Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ashes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono problem w zagospodarowaniu popiołów po spalaniu odpadów miejskich. Przedstawiono charakterystykę tych odpadów oraz zjawiska zachowania się metali podczas procesu spalania. Przedstawiono metody wydzielania metali wraz z charakterystyką urządzeń.
EN
A problem of ash management after burning municipal waste was presented. The characteristics of this waste and the phenomenon of metal behavior during the combustion process are presented. Methods of metal separation as well as the equipment characteristics are presented.
EN
The model reclamation process of the studied fly ash deposits has been started in 2003 by formation of five different experimental surface layers containing fly ash and organic matter in various combinations. Then, grass mixture was sown on these surface layers. In 2015, selected properties of plant communities growing on different variants of surface layers applied in the reclamation process were assessed. It was assumed that the type of mineral and organic substrates used in the process and their quality were the main factors affecting the long term plant diversity present on different variants of restored surfaces. The aim of this analysis was the assessment of the effectiveness of ash waste reclamation (carried out on five different types of the surface layer) after 12 years since its initiation. The long term results of the reclamation process showed that the applied surface layers allowed for an effective reclamation of ashes since all variants of experimental surfaces were totally covered by dense vegetation. The predominance of plant species from ruderal and segetal habitats indicated that the soil of the experimental habitats was fertile with neutral and slightly alkaline pH, and texture of sandy loams. The experimental surface layers with a texture of sand of favourable C:N ratio, neutral or slightly alkaline did not limit the plant development. The use of organic waste markedly contributed to the floristic diversity of the spontaneously developed vegetation. Coniferous bark used in some experimental variants had a marked effect on their floristic distinctiveness due to the presence of species preferring habitats of lower pH values.
PL
Artykuł przedstawia analizę aktualnie funkcjonujących zakładów termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Polsce i strukturę odpadów przez te zakłady wytwarzanych. Pokazana jest charakterystyka odpadów resztkowych ze spalarni odpadów. Praca prezentuje sposoby obróbki i zagospodarowania tych odpadów w zakładach funkcjonujących w Polsce. Artykuł dokonuje analizy problemów i wskazania kierunków dla gospodarowania odpadami pochodzącymi z zakładów termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Polsce.
EN
Considering the existing and planned inceneration plants we will soon have in Poland nearly 0.5 million Mg of waste from this plant need to safe treatment. Most of the generated waste are ashes and slags, which are partly used for the production of construction aggregates. In Poland, nobody has passed the procedure of end-of-waste for this waste yet. We should like in Czech Rpublic get the REACH procedure for slags and ashes from the incineration of municipal waste. Then we will have products, which we can use in construction. The management of residues from the thermal process, classified as hazardous waste, is a big problem. In most plants, they are currently stabilized and solidified in order to safe storage. However, this process is technical difcicult and expensive. So we have to look for new, methods for safe treatment of dangarous waste from incineration plants to prevent leaching of hazardous substances into the environment.
EN
High water content and the associated large volume of waste represent a challenge to final disposal of sewage sludge. For this reason, dewatering is one of the most important stages in sewage sludge treatment. However, sewage sludge dewatering is also the most expensive and least explored process. The specific physical and chemical properties of raw sewage sludge make it impossible to obtain satisfactory dewatering effects without primary processing. Water removal efficiency can be improved with sludge conditioning by means of various technologies. Chemical conditioning, which consists in dosing organic flocculants, has been commonly used in wastewater treatment plants. Application of polyelectrolytes to sludge in order to improve its dewaterability generates high operating costs in sewage treatment plants, amounting even to several thousand PLN a month. The economic aspects have driven the development of the research on intensification of sewage sludge dewatering using various materials, including waste. Conditioning of sewage sludge with fuel combustion by-products represents an alternative to commonly used technologies. The paper presents the effect of by-products of co-combustion of hard coal and plant biomass on the efficiency of sewage sludge dewatering. The effect of ash on capillary suction time (CST), water content and specific resistance to filtration was discussed. Physical conditioning of sewage sludge led to the decrease in CST, specific resistance to filtration (SRF) and water content. An increase in filtrate volume after pressure filtration was also observed. The results obtained in the study showed that addition of waste can represent an alternative method of sewage sludge conditioning.
