Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  project documentation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Technologia BIM staje się coraz bardziej popularna w procesie projektowania budynków i/lub budowli. Zastosowanie tej technologii umożliwia wykorzystanie zarówno prostych elementów fizycznych, takich jak stropy, belki, słupy, ściany, jak i złożonych, takich jak kotwy, izolacje czy zbrojenia. W technologii BIM można tworzyć detale na podstawie modelu 3D projektowanego obiektu. Generowanie przekrojów, odwołań czy komponentów szczegółowych jest zdecydowanie szybsze i bardziej efektywne.
EN
BIM technology is becoming increasingly popular in the design of buildings and / or buildings. The use of this technology makes it possible to use simple physical elements such as ceilings, beams, columns, walls and complexes such as anchors, insulation or reinforcements. BIM technology allow to create details based on the model of the 3D object. Generating cross-sections, references or detailed components is definitely faster and more effective.
2
Content available remote Ryzyko realizacji prac projektowych i prowadzenia przebudowy obiektów prywatnych
PL
W artykule przedstawiono przykład realizacji przebudowy prywatnego budynku mieszkalnego, podczas której okazało się, że nie jest on wykonany zgodnie z projektem i zasadami sztuki budowlanej. Opracowany i zatwierdzony projekt budowlany przebudowy niewiele miał wspólnego z obiektem, którego dotyczył. Realizacja prac zgodnie z tym projektem była więc obarczona dużym ryzykiem, a w konsekwencji groziła katastrofą budowlaną.
EN
The paper presents a case study of a private house rebuilding, showing that the structure does not meet the design and building craftsmanship requirements. The accepted reconstruction project was not relevant to the real structure. The reconstruction performance, brought a high structural risk, consequently, a collapse.
PL
Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w istniejących obiektach budowlanych związana jest z koniecznością wykonania rzetelnej weryfikacji ich aktualnego stanu technicznego, użytych materiałów, wprowadzonych zmian oraz uszkodzeń powstałych w czasie eksploatacji. Pozyskane informacje są podstawą do podejmowania decyzji zarówno technicznych, jak i ekonomicznych związanych z planami inwestycyjnymi. Błędy popełnione przez inżynierów przyczyniły się do podjęcia niewłaściwych decyzji, które skutkowały problemami już przy pierwszych pracach budowlanych w obiekcie. Po ujawnieniu jego rzeczywistego stanu technicznego proces inwestycyjny został wstrzymany, a istniejąca substancja techniczna obiektu nie przedstawiała w odkrytym stanie żadnej wartości materialnej, którą warto byłoby ratować.
EN
The execution of investment enterprises due to existing building structures requires a reliable verification of structural technical conditions, the materials, implemented, updates, and any damage concerning prior operation. Appropriately acquired information makes it possible to make both technical and economic decisions concerning the investment perspectives. The errors made by engineers triggered wrong decisions resulting in improper execution of the initial building operations. Explicit image of technical structural conditions made the investment process stop, thus any technical facilities did not present a significant property, in order to recover.
PL
W Polsce w ostatnich latach podejmowanych i planowanych jest wiele inwestycji kolejowych. Nowy budżet UE na lata 2014 – 2020 dotyczący dofinansowania inwestycji w Polsce, przewiduje dopływ 5 009 mln euro. Znaczna część tych środków ma współfinansować inwestycje kolejowe. Warto zadbać, aby środki te były wykorzystywane efektywnie. Jednym z ważnych etapów osiągnięcia tego celu jest właściwe przygotowanie inwestycji do realizacji, co wymaga dobrego rozeznania ich specyfiki. W artykule przedstawiono to zagadnienie z uwzględnieniem uwarunkowań organizacyjnych na terenie Polski. Zaprezentowano analizę zastosowania Warunków Kontraktowych FIDIC przy realizacji kontraktów kolejowych, w połączeniu z wewnętrznymi procedurami PKP PLK S.A.
EN
In Poland last years had been undertaken and planned many railway investments. The new budget financing of investments in Poland from the EU for 2014-2020, provides for the supply of funds at the level of 5 009 million. A significant portion of these funds will go just for railway investments. It should ensure that such measures are consumed efficiently as possible. One of the important steps to achieve this objective is the proper preparation of these investments for the implementation of which requires a good discernment of their specific. The article presents the issue with regard to the organizational conditions in Polish. Especially it presents an analysis of the direct application of FIDIC Conditions of Contract in the implementation of rail contracts, in conjunction with the internal procedures of PKP PLK S.A.
5
Content available remote Sporządzanie dokumentacji projektowej
PL
W „Sporządzaniu dokumentacji projektowej” wskazano rodzaje opracowań, wchodzących w skład tej dokumentacji, ich definicje oraz zasady sporządzania. Szczególną uwagę poświęcono zasadom opracowywania projektu budowlanego.
