Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przekształcenie Fouriera
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available General concept of the EMG controlled bionic hand
EN
The article presents a general concept of a bionic hand control system using multichannel EMG signal, being under development at present. The method of acquisition and processing of multi-channel EMG signal and feature extraction for machine learning were described. Moreover, the design of the control system implementation in the real-time embedded system was discussed.
PL
W wyniku przekształcenia funkcji poprzez transformatę Fouriera uzyskuje się widmo prążkowe analizowanego sygnału z podziałem na poszczególne harmoniczne. Korzystając z metody składowych symetrycznych można wykazać, że poszczególne harmoniczne odpowiadają składowym zgodnym, przeciwnym i zerowym. Występowanie składowych odpowiadających składowym zerowym jest najbardziej niebezpieczne, ponieważ harmoniczne te sumują się w przewodzie neutralnym instalacji elektrycznej. W artykule przedstawiono sposób doboru przewodów z uwzględnieniem wyższych harmonicznych, wyniki pomiarów prądu pobieranego przez zasilacz komputerowy, a także zaprezentowano działanie arkusza kalkulacyjnego, pozwalającego na dobór przekroju przewodów w zależności od parametrów zasilanego obwodu.
EN
The result of Fourier transform is a line spectrum of analyzed signal. By using method of symmetrical components it is possible to show that specified harmonics can be presented as positive, negative and zero components. The occurrence of harmonics which refers to zero components is the most dangerous, because they sum in the neutral wire and cause its additional heating. The article presents a method of choosing cross section of the cable, which conducts currents consisting higher harmonics, presents the result of measurements of current in computer power supply and also possibilities of the spreadsheet program that lets select the cross-section of the neutral wire, depending on parameters of supplied appliance.
3
Content available Acoustic processor of the MCM sonar
EN
This paper presents the concept of an acoustic processor of the mine countermeasure sonar. Developed at the Department of Marine Electronics Systems, Gdańsk University of Technology, the acoustic processor is an element of the MG-89, a modernised underwater acoustic station. The focus of the article is on the modules of the processor. They are responsible for sampling analogue signals and implementing the algorithms controlling the measurement cycle and digital signal processing. As it performs the above funetions, the device should be highly reliable and resistant to mechanical and weather conditions and ensure a user friendly operation. The functions of the processor software should help with object detection and classification. In addition to these properties, the acoustic processor should operate in real time. The results of measurements should be displayed with the shortest possible delay in relation to sounding signals to allow the operator to take decisions ąuickly and establish if the object poses a risk.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję procesora akustycznego sonaru MCM (ang. Mine Countermeasure Sonar), opracowaną i zrealizowaną w Katedrze Systemów Elektroniki Morskiej Politechniki Gdańskiej. Opisany procesor akustyczny jest elementem zmodernizowanej stacji hydrolokacyjnej MG-89. Zwrócono szczególną uwagę na moduły procesora, które odpowiadają za proces próbkowania sygnałów analogowych oraz realizują algorytmy sterowania cyklem pomiarowym i cyfrowego przetwarzania sygnałów. Urządzenie to przy wykonywaniu wyżej wymienionych funkcji powinno cechować się dużą niezawodnością oraz odpornością na narażenia mechaniczne i klimatyczne, a z punktu widzenia operatora - łatwością obsługi. Oprogramowanie procesora powinno zawierać funkcje ułatwiające detekcję i klasyfikację wykrytych obiektów. Poza wymienionymi właściwościami procesor akustyczny powinien również być systemem czasu rzeczywistego. Wyniki pomiarów powinny pojawiać się na zobrazowaniu z możliwie najmniejszym opóźnieniem, w stosunku do sygnałów sondujących, tak aby operator systemu mógł, w jak najkrótszym czasie, podjąć decyzję, czy wykryty obiekt jest niebezpieczny.