PL
Mankamentem osadów ściekowych pod kątem ich ostatecznej utylizacji jest wysoki stopień uwodnienia i związana z tym duża objętość odpadu. Z tego względu jednym z najważniejszych, ale zarazem jednym z najdroższych i najmniej poznanych etapów przeróbki osadów ściekowych jest proces odwadniania. Specyficzne właściwości fizykochemiczne surowego osadu ściekowego uniemożliwiają uzyskanie zadowalających efektów odwadniania bez wstępnej obróbki osadów ściekowych. Poprawę efektywności usuwania wody z osadów można uzyskać poprzez kondycjonowanie z użyciem różnych dostępnych technik. Powszechnie w oczyszczalniach ścieków stosuje się kondycjonowanie chemiczne, polegające na dozowaniu organicznych flokulantów. Aplikacja polielektrolitów do osadów w aspekcie poprawy ich odwadnialności generuje wysokie koszty eksploatacyjne w oczyszczalniach ścieków, wynoszące nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie. Aspekty ekonomiczne doprowadziły do rozwoju badań nad intensyfikacją odwadniania osadów ściekowych z zastosowaniem różnych materiałów, w tym również produktów odpadowych. Kondycjonowanie osadów ściekowych z użyciem ubocznych produktów spalania paliw stanowi alternatywę dla powszechnie stosowanych metod wspomagania odwadnialności osadów. W pracy przedstawiono wpływ popiołu ze współspalania węgla kamiennego i biomasy roślinnej na efektywność procesu odwadniania osadów ściekowych. Omówiono wpływ aplikacji popiołu na wartość CSK, uwodnienie oraz opór właściwy filtracji. Analizie poddano również ilość uzyskanego filtratu po procesie odwadniania. Fizyczne kondycjonowanie osadów ściekowych z użyciem popiołu ze współspalania węgla i biomasy skutkowało obniżeniem CSK oraz uwodnienia osadów. Uzyskane rezultaty potwierdziły spadek wartości ww. parametrów po procesie kondycjonowania osadów popiołami. Odnotowano również zwiększenie ilości filtratu uzyskanego po procesie odwadniania. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że aplikacja popiołów do osadów może stanowić niekonwencjonalną metodę kondycjonowania osadów ściekowych.
EN
Based on laboratory tests of selected properties of secondary waste (ashes and dusts) from municipal waste incineration plants, the possibility of recovering some properties of waste in the process of filling the post-mining voids in the salt mine was assessed. The furnace bottom ash and the waste from the flue gas treatment from one of the national incineration plants were examined. The grain curves of dry waste and the density of the prepared mixtures were characterized. Twelve variants of the compositions of ash-based mixtures with varying proportions of the individual components were considered, taking into account both fresh water and brine. For each variant of the composition, the amount of redundant liquid appeared as well as the time of solidifying of the mixture to a certain strength and the compressibility values obtained. Considering the possibility of transporting mixtures in mines by means of pipelines at relatively long distances, and allowing the filling of large salt chambers to be filled and evenly filled, flow parameters were determined. In addition, the permeability of solidified waste samples was investigated, showing the potential for reducing the strength of the waste mass due to the action of water or brine. The technical feasibility of eliminating redundant liquid in the binding process has been confirmed, which is particularly important in salt mines. Preliminary values for the amount of binder (5%÷10%) to be added to the mixtures to obtain the specified strength properties of the artificially formed mass at Rc = 0.5 MPa. Attention was paid to the important practical aspect resulting from the rapid increase of this type of waste in the comming years in Poland and at the same time vast potential for their use in salt mining, where we have a huge capacity of salt chambers available.
