Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 422

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thermal analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono doświadczalne systemy występujące na rynku budowlanym, przeznaczone do ocieplania budynków od wewnątrz. Zaprezentowano wytyczne prawne dotyczące termoizolacji, powołując się na Dyrektywę Parlamentu Europejskiego oraz normy polskie. Zestawiono podstawową wiedzę na temat syntetycznych materiałów komórkowych i przedstawiono odmiany stosowane przy ocieplaniu od wewnątrz. Sklasyfikowano systemy ze względu na dyfuzję otwartą oraz zamkniętą. Wybrane parametry techniczne systemów przedstawiono w postaci wykresów. Przedstawiono algorytm postępowania w przypadku modelowania przegrody uwzględniające parametry klimatyczne, zacinające deszcze, występujące w danej okolicy, zawilgocenie budynku oraz magazynowanie ciepła i wilgoci przez przegrodę.
EN
The article presents experimental systems available on the construction market, intended for internal insulation of buildings. It describes legal guidelines for thermal insulation with reference to the Directive of the European Parliament as well as to Polish standards. It compiles basic knowledge on synthetic cellular materials and presents the variants used for internal insulation. It also contains a classification of the systems according to open and closed diffusion. Selected technical parameters of the systems have been presented in the form of charts. An algorithm of conduct in the case of partition modeling has been presented, taking into account climatic parameters, slanting rains occurring in a given area, moisture content of the building and storage of heat and moisture by the partition.
EN
Ammonium nitrate (AN) is considered to be a very hazardous and difficult to handle component of mineral fertilizers. Differential thermal analysis coupled with thermogravimetry and mass spectrometry was used to determine the possible inhibiting effect of selected magnesium compounds on thermal decomposition of AN. Each additive was mixed with AN to create samples with AN:magnesium compound mass ratios of 4:1, 9:1 and 49:1. Most of analyzed compounds enhanced thermal stability of ammonium nitrate, increasing the temperature of the beginning of exothermic decomposition and decreasing the amount of generated heat. Magnesium chloride hexahydrate was determined to accelerate the decomposition of AN while magnesium sulphate, sulphate heptahydrate, nitrate hexahydrate together with magnesite and dolomite minerals were defi ned as inhibiting agents.
EN
This work aimed to characterize the effect of the monomers chemical structure on the selected properties of the green thermoplastic poly(ether-urethane)s. During synthesis two types of polyether biopolyols, 4,4′-diphenylmethane diisocyanate and bio-based 1,3-propanediol were employed. Materials were synthesized with the use of two step method and two different prepolymers, which were mixed together in equimolar quantities. Obtained materials were characterized by spectroscopic method, size exclusion chromatography, thermal, static mechanical and melt flow index tests. It was confirmed that the prepolymers mixture has an effect on the thermal stability and selected properties of synthesized green thermoplastic poly(ether-urethane)s.
PL
Zbadano wpływ struktury chemicznej monomerów na wybrane właściwości zielonych termoplastycznych elastomerów poli(etero-uretanowych). W syntezie wykorzystano dwa rodzaje biopolioli polieterowych, 4,4’-diizocyjanian difenylometanu oraz 1,3-propanodiol pochodzenia roślinnego. Materiały zsyntezowano z wykorzystaniem dwustopniowej metody, w której zastosowano równomolową mieszaninę dwóch prepolimerów. Otrzymane materiały scharakteryzowano za pomocą metod spektroskopowych, chromatografii żelowej, w statycznej próbie rozciągania, w badaniach termicznych oraz na podstawie wskaźnika szybkości płynięcia. Stwierdzono, że mieszanina prepolimerów wpływa na stabilność termiczną oraz wybrane właściwości otrzymanych zielonych termoplastycznych elastomerów poli(etero-uretanowych).
