Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 116

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  materials management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Zwiększające się zużycie materiałów ma znaczący wpływ na środowisko, stąd jednym z ważnych wskaźników zrównoważonego rozwoju są zmiany wielkości w krajowej konsumpcji materialnej. W Polsce wskaźnik ten oscyluje w granicach 16–19 Mg na mieszkańca. Analiza przepływu materiałów w 24 działach sekcji C oraz wartości produkcji sprzedanej pozwalają na zidentyfikowanie tzw. hotspot-ów. Wykazano, że przemysł chemiczny jest czwartym działem pod względem zużycia materiałów w Polsce oraz jednym z największych konsumentów wody i energii, odznaczając się dużą wartością produkcji sprzedanej.
EN
Statistical data on consumption of biomass, metals, energy, water and other materials showed the necessity of more efficient use of resources and minimizing generation of wastes according to the circular economies. The chem. industry was found the most significant consumer of H₂O.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wad i zalet metody ABC/XYZ wykorzystywanej w procesie zarządzania zapasami. W artykule, na podstawie otrzymanych danych, została przeprowadzona analiza ABC, XYZ oraz stworzona macierz ABC/XYZ i Kraljica. Celem przedstawionej analizy jest usprawnienie pracy działu zajmującego się wytwarzaniem oraz magazynowaniem asortymentu poprzez określenie strategii zakupu dla poszczególnych grup. W wyniku klasyfikacji otrzymano podział towarów na grupy asortymentowe wraz ze wskazaniem strategii uzupełniania niedoborów.
EN
The aim of presented work is indicate the importance and function of classification ABC/XYZ used in inventory management process and determining the impact of the discussed concept on the functioning of the enterprise. Based on the received data, the ABC and XYZ analyzes were carried out. The ABC analysis was aimed at improving the work of the department involved in the production and storage of the assortment by defining a purchase strategy for individual groups. In addition, it allows to focus attention on sensitive elements. As a result of the ABC/XYZ classification, the division of goods into product groups was obtained along with the shortage strategy.
3
Content available remote Wybrane aspekty zagospodarowania odpadów komunalnych w Polsce
PL
Gospodarka materiałowa obejmuje swoim zasięgiem wszelkie procesy związane z gospodarowaniem materiałami na wszystkich szczeblach zarządzania. Dotyczy ona zarówno procesów pozyskiwania, wykorzystania, jak i przemieszczania do odbiorców. Jednym z efektów działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo jest powstawanie strumienia odpadów. Dotyczy to zarówno procesów wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i następstw wykorzystywania lub wyeksploatowania produktów przez klientów. Zwiększona troska o środowisko naturalne przyczynia się do podejmowania przez przedsiębiorstwa szeregu działań o charakterze proekologicznym. Właściwe zrozumienie następstw realizowanych procesów na środowisko oraz znaczenia zagadnień związanych z projektowaniem produktów oraz planowaniem wykorzystania materiałów staje się priorytetowe we współczesnym świecie. W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące zagospodarowania odpadów komunalnych.
EN
Material management covers all processes related to materials management at all levels of management. It concerns both the processes of acquiring, using and moving products to recipients. One of the effects of activities undertaken by the company is the creation of a waste stream. This applies to both the processes within the company and the consequences of using or consuming products by customers. Increased care for the natural environment contributes to undertaking a number of pro-ecological activities by enterprises. A proper understanding of the consequences of the implemented processes on the environment and the importance of issues related to product design and planning of the use of materials becomes a priority in the modern world. The article presents selected issues concerning the management of municipal waste.
4
Content available remote Wybrane aspekty zagospodarowania odpadów komunalnych w Polsce
PL
Gospodarka materiałowa obejmuje swoim zasięgiem wszelkie procesy związane z gospodarowaniem materiałami na wszystkich szczeblach zarządzania. Dotyczy ona zarówno procesów pozyskiwania, wykorzystania, jak i przemieszczania do odbiorców. Jednym z efektów działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo jest powstawanie strumienia odpadów. Dotyczy to zarówno procesów wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i następstw wykorzystywania lub wyeksploatowania produktów przez klientów. Zwiększona troska o środowisko naturalne przyczynia się do podejmowania przez przedsiębiorstwa szeregu działań o charakterze proekologicznym. Właściwe zrozumienie następstw realizowanych procesów na środowisko oraz znaczenia zagadnień związanych z projektowaniem produktów oraz planowaniem wykorzystania materiałów staje się priorytetowe we współczesnym świecie. W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące zagospodarowania odpadów komunalnych.
