Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 87

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ground
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W trakcie typowego, normalnego sadzenia drzew niejednokrotnie nie ma potrzeby wymiany gruntu. Nowe miejsce wzrostu powinno być po prostu sprzyjające dla posadzonej rośliny. Jednak co w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z miejscem, w którym ziemia nie spełnia określonych wymagań dających szansę na powodzenie procesu sadzenia?
PL
Problem z brakiem dostępności lub nadmiarem wody wpisał się na stałe w krajobraz miejski. Dzisiaj nie widać perspektyw na poprawę stanu hydrologicznego. Wielu badaczy twierdzi, że problem będzie się pogłębiać i jest to tylko kwestia czasu. Rok, pięć lat, a może w ciągu dziesięciu poczujemy, jak bardzo potrzebna jest nam woda do utrzymania komfortu funkcjonowania. I to nie tylko pojedynczych jednostek, ale całych układów i sieci miast.
EN
The paper presents the preliminary results of the temperature distribution to a depth of 100 m in the two selected vertical geothermal wells during operation of the heat pump and ground temperature measurement without vertical ground probes work. Research was carried out from the third decade of December to the end of February. The wells are the lower energy source for two heat pumps brine/water type with heating power of 117.2 kW each and 95.9 kW cooling capacity installed in the building of The Faculty of Civil and Environmental Engineering, Bialystok University of Technology in Bialystok. With heat pumps work 52 vertical ground probes to a depth of 100 m each. The article presents the way of making probes equipped with 30 digital temperature sensors to record the temperature distribution in the vertical probes and in the ground and it shows the way of making the test bench using the groundwater wells with vertical probes. The average coefficient of performance COP of the heat pump HP in the months of January and February has been designated.
5
Content available remote Okładziny podłogowe - wybrane zagadnienia
PL
Przedmiotem artykułu są wybrane zagadnienia dotyczące okładzin podłogowych. Artykuł zaczyna się od charakterystyki podłoży pod płytki, po czym następuje omówienie dopuszczalnej wilgotności podłoża i minimalnego czasu jego sezonowania, charakterystyka jastrychu zespolonego, podłóg pływających oraz styropianu, jaki należy dobierać pod podłogi, grubości podłoża i zaprawy cementowej, wylewania jastrychu na warstwie rozdzielającej i przyczyn powstawania rys. Druga część poświęcona jest problemom związanym z układaniem płyt wielkoformatowych ze szczególnym uwzględnieniem podłoży drewnopochodnych i drewnianych oraz okładzin z płytek i podłóg z OSB.
EN
The paper raises selected issues concerning floor coverings. It begins with the characteristics of substrates for tiles, followed by a discussion on the permissible moisture content of the substrate and the minimum time of its seasoning, characteristics of composite screed, floating floors and foamed polystyrene to be selected for floors, thickness of substrate and cement mortar, casting the screed on the separating layer and the reasons for the formation of cracks. The second part is devoted to the problems associated with the installation of large-format panels, with particular emphasis on wood-based and wooden substrates, as well as tile and OSB floor coverings.
PL
Artykuł poświęcony jest obliczeniom impulsowych prądów wysokiej częstotliwości, przepływających przez uziemienia urządzeń wysokiego napięcia podczas przełączeń oraz zwarć. Znajomość wartości tych prądów jest niezbędna do oceny kompatybilności elektromagnetycznej w elektrowniach i podstacjach, pod kątem zakłóceń podczas przełączania i zwarć. W artykule przeanalizowano obowiązujące standardy, wyniki pomiarów oraz obliczeń prądów impulsowych wysokiej częstotliwości w urządzeniach o napięciu znamionowym od 6 kV do 35 kV, które to nie są ujęte w w/w standardach. Zależności prądów impulsowych wysokiej częstotliwości, rozchodzących się przez uziemienia podczas przełączania i zwarć w urządzeniach wysokiego napięcia, określa się w zależności od specyficznej rezystancji elektrycznej ziemi i konstrukcji tych urządzeń. W artykule podano zalecenia dotyczące włączenia prądów impulsowych wysokiej częstotliwości do standardu „Wytyczne dotyczące projektowania urządzeń uziemiających sieci 10-20 kV z rezystancyjnie uziemionym punktem neutralnym” organizacji „Zjednoczona spółka energetyczna” S.A. (Moskwa).