PL
W artykule przedstawiono wykonane w Ł-IMŻ prace badawcze nad optymalizacją technologii wytwarzania innowacyjnej zasypki do zamknięć suwakowych w ramach projektu badawczego realizowanego dla przedsiębiorstwa PEDMO S.A. w Tychach. Zwrócono uwagę na opracowaną metodę oceny efektywności powlekania ziaren zasypki inhibitorem procesu spiekania przy wykorzystaniu analizy termicznej. Stanowi ona ważny element oceny jakości zasypki, a co za tym idzie umożliwia optymalizowanie parametrów technologii jej wytwarzania. W celu określenia skuteczności powlekania ziaren zasypki węglową warstwą inhibitora procesów spiekania, przeprowadzono szereg eksperymentów za pomocą analizatora termicznego, kontrolując rodzaj wydzielających się gazów podczas ogrzewania próbki. W związku z tym zbadano wpływ różnych czynników na temperaturę pracy mieszalnika, takich jak temperatura w hali produkcyjnej, temperatura surowców oraz czas pracy mieszalnika. Dodatkowym obszarem badań była wykonywana we współpracy z firmą EC TEST System rejestracja i analiza sygnałów akustycznych emitowanych przez mieszalnik, celem opracowania obiektywnej metody wyznaczania końca procesu powlekania ziaren zasypki, którą można zaimplementować w systemie automatyki linii produkcyjnej.
EN
The paper presents the research work carried out at Ł-IMŻ on the optimisation of the technology for producing an innovative powder for slide gates as part of a research project carried out for PEDMO S.A. in Tychy. Attention was paid to the developed method for assessing the efficiency of coating powder grains with a sintering process inhibitor using thermal analysis. It is an important element in assessing the quality of the powder, and thus allowed to optimise the parameters of its production technology. In order to determine the effectiveness of coating powder grains with a carbon layer of sintering inhibitor, a number of experiments were carried out using a thermal analyser, controlling the type of gases emitting during sample heating, therefore the influence of various factors on the mixer working temperature, such as the temperature in the production hall, raw material temperature and mixer operation time, was examined. An additional area of study was the registration and analysis of acoustic signals emitted by the mixer, carried out in cooperation with EC TEST Systems to develop an objective method for determining the end of the powder coating process, which can be implemented in a production line automation system.
EN
Systematic increase in computational power and continuous miniaturization of automotive electronic controllers pose a challenge to maintaining allowable temperature of semiconductor components, preventing premature wear-out or, in extreme cases, unacceptable shutdown of these devices. For these reasons, efficient and durable cooling systems are gaining importance in modern car technology design, showing critical influence on reliability of vehicle electronics. Vapor chambers (flat heat pipes) which could support heat management of automotive electronic controllers in the nearest future are passive devices, which transport heat through evaporation-condensation process of a working liquid. At present, vapor chambers are not commercially used in cooling systems of automotive controllers, being a subject of research and development endeavors aimed at understanding their influence on thermomechanical reliability of semiconductor devices used in cars. This paper presents a concept of an electronic controller aluminum housing integrated with a vapor chamber. The conceptual design was numerically validated in elevated temperature, typical for automotive ambient conditions. The paper discusses influence of the vapor chamber-based cooling system on the controller’s thermal performance, as well as on its reliability, expressed as the expected lifetime of the device.
PL
Systematycznie wzrastająca moc obliczeniowa oraz postępująca miniaturyzacja urządzeń elektronicznych stosowanych w pojazdach samochodowych powodują trudności w utrzymaniu temperatury pracy elementów półprzewodnikowych w dozwolonym zakresie, przyczyniając się do ich przedwczesnego zużycia, a w skrajnych przypadkach, uniemożliwiając nawet ich normalną pracę. Wydajne i trwałe układy chłodzące stają się więc nieodzownym komponentem współczesnych podzespołów samochodowych, o krytycznym znaczeniu dla ich niezawodności. Urządzeniami mogącymi w niedalekiej przyszłości wspomagać działanie układów chłodzenia systemów elektronicznych wykorzystywanych w motoryzacji są komory parowe (płaskie rurki cieplne), w których transport energii termicznej zachodzi poprzez przemianę fazową i samoistne przemieszczanie się czynnika roboczego. Współcześnie, tego rodzaju urządzenia nie są komercyjnie stosowane w układach chłodzenia sterowników samochodowych, pozostając przedmiotem prac badawczo-rozwojowych związanych z ich wpływem na szeroko pojętą niezawodność termomechaniczną urządzeń elektronicznych. W niniejszym artykule opisano koncepcję zintegrowania komory parowej z aluminiową obudową kontrolera elektronicznego pracującego w warunkach podwyższonej temperatury otoczenia, odpowiadającej warunkom użytkowania komponentów samochodowych. Ponadto, ocenie poddano wpływ zastosowania tego urządzenia na temperaturę pracy chłodzonego elementu półprzewodnikowego i jego niezawodność, wyrażoną jako przewidywany czas jego bezawaryjnego funkcjonowania.