4
Content available remote Two-stage Fast Fourier and Hartley Transform of Real Data Sequence
EN
This paper presents a novel fast algorithm for computation of the discrete Fourier transform (DFT) of real-valued series. All internal computations of the derived algorithm are performed on real-valued data. Exactly the same structure, with minor adjustments at the last stage, can be applied to calculate Fast Hartley Transform. The algorithm is developed for implementation on pipeline processor.
PL
Referat prezentuje nowy algorytm do wyznaczania szybkiego przekształcenia Fouriera dla danych rzeczywistych, w którym, inaczej niż w znanych dotychczas rozwiązaniach, na każdym etapie obliczeń przetwarzane są jedynie dane o wartościach rzeczywistych. Modyfikacja ostatniego kroku algorytmu umożliwia wyznaczenie przekształcenia Hartleya. Algorytm jest przeznaczony do implementacji na procesorze potokowym.
EN
A modification of the DFT is presented, which led to a distinct minimization of the spectrum leakage effect and improvement in signal harmonics estimation accuracy in case of a non-coherent sampling. The modification consists in adjusting base functions frequencies of the Fourier series to frequencies of the analyzed signal harmonics. The paper presents ideas, introduction, error analysis and signal windowing effects. The modified DFT (MDFT) can be used for analysis of the power network signals, where natural frequency variability hinders the analysis.
PL
Przedstawiono modyfikację DFT (MDFT) prowadzącą do zdecydowanej redukcji zjawiska przecieku widma i poprawy dokładności estymacji harmonicznych sygnału okresowego próbkowanego niesynchronicznie. Modyfikacja polega na dopasowaniu pulsacji funkcji bazowych szeregu Fouriera do pulsacji harmonicznych. Przedstawiono ideę, wyprowadzenie, analizę błędów oraz skutki stosowania okien sygnałowych. Modyfikowane DFT (MDFT) można stosować do analizy widmowej sygnałów w systemie elektroenergetycznym, gdzie zmienność częstotliwości utrudnia analizę.
6
EN
An application of Fourier integral transformation method of capacitance calculation between conducting path system of hybrid microcircuit is presented in this paper. In the considered case two rectangular, symmetrically deflected in y-axis conductive layers are analysed. Fulfilling the Laplace's equation electrical potential is presented in form of Fourier integrals. As a result the equation system for the distribution of electrical charge is obtained. The numerical solution has been applied. On this basis the capacitance between conductive paths is calculated.
PL
W artykule zaprezentowano metodę przekształceń całkowych Fouriera do obliczenia pojemności w systemie ścieżek przewodzących mikroukładu hybrydowego. W rozważanym przypadku analizowane są dwie jednakowe, prostokątne warstwy przewodzące, symetrycznie obrócone względem osi y. Potencjał elektryczny, spełniający równanie Laplace'a przedstawiono w postaci całek Fouriera. W wyniku otrzymano równanie rozkładu gęstości ładunku elektrycznego, które rozwiązano numerycznie i na tej podstawie wyznaczono wartość pojemności pomiędzy ścieżkami.
7
Content available remote Deformation due to inclined load in monoclinic thermoelastic material
EN
The two-dimensional deformation of homogeneous, thermally conducting monoclinic material as a result of inclined line load is investigated by applying the fourier transform. the inclined load is assumed to be a linear combination of a normal load and a tangential load. the displacements, stresses and temperature distribution so obtained in the physical domain are computed numerically and illustrated graphically. the variations of these quantities have been depicted graphically for a zinc crystal-like material in the coupled thermoelasticity (ct) and uncoupled thermoelasticity (UCT) for an insulated boundary.
8
Content available remote Fast adaptive algorithm for two-dimensional Fourier transform
EN
Fast adaptive algorithm for two-dimensional Fourier transform is presented. It enables automatic selection of time domain discretisation steps depending on the required accuracy of numerical calculation of signal spectrum. Errors of spectrum calculation can be estimated with help of the proposed formulas constructed in relative and absolute: maximum difference, mean square error and peak signal to noise ratio metrics. All calculations are performed in accordance with the structures of fast time decimated algorithms.
