Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  TMN
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Podjęto próbę systematycznego przedstawienia modelu odniesienia telekomunikacyjnych systemów zarządzania. Wskazano wszystkie konieczne elementy takiego modelu, omówiono obszary opisywane dokumentami normalizującymi (ITU-T, TeleManagement Forum) oraz obszary, w których takiej powszechnie uznawanej normalizacji wciąż brakuje. Kontekstem dla przedstawionych rozważań jest syntetyczny opis ewolucji wymagań nakładanych na systemy zarządzania oraz sposobu podejścia do ich implementowania.
EN
The paper states a trial of systematic presentation of a reference model for the telecommunication management systems constructing. It points out all the required elements of such a model, describes the areas covered by normalizing documents (from ITU-T and TeleManagement Forum) and the areas, in which there is no such commonly accepted normalization yet. All the above is presented in the context of the evolution of requirements set for telecommunications management systems and the evolution of implementation methods used.
PL
Przedstawiono problematykę zarządzania siecią telekomunikacyjną zorientowaną na realizację celów biznesowych firm telekomunikacyjnych. Zaproponowano rozwiązanie problemu zharmonizowania aspektów technicznych i organizacyjnych w centrach zarządzania siecią telekomunikacyjną. Rozwiązaniem tym jest system zarządzania procesami.
EN
Issues related to business driven telecommunications network management are discussed in this article. A solution to the problem of keeping telecom organisations and technologies synchronised is also presented. The solution is the process management system.
PL
Przedstawiono najwazniejsze aspekty, na które należy zwrócić uwagę przy doborze systemu zarządzania. Przemyślenia oparto na systemie zarzadząnia Alcatel 5620 NM, który był odniesieniem do problemu zarządzania. Opisano najważniejsze cechy związane z zarządzaniem na wszystkich czterech poziomach modelu TMN, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z zarządzaniem usługami.
EN
The article is designed for these people, which would like to choice the most useful and reliable Network Management System for their network. It includes description of features, which is very important for NMS (Network Management System), based on leading NMS system called Alcatel 5620 NM.
PL
Kilkuletnia eksploatacja systemów SDH wykazała, iż jest to niezawodna i stabilna technika. Dostępne systemy zarządzania siecią SDH są funkcjonalne i zapewniają należytą jej pracę przy niskich kosztach eksploatacji. Ze względu na ogromne zapotrzebowanie na przepływności w sieciach transportowych, wydaje się, iż systemy SDH osiągnęły kres swoich możliwości. Jednak pewne rozwiązania sprawdzone w sieciach SDH będą zapewne implementowane w nowych sieciach optycznych.
EN
A few years experience in operation of SDH shows it's very stable and reliable technology. The current management systems are functional and guarantee the very good quality of the network compared to the low costs of operation. Because of demand for huge capacity in the transport networks it looks the SDH reached a limit of evolution. However same good solutions from SDH will be probably implemented into the new opical networks.
PL
Przedstawiono spojrzenie na sieć dostępową jako zarządzany przez TMN element sieci telekomunikacyjnej. Określono usługi i funkcje zarządzania siecią dostępową należące do warstwy zarządzania elementami sieci. Przedstawiono zbiór funkcji zarządzania realizowanych w instalowanych w polskiej sieci telekomunikacyjnej systemach dostępowych.
EN
The paper presents access network as an element of telecommunication network managed by TMN. Services and functions of access network in the network element layer are defined. The set of management functions used in access systems implemented in polish telecommunications network is presented.
PL
Omówiono ogólne zasady zarządzania ruchem z użyciem systemów TMN. Przedstawiono główne aspekty związane z zarządzaniem ruchem, tj.: funkcje zarządzania, proces HTR oraz parametry wydajnościowe central, które mają zastosowanie do zarządzania ruchem. Przedstawiono również standardowe mechanizmy stosowane obecnie do sterowania ruchem w sieci komunikacyjnej.
EN
General rules for traffic management including the role of TMN systems are discussed. The following aspects related to traffic management: management functions, HTR process, performance parameters used for traffic management, are studied. Also, standard traffic controls presently used for network management are briefly presented.
PL
Przedstawiono ogólny opis funkcji systemu zarządzania ruchem telefonicznym środowiska central wielu dostawców, produktu rodziny systemów Siemensa dla zarządzania telekomunikacją TWN.