EN
The present work focuses on the fabrication of glass fiber and multifilament discarded fishnet nylon fiber polymer composites with four different fiber compositions. Composites are molded by means of simple hand lay-up methodology with dissimilar layers of the fiber mat. The mechanical characterization (tensile and impact) and thermal analysis of composites have to be investigated. Among the different patterns, hybrid composites reflected better tensile and impact properties as compared to the conventional materials. Morphological characterization was carried out to figure out the de-bonding of fiber/matrix adhesion characteristics of fractured face of tensile testing samples. The result suggests the potential for reuse of discarded fishnet, which constitutes a better alternative for structural work and for possible applications to be used to develop added-value products.
EN
The aim of any industrial plant, which is dealing in the energy sector, is to maximise the revenue generation at the lowest production cost. It can be carried out either by optimizing the manpower or by improving the performance index of the overall unit. This paper focuses on the optimisation of a biomass power plant which is powered by G50 hardwood chips (Austrian standard for biomass chips). The experiments are conducted at different operating conditions. The overall effect of the enhanced abilities of a reactor on the power generation is examined. The output enthalpy of a generated gas, the gas yield of a reactor and the driving mechanism of the pyrolysis are examined in this analysis. The thermal efficiency of the plant is found to vary from 44 to 47% at 400°C, whereas it is 44 to 48% for running the same unit at 600°C. The transient thermal condition is solved with the help of the lumped capacitance method. The thermal efficiency of the same design, within the constraint limit, is enhanced by 5.5%, whereas the enthalpy of the produced gas is magnified by 49.49% through nonlinear optimisation. The temperature of biomass should be homogenous, and the ramping rate must be very high. The 16% rise in temperature of the reactor is required to reduce the mass yield by 20.17%. The gas yield of the reactor is increased by up to 85%. The thermal assessment indicates that the bed is thermally thin, thus the exterior heat transfer rate is a deciding factor of the pyrolysis in the reactor.
EN
In this study, the effects of grain size refiner addition and various pre-heating mold temperatures on AlSi9 cast alloy microstructure and solidification have been evaluated. For different process conditions, thermal analysis was performed for all samples and cooling curves were established. Important parameters in liquidus and eutectic Si-phase regions have been calculated usingthe first derivative cooling curves. Secondary Dendrite Arm Spacing (SDAS) variation was also determined. Experimental results question the effectiveness of cooling curve parameters in providing the microstructure data as a function of refinement. The present work shows that the effect of grain refiner addition on the value of SDAS was higher when the solidification time was lower. It indicated that the solidification parameters such as nucleation temperatures of α-Al phase, undercooling temperature and total solidification time were affected by grain refinement. It has been found that the addition of grain refiner affect the eutectic phase formation time. However, it has no effect on the eutectic phase morphology.
