we carried out an assessment of selected knitted fabrics’ structure properties by establishing the density of double-layer plain knitted fabrics and plain stitch fabrics. It was noted that the values of correlation ratios between the proposed computer method and the standard method indicate the commensurability of both methods.
PL
Na podstawie komputerowej analizy obrazu dokonano oceny wybranych cech struktury dzianin, wyznaczając ścisłości dzianin gładkich dwuwarstwowych i dzianin lewoprawych. Stwierdzono, iż wartości współczynników korelacji między zaproponowaną metodą komputerową a metodą znormalizowaną wskazuje na współmierność obu metod, przy czym metoda komputerowa jest szybsza i nie pociąga za sobą błędów subiektywnych.
PL
Zaprezentowano oprogramowanie do wizualizacji oraz kontroli procesu produkcyjnego, jako pomoc w przedstawianiu i analizie wyników modelowania procesów w inżynierii rolniczej. Opracowano wizualizację procesu doju krów. Aplikacja przedstawiająca ten proces została wykonana w programie InTouch® firmy Wonderware. Wartości zmiennych odpowiadających za realizację poszczególnych animacji obliczane są w programie Matlab®, następnie za pośrednictwem protokołu DDE kierowane do modelu wizualizacji komputerowej.
EN
The software for visualization and production process control was described as an aid to presentation and analysis of modeling the processes in agricultural engineering. Visualization of cow milking process was elaborated. The application presenting that process was realized under InTouch® programme of the Wonderware Co. The values of variables responsible for realization of particular animations were computed under Matlab® programme and next, by means of the DDE protocol, directed to the model of computer image processing.
PL
Procesy wydzielania plonu ziemniaków na separatorach mechanicznych oparte są na różnicy cech fizycznych pomiędzy bulwami i pozostałymi składnikami masy redliny. Badano, czy istnieje wpływ gatunku gleby na współczynniki sferyczności i współczynnik tarcia zewnętrznego bulw. Trzyletnie badania prowadzono na glebie lekkiej i średniozwięzłej. Odnotowano wpływ gatunku gleby na badane czynniki, należy jednak zaznaczyć, że nie we wszystkich przypadkach różnice pomiędzy średnimi wartościami są statystycznie istotne.
EN
The separation process of harvested potato yield on mechanical separators are based on differentiated physical properties of the tubers and other components of picked-up ridge mass. Studies dealt with the influence of soil type on the sphericity indices and friction coefficient of potato tubers. Three-year experiments were con-ducted on the light and medium compact soils. The effect of soil type on tested tubers’ parameters was observed, however, it should be mentioned that the differences between determined mean values were significant in not every possible cases.
6
Content available remote Metody Fouriera w analizie cząstek zużycia
PL
Cząstki zużycia powstające podczas eksploatacji maszyn i urządzeń stanowią źródło wielu informacji dotyczących rodzaju i stopnia zużycia węzłów tarcia. Dlatego analiza tych cząstek jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów monitoringu stanu maszyn i urządzeń. Coraz częściej ocenę morfologii tych cząstek przeprowadza się z wykorzystaniem metod komputerowego przetwarzania i analizy obrazu. Metody te odznaczają się dużą odtwarzalnością wyników i pozwalają na obiektywną interpretację informacji. Należą do nich m.in. metody Fouriera. W ocenie konturu i tekstury powierzchni cząstek wykorzystuje się odpowiednio współczynniki Fouriera oraz względną zmianę intensywności widma i moment widma. W artykule omówiono stosowane w analizie morfologii cząstek zużycia metody Fouriera. Przedstawiono zastosowanie szeregów i przekształcenia Fouriera do oceny konturu i tekstury powierzchni cząstek.
EN
Wear particles produced during exploitation of machines and devices contain a great deal of information concerning wear mode and degree of frictional junction. Therefore, this particles analysis is one of the most effective means of machines and devices condition monitoring.The assessment of particles morphology is more and more often carried out with the use of methods of computer image processing and analysis. These methods distinguish themselves much reproducibility of results and permit objective interpretation of information. They include among other Fourier methods. Fourier coefficients, the relative variation of spectral intensities and spectral moment are utilized to estimate the contour and the surface texture. In the paper Fourier methods for the analysis the morphologies of the wear particles have been described. Application of the Fourier series and transformation to the contour and the surface texture of particles estimate have been presented.
