Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prądnica
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono metodę pozwalającą na zasilania transformatora 0,4/15 kV z dwóch źródeł energii elektrycznej pracujących równolegle przez połączenie za pomocą synchronizatorów. Pokazano metody sterowania prądnic synchronicznej i asynchronicznej z wykorzystaniem falowników połączonych w układzie back-to-back, w różnych stanach pracy. Wyniki przedstawione w referacie pozyskano w trakcie badań eksperymentalnych układu rzeczywistego.
EN
Presented paper gives an outline of electrical system consisted of power transformer 0.4/15 kV supplied by two voltage sources in parallel connection with means of commercial synchronizers. Sources used in tests are two different types of electrical generators tied up to voltage source inverters. Chosen experimental results are given.
2
PL
W artykule przedstawiono konstrukcję i parametry małej elektrowni wiatrowej wyposażonej w pięciołopatowy wirnik o poziomej osi obrotu. Pomimo większego kosztu w porównaniu z wirnikiem trójłopatowym zdecydowano się na wirnik pięciołopatowy, gdyż przy wiatrach o niewielkiej prędkości uzyskuje się z niego znacznie więcej energii. Wirnik ten umieszczony jest bezpośrednio na wale trójfazowego generatora z magnesami trwałymi, którego obwód magnetyczny pokazano na rysunku ilustrującym rozkład pola magnetycznego. Generator zasila jednofazowy falownik podłączony bezpośrednio do sieci niskiego napięcia. Falownik umożliwia przekazywanie energii do sieci w szerokim zakresie napięcia uzyskiwanego z generatora, czyli w szerokim zakresie prędkości obrotowych turbiny wiatrowej. W artykule podano łączną ilość energii przekazanej do sieci w miesiącach: wrzesień, październik i listopad 2015 roku oraz moc szczytową elektrowni uzyskaną przy wietrze o prędkości 12 m/s. Elektrownia ta może być wykorzystana w budownictwie jedno i wielorodzinnym.
EN
The paper presents the construction and parameters of small wind power plant fitted with five blades turbine of horizontal pivot. Despite its higher cost, author decided to use five blades turbine instead of three blades turbine due to its higher efficiency for light winds. The rotor is directly connected to the shaft of three-phase permanent magnet generator. Magnetic circuit of the generator is presented in the figure showing magnetic field distribution. The generator supplies one-phase converter which is directly connected to the low power system. The converter allows for transmission of energy for wide range of angular speed of the turbine. The paper also gives all volume of energy transmitted the power system in months: September, October, November of 2015 as well as maximum power generated by power plant at the wind of velocity of 12m/s. Presented power plant can be used in houses.
3
Content available Badania prądnicy z magnesami trwałymi
PL
Artykuł przedstawia wybrane wyniki badań eksperymentalnych prądnicy z magnesami trwałymi o mocy do 0,5 kVA dedykowanej do mikro elektrowni wiatrowej lub wodnej. Pokazano charakterystyki biegu jałowego i obciążenia oraz mapę sprawności prądnicy badanej w zakresie prędkości obrotowych 0-2000 obr/min.
EN
The paper presents selected experimental results of a permanent magnet generator up to 0,5 kVA to be used in a micro wind or hydro power plant. No-load back-emf, load output voltage and efficiency map of the generator tested for a rotor speed range of 0-2000 rpm are shown.
4
Content available remote Wolnoobrotowa prądnica o mocy 3 kW do elektrowni wiatrowej lub wodnej
PL
W artykule przedstawiono konstrukcję i wybrane wyniki badań wielobiegunowej prądnicy z magnesami trwałymi przeznaczonej do bezprzekładniowej elektrowni wiatrowej o pionowej osi obrotu. Dzięki obwodowi magnetycznemu o unikalnej, opatentowanej konstrukcji uzyskano bardzo mały moment zaczepowy pomimo dużej liczby biegunów. W artykule pokazano konstrukcję wirnika i stojana oraz widok wykonanego prototypu prądnicy, pomiary momentu zaczepowego, zależność napięcia od prędkości obrotowej nieobciążonej prądnicy oraz zależność napięcia od obciążenia dla prędkości znamionowej. Prądnica przeznaczona jest do współpracy z turbiną wiatrową typu H Darrieus i może być także stosowana w mikroelektrowniach wodnych.
EN
The paper presents the construction and chosen test results of multi*pole low speed generator with permanent magnets destined to gearless wind plant with vertical axis. Thanks to unique patented construction of its magnetic circuit, the generator has very low cogging torque despite to many poles. The paper contains images of rotor and stator of generator, measuring results of cogging torque, idle running characteristic, and the measurements of the influence of the load on the voltage generated by the generator. The generator is destined to wind turbine H Darrieus, it can also beuseful in water plants.