EN
This paper presents the problems related to smelting gray and ductile cast iron. Special attention is paid to the metallurgical quality of cast iron. It depends on the type of furnace, charge materials and the special combination of charge, overheating and holding temperature, melting time, modification and spheroidization method. The evaluation of metallurgical quality has been performed by using derivative-thermal analysis (DTA). During the smelting process and secondary metallurgy, the ITACA system was used allowing to obtain information on alloy characteristic temperatures (Tliquidus, TeMin, TeMax, Tsolidus), VPS value, recalescence value, IGQ coefficient, nucleation gauge, porosity etc. The results of investigations and calculations are displayed in the form of graphs and dependencies. It has been shown that the derivative-thermal analysis (DTA) is an effective complement of chemical analysis and it has been found that both the increase in temperature and metal holding time have a negative impact on the metallurgical quality of liquid metal. The metallurgical quality can be improved by using proper composition of charge materials and modifiers.
EN
Monitoring the solidification process is of great importance for understanding the quality of the melt, for controlling it, and for predicting the true properties of the alloy. Solidification is accompanied by the development of heat, the magnitude of which depends on the different phases occurring during solidification. Thermal analysis is now an important part of and tool for quality control, especially when using secondary aluminium alloys in the automotive industry. The effect of remelting on the change of crystallization of individual structural components of experimental AlSi9Cu3 alloy was determined by evaluation of cooling curves and their first derivatives. Structural analysis was evaluated using a scanning electron microscope. The effect of remelting was manifested especially in nucleation of phases rich in iron and copper. An increasing number of remelts had a negative effect after the fourth remelting, when harmful iron phases appeared in the structure in much larger dimensions.
EN
The problem of harmful casting resins has been present in foundries for many years. Manufacturers are introducing new products that contain in their composition environmentally and eco-friendly ingredients. Unfortunately, not all types of technology can be used, sometimes environmental benefits are disproportionate to the quality of castings and their price. In the foundry industry, the most popular binders are based on organic compounds (often carcinogenic) and other harmful substances. Due to strict legal regulations regarding environmental protection, as well as care for the foundry's workers' comfort - their occurrence should be reduce to a minimum. These compounds often behave also depending on the conditions of use (temperature, atmosphere). The application of various methods of thermal analysis and spectroscopic methods allows to verify the mechanism of resin decomposition process in relation to conditions in the form in both inert and oxidizing atmosphere. For analysis the resins from cold-box technology, were used TG–DTG–DSC, Py-GC/MS methods and specified the course of changes occurring in combination of different atmosphere.
EN
With the aid of eutectic modification treatment, the precipitation of coarse lamellar eutectic silicon can be suspended during the solidification of aluminum-silicon alloys, thereby the formation of fine-grained, fibrous eutectic Si can be promoted by the addition of small amounts of modifying elements, such as Sr, to the liquid alloy. The effectiveness of this technique is, however, highly dependent on many technological factors, and the degree of modification can be lowered during the various stages of melt preparation due to the oxidation of the Sr-content of the melt. During our research, we investigated the effect of rotary degassing melt treatments coupled with the addition of three different fluxes on the degree of modification of an Al-Si-Mg-Cu casting alloy. It was also studied, that whether additional Sr alloying made before and during the melt treatments can compensate the Sr fading with time. The degree of eutectic modification was characterized by thermal analysis (TA) and the microscopic investigation of TA specimens. It was found, that by using one of the three fluxes, and by adding Sr master alloy rods before the melt treatments, better modification levels could be achieved. It was also found that the measurement of Sr-concentration by optical emission spectroscopy alone cannot be used for controlling the level of eutectic modification.
EN
An overview of the bibliography regarding the connection of knowledge about precious metal alloys and aspects of the use of computer aided technologies to the optimization of the jewelry casting processes is presented. An analysis of the usability of selected CAx systems was made: 1) for spatial design, called Rhinoceros 6 and 2) CAE system: NovaFlow & Solid (NF&S). The authors describe own research including data acquisition and evaluation of temperature variations during solidification of the selected Au-Ag-Cu alloy, with the identification of the phase transformations of this alloy. The intensity of heat exchange was changed (cooling of specimens under ambient temperature conditions – "normal" intensity and with the furnace – very slow cooling). The problem of completing the simulation database was pointed out and analyzed. Examples of simulations of casting selected jewelry (ring and signet) were given and compared with the result of the experiment realized in real conditions. It was confirmed that the optimization by combining experimental and simulation studies allows for the acquisition of new knowledge, and also facilitates the creation of new artistic designs of jewelry as well as performing the feasibility check, and then optimizing the chosen technology.
