Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Wybrane problemy eksploatacji maszyn z napędem hydrostatycznym
PL
W artykule przedstawiono niektóre problemy eksploatacji maszyn z napędem hydrostatycznym. Zidentyfikowano niektóre źródła drgań i hałasu w maszynach roboczych. Skupiono się na czynnikach hydraulicznych. Wskazano na negatywne skutki drgań. Zaproponowano zastosowanie tłumika pulsacji ciśnienia jako skuteczną metodę redukcji przyczyn nadmiernej hałaśliwości.
EN
Some problems of operation of machines with hydrostatic drive were presented in the paper. Some sources of vibrations and noise in operational machines were identified. The paper focused on hydraulic factors. Negative effects of vibrations were indicated. Use of damper of pressure pulsation was suggested as an effective method for reduction of reasons of excessive noise.
2
Content available remote Skutki kawitacji w maszynach z napędem hydrostatycznym
PL
W artykule omówiono powstawanie kawitacji w typowych elementach hydraulicznych, w które wyposażone są powszechnie maszyny górnictwa podziemnego oraz skalnego. Podano jej przyczyny i skutki. Na podstawie badań własnych autorów oraz studiów literaturowych przedstawiono wizualizację zjawiska kawitacji. Zamieszczono przykłady erozji kawitacyjnej. Dokonano identyfikacji towarzyszącego efektu akustycznego oraz zaproponowano narzędzia do akustycznej identyfikacji kawitacji w warunkach przemysłowych. Jako kryterium początku powstawania kawitacji wskazano sygnał akustyczny.
EN
Problems of cavitation in typical hydraulic components commonly used in mining machines of the rock and mining industry were discussed in the paper. Cavitation reasons and its effects were given. On the basis of own investigation and literature studies a visualization of cavitation phenomenon was presented. Examples of cavitation were given. Identification of accompanying acoustic effect was made and tools for acoustic identification of cavitation in industrial conditions were suggested. An acoustic signal was indicated as the criterion for starting the cavitation process.
PL
Siłownik hydrauliczny jest silnikiem wyporowym, w którym energia ciśnienia skumulowana w ciekłym czynniku roboczym zamieniana jest na energię mechaniczną ruchu postępowo-zwrotnego w czasie trwania cyklu roboczego. Siłownik jest najczęściej elementem w hydraulicznych układach napędowych. Ze względu na to, że jest bezpośrednio połączony z narzędziem lub mechanizmem, pracuje w niekorzystnych warunkach; narażony jest również na niekontrolowane przeciążenia, a nawet uszkodzenia mechaniczne oraz zmienne warunki klimatyczne i zanieczyszczenie otoczenia.
4
Content available remote Badania eksploatacyjne serwomechanizmu kierowniczego ładowarki przegubowej
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych serwomechanizmu kierowniczego ładowarki przegubowej przeprowadzone na poligonie doświadczalnym. Przedstawiono dwa rodzaje sterowania maszyn przegubowych opartych o rozdzielacz suwakowy i obrotowy. W układzie sterowanym za pomocą rozdzielacza suwakowego przedstawiono wyniki badań stanów przejściowych dla wybranych obciążeń maszyny.
5
Content available remote Stany przejściowe układu hydraulicznego z akumulatorem
PL
Przedstawiono model matematyczny układu hydraulicznego z akumulatorem opierając się na analogii elektrycznej dla przepływu uwarstwionego, dla drugiej fazy rozruchu siłownika. Przeprowadzono obliczenia i sporządzono wykresy przebiegu natężenia przepływu, ciśnień w akumulatorze i w siłowniku oraz skoku tłoczyska siłownika
EN
In the paper the mathematical model of hydraulic system with accumulator was presented. The model was based on electrical analogy for laminar flow in second phase hydraulic cylinder starting. Calculations were done and diagrams were prepared: flow rate, pressure in accumulator and in hydraulic cylinder and piston stroke.
PL
W referacie przedstawiono optymalizację dwudrogowego regulatora przepływu z zaworem różnicowym na wyjściu, w zależności od parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych regulatora. Na podstawie charakterystyk optymalizacyjnych można wyznaczyć minimalne wymiary regulatora.
EN
In the paper the optimization of 2-way flow regulator equipped with differential valve at outlet was presented. The optimization was presented depending on construction and operating parameters of considered regulator. On the basis of optimization characteristics minimal regulator dimensions can be determined.
7
Content available remote Badania węzłów uszczelniających w stanach przejściowych mechanizmów maszyn
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań węzłów uszczelniających w siłownikach hydraulicznych mechanizmów maszyn. Przedstawiono niektóre wyniki badań trwałościowych w prototypach siłowników oraz zachowanie się ich w stanach przejściowych mechanizmów maszyn.
EN
The results of studies on sealing nods in the hydraulic rams of the machine mechanisms were given. Some of the durability tests in the ram prototypes as well as their behaviour in the machine mechanisms transitory states were presented.