RU
V stat’е rassmotreny voprosy ocenki vеličiny vysokočаstnogo impul’snogo toka, rastekaûŝеgоsâ po zazemlâûŝеmu ustrojstvu pri komputaciâh i korotkih zamykaniâh оborudovaniâ vysokogo naprâženiâ. Ukazannaâ vеličina neobhodima dlâ оcеnki êlektromagnitnoj obstanovki na podstanciâh i êlektrostanciâh v čаsti vypolneniâ rasčёtov konduktivnyh pomeh pri komputaciâh i korotkih zamykaniâh oborudovaniâ vysokogo napraрâžеniâ. V stat’е privedёn analiz normativnoj dokumentacii, rezul’taty izmerenij i rasčёtov vеličiny vysokočаstnogo impul’snogo toka v êlektroustanovkah 6-35 kV, otsutstvuûŝеj v normativnoj dokumentacii. Оpredeleny zavisimosti vеličiny vysokostatnogo impul’snogo toka, rastekaûŝеgosâ pо zazemlâûŝеmu ustrojstvu pri komputaciâh i korotkih zamykaniâh oborudovaniâ vysokogo napraženiâ, ot veličiny udel’nogo êlektričеskogo soprotivleniâ grunta i konstruktivnogo ispolneniâ raspredelitel’nyh ustrojstv. Privedeny rekomendacji po vklûčеniû vеličiny vysokočаstnogo impul’snogo toka v standart organizacii «Меtodičеskiе ukazaniâ pо proektirovaniû zazemlâûŝih ustrojstv setej 10-20 kV s rezistivno zazemlёnnoj nejtral’û» АО «Оbʺеdinёnnaâ ênergetičеskajâ kompaniâ» (г. Moskva).
PL
W artykule przedstawiono metodę wyznaczania parametrów gruntu do projektowania instalacji pionowych gruntowych wymienników ciepła do pomp ciepła dzięki zastosowaniu testu odpowiedzi termicznej gruntu. Pozwala ona na wyznaczenie przewodności cieplnej gruntu oraz oporu cieplnego odwiertu, będących najważniejszymi parametrami uwzględnianymi przy projektowaniu dolnego źródła tego rodzaju. W artykule przedstawiono przykładowe wyniki testu oraz najbardziej powszechną metodę analizy danych bazującą na modelu nieskończonego liniowego źródła ciepła. Omówiono również wyniki pomiaru niezakłóconej temperatury gruntu. Wskazano na wady i zalety testu oraz zakłócenia mające istotny wpływ na wynik pomiarów. Zaprezentowano możliwe kierunki rozwoju metod testowania parametrów gruntu.
EN
The article presents a method for determining ground parameters for designing vertical heat exchangers using the Thermal Response Test method. It allows to determine the thermal conductivity of the ground and the thermal resistance ofthe borehole, which are the most important parameters taken into account when designing the ground heatsource parameters. The authors presented examples oftests results and the most common method of data analysis, which is based on the infinite linear heat source model. The undisturbed ground temperature measurement results were also discussed. The test's advantages, disadvantages and disturbances that have a significant impact on the results have been emphasised. Possible directions of deuelopment of ground source parameters testing methods were presented.
EN
W referacie przedstawiono wyniki analizy numerycznej wytężenia obudowy schronu wykopowego na skutek oddziaływania temperatur wywołanych pożarem zewnętrznym rozgorzałym na powierzchni terenu. Założono, że rozległość pożaru jest duża i znacznie przekracza powierzchnię obrysu wydłużonego schronu. Ośrodek gruntowy otaczający obudowę potraktowano jako ciało charakteryzujące się uśrednionymi stałymi termodynamicznymi. Proces nagrzewu i stygnięcia opisano równaniem Fouriera przewodzenia ciepła uwzględniając niejednorodność materiałową, grunt i beton.