PL
W niniejszym artykule zostały przedstawione najważniejsze informacje dotyczące analizy drgań prądnicy synchronicznej z magnesami trwałymi na podstawie generowanego napięcia. Wyjaśnione zostały zjawiska zachodzące w maszynie z magnesami trwałymi poddanej wibracjom.W ramach badań zostały przeprowadzone symulacje komputerowe przy użyciu oprogramowania MES oraz pomiary laboratoryjne na rzeczywistej maszynie. Otrzymane wyniki zostały przedstawione w formie hodografów wektorów przestrzennych generowanych napięć. Zostały rozpatrzone różne warianty wibracji, zarówno w stanie statycznym wirnika jak również podczas normalnej pracy.
EN
This article presents the most important information concerning the analysis of vibration of permanent magnet synchronous generator based on the generated voltage. The phenomena occurring in PMSG with vibrations has been explained. For this study computer simulations using FEA software and laboratory measurements on the real machine has been carried out. These results are presented in the form of hodographs of voltage space vectors. Different variants of vibration , both in static state of rotor as well as during normal operation have been considered.
6
Content available Modelowanie 3D prądnicy ze wzbudzeniem hybrydowym
EN
This article describes simulation problems of hibrit excitation generator. As an example a conceptual prototype machine is build with two parts. One part of the machine is typical permanent magnets generator (with sphere magnets on rotor). The second part of the machine has rotor with rotating-armature excitation. Both parts are integrated. Rotors are seated on common shaft and stator is common (the same) on whole lenght of both rotors. Article shows problems of teoretical solving electromagnetic circuit of this type machines. Main problem is regulating of excitation flux what gives directly problem with valuation of inducted voltage and power factor. There are two different methods used by authors in examine prototype of hybrid generator. The most efficient method is FEM based on 3D model made by Ansoft Maxwell program. In this article autors present modeled generator with pictures of intersections in different planes. Authors compare solutions received from the two methods with results of laboratory tests which were made on real model.
EN
The paper presents the construction and basic characteristics of gearless generator using to supplying devices serving to the measurement, recording and transmission of the wind speed. Required low cogging torque of generator has been obtained at straight teeth of stator and straight magnets of rotor, by the number of rotor poles different from the number of teeth of stator. Thanks to it, the generator starts at low wind. Low power of generator and soft output characteristic allow for charging the battery sustaining the supplement without additional electronic devices. The images of the rotor and stator of the generator illustrate the construction of generator.
PL
Turbiny małych elektrowni wiatrowych - zwłaszcza w przypadku osi pionowej - pracują z niewielkimi prędkościami obrotowymi, więc ich połączenie z generatorem o tradycyjnej konstrukcji wymaga stosowania przekładni mechanicznej o dużym przełożeniu. Wiele zalet posiadają prądnice wolnobieżne. Ich zastosowanie pozwala wyeliminować lub zmniejszyć przełożenie przekładni mechanicznej. Obniża to poziom hałasu, zmniejsza koszt układu oraz powiększa jego sprawność. Podejmowane są próby konstruowania prądnic wolnobieżnych w wykonaniu zarówno cylindrycznym, jak i tarczowym. Istnieje wiele różnych wykonań prądnic tarczowych, lecz brak pełnego rozeznania wad i zalet poszczególnych wariantów. Opis działania prądnic stosowanych w elektrowniach wiatrowych przedstawiono np. w artykułach [1], [2], [3], [4], [5], a wyniki badań modeli prądnic w [6], [7].
EN
The Small Hydro Power Plants allow to increase the energy amount from renewable sources, especially from small rivers in mountainous areas. This paper presents a new concept of a energy conversion system for application in a Small Hydropower Plant (SHP) which is based on a permanent magnet generator (PM generator) with a propeller turbine integrated with the generator rotor. The PM generator can work at a variable speed and therefore energy produced by the PM generator has to be converted by means of a power electronic unit to fit to the three-phase power grid parameters. For this concept, dimensions and parameters of the PM generator were specially designed on account of integration with water turbine. The paper precisely describes elements of energy conversion system and also presents the results of numerical tests for chosen working conditions. An original algorithm of control strategy for power electronic unit was used to adjust generated energy to the required parameters of the three-phase grid.
EN
The paper presents design of generator for small gearless wind power plant. It is multi-pole machine, whose cogging torque has been minimized through the application of odd number of stator teeth. Designing calculations of flat model of generator were carried out with the use of package COMSOL Multiphysics v3.3 using finite element method. The simulation result shows negligible value of cogging torque for such solution. The generator has low mass at the power of 6kW and the speed of 150 rev/min.