EN
In the process of ‘Preparing design documentation’ numerous types of elaborations are indicated that are included in the documentation, their definitions and rules of preparation. Particular attention was paid to the rules of preparing a design project.
EN
he process of area development and planning in compliance with conditions outlined in the Zoning Scheme is significant because of the current rapid development of rural and urban areas. The verification of project documentation in terms of observing constant and nationally binding norms, legislation and local laws is based on certain standards. In order to streamline the process of verification undertaken by the relevant public authorities, it is necessary to create formal algorithms that will automate the existing method of control of architecture-building documentation. The objective of this article is algorithmisation of the project documentation verification allowing further streamlining and automation of the process.
PL
Proces planowania przestrzennego i przestrzeganie zawartych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) warunków jest ważny ze względu na aktualnie dynamiczny rozwój gmin wiejskich i miejskich. Weryfikacja dokumentacji projektowej pod względem zachowania stałych i obowiązujących w całym kraju norm, aktów prawnych i przepisów prawa miejscowego jest oparta na pewnych standardach. W celu usprawnienia procesu weryfikacji dokonywanej przez odpowiednie organy administracji publicznej konieczne jest zbudowanie algorytmów formalnych, które zautomatyzują dotychczasowy sposób kontroli dokumentacji architektoniczno-budowlanej. Przedmiotem niniejszej pracy jest algorytmizacja procesu weryfikacji dokumentacji projektowej dla usprawnienia i w dalszej kolejności automatyzacji tego procesu.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe wymagania, jakie powinien spełnić przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Określono cel jego stosowania oraz przedstawiono podstawy prawne wymagań w zakresie jego instalacji oraz zasady jego projektowania oraz sterowania.
PL
W artykule przedstawiono znaczenie dokumentacji projektowej, wykonywanej w celu rewitalizacji, modernizacji i budowy podsystemu „Infrastruktura" w procesie weryfikacji podsystemu „Infrastruktura". Zwrócono uwagę na często występujące w dokumentacji projektowej braki uniemożliwiające przeprowadzenie oceny zgodności w pełnym zakresie wymaganym przez TSI „Infrastruktura".
9
Content available remote Badania termowizyjne
PL
Zamawiający publiczny, chcąc zrealizować inwestycję budowlaną, jest zobowiązany przygotować i przeprowadzić procedurę wyboru wykonawcy zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 i nr 161, poz. 1078, ze zm.). W trakcie prowadzenia postępowania, przed złożeniem ofert, wykonawcy mogą zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. I właśnie analiza tych pytań zadawanych przez wykonawców i odpowiedzi zamawiających może dać pewien obraz przedmiotu oraz przyczyn zadawanych pytań, jak i problemów wykonawców z przygotowaniem ofert. Czy powodem jest niska jakość przygotowanych dokumentów przetargowych, zwłaszcza w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, niezbyt dokładne czytanie dokumentacji przez wykonawców, a może też powodem są inne przyczyny?
EN
Public awarding entity, in order to perform a building project, is required to prepare and carry out the procedure for selecting the contractor. The authors in the article examine the case of a total of 94 public works contracts conducted by the City of Cracow and the City of Szczecin in the years 2010 and 2011. The attention was focused on the questions asked by the contractors in the analyzed public procurements. The results of the research show that the contractors have most problems with the design of documentation prepared by the public entities. Lots of questions were related to the requirements for building materials. Incomplete tender documentation and inconsistencies in that documentation often result in the need to make changes and additions by the authorities.
EN
Investor bears responsibility for proper preparation of the investment process. One of his tasks is to prepare the project documentation and obtaina building permit. Frequently, during his work, there are situations and events whose impact interferes with the design solutions. Regardless of reasons, alterations to a project constitute a source of cost risk. In each case, the Investor should be prepared for this type of a risk. Exposure to risk should be taken into account in the planning stage of the investment. Also, a model of investment execution should be chosen at this stage. The type of model is associated with the distribution of risk throughout the project. The aim of this paper is to identify events that generate risk related to alterations to Project Documentation in the context of the selection of the investment execution model.
12
Content available remote Konieczność usprawnień w procesie budowlanym
13
Content available remote Projektowanie - dokumentacja 2D.
14
Content available remote Zarządzanie dokumentacją projektową w środowisku internetowym.
PL
Podstawowe informacje związane z zarządzaniem dokumentacją projektową w środowisku internetowym, a także aplikacja organizująca i zarządzająca dokumentacją techniczna i wszelkimi danymi związanymi z procesem projektowym w małym biurze konstrukcyjnym. Tekst został wygłoszony podczas V Szkoły CADCAM w Szczyrku (14-18 maja 2001).
EN
Some information about project data management in internet environment is described in this paper. This is also presentation of an application that tracks and manages all the electronic documents and data associated with the design process in a small design office.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.