EN
Contains the general introduction to the functionality of traffic management system in multi-vendor environment - one of Siemens TMN product portfolio.
PL
Artykuł ten jest drugim z cyklu dwóch artykułów poświęconych tematyce zarządzania ruchem w komutacyjnych centralach cyfrowych. Omówiono standardowe mechanizmy sterowania ruchem oraz ich interakcje z systemami TMN.
EN
This article is the last article of the series of two articles that are devoted to traffic management in digital switching systems. In this article standard traffic controls including interactions with TMN systems are described.
PL
Przedstawiono ogólny opis architektury, sprzętu i oprogramowania systemu rozliczeniowego proponowanego przez Siemensa, należącego do rodziny systemów zarządzania telekomunikacją TMN. Zawarto ogólne wprowadzenie do idei systemu zarządzania telekomunikacją oraz funkcje realizowane w systemie.
EN
Contains the general introduction to the architecture, hardware and software of Siemens billing system - one of Siemens TMN product portfolio, including also the general introduction to the TMN idea and the funcionality of described system.
PL
Przedstawiono architekturę zintegrowanego systemu zarządzania komutacją (ISMS), zaprojektowanego przez firmę Alcatel. Przeanalizowano najważniejsze wymogi dzisiejszego rynku dotyczące systemów TMN oraz w tym świetle pokazano możliwości tego systemu.
EN
The architecture of Integrated Switching Management Solution (ISMS) is presented. Current market requirements and ISMS capabilities are analyzed and compared.
PL
Przedstawiono ogólny opis architektury, sprzętu i oprogramowania dwóch systemów sieci zarządzania telekomunikacją proponowanych przez Siemensa, a więc systemu zarządzania centralami EWSD oraz systemu zarządzania centralami pochodzącymi od różnych dostawców. Artykuł zawiera również ogólne wprowadzenie do idei systemu zarządzania telekomunikacją TMN.
EN
Contains the general information about architecture, hardware and software of Siemens two TMN systems - NodeCommander (OA&M system for EWSD switches) and Nodelntegrator (OA&M system for different vendor exchanges) including also the general introduction to the TMN idea.
PL
Przedstawiono podstawowe koncepcje w telekomunikacji związane z zastosowaniem zaawansowanego oprogramowania. Położono nacisk na problematykę sieci inteligentnych oraz systemów zarządzania. Wskazano na wzrastającą modularyzację systemów informatycznych
EN
The paper presents basic concepts in telecommunications tied with implementation of advanced software. Emphasis was put on problems of intelligent network and management systems. The increasing modularity of software systems was pointed out.
PL
Przedstawiono kompleksowe rozwiązania firmy Siemens budowy sieci telekomunikacyjnej określone jako Rozwiązanie O-N-E. Obejmuje ono wszystkie elementy sieci t.j. centrale telefoniczne, urządzenia teletransmisyjne, urządzenia sieci dostępowej, sieci szerokopasmowe oraz propozycje dla dostawców usług sieci Internet. Zaprezentowano także sposoby zwiększające efektywność działania sieci poprzez wprowadzenie usług inteligentnych i zarządzania siecią z płaszczyzny TMN. Firma Siemens prezentuje kompleksowe zaspokojenie potrzeb każdego operatora, które stają przed nim w wieku XXI.
EN
In the article is presented the whole Siemens strategy called Solution O-N-E which allows to build telecommunication network. This solution covers all network elements like: exchanges, transmission equipment, access network equipment and complete proposals for Internet providers. There are also presented intelligent services and TMN platform which help to improve network performance. Solution O-N-E offered by Siemens can satisfy all network operators expectation specially at the beginning of XXI century.
PL
Przedstawiono spojrzenie na ochronę informacji pod kątem zarządzania sieciami telekomunikacyjnymi. Dla podstawowych usług i mechanizmów bezpiecześtwa zaproponowano model zarządzania (aspekt zarządzania bezpieczeństwem). W dalszej części poruszono kwestie tworzenia bezpiecznych sieci zarządzania telekomunikacją - TMN (aspekt bezpieczeństwa zarządzania).
EN
The article presents information security from the telecommunications network management point of view. A management model is proposed for the basic security services and mechanisms (management of security). Issues concerning the creation of secure Telecommunications Management Netwoek (security of management) are described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.