PL
W artykule przedstawiono istniejące rozwiązania konstrukcyjne uchwytów umożliwiających mocowanie narzędzi pracujących w kanale glebowym, jak również zaproponowano własny projekt konstrukcji takiego uchwytu. Projekt wykonano w programie komputerowym, który umożliwił również analizę MES i wyznaczenie naprężeń zredukowanych, przemieszczeń oraz współczynnika bezpieczeństwa opracowanej konstrukcji. Na podstawie analiz stwierdzono, że konstrukcja spełnia wszystkie założenia, szczególnie wytrzymałościowe i zapewni bezpieczną pracę zarówno wózka, jak i kanału glebowego podczas badań zużycia elementów maszyn pracujących w gruncie.
EN
In the article the existing construction and solutions of the holders that allow to attach of tools working in the soil channel, as well as proposal of own construction of such a handle was presented. The project was done in a computer program that also enabled FEM analysis. During the simulations reduced stresses, dis-placements and the safety factor of the developed structure were determined. Based on the analyzes, it was found that the construction meets all the assumptions, especially the strength and will ensure the safe operation of both the trolley and the soil channel during the wear tests of the elements working in the ground.
PL
Obiekty mostowe są obecnie bardzo często posadowione w obszarach, w których podłoże gruntowe jest uwarstwione z kilkumetrowymi przewarstwieniami gruntów o małej nośności. Posadowienie obiektu mostowego (most, wiadukt) jest zwykle analizowane i obliczane z punktu widzenia przekazania obciążeń poprzez pale na głębsze nośne warstwy gruntu. Oddziaływania, które są przede wszystkim uwzględniane przez projektantów, to obciążenia pionowe, obciążenia boczne od parcia gruntu, sił hamowania i tarcia w łożyskach.
EN
Currently bridge structures are often seated in areas with the ground layered with several-meter-thick interbeddings of soils with low bearing capacity. Bridge structure (bridge, viaduct) foundation is usually analysed and calculated from the point of view of transferring loads through piles onto deeper load bearing layers. Interactions that are primarily taken into account by designers include: vertical loads, side loads from soil pressure, braking forces and bearings friction.
PL
W artykule przedstawiono analizę porównawczą wartości charakterystycznego obciążenia gruntu śniegiem w wybranych miejscowościach pogranicza polsko-czeskiego. Omówiono również sposób wyznaczania tej wartości w Polsce i w Republice Czeskiej za pomocą Eurokodów. Z przedstawionej analizy wynika, że w wybranych miejscowościach pogranicza polsko-czeskiego wartości charakterystycznego obciążenia gruntu śniegiem obowiązujące w Republice Czeskiej są większe niż wartości obowiązujące w Polsce.
EN
In this paper was made a critical comparative analysis of the ground snow load value in chosen places of polish – czech borderland. Also a way to determine that coefficient in Poland and Czech Republic based on the Eurocodes has been presented. The results of this analysis show that in selected places on polish – czech borderland the values of the ground snow load established based on appendixes applicable in Czech Republic are higher than values established based on appendixes applicable in Poland.
PL
Rozwój obszarów zurbanizowanych wpływa niekorzystnie na środowisko naturalne, w tym na cykl hydrologiczny, który w wyniku uszczelniania powierzchni terenu zostaje zaburzony. Na terenach nie przekształconych przez człowieka istnieje równowaga pomiędzy zjawiskami opadu, spływu, wsiąkania i parowania wody deszczowej. W wyniku działalności antropogenicznej zmianie ulegają warunki powierzchniowego spływu wód, powodujący wzrost wysokości i intensywności odpływu ze zlewni. Stwarza to liczne problemy, których rozwiązanie wymaga podjęcia wspólnych działań sektora gospodarki wodno-ściekowej, architektury i urbanistyki oraz gospodarki przestrzennej. Współczesne tendencje w projektowaniu przestrzeni miejskiej coraz częściej opierają się na proekologicznych nurtach, takich jak Eco-Urbanism i Green Urbanism, według których miasta powinny być ekologiczne, przyjazne użytkownikom i właściwie korzystające z zasobów naturalnych. Biorąc powyższe pod uwagę zarządzanie wodami opadowymi w miastach powinno być realizowane zgodnie z koncepcją rozwoju zrównoważonego. W ramach tej idei stosowane są rozwiązania techniczne pozwalające m.in. zwiększyć retencję i infiltrację wód opadowych na terenach zurbanizowanych. W artykule zostały scharakteryzowane takie obiekty i urządzenia, jak niecki i zbiorniki infiltracyjne, ogrody deszczowe i dachy zielone, które nie tylko są funkcjonalne, ale także posiadają wysokie walory estetyczne i wprowadzają zieleń do szarych i betonowych przestrzeni miejskich wzbogacając architekturę krajobrazu. Przedstawiono ich zastosowania w zabudowie miejskiej, które pokazały, że możliwe jest zintegrowane podejście do zarządzania wodami opadowymi i planowania przestrzennego. Rozwiązania te przyczyniają się do ochrony zasobów wodnych, uatrakcyjniają krajobraz miejski, poprawiają mikroklimat i wpływają na poprawę ładu przestrzennego i jakości życia w miastach.