PL
Badania zdolności wiązania pyłów i popiołów po spalaniu odpadów komunalnych z solankową wodą zarobową i geotechniczne parametry scalonych próbek soli. Zbadano popioły paleniskowe oraz odpady z oczyszczania spalin, pochodzących z jednej z krajowych spalarń. Scharakteryzowano krzywe składów ziarnowych suchych odpadów oraz gęstości sporządzonych mieszanin. Badaniom poddano 12 wariantów składów mieszanin na bazie popiołów ze zmiennym udziałem poszczególnych składników, uwzględniając zarówno ciecz zarobową słodką jak i solankę. Dla każdego wariantu składu określono ilość pojawiającej się cieczy nadosadowej, jak również czasy tężenia mieszanin do uzyskania określonej wytrzymałości oraz uzyskane wartości ściśliwości. Mając na uwadze możliwości transportu mieszanin w kopalni za pomocą rurociągów na stosunkowo duże odległości, oraz umożliwienie szczelnego i równomiernego wypełniania dużych komór solnych wyznaczono parametry rozlewności. Ponadto przeprowadzono badania rozmakalności zestalonych próbek odpadów pokazując potencjalne możliwości obniżenia wytrzymałości masywu odpadowego wskutek działania wody lub solanki. Potwierdzone zostały techniczne możliwości wyeliminowania nadmiarowej cieczy zarobowej w procesie wiązania, co jest szczególnie ważne w kopalni soli. Podano wstępne wartości ilości spoiwa (5%÷10%), które należy dodać do mieszanin w celu uzyskania określonych właściwości wytrzymałościowych sztucznie wytworzonego masywu, na poziomie wartości Rc = 0,5 MPa. Zwrócono uwagę na ważny aspekt praktyczny wynikający z radykalnie wzrastającej ilości tego typu odpadów w nadchodzących latach w Polsce i jednocześnie olbrzymie potencjalne możliwości ich wykorzystania w górnictwie solnym, gdzie mamy do dyspozycji olbrzymie pojemności komór solnych.
PL
Proces termicznego przekształcania odpadów staje się coraz bardziej atrakcyjnym i pożądanym rozwiązaniem w gospodarce odpadami. Termiczne przekształcanie odpadów jest to proces spalania, który prowadzi do zredukowania ilości odpadów składowanych na składowiskach, przy jednoczesnym wytworzeniu energii elektrycznej i cieplnej].
PL
W artykule przedstawiano przegląd sposobów rozwiązywania problemu pylenia surowców i odpadów drobnoziarnistych gromadzonych na składowiskach. Specyficzne właściwości fizyko-chemiczne materiałów sypkich oraz niekorzystne warunki atmosferyczne są przyczyną uciążliwego zanieczyszczania środowiska pyłami, stanowiąc zagrożenie dla zdrowia człowieka. Przedstawiono rodzaje materiałów będących potencjalnym źródłem zanieczyszczeń pyłowych. Omówiono sposoby eliminowania i ograniczania pylenia mas sypkich, często stosowane w przemyśle, robotach inżynieryjnych, gospodarce komunalnej oraz w sytuacjach awaryjnych. Pokazano przykłady rozwiązań krajowych i zagranicznych mających na celu przeciwdziałanie pyleniu oraz zabezpieczenie złoża odpadów przed erozją. W podsumowaniu stwierdzono, że istniejące techniki zabezpieczeń umożliwiają skuteczne zapobieganie pyleniu na terenach składowanych surowców i odpadów.
EN
The article presents an overview of the solutions to the problem consisting in dusting of raw materials and fine-grained waste collected on landfills. The specific physicochemical properties of loose materials and unfavorable atmospheric conditions are responsible for the heavy pollution of the environment by dust, posing a threat to human health. The types of materials that are potential sources of dust pollution are presented. The methods of eliminating and limiting dustiness of loose powders, often used in industry, engineering, communal and emergency situations, are discussed. Examples of domestic and foreign solutions to prevent dusting and to protect the waste deposit from erosion are shown. In conclusion, the existing safety techniques have been found to be effective in preventing raw materials and waste from dusting.