PL
W referacie zaprezentowano zmodernizowane lokomotywy spalinowe wykonane przez zakłady na podstawie dokumentacji IPS „Tabor” Poznań. Przedstawiono parametry techniczne lokomotyw uzyskane po modernizacji oraz ogólne opisy nowych i zmodernizowanych układów, zespołów i urządzeń. Ponadto przedstawiono propozycje modernizacji pozostałych typów i serii lokomotyw spalinowych eksploatowanych na torach Polskich Linii Kolejowych.
EN
The article presents modernized diesel locomotives realized by workshops on base of documentations from IPS “Tabor” Poznań. Presented are technical parameters of locomotives achieved after modernization as well as general descriptions of new and modernized components, installations and equipments. Furthermore presented are modernization propositions for remaining other diesel locomotive types and classes exploited on Polish Rail Lines track.
EN
Devices destined to convert renewable energy (wind, water) to mechanical energy – wind and water turbines – have generally low speed. So, it is necessary to use gears, which generate losses, noises and decreased reliability of construction. The best solution is using low-speed generators in this type of system. In Electrotechnical Institute in Warsaw It was designed, manufactured and tested of prototype of synchronous generator with permanent magnets and rated power 1 kW, speed 100 rpm.
13
PL
W artykule przedstawiono w jednolitej, zwartej formie problematykę badań synchronizatorów automatycznych prądnic realizowanych za pomocą nowoczesnych urządzeń badawczo-diagnostycznych. Urządzenia te współpracują z komputerem PC, przez co umożliwiają rejestrację w czasie rzeczywistym licznych przebiegów i parametrów procesu synchronizacji oraz pozwalają narzucić badanemu synchronizatorowi warunki pracy zbliżone do tych, jakie występują podczas ich działania na rzeczywistych obiektach elektroenergetycznych.
EN
This article describes tests, which have been made, on automatic synchronizers of generators in electrical power system by modern and electronic devices. These devices continously cooperate with PC computer and in this way enable registration of number of signals and parameters which are very important during synchronization process. Moreover they enable to set many parameters which are important during tests automatic synchronizers in the real time in electrical power plants.
PL
Zaprezentowano wyniki analizy matematycznej i badań eksperymentalnych układu sterowania pracą prądnicową maszyny dwustronnie zasilanej pracującego bez czujnika kąta położenia wirnika. Wykazano, że opracowana struktura pozwala na uzyskanie podobnych własności jak w układzie z przetwornikiem kodowym. Wyjaśniono również, dlaczego opisywane wcześniej w literaturze fachowej próby wyeliminowania tego przetwornika powodowały pogorszenie właściwości dynamicznych układów.
EN
The results of mathematical analysis and experimental investigations of sensorless DFM generating system are presented in the paper. The properties of proposed structure are similar to those of the system with encoder. Also, the reason of worse properties of known earlier sensorless DFM control systems is explained.
15
Content available remote Nowe rozwiązania samochodowego systemu prądnica - rozrusznik
PL
W artykule przedstawiono przegląd kilku wybranych, współczesnych rozwiązań systemu prądnica-rozrusznik oraz koncepcję nowego rozwiązania tego systemu w oparciu o zastosowanie bezszczotkowej, komutatorowej maszyny elektrycznej prądu stałego ze wzbudzeniem elektromagnetycznym oraz transformatorem wirującym.
EN
In the paper is given a review of some selected modern solutions of the automotive onboard-generator/starter-motor system as well as a new concept of his system based on an application of the brushless. AC-DC/DC-AC electronic-commutator electromagnetically-excited electrical machine with the rotary transformer
PL
Przedstawiono prądnice synchroniczne wzbudzane magnesami trwałymi NdFeB, przeznaczone dla elektrowni wiatrowych małej mocy. Przedstawiono podstawowe parametry i charakterystyki prądnicy 0,95 kW, 1000 obr/min i 8,6 kW, 750 obr/min.
EN
Synchronous generators excited by permanent magnets NdFeB designed for small wind power plants. Basic parameters and characteristics of the generators: 0,95 kW, 1000 rpm and 8,6 kW, 750 rpm.
PL
W pracy przedstawiono proces przetwarzania energii w układzie napędowym lokomotywy z przekładnią elektryczną oraz strukturą matematycznego opisu zjawisk elektromechanicznych, powstających w prądotwórczym agregacie układu napędowego lokomotywy. W opisie uwzględniono: silnik spalinowy z regulatorem obrotów i obciążenia oraz prądnicę główną z układem wzbudzenia. Model ten służy do symulacji procesów przejściowych w elektromechanicznym układzie agregatu.
EN
This work describes the process of energy conversion in the driving system of a diesel electric with electrical transmission. The structure of the mathematical description of electrical and mechanical phenomena occurring in the power generating aggregate during testing on a diagnostic stand has been described. The description takes into account the diesel engine equipped with a system controlling load and velocity and the power generator wirh its excitation system. The aim of the model is to enable simulations of transient processes in the power generator loaded by the water resistor
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.