EN
This article dealt with the comparison of results obtained from an experiment and from the numerical thermal FEM analysis. Sample with defects were printed on a 3D printer. A thermal wave from the halogen lamp to excite the front surface of the sample was used in the next step and the response was measured by a thermal camera. After processing the data in the software DisplayIMG, a phase image was created representing the 2D image of the material at a certain depth under the surface of the model. Lock-in method was applied to the results from the numerical thermal FEM analysis and the phase image was created. The programs code were created in MATLAB for a 4 points, multiple points and differential lock-in method which were compared with the results from the experiment.
PL
W niniejszej pracy scharakteryzowano właściwości fizykochemiczne wybranych surowców ilastych, przedstawiono wyniki badań składu i dyfuzyjności cieplnej próbek, z wykorzystaniem metody analizy rentgenowskiej (XRD) i metody impulsu laserowego (LFA), a także wyniki pomiarów porowatości i gęstości materiałów oraz analizy termicznej DSC/TG/DTG. Ważnym aspektem poznaczym pracy było określenie oddziaływania zawartości żelaza w surowcach na ich dyfuzyjność cieplną.
EN
In this paper, the physicochemical properties of selected clay minerals were characterized, the results of thermal composition and thermal diffusivity analysis of samples were presented, using the X-ray analysis method (XRD) and laser pulse method (LFA) as well as the results of porosity and material density measurements. An important aspect of the work was to determine the impact of iron content in clay minerals on their thermal diffusivity.
PL
Przeprowadzono proces formowania paliw dwubazowych i dwubazowych kompozytowych metodą zasypową w skali laboratoryjnej. Otrzymane próbki zawierały różny stosunek granulatu chloranu(VII) amonu do nitrocelulozy oraz różne energetyczne plastyfikatory. Oszacowano impuls właściwy paliw i zaobserwowano, że wprowadzenie innego energetycznego plastyfikatora (diazotan glikolu dietylenowego lub N-butylonitroksyetylonitroamina) zamiast powszechnie stosowanego triazotanu glicerolu pozwolił na zachowanie impulsu właściwego na zbliżonym poziomie i obniżenie wrażliwości paliwa rakietowego. Otrzymane próbki paliw charakteryzowały się twardością Shore’a w skali A powyżej 68° Sh i gęstością 1,40–1,65 g/cm3. Na podstawie analizy termicznej stwierdzono, że próbki paliw wykazały dostateczną stabilność termiczną w aspekcie bezpieczeństwa prowadzenia procesu ich wytwarzania. Zmiana składu paliw nie powodowała zmiany ich właściwości termicznych.
EN
Nine composite rocket propellant samples were prepd. by compounding NH₄ClO₄ (up to 43.53% by mass) with nitrocellulose (28.85–56.86% by mass), glycerol triacetate (up to 8.71% by mass) and glycerol trinitrate (22.10–35.39% by mass), N-butylnitroxyethylnitroamine (29.73% by mass) or diethylene glycol dinitrate (35.27% by mass) as energetic plastificators. The propellants were tested for hardness, He d., porosity, mass loss during heating, burning rate, activation energy of decompn. The propellant compn. did not affect its thermal stability and prodn. process safety.
PL
Przedstawiono bieżące kierunki badań stabilności termicznej polimerów, ze szczególnym uwzględnieniem nowatorskich układów polimerowych: kompozytów i nanokompozytów, polimerów biodegradowalnych, biocydowych i do zastosowań specjalnych. Opisano ogólny mechanizm degradacji termicznej zachodzącej podczas przetwórstwa i podstawowe aspekty kinetyczne tego procesu. Omówiono przykłady badań właściwości termicznych wybranych tworzyw na bazie poliuretanów, żywic epoksydowych, kopolimerów kwasu akrylowego i poliestrów.