PL
Zbadano zróżnicowanie zawartości wybranych pierwiastków śladowych (Hg, Cd, Be, As, Zn, Pb, Cu, Cr, Co, Mo, Mn) w próbkach litotypów węgla i ich popiołach pochodzących z pokładu 308 (warstwy orzeskie). Wyliczono współczynnik wzbogacenia (W) w popiołach litotypów, jako stosunek zawartości pierwiastka w popiele do zawartości w litotypie. Stwierdzono, że wartość współczynnika W jest tym większa im większa jest zawartość pierwiastka związana z substancją organiczną.
EN
Variability of the content of the selected trace elements (Hg, Cd, Be, As, Zn, Pb, Cu, Cr, Co, Mo, Mn) from the coal lithotypes and their ashes from 308 coal seam (Orzesze beds) were investigated. The enrichment coefficient value (W) have been calculated for the ashes of the lithotypes as a ratio of an element’ s content in the ash to its content in the lithotype. The assumption was that coefficient value W increase with increasing content of an element related to the organic matter of the coal.
PL
W artykule przedstawiono wyniki odnośnie składu pierwiastkowego oraz zawartości wybranych metali ciężkich w odpadach paleniskowych. Badaniom poddano trzy rodzaje popiołów powstałych w warunkach laboratoryjnych ze spalania odpadowej stolarki drzwiowej i podłogowej wykonanej na bazie płyt drewnopochodnych. Badania miały na celu wstępną ocenę stopnia szkodliwości wygenerowanych odpadów paleniskowych na środowisko przyrodnicze. Na podstawie uzyskanych rezultatów badań zaproponowano możliwości gospodarczego wykorzystania omawianych w publikacji popiołów.
EN
The article presents test results concerning elemental composition and content of selected heavy metals in the combustion wastes. Three types of ashes were subject to tests. They were generated in a laboratory after combustion of wastes from flooring, doors and door frames made of wood derived boards. The purpose of tests was to assess initially to what degree the generated combustion wastes are detrimental to the natural environment. On the basis of the obtained results, some possibilities for the use of the discussed ashes were presented.
EN
In order to investigate the mechanism of adsorption of reactive dyes from the textile industry on ash from heating plant produced by brown coal combustion, some characteristic sorption constants are determined using Langergren adsorption equations for pseudo-first and pseudo-second order. Combined kinetic models of pseudo-first order and pseudo-second order can provide a simple but satisfactory explanation of the adsorption process for a reactive dye. According to the characteristic diagrams and results of adsorption kinetic parameters of reactive dyes on ashes, for the applied amounts of the adsorbents and different initial dye concentrations, it can be concluded that the rate of sorption is fully functionally described by second order adsorption model. According to the results, the rate constant of pseudo-second order decreases with increasing initial dye concentration and increases with increasing amount of adsorbent – ash.
PL
Przedmiotem badań były nadkłady o grubości 40 cm tworzące wierzchnią warstwę składowiska popiołu, wytworzone z zastosowaniem osadów i kompostów. Nadkład II zawierał około dwa razy mniej materii organicznej od nadkładu IV. Obiektem porównawczym był czysty popiół. Na głębokościach 5-10 i 15-20 cm oznaczono wilgotność aktualną (Waw), gęstość objętościową (ρd), opór ścinania (Sc) i zwięzłość gleby (Zw). Wartości ρd różniły się istotnie, najniższe były w nadkładzie IV (0,77 g*cm-3), najwyższe zaś w II (1,19 g*cm-3). Zmierzone w nadkładach Sc (33-61 kPa) i Zw (497-1121 kPa) były zbliżone do stwierdzanych w glebach naturalnych. W popiele były one istotnie wyższe i mieściły się odpowiednio w przedziałach 90-218 oraz 2021 – 4020 kPa.
EN
Overlays of 40 cm (II and IV) forming the top layer of ash disposal, created by using sludge and compost were the object of the study. Overlay II contained about two times less organic matter than IV. Clean ash was the object of comparison. At depths of 5-10 and 15-20 cm were determined: moisture content (Waw), bulk density (ρd), shear resistance (Sc) and soil penetration resistance (Zw). ρd values differed significantly - the lowest were in the overlay IV (0,77 g*cm-3), and the highest in the second (1,19 g*cm-3). Strength parameters Sc (33-61 kPa) and Zw (497-1121 kPa), measured in overlays, were similar to those found in natural soils, in the ashes were significantly higher, and were respectively in the ranges 90-218 and 2021-4020 kPa.