EN
Material management covers all processes related to materials management at all levels of management. It concerns both the processes of acquiring, using and moving products to recipients. One of the effects of activities undertaken by the company is the creation of a waste stream. This applies to both the processes within the company and the consequences of using or consuming products by customers. Increased care for the natural environment contributes to undertaking a number of pro-ecological activities by enterprises. A proper understanding of the consequences of the implemented processes on the environment and the importance of issues related to product design and planning of the use of materials becomes a priority in the modern world. The article presents selected issues concerning the management of municipal waste.
EN
Construction projects are more often than not plagued by poor performances such as delays, cost overrun, low productivity, construction wastes and compromised quality. Amongst the critical contributory factors of poor project performances, is the ineffectiveness of materials management occurring in the construction sites. Indeed, materials management is a very important component for construction projects. However, there are only limited numbers of research available regarding this topic. Thus, this research focuses its study on materials management, specifically in identifying the influential factors that affect materials management in the construction project activities. Literatures from books, journal articles and conference papers related to poor project performances and materials management have been reviewed. Consequently, this study sorted the salient influential factors and categorized them based on their specific group. Out of 47 factors identified, they are classified into 8 groups. They are (1) site condition; (2) planning and handling on site; (3) management; (4) materials; (5) supplier and manufacturer default; (6) transportation; (7) contractual; and (8) governmental interferences. In conclusion, this study contends that by identifying the influential factors affecting materials management, it will help construction players to avoid the occurrence of those factors and will minimize the negative impacts on the overall performance of construction projects. Hence, the handling-over of project will be according to schedule and not delayed by materials mismanagement.
6
Content available remote Organizacja pracy magazynu wyrobów spożywczych na przykładzie przedsiębiorstwa
PL
W artykule przedstawiono czynniki niezbędne do realizacji procesu magazynowego w przedsiębiorstwie produkującym żywność o krótkim terminie ważności. Zaprezentowano elementy składające się na powierzchni magazynu wyrobów gotowych. Przedstawiono instrukcję składowania wyrobów gotowych. Asortyment podzielono na grupy rotacyjne według terminu ważności.
EN
The article presents the factors necessary for the realized of the warehousing process in an enterprise which is a producer of food with a short expiry date. Elements of space for finished goods warehouse were presented. The instructions for store finished goods. The assortment was divided into rotational groups according to expiry date.
7
Content available remote Odpowiedzialność funkcjonariuszy straży granicznej w gospodarowaniu paliwem
PL
Autor w sposób dość niekonwencjonalny zwraca uwagę na problematykę związaną z określaniem ilości w obrocie paliwem pod kątem odpowiedzialności służbowej i cywilnej funkcjonariuszy w jednostce funkcjonującej na warunkach szczególnych.
EN
The author in a rather unconventional way draws attention to some problems connected with the determination of the amount of fuel from the point of view of responsibility under the terms of service and civil liability of functionaries of a unit acting under specific conditions.
PL
Przedmiotem artykułu jest kompleksowa analiza procesu gospodarki materiałowej na podstawie przeprowadzonych badań. Prawidłowa realizacja procesów gospodarki materiałowej w istotny sposób wpływa na koordynację przepływów, jak i optymalizację kosztów procesów logistycznych. Problem badawczy prezentowanych badań koncentrował się na określeniu wpływu gospodarki materiałowej na zapewnienie stabilności produkcji przedsiębiorstw branży chłodniczej. Do zweryfikowania tak postawionego problemu użyto narzędzi badawczych teoretycznych (analiza, synteza, uogólnienia, porównania) i praktycznych (obserwacja, mapowanie procesów, wywiady bezpośrednie z pracownikami przedsiębiorstw).
EN
The article is a comprehensive analysis of the materials management process based on extensive investigations. Proper implementation of the materials management processes significantly affect the coordination of movements, as well as cost optimization of logistic processes. The research problem of this study focused on determining the impact of material management to ensure sustainability of production enterprises refrigeration industry. To examine this particular problem theoretical research tools (analysis, synthesis, generalization, comparison) and practical (observation, process mapping, direct interviews with employees of companies) were used.
9
Content available Models For Solving The Tariff Optimization Problem
EN
We present the methods of telecommunication tariff optimization from a point of client’s view. A client which wants to minimize his monthly fees tries to choose a proper tariff model. In case of large companies these models are more complicated and the optimization models should be used. We describe a simple MIP models and their modifications solved with CLP solvers. All the examples were solved with ILOG and ECLiPSe MIP and CLP solvers.