EN
The article presents current trends in the studies of thermal stability of polymers, with particular emphasis on novel polymeric systems: composites and nanocomposites, biodegradable and biocidal materials as well as polymers for special applications. The general mechanism of thermal degradation occurring during polymer processing and the basic kinetic aspects of this process are briefly described. Exemplary studies of thermal properties of selected plastics based on polyurethanes, epoxy resins, copolymers of acrylic acid and polyesters are also discussed.
PL
Celem badań było porównanie wyników termicznego rozkładu materii organicznej przy zastosowaniu różnych metod badawczych. Eksperymenty wykonano dla oceny metod interpretacyjnych w charakterystyce potencjału generacyjnego skał macierzystych. Badania przeprowadzono dla próbek łupków menilitowych, uznanych na podstawie wieloletnich badań geochemicznych za dobrej jakości skały macierzyste. Próbki reprezentowały warstwy menilitowe jednostki śląskiej, pobrane z karpackich odsłonięć powierzchniowych. Badania przy zastosowaniu znanych metod: pirolizy Rock-Eval (RE), metody termograwimetrycznej i kalorymetrycznej (TG/DSC) oraz metody pirolizy połączonej z analizą chromatografii gazowej (PY-GC), były wykonywane na tych samych próbkach – zarówno na próbkach skalnych, jak i na wyizolowanym kerogenie. Takie zintegrowane badania nie były dotychczas prowadzone na żadnym materiale skalnym. Zastosowane metody badawcze wykazały znaczną porównywalność otrzymanych wyników. Znaleziono szereg korelacji pomiędzy parametrami z poszczególnych metod, między innymi: ilości węglowodorów wydzielonych podczas PY-GC w przedziale temperatur 300–650°C, a parametrem S2 z RE oraz ubytkiem masy w analizie TG w tym samym przedziale temperatur; wartości S2 próbek skalnych oraz kerogenu z ubytkiem masy w efekcie pirolizy z analizy TG/DSC w temperaturach z zakresu 300–650°C; wartości temperatury maksimum piku S2 (Tpk2) próbek skalnych z temperaturą maksymalnego ubytku masy podczas analizy TG; zawartości węgla rezydualnego (RC) z analizy RE próbek skały i kerogenu z ubytkiem masy w efekcie spalania rezydualnej materii organicznej z analizy TG/DSC w temperaturach z zakresu 650– 1050°C. Ubytek masy, oznaczony podczas analizy termograwimetrycznej, zestawiony z procentowym udziałem poszczególnych frakcji węglowodorowych, w których znaczący udział mają frakcje C9+ potwierdza ropotwórczy charakter substancji organicznej zawartej w warstwach menilitowych. Badania porównawcze metod pirolitycznych: Rock Eval, TG/DSC oraz PY-GC dowiodły kompatybilności wyników uzyskanych wszystkimi metodami. Każda z metod ponadto umożliwia pozyskanie wzajemnie uzupełniających się informacji odnośnie zawartości TOC, stopnia dojrzałości termicznej, jak i typu generowanych węglowodorów oraz innych niewęglowodorowych związków. Przeprowadzone testy oraz wykonane korelacje pokazały celowość stosowania zespołu metod termicznych dla pozyskania kompletnych informacji dotyczących skał macierzystych.