13
Content available Environmental impact of straw based fuel combustion
EN
Biomass is commonly considered as a renewable fuel, which taking into account emission of CO2 does not contribute to the emission of the greenhouse gases. In the research, combustion tests of two types of fuel formed on the basis of straw with addition of polyethylene were performed in the laboratory. The article presents results of measurements of gas pollution coming from the combustion of the formed fuel. Obtained results were compared with similar literature data for the combustion of coal. The research covers also testing of chemical content, content of heavy metals and selected physical properties of ashes generated during the process of burning fuel based on straw.
PL
Biomasa jest powszechnie uważana za paliwo odnawialne, które w rozliczeniach emisji CO2 traktowana jest jako paliwo nie wnoszące emisji gazów cieplarnianych. W pracy wykonano badania spalania dwóch rodzajów paliw formowych, na bazie słomy z dodatkiem polietylenu, w skali laboratoryjnej. W artykule przedstawiono własne wyniki pomiarów zanieczyszczeń gazowych powstających ze spalania paliwa formowanego. Uzyskane wyniki porównano z analogicznymi danymi literaturowymi dla spalania węgla. W ramach pracy zbadano również skład chemiczny, zawartość metali ciężkich i wybrane właściwości fizyczne popiołów powstałych w procesie spalania paliwa na bazie słomy.
14
Content available remote Descriptive and index properties of a non-standard geomaterial
SK
Neštandardné geomateriály sú antropogénne odpady vznikajúce priemyselnou činnosťou človeka. Sú to elektrárenské a teplárenské popoly, banské odpady a flotačné kaly a tiež priemyselné kaly (najmä z chemického priemyslu). V súčasnosti ich ukladáme na odkaliská alebo na špeciálne zložiská. Tieto inžinierske stavby, ktorých návrh, bezpečná prevádzka a existencia, t.j. celý ich životný cyklus, sú výrazne ovplyvnené interakciou s horninovým (a všeobecne životným) prostredím. Všetky prognózy ich správania sa závisia od vstupných dát do interaktívnych geotechnických výpočtov. Dominantnú úlohu medzi vstupnými dátami majú geotechnické vlastnosti týchto neštandardných geomateriálov.
PL
W Polsce istnieje znaczny, niewykorzystany potencjał energetyczny biomasy. Istotnym jego składnikiem jest słoma. Z kolei Polska jest zobowiązana do redukcji emisji CO2 oraz zwiększenia udziału energii odnawialnej w całkowitej produkcji energii. Z zobowiązań tych można po części wywiązać się przez stosowanie na szerszą skalę biomasy w indywidualnych czy lokalnych systemach ciepłowniczych. Można to osiągnąć przez opracowanie konstrukcji i wprowadzenie na rynek jednostek efektywnie spalających biomasę. Możliwe to jest także przez opracowanie efektywniejszych sposobów spalania dla istniejących i pracujących u użytkowników jednostek. W artykule zostaną przedstawione wyniki wstępnych badań nad optymalizacją procesu spalania słomy pod kątem wykorzystania jej jako paliwa w kotłach energetycznych. Metodami analizy termicznej (DTA,TG) zbadano efekty cieplne zachodzące podczas spalania próbek słomy. W trakcie tych badań dokonano również analizy składu wydzielających się produktów gazowych. Zmiany składu fazowego otrzymanych popiołów ze spalania paliwa biomasowego określono metodą rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej XRD. Obserwacji budowy morfologicznej popiołów dokonano metodą mikroskopii skaningowej. Na podstawie tych badań stwierdzono, że jednym z czynników determinujących zmiany składu fazowego, czy budowy morfologicznej popiołów są warunki spalania (np. temperatura powietrza dostarczanego do spalania) oraz właściwości paliwa (np. wilgotność). Wstępne wyniki przeprowadzonych badań jednoznacznie wskazują na znaczny wpływ wymienionych czynników na przebieg procesu spalania, potwierdzając konieczność opracowania założeń algorytmu sterowania procesem spalania. Algorytm taki zostałby zaimplementowany w sterownikach dla efektywnych energetycznie i ekologicznie kotłów na biomasę.