EN
Sustainable resources utilization is very actual issue considered in three dimensions: economic, social and environmental. Products end-of-life management is a key element of sustainable development. Automotive industry is a big supplier of different kinds of waste. End-of-life vehicles are becoming problem in most of the Member Countries. Poland is a country with one of the oldest vehicles feet in EU. It results in a growing trend of the number of old and worn cars, which need to be dismantled and recovered. The objective of this paper is to present an assessment of sustainability in disassembly station. Authors present theoretical background of research, case study description and complex analyses of dismantling process in one of the biggest dismantling stations in Poland with application of following tools: VSM maps, diagram SIPOC and RPA method. The analysis allows to identify main problems which exist in this field and to propose some improvement measures in order to improve the sustainability of dismantling operations
PL
Zakupy zaopatrzeniowe są działaniem poprzedzającym realizację procesów produkcyjnych, a także zapewniającym ciągłość ich przebiegu. Struktura nabywanych dóbr i usług jest różna w poszczególnych przedsiębiorstwach. Przygotowując specyfikację zakupów zaopatrzeniowych, przedsiębiorstwa uwzględniają rodzaj prowadzonej działalności, zakres prac do wykonania, plany inwestycyjne, zamówienia klientów, sytuację finansową, dostępność zasobów rzeczowych, możliwości kadrowe itp. Uwzględniając politykę biznesową, przedsiębiorstwa opracowują ogólne warunki zakupu (OWZ) materiałów i usług. W artykule przedstawiono schematyczne ujęcie procedur zakupów zaopatrzeniowych produkcyjnego przedsiębiorstwa hutniczego. Na podstawie OWZ przedsiębiorstwa ArcelorMittal Poland scharakteryzowano przebieg procedur zakupów materiałów i usług. Omawiając kluczowe etapy zakupów zaopatrzeniowych, wskazano na specyfikę ich realizacji w produkcyjnym przedsiębiorstwie hutniczym.
EN
Author of the paper presents general specification of delivery and services in metallurgical enterprises. During research work of the organizational changes in metallurgical enterprises the place of purchase offices was established. Typical structures of organizational system with purchase department were presented in the publication. Moreover some information about course of the process were presented and key elements of the process were characterized.
12
Content available remote Optymalizacja procesu sterowania zapasami w oparciu o grupowe zamawianie towarów
PL
W praktyce gospodarczej bardzo często występuje problem zamawiania różńorodnych asortymentów od jednego bądź wielu dostawców. Związany jest on z tzw. efektem skali, czyli obniżeniem kosztów, a także uzyskaniem rabatów wraz z zamawianiem surowców, transportem, produkcja oraz magazynowaniem produktów w większych partiach. Rozwiązanie tego problemu zostanie przedstawione na przykładzie wybranej klasycznej metody zamawiania grupowego, jaką jest analiza pokrycia.
EN
In the article it is proposed an innovative aspect for the process of stocks controlling. It is presented an opportunity using of nonlinear programming for the optimization of process of the group ordering the goods, which is the 'coverage analysis'. The attention is paid for the formation of scale effect and the occurrence of trade-off relation, connected to safety of the customer needs by the minimization the general costs of maintenance the stocks.
13
Content available remote Model gospodarki zapasami materiałów budowlanych zużywanych nierównomiernie
PL
Racjonalna gospodarka zapasami i prawidłowe planowanie dostaw materiałów budowlanych przyczyniają się do zwiększenia efektywności realizacji przedsięwzięć budowlanych. Ze względu na specyfikę produkcji budowlanej dotychczas opracowane modele i metody ustalania wielkości partii oraz terminów dostaw stosowane w przemyśle mogą być stosowane w budownictwie w ograniczonym zakresie i wymagają dostosowania do występujących warunków i ograniczeń. W artykule zaproponowano model optymalizacji kosztów gospodarowania zapasami materiałów budowlanych zużywanych (zgodnie z harmonogramem budowy) w sposób nierównomierny. Uwzględniono w nim koszty organizowania i funkcjonowania składowisk tymczasowych, których powierzchnia jest ustalana na maksymalny zapas materiału w okresie realizacji budowy.
EN
Rational materials management and proper delivery planning have a profound impact on construction projects' efficiency. Due to the character of construction, batch sizing and delivery planning models used in manufacturing industry find here only limited application and have to be adapted to construction-specific conditions and constraints. The paper puts forward an optimization model of construction materials inventory cost; the materials being used in an non-uniform manner, according to the schedule of works. The model considers cost related with establishing and maintaining temporary storage areas, and their size corresponds to the maximum stock required during construction works.
PL
W dobie ciągle zmieniających się czynników rynkowych przedsiębiorstwa produkcyjne są zmuszone do ustawicznego poszukiwania możliwości poprawy efektywności procesów gospodarczych, w celu wzmocnienia pozycji konkurencyjnej. Badania przeprowadzone przez autorów jedynie potwierdzają dwie tendencje poprawy efektywności procesów produkcyjnych: poprzez uszczuplanie produkcji lub poprzez uelastycznienie i dostosowanie procesu produkcyjnego do dynamicznie zmienijących się potrzeb rynkowych.