EN
The development of urbanized areas adversely affects the environment, including the hydrological cycle, which is affected by the sealing of the surface of the terrain. In the areas not transformed by a man, there is a balance between the phenomena of precipitation, runoff, soaking and evaporation of rainwater. As a result of the anthropogenic activity, the surface water flow is altered, resulting in an increase in the height and intensity of drainage from the catchments. This creates many problems, which require the joint efforts of the water and wastewater sector, architecture and urban planning and spatial management. Contemporary trends in urban space design are increasingly based on environmental trends such as Eco-Urbanism and Green Urbanism, which suggest that cities should be environmentally friendly, user-friendly and should utilize natural resources properly. Taking into account the above, the management of rainwater in cities should be implemented in accordance with the concept of sustainable development. Within this idea, technical solutions are used which allow to increase the retention and infiltration of precipitation waters in urbanized areas. The objects, such as baskets and infiltration tanks, rain gardens and green roofs, which are not only functional but also have aesthetic qualities and bring green to gray and concrete urban spaces, enrich the landscape architecture. Their urban development applications have been featured to show that an integrated approach to rainwater management and spatial planning is possible. These solutions contribute to the protection of water resources, make the urban landscape more attractive, improve the microclimate and the spatial order and quality of life in cities.
EN
The article presents the results of works aiming at comparing a methodology of research on the effect of a pressure impulse coming from detonation of trinitrotoluene – TNT. Within the work, the influence of the explosive material detonation environment on the pressure impulse was studied. The analysis was carried out with Finite Element Method (FEM). Two cases of mine detonation in the sparse ground (sand) and explosive charge detonation in the tested model of a mine were selected. The model was described in the currently applied standardization regulations utilized for military and exploitation acceptance of special equipment.
15
Content available remote Dogęszczanie i doszczelnianie gruntu metodą iniekcji niskociśnieniowej
PL
Zaprojektowanie i wykonanie izolacji w budynkach istniejących jest zadaniem trudniejszym niż w obiektach nowo wznoszonych. W takich przypadkach zwykle konieczne jest wykonanie iniekcji pozwalającej zlikwidować lub ograniczyć transport kapilarnej wilgoci, ale jest to technologia dość uciążliwa dla użytkowników obiektów. W niektórych przypadkach alternatywą może być iniekcja gruntu wokół budynku jako sposób doszczelnienia ścian szczelinowych przez dogęszczenie gruntu z zewnątrz. Artykuł prezentuje ocenę iniekcji niskociśnieniowej ultradrobnymi materiałami iłowymi jako sposób iniekcji gruntów.
EN
Design and implementation of waterproof insulation in existing buildings is much more difficult task than in the new objects. In those situations, usually it is necessary to perform wall injection allows to eliminate or reduce the transport of capillary moisture, but this is a technology quite annoying for users of objects. In some cases alternative may be the injection of the ground around the building as a way to seal up diaphragm walls by the densification of ground from the outside. The article presents an assessment of low pressure injection of ultrafine clay materials as a way of injecting the ground.
PL
W artykule opisano problem stabilizacji hydraulicznej gruntów w drogownictwie, jego aspekty prawne, cel i rodzaje stabilizacji oraz przedstawiono zagadnienie wykorzystania popiołów lotnych, żużli i cementów jako stabilizatorów gruntu.