PL
Amarantus (szarłat spożywczy) jest rośliną bardzo cenną ze względu na swój skład chemiczny. Nasiona mogą być spożywane w postaci surowych nasion, mąki oraz jako „popping” poddane procesom termicznym (np.: ekspandowaniu). Ważną cechą określającą jakość gotowego produktu po ekspandowaniu oprócz składu chemicznego, barwy jest ich geometria. W pracy zaprezentowano metodykę pomiarów wielkości geometrycznych z wykorzystaniem komputerowej analizy obrazów. Omówiono wpływ procesu ekspandowania na zmianę podstawowych wymiarów geometrycznych oraz współczynników kształtu nasion amarantusa.
EN
Amaranth - for its chemical composition - is a valuable food plant. The amaranth seeds may be consumed raw (without any processing), as a meal or "popping" - after thermal treatment, e. g. by expanding. An impotrant feature determining the quality of amaranth seeds after expanding, apart from chemical composition and colour is their geometry. Paper presented the methods to measuring geometrical values with the use of computer image analysis. The effects of expanding process on the changes in basic geometrical dimensions and shape coefficients of amaranth seeds were discussed.
PL
Niniejsza praca była kontynuacją dwóch poprzednich prac badawczych; analizie statystycznej poddano wszystkie uzyskane wtedy wyniki. Celem pracy było określenie związków korelacyjnych występujących między wyróżnikami związanymi z jakością technologiczną oraz podstawowymi wymiarami geometrycznymi ziarna pszenicy jarej odmian Ismena, Torka, Jasna, Henika, z podziałem na odmiany i bez takiego podziału. Analizę statystyczną przeprowadzono z wykorzystaniem pakietu STATISTICA™ 6.0. Najwięcej istotnych związków korelacyjnych między badanymi wyróżnikami wystąpiło w przypadku ziarna pszenicy odmian Jasna i Ismena. Analizując wyniki uzyskane dla całej próby ziarna pszenicy jarej (bez podziału na odmiany) stwierdzono występowanie istotnych korelacji między długością, obwodem pola powierzchni rzutu, polem powierzchni rzutu ziarniaków a masą tysiąca ziarniaków oraz między szerokością ziarniaków a zawartością popiołu w mące, wskaźnikiem efektywności przemiału K, ich twardością, współczynnikiem A oraz zawartością skrobi w mące.
EN
The study aimed at determination of correlation relationships occuring between basic geometrical dimensions of grains and selected technological dimensions of grains an selected technological quality parameters of the spring wheat, Ismana, Jasna and Henika cultivars. This study continues two previous research works; obtained previously results have been analysed statistically. Correlation relationships wee searched among all the magnitudes determined for wheat grain tested, with and without dividing into cultivars. The STATISTICA™ 6.0 SOFTWARE module was applied to statistical analysis. Most significant correlation relationships among the parameters tested, were found in case of wheat grain Jaszna and Ismena cultivars. At analysis of the data for whole batch of spring wheat grain (without division into cultivars) the significant correlations were found between the length, circumference, projection surface of the grains and the weight of thousand grains as well as among the grain width and ash content in meal, index of milling efficiency K, grain hardness, coefficient A and the starch content in meal.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie komputerowego przetwarzania obrazów w badaniach tribologicznych. Omówiono możliwości i sposoby jego wykorzystania do określenia morfologii i barwy cząstek zużycia w olejach smarowych w celu identyfikacji i klasyfikacji cząstek oraz rodzaju zużycia.
EN
In this paper an application of computer image processing to tribological research have been presented. Possibilities of using of the image processing to the determination of the morphology and the color of wear particles in lubricating oils have been described. On the basis of obtained informations the identification of particles and their classification was possible.
PL
Zastosowanie bezstykowej metody pomiaru obiektów trójwymiarowych, za pomocą fotografii lub filmu i obróbki komputerowej otrzymanych obrazów, nie może być dokonane przez tradycyjne umieszczenie w tle obrazu znacznika o znanej długości. Spowodowane to jest głębią obrazu obiektu przestrzennego, co powoduje konieczność zmiany skali dla punktów leżących w różnej odległości od obiektu. Opracowany algorytm, oparty na umieszczeniu badanego obiektu w prostopadłościennej ramce o znanych wymiarach, pozwala na precyzyjne określenie położenia dowolnego punktu obiektu przez wyznaczenie rzeczywistej długości jego współrzędnych, mierzonych od przyjętego środka ich układu.
EN
Use of contactless methods to measure three-dimensional object, by means of photography or film and computer processing of obtained images, can not be perfect at traditional locations of well-known length gauge in a background of the picture. This is caused by image depth of a spatial object, what results in the necessity of changing the scale for points localized at different distances from lens. Developed algorithm, based on lpcation of examined object in a rectangular frame box of well-known dimensions, enables precise determining the position for any point of the object, by delimitation of real length for its 3 coordinates, measured from assumed centre of their system.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.