EN
There exists a significant potential of unused biomass in Poland - consisting mostly of post-harvest straw. According to EU regulations, Poland has to reduce its CO2 emission and increase the share of renewable energy in the energy mix. These obligations can be partly met by a widespread use of biomass in individual and small, local grid heating systems. This can be achieved through the introduction to the market of new, highly efficient biomass boilers, or by upgrading the existing ones to achieve higher combustions standards. This is a very important issue for the environmental policy in Poland. The article presents the results of an initial research on optimising the straw combustion process with respect to its use as fuel in dedicated biomass boilers. Heat effects that occur during combustion were investigated using the thermal analysismethods (DTA, TG). Composition of the emitted gaseous combustion productswas examined. Changes in the phase composition of ashes obtained from burning of biomass fuel were determined with the use of XRD analysis. Observation of the morphological structure of the ashes was conducted with the use of the scanningmicroscopy technique. The influence of inlet air temperature and fuel humidity was assessed. Initial results of the conducted studies show the need for an algorithm controlling the biomass combustion processes for a wide range of biomass fuels. Such an algorithm should be applied in combustion control systems to increase the energy efficiency and environmental performance of biomass heating systems.
EN
The paper presents the results of preliminary studies on the properties of products made by vitrification of waste containing fly ashes from sewage sludge incineration. The performed tests of hazardous substances leached from the ashes, as well as the results of other laboratory tests confirmed the efficacy of vitrification. It has been found that the resulting products (sinters) could be used as a substitute aggregate for road foundations.
PL
W publikacji przedstawiono wyniki wstępnych badań właściwości wyrobów powstałych przez zeszkliwienie odpadów zawierających popioły lotne ze spalania osadów ściekowych. Wykonane testy wymywalności substancji niebezpiecznych z popiołów oraz wyniki innych badań laboratoryjnych potwierdziły skuteczność stosowania witryfikacji. Stwierdzono, że uzyskane produkty (spieki) mogą być przeznaczone do stosowania jako zamiennik kruszywa na podbudowy drogowe.
17
Content available remote Influence of loading on the CBR ratio of fuel ashes from the "Skawina" Power Plant
EN
The aim of this paper was to establish the influence of loading on the values of the CBR ratio of the ash-slag mixture and the fly ash from the "Skawina" Power Plant. The CBR ratio was determined at the loading of 22 and 44 N and without loading, both for the samples directly after compaction and after 4 days of soaking in water. The investigation was conducted to determine the usability of the wastes tested for the road engineering purposes. In terms of geotechnics, the ash-slag mixture was classified as well-graded non-swelling clayey sands, and the fly ash as well-graded swelling silts. An increase in the loading of the samples directly after compaction led an the increase in the CBR ratio of the materials tested. Whereas after 4 days of soaking in water, as a result of an increase in the moisture content, a decrease in the CBR ratio occurred, but with an increase in the loading. It increased from 26 to 35% for the ash-slag mixture and from 1 to 11% for the fly ash. The analysis of the usability of the fuel ashes tested for road engineering purposes makes possible the statement that only the ash-slag mixture meets the requirements of the pertinent standards and can be used for erecting embankments, provided that they are built in dry places or insulated from water.
PL
W publikacji przedstawiono sposób przetwarzania popiołów ze spalania osadów ściekowych w celu uzyskania nietoksycznego produktu przydatnego w budownictwie. Polega on na zmieszaniu popiołów z określonymi składnikami, następnie brykietowaniu tej mieszaniny oraz spiekaniu otrzymanych brykietów. Podczas spiekania następuje zeszkliwienie powierzchni brykietu. Badania laboratoryjne obejmowały głównie określenie właściwości mechanicznych spieków, mrozoodporności oraz nasiąkliwości. Wyniki badań wskazują na możliwość neutralizacji substancji niebezpiecznych zawartych w spiekanych brykietach. Uzyskany produkt okazał się bezpieczny dla środowiska w przypadku jego gospodarczego wykorzystania.