PL
Przedstawiono szybki algorytm adaptacyjnego obliczania dwuwymiarowego przekształcenia Fouriera, umożliwiający dobór kroków dyskretyzacji w zależności od żądanej dokładności numerycznego obliczenia widma, przy czym obliczenia realizowane są w oparciu o struktury szybkich algorytmów z przerzedzeniem w czasie. Ponadto zaproponowano wyrażenia oceny błędu obliczenia widma we względnych i bezwzględnych metrykach: maksymalnego odchylenia, błędu średniokwadratowego oraz szczytowego stosunku sygnału do szumu.
PL
W pracy przedstawiono wyniki symulacji komputerowych oddziaływań dynamicznych suwnicy pomostowej na operatora. Obciążenia dynamiczne oddziałujące na operatora suwnicy wywołane są transportem ładunku. W symulacjach komputerowych założono stałą długość cięgna, ponadto w badaniach uwzględniono podatność cięgien oraz bezwładność transportowanego ładunku. Wyniki symulacji komputerowych przedstawiono w postaci przebiegów czasowych oraz charakterystyk dynamicznych, które wygenerowano wykorzystując w tym celu szybkie przekształcenie Fouriera (FFT). Otrzymane wyniki w przyszłych pracach będą wykorzystane do sformułowania aktywnego układu wibroizolacji.
EN
Results of research of numerical dynamic influences of the bridge crane on the operator were presented at work. Dynamic workload influencing the operator of the crane are called with transport of the load. Susceptibility of the rope and inertia of the transported load, were taken into consideration moreover in research the fixed length of the rope was assumed in computer simulations. Results of computer simulations were presented in the form of time plots and dynamic characteristics which were generated utilizing Fourier's Fast Transformation (FFT). They will be taken advantage by results placed at work to the formulation of the active system of isolation of mechanical oscillations.
EN
Thermal effects due to the frictional heating in sliding contact of a thermoelastic layer and a rigid insulated flat punch are investigated. The contact problem is treated by the Fourier integral transform method and is reduced to the system of singular integral equations which is solved numerically. Influence of the frictional heating on distributions of the contact pressure and generated temperature is presented for different values of thickness of the layer. Comparison with the corresponding results for a half-space is done.
11
Content available remote Measures whose Fourier transforms are measures
EN
Similarly to the space [l^2(L^1)] on a locally compact abelian group, the space [l^2](M) is the largest solid space of measures whose Fourier transforms are measures; in fact, in order for a measure to belong to [l^2](M) it suffices that the Fourier transforms of its restrictions to all Borel sets be measures.
EN
This monograph presents an approach to the synthesis and simulation of wide-sense stationary random processes given by diagrams of their power spectral densities. The approach is based on multisine random time-series, which are sums of discrete-time sines with deterministic amplitudes and random phase shifts. The essence of the presented approach is to approximate the power spectral density by the periodogram of a multisine time-series with amplitudes chosen so that for a given number of equally apaced frequencies from the range [0,2pi), the periodogram is equal to the original power spectral density. The periodogram may be used in turn to construct the corresponding spectrum provided the phase shift for each sine component are chosen.
PL
W monografii przedstawiono podstawy teoretyczne oraz zastosowanie nowej metody syntezy i symulacji stacjonarnych w szerszym sensie procesów losowych na podstawie wykresu ich gęstości widmowej mocy. Zaproponowana metoda korzysta z wielosinusoidalnych sygnałów losowych, które są sumą harmonicznych składowych sinusoidalnych o deterministycznych amplitudach i losowych fazach. Punktem wyjścia proponowanej metody jest definiowanie procesu losowego w dziedzinie częstotliwości za pomocą periodogramu wielosinusoidalnego sygnału losowego. Amplitudy poszczególnych składowych sinusoidalnych sygnału wielosinusoidalnego, dobierane są tak by jego periodogram był równy gęstości widmowej mocy procesu losowego dla pewnej liczby równoodległych częstotliwości z zakresu [0,2pi). Na podstawie tak zdefiniowanego periodogramu dokonuje się syntezy widma amplitudowego i fazowego sygnału wielosinusoidalnego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.