EN
The aim of the research was to compare the results of the thermal decomposition of organic matter using different research methods. Experiments were carried out to assess interpretation methods in the characterization of the generation potential of source rocks. The research was conducted for samples of Menilite shales, recognized on the basis of long-term geochemical studies as good quality source rocks. The samples represented the Menilite Beds of the Silesian Unit, taken from the outcrops in the Carpathians. Research using known methods: Rock-Eval pyrolysis (RE), thermogravimetric and calorimetric methods (TG/DSC), and pyrolysis methods combined with gas chromatography analysis (PY-GC), were performed on the same samples- both on rock samples, as well as isolated kerogen. Such integrated studies have so far not been conducted on any rock material. The applied research methods showed a significant comparability of the results obtained. A number of correlations were found between the parameters from individual methods, including: the amount of hydrocarbons separated during PY-GC in the temperature range of 300–650°C, and the parameter S2 from RE, and mass loss in the TG analysis in the same temperature range; S2 values of rock samples and kerogen with weight loss as a result of pyrolysis from TG/DSC analysis at temperatures in the range of 300–650°C; temperature values of the maximum peak S2 (Tpk2) of rock samples with the maximum mass loss temperature during TG analysis; residual carbon content (RC) from RE analysis of rock and kerogen samples with a mass loss as a result of burning residual organic matter from TG/DSC analysis at temperatures in the range of 650–1050°C. The mass loss determined during thermogravimetric analysis, combined with the percentage share of individual hydrocarbon fractions, in which the C9+ fraction is significant, confirms the high petroleum potential of the organic substance contained in the Menilite Beds. Comparative studies of pyrolytic methods: Rock Eval, TG/DSC and PY-GC have proved the compatibility of the results obtained with all methods. Each of the methods also makes it possible to obtain mutually complementary information relating to the TOC, the degree of thermal maturity and type of generated hydrocarbons and other non-hydrocarbon compounds. The conducted tests and performed correlations showed the usefulness of a set of thermal methods to obtain complete information on source rocks.
PL
W artykule przedstawiono analizę termiczną kadłuba silnika elektrycznego do napędu autobusu lub samochodu ciężarowego o mocy ok. 150 kW. Celem pracy było porównanie wydajności układu chłodzenia dla kilku wariantów konstrukcyjnych kadłuba silnika elektrycznego. Analizie numerycznej poddano modele kadłuba z układem chłodzenia cieczą dla następujących wariantów konstrukcyjnych: z pojedynczym kanałem spiralnym, z 7 równoległymi kanałami pierścieniowymi, z 12 równoległymi kanałami pierścieniowymi. W analizowanych modelach numerycznych uwzględniono również warianty z czołami uzwojenia stojana zalanymi żywicą epoksydową poprawiającą odprowadzanie ciepła z czół. Model numeryczny składał się z: kadłuba z układem chłodzenia, płaszcza zewnętrznego, stojana z uzwojeniem, tarczy łożyskowej oraz w zależności od wariantu - zalewy z żywicy epoksydowej. W modelu numerycznym uwzględniono straty mocy generowane w uzwojeniu oraz pakiecie blach stojana oraz opory cieplne na powierzchniach kontaktu uzwojenia z pakietem blach stojana i żywicą, a także na powierzchniach kontaktu pakietu blach stojana i żywicy z powierzchnią wewnętrzną kadłuba. Otrzymane wyniki pozwoliły na ocenę wydajności chłodzenia poszczególnych wariantów konstrukcyjnych kadłuba silnika elektrycznego w stanie ustalonym.
EN
This article presents the thermal analysis of the electrical motor body for the electrical drive system of the bus or truck with a capacity of approx. 150kW. The aim of the study was to compare the efficiency of the cooling system for the several construction variants of the motor body. The numerical analyses were performer for the following construction variants of the motor body with liquid cooling system: the motor body with single spiral cooling channel, the motor body with 7 parallel ring-shaped cooling channels, the motor body with 12 parallel ring-shaped cooling channels. Additionally, in the numerical analyses were taken into account the construction variants with stator windings filled in the epoxy resin, that improves the heat transfer from windings to the motor body cooling system. The numerical model consisted of: a motor body with cooling system, a motor body outer shell, a stator with a windings, a closing cover (bearing housing) and depending on the construction variant - an epoxy resin. In the numerical model the power losses in stator winding and stator stack were taken into account. Furthermore, the thermal resistances on the contact surfaces between a windings, a stator stack, an epoxy resin and a motor body were taken into account in the numerical models. The obtained results allowed to evaluate the cooling system efficiency of the analyzed construction variants of electrical motor body in the steady state.
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.