8
Content available remote Stany przejściowe układu hydraulicznego z akumulatorem (przepływ uwarstwiony)
PL
W hydraulicznych układach: napędowych, sterujących i regulacyjnych zależnie od rozwiązania konstrukcyjnego i przeznaczenia akumulatory mogą być wykorzystywane między innymi jako: tłumiki pulsacji ciśnienia w instalacji hydraulicznej, dodatkowe źródła energii podtrzymujące ciśnienia w odciętej gałęzi układu, dodatkowe źródło zasilania, oprócz pompy, amortyzator uderzeń dynamicznych ciśnień, powstałych w wyniku zmian prędkości przepływu.
9
Content available remote Dynamika układu z akumulatorem hydraulicznym - cz. II
PL
W celu otrzymania szybkich ruchów dosuwowych (posuwowych) oraz umożliwienia pracy układu w razie awarii źródła zasilania gromadzi się energię ciśnienia w akumulatorach hydraulicznych. Przebiegi dynamiczne w układach z akumulatorami można, jak to stwierdzono na podstawie analogii elektro-hydraulicznej, a także sprawdzenia eksperymentalnego[6,8]-przedstawić jako funkcję zależności parametrów hydraulicznych. Na podstawie rozważań zakresu pracy akumulatora hydraulicznego można określić metody projektowania układu napędowego.
10
Content available remote Dynamika układu z akumulatorem hydraulicznym - cz. I
PL
W celu otrzymania szybkich ruchów dosuwowych (posuwowych) oraz umożliwienia pracy układu w razie awarii źródła zasilania gromadzi się energię ciśnienia w akumulatorach hydraulicznych. Przebiegi dynamiczne w układach z akumulatorami można, jak to stwierdzono na podstawie analogii elektro-hydraulicznej, a także sprawdzenia eksperymentalnego[6,8]-przedstawić jako funkcję zależności parametrów hydraulicznych. Na podstawie rozważań zakresu pracy akumulatora hydraulicznego można określić metody projektowania układu napędowego.
PL
W pracy przedstawiono stanowiska do badań statycznych i dynamicznych układów i przewodów elastycznych. Podano przebiegi ciśnień w stanach ustalonych i przejściowych z zaznaczeniem maksymalnych impulsów ciśnień oraz badania niszczące przewodów elastycznych z jednym i wieloma oplotami krzyżowymi, które mają zastosowanie w instalacjach hydraulicznych: maszyn, urządzeń, manipulatorów i robotów przemysłowych.
EN
In the paper are presented stands for static and dynamic tests of systems and flexible hoses. There are presented the pressure courses in steady and transient states with denoted maximal pressure pulses and the destructive of flexible hoses with one many braids which are used in hydraulic systems of machines devices and industrial robots.
PL
Przedstawiono model stanowiska do wymuszeń harmonicznych serwomechanizmu hydraulicznego ze szczególnym uwzględnieniem aparatury kontrolno-pomiarowej zalecanej przez ISO. Wyznaczono eksperymentalnie przebiegi w stanach przejściowych oraz charakterystyki amplitudowo-fazowe dla serwomechanizmu z rozdzielaczem o podwójnym pochyleniu krawędzi sterującej suwaka.
EN
The model of the station for harmonic input function of hydraulic servomechanism with monitoring and measurement apparatus recomend by ISO has been presented. The experimental course in transitory states and Gainphase characteristics of the hydraulic servomechanism with directional valve with dual inclination of steering edges has been determined.
14
Content available remote Zastosowanie mikrohydrauliki w maszynach i urządzeniach (cz. 2)
PL
W pracy poruszono zagadnienia zastosowania mikrohydrauliki w systemach napędowych i sterujących w różnych dziedzinach przemysłu. Przedstawiono możliwości zastosowania mikrohydrauliki we współpracy ze sterowaniem elektronicznym i pneumatycznym.
15
Content available remote Zastosowanie mikrohydrauliki w maszynach i urządzeniach
PL
W pracy poruszono zagadnienia zastosowania mikrohydrauliki w systemach napędowych i sterujących w różnych dziedzinach przemysłu. Przedstawiono możliwości zastosowania mikrohydrauliki we współpracy ze sterowaniem elektronicznym i pneumatycznym.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań stanów przejściowych w serwomechanizmie układu kierowniczego kopalnianej ładowarki przegubowej ŁK-2. Przedstawiono w układzie hydraulicznym miejsca pomiarowe oraz przebiegi ciśnień w stanach ustalonych i przejściowych w różnych cyklach pracy maszyny.
EN
The paper presents results of testing the transient states in a servomechanism of a steering system of the ŁK-2 mine articulated loader. Measuring points in the hydraulic system as well as pressure runs at steady states and transient ones in different work cycles of the machine are shown.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.