EN
The method of processing ashes from sewage sludge combustion were presented in the paper to obtain a non-toxic product useful in building. It consist in mixing ashes with desired components, then briquetting composition and sintering of received briquettes. While sintering is going a surface vitrification of briquette is following. Laboratory tests involved to determine mechanical properties and cake toughness for unfavourable weather conditions. Research results indicated a possibility of neutralisation a hazardous substances included in sintered briquettes. The product obtained after processing made environmentally safe for economic utilisation.
PL
Przedmiotem badań prezentowanym w pracy jest biomasa z rejonu Wejherowa oraz popiół pochodzący z jej spalania. Miejscowości z których pobrano materiał badawczy to: Gościcino, Wejherowo, Kapino i Bolszewo. Oznaczono główne parametry biomasy, w tym wartość opałową, dokonano porównania wartości opałowej biomasy drzew liściastych i iglastych; określono jakość chemiczną popiołów poprzez oznaczenie zawartości metali ciężkich oraz ilość uzyskanych popiołów.
EN
The quality of biomass from Wejherowo district and the ashes from the biomass combustion process were investigated. Biomass was collected from the following areas of the Wejherowo district: Gościcino, Wejherowo city, Kapino and Bolszewo. The calorific value, amounts of ashes after burning process and chemical properties of ashes (heavy metals content) were examined. The comparison of the calorific value of the deciduous and conifers trees biomass were carried out.
EN
This paper describes the adsorption thermodynamics of textile reactive dyes from aqueous solution on the waste ashes formed by burning brown coal at a city heating station. The values of thermodynamic parameters are the actual indicators for practical application in the adsorption process. Based on characteristic diagrams the thermodynamic parameters, enthalpy and entropy of adsorption are determined, and based on those data the Gibbs's free energy changes were determined. In all cases, there is a negative sign of the thermodynamic parameters. Entropy change (–2 to –3 J/K×mol) increases with increasing initial concentration of the adsorbate and decreases with increasing amount of adsorbent, suggesting a decrease in disordered system at the interface of solid - solution during the adsorption of dye on the ashes. Free energy (–1.7 to 5 kJ/mol) decreases with the concentration of adsorbate discontinuously but continuously with increasing temperature, which is associated with spontaneous nature of the process. Small negative values of enthalpy change (–2 to –6 kJ/mol), point to the physical nature and the energy stability of the reactive dyes adsorption by ashes.
PL
W pracy opisano termodynamikę adsorpcji reaktywnych barwników tkanin z roztworu wodnego na popiołach powstających jako odpad w wyniku spalania węgla brunatnego w miejskich ciepłowniach. Wartości parametrów termodynamicznych są właściwymi wskaźnikami służącymi praktycznemu opisowi procesu adsorpcji. Na podstawie odpowiednich diagramów zostały określone następujące parametry termodynamiczne: entalpia i entropia adsorpcji, a na podstawie tych danych określono zmiany energii Gibbsa. We wszystkich przypadkach wartości parametrów termodynamicznych były ujemne. Różnica entropii (–2 do –3 J/Kźmol) rośnie wraz ze wzrostem początkowego stężenia adsorbatu i zmniejsza się wraz ze zwiększającą się ilością adsorbentu, co sugeruje zmniejszenie nieuporządkowania układu na granicy fazy stałej i roztworu w trakcie adsorpcji barwnika na popiołach. Energia swobodna (–1,7 do 5 kJ/mol) zmniejsza się w sposób nieciągły wraz ze stężeniem adsorbatu, ale w sposób ciągły wraz ze wzrostem temperatury, co jest związane ze spontanicznym charakterem procesu. Małe, ujemne wartości zmiany entalpii (–2 do –6 kJ /mol) wskazują na fizyczny charakter i stabilność energii adsorpcji barwników reaktywnych na popiołach.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.