EN
Efficiency of production process support the decision-making process at both the operational and strategic level. One of the fundamental factors affecting the production efficiency is to maintain the continuity of material flow. It is therefore becoming increasingly important issue of spare parts used for maintenance. The literature review only confirms the complexity of the spare parts management efficiency in the production process. In this article, authors present results of research conducted to determine the degree of production efficiency utilization, with particular emphasis on the management and control of spare parts for maintenance.
PL
W artykule przedstawiono klasyczne metody prognozowania zapotrzebowania na części zamienne oraz nowy trend w tej dziedzinie - wykorzystanie jednej z metod sztucznej inteligencji - sztucznych sieci neuronowych SSN (Sztuczne Sieci Neuronowe; Artificial Neural Networks, ANN).
EN
The paper presents a new approach to the spare parts forecasting issue - a method which combines regression modeling, information criteria and artificial neural networks ANN. The research presented in this article compares efficiency of classical methods with the artificial intelligence tool in the scope of spare parts forecasting. Artificial Neural Networks have been advocated as an alternative to traditional statistical forecasting methods. Classical methods, such as exponential smoothing or mean average, have been used for several decades in forecasting demand. However, many of these techniques may perform poorly when demand for an item is lumpy or intermittent. In the paper three concepts of using ANN in spare parts forecasting - micro, macro and hybrid - were described. The article presents also the variable selection issue, which is of a great importance in any model building.
PL
Praca przedstawia propozycję metody wspomagania planowania zapotrzebowania na klej poliuretanowy, która bazuje na metodach prognozowania szeregów czasowych oraz na podstawie modelu ekonometrycznego. Jako finalny model prognostyczny wspomagający planowanie wielkości zapotrzebowania zaproponowano kombinowany model agregujący prognozy postawione za pomocą wybranych modeli. Agregacja polega na zastosowaniu sumy ważonej, przy tym wagi ustalono na podstawie kryterium minimalnego błędu prognoz wygasłych.
EN
In this paper proposal of method for polyurethane adhesive demand planning support is presented. The method is based on models of time series forecasting and econometric model. The proposal is to combine the forecasts through application of weighted sum. The weight factors are determined by the minimal mean error of extinct forecasts criterion.
PL
W pracy przedstawiono wielokryterialny model wielkości Zamówienia, przy założeniu że wielkość zużycia materiału jest zmienną losową o znanym rozkładzie prawdopodobieństwa. W modelu przyjęto dwa kryteria: minimalizacji wielkości zamówienia oraz minimalizacji prawdopodobieństwa braku materiahi w procesie produkcyjnym. Rozważono dwa sposoby skalaryzacji i na przykładzie pokazano zastosowanie zbudowanych modeli dla wyznaczenia wielkości zamówienia kleju poliuretanowego, zużywanego do uszczelniania wyrobisk w kopalni.
EN
The paper presents multi-criteria model of largeness of order providing that need is random variable with continuous probability distribution, rn model two criteria are assumed, minimization of largeness of order and in minimization of probability of lack of material in productive process. Two scalarization methods and shown in example employment of models for assignment of largeness of order of polyurethane adhesive in carbon mine are considered.
PL
W artykule przestawiono aktualny stan dziedziny w zakresie robót przygotowawczych i udostępniających w sektorze górnictwa węglowego. Autor opisuje szczegółowo charakterystykę wymienionych robót oraz podjętą próbę przedstawienia ich na tle gospodarki materiałowej.
EN
This article presents actual state of the art of preparatory work in hard coal mininig. It also contains the comparison to material planning procedures.
PL
Efektywne zarządzanie zaopatrzeniem wymaga szerokiej wiedzy z zakresu różnych dziedzin. Obecnie zarządzanie to jest wspomagane nowoczesnymi systemami informatycznymi, których zadaniem jest jak największa automatyzacja procesów biznesowych organizacji. Pomimo dostępu do nowoczesnych technologii informatycznych efektywne zarządzanie zaopatrzeniem nadal przysparza wielu problemów. W opracowaniu przedstawiono więc przebieg zaopatrzenia w wybranym przedsiębiorstwie obrotu zabawkami oraz oceniono jego efektywność za pomocą poziomu terminowości dostaw, ich kompletności jakościowej i ilościowej oraz ankiety przeprowadzonej wśród pracowników.
EN
Effective procurement management requires a wide scope of knowledge from different industry segments. Nowadays, procurement process management is supported by leading-edge IT solutions which are designed to optimally automate business processes within any organization. Despite of wide availability and accessibility to modern IT solutions effective procurement management still hinders painless operations for many companies. This article describes procurement processes at choosen company (X) and evaluates its efficiency utilizing metrics such as, on-time-delivery (OTD), quality & quantity order picking accuracy, and a survey conducted among company employees.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.