EN
The article describes the issue of hydraulic stabilization of grounds in the road construction, its legal aspects, the purpose and the types of stabilization. The use of fly ashes, slag and cements as stabilizers of the ground has been presented.
PL
Przedstawiono techniki eksperymentalne związane z wyznaczaniem modułów G w zakresie małych odkształceń, zagadnienia związane z interpretacją wyników badań oraz perspektywami doskonalenia stosowanych rozwiązań. Poza wynikami przykładowych badań laboratoryjnych zaprezentowano również wyniki analiz numerycznych z wykorzystaniem nieliniowo-sprężystego modelu konstytutywnego.
EN
Experimental techniques related to the measurement of G modulus in the range of small strain, issues related to the interpretation of the test results as well as prospects for improving the solutions are presented. Apart from the results of chosen laboratory tests, the results of the numerical analysis using non-linear elastic constitutive model are also presented.
PL
W artykule opisano przykład wykorzystania instalacji pomp ciepła typu solanka – woda o mocy grzewczej 276,8 kW i mocy chłodniczej 221,6 kW zainstalowanych w budynku WBiIŚ Politechniki Białostockiej na potrzeby grzewcze i wentylacyjne. Pompy ciepła pracują w układzie biwalentnym równoległym z węzłem cieplnym o mocy 125 kW. Dolne źródło stanowią 52 pionowe gruntowe wymienniki ciepła o głębokości 100m każdy oraz 20 sond gruntowych współosiowych o długości 50m każda usytuowanych pod kątem 45°, 55° i 60°. Pokazano przyjęte rozwiązanie technologiczne zastosowanego źródła ciepła oraz zaprezentowano wyniki bilansu energetycznego pracy pomp ciepła w okresie od kwietnia 2015 roku do kwietnia 2016 roku. Wykonanie instalacji z pompami ciepła w budynku użyteczności publicznej możliwe było dzięki projektowi “Badanie skuteczności aktywnych i pasywnych metod poprawy efektywności energetycznej infrastruktury z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej I.
EN
The article describes an example of the heat pumps brine – water type use with 276.8 kW heating power and 221.6 kW cooling capacity for heating and ventilation purposes installed in the WBiIŚ University of Technology building in Bialystok. Heat pumps work in a bivalent paralel system to the district heating station with 125 kW thermal power. A heat source consists of 52 vertical ground heat exchangers 100m in depth each and ground probes 20 coaxial 50m in length each, angled between of 45°, 55° and 60 degrees. The adopted technological solution of applied heat source was presented and the results of the energy balance of the heat pumps work in the period from April 2015 to April 2016 were presented, too. Installation of heat pumps in a public building was made possible by the project “Examination of the effectiveness of active and passive methods to improve energy efficiency infrastructure using renewable energy sources,” co-financed by the Regional Operational Programme Podlaskie years 2007-2013 Priority Axis I.
19
PL
W pracy przedstawiono wyniki analiz teoretycznych oraz badań doświadczalnych dotyczące nośności rurociągów podziemnych. Wyniki badań wskazują, że zjawiska reologiczne zachodzące w ośrodku gruntowym powodują korzystne zmiany rozkładu obciążeń działających bezpośrednio na rurociągi ułożone w gruncie, co prowadzi do możliwości zwiększenia obciążeń na powierzchni terenu.
EN
In the paper the results of the theoretical and experimental analysis on the load bearing capacity of underground pipes are presented. The results indicate that the rheological phenomena taking place in a ground cause positive changes in the distribution of the load acting on a pipe laid in a ground. This results in a possibility of increasing the load on the ground surface.
PL
Obowiązujące wymagania w zakresie tymczasowych instalacji elektrycznych stosowanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej pozostawiają wiele do życzenia. Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami rozwijana tymczasowa instalacja polowa powinna być wykonana w układzie zasilania TN-S, który pomimo swoich zalet nie zawsze jest możliwy do realizacji w trudnym lub uzbrojonym terenie, ponieważ wymaga on uziemiania punktu neutralnego generatora.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.