Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ścieki mleczarskie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
This study investigated the efficiency of synthetic dairy wastewater treatment using three commercial activated carbons (AC) originating from various raw materials and prepared with different granulations, such as powdered activated carbon and granular activated carbon from wood and granular activated carbon from coconut shell. The additional step after the treatment with AC was ion exchange using mixed-bed ion resins for the enhancement of impurities removal from dairy wastewater. This allowed selecting powdered activated carbon coupled with ion exchangers as the most effective system for the treatment of real dairy wastewater. Integrating these processes with microfiltration has allowed increasing the removal efficiency of both organic and inorganic impurities by 90%.
PL
W pracy zbadano efektywność oczyszczania modelowych ścieków mleczarskich z wykorzystaniem trzech komercyjnych węgli aktywowanych (AC) o różnym uziarnieniu, wykonanych z surowców roślinnych. Były to: drzewny węgiel aktywny w postaci proszkowej i granulowanej oraz granulowany węgiel aktywny z łupin orzecha kokosowego. W celu zwiększenia efektywności oczyszczania usuwania zanieczyszczeń w kolejnym etapie zastosowano proces wymiany jonowej z wykorzystaniem mieszanki żywic jonowymiennych. Pozwoliło to wytypować najskuteczniejszy adsorbent w połączeniu z procesem wymiany jonowej do oczyszczania rzeczywistych ścieków mleczarskich. Do wstępnego oczyszczania rzeczywistych ścieków mleczarskich wykorzystano mikrofiltrację oraz membranę ceramiczną, a następnie układ - węgiel aktywny/złoża jonowymienne. W ten sposób zintegrowane procesy pozwoliły zwiększyć skuteczność usuwania zarówno zanieczyszczeń organicznych, jak i nieorganicznych po procesie mikrofiltracji ścieków mleczarskich.
EN
This paper presents efficient treatment methods for dairy wastewater using membrane techniques and applying the biological utilization of secondary wastes. The influence of ultrafiltration (UF) and both ultra- and nanofiltration (UF/NF) systems on the removal efficiency of the contaminants was determined. It has been found that the UF enables the removal of larger organic compounds, whose presence on the NF membrane surface would reduce its efficiency. The recovery of water from these processes is associated with the generation of retentate, which is difficult to treat. For the utilization of the retentate, biological methods based on bioaugmentation process and microalgal culture were used. The combination of both these methods contributed to the significant reduction in the content of nutrients in the regenerated water (the total nitrogen <1.0 mg/dm3 , the total phosphorus <0.1 mg/dm3 ). Furthermore, it was possible to obtain a microalgae biomass, which becomes more commonly used, e.g., as renewable energy resources. These studies are part of the prospective trends in the development of the bioeconomy, especially in a closed circuit.
PL
W pracy przedstawiono metody efektywnego oczyszczania ścieków mleczarskich z zastosowaniem technik membranowych i procesów biologicznych. Zbadano wpływ ultrafiltracji (UF) oraz zintegrowanych procesów ultra- i nanofiltracji (UF/NF) na skuteczność usuwania zanieczyszczeń. Stwierdzono, że UF umożliwia usuwanie większych cząstek organicznych, których obecność na powierzchni membrany NF pogorszyłaby jej wydajność. Odzyskiwanie wody z zastosowaniem tych procesów wiąże się z powstawaniem retentatu, który jest trudny do uzdatnienia. Do tego celu w pracy wykorzystano metody biologiczne, oparte na bioaugmentacji i hodowli mikroalg. Połączenie obu tych metod przyczyniło się do znacznego zmniejszenia zawartości związków biogennych w wodzie regenerowanej (azot ogólny <1.0 mg/dm3 , fosfor ogólny <0.1 mg/dm3 ). Ponadto uzyskano biomasę alg, która może znaleźć zastosowanie m.in. jako odnawialny surowiec energetyczny. Podjęte badania wpisują się w perspektywiczne trendy rozwoju biogospodarki, w szczególności w obiegu zamkniętym.
EN
The study presented the results of the examinations obtained during treatment of dairy wastewater in a membrane photoreactor where photocatalysis was sequentially combined with low-pressure membrane process. The aim of the study was to determine the effectiveness of degradation of the contaminants contained in such wastewater during photocatalysis and in the arrangement that combined photocatalysis with ultrafiltration. Several experiments were performed in order to determine the most beneficial conditions of the photocatalysis process, e.g. the dose of the photocatalysts used (TiO2 and ZnO), duration of the process and pH of wastewater subjected to oxidation. The dose of titanium dioxide was changed from 1 to 40 g/dm3, whereas the content of zinc oxide ranged from 1 to 6 g/dm3. The results obtained in the study showed that the extension of the irradiation time to over 30 minutes (TiO2) and over 45 minutes (ZnO) during photocatalysis does not lead to increased removal of contaminants from the dairy wastewater. It was also demonstrated that the increase in the doses of both photocatalysts does not lead to the increase in the efficiency of their treatment. In the case of treatment of dairy wastwater with TiO2, the photocatalysis occurred most effectively for its dose of 10 g/dm3. Removal rates for COD, TOC and total nitrogen were 58% (1670 mg/dm3), 62% (450 mg/dm3) and 56% (128 mg/dm3), respectively. Replacing titanium dioxide with zinc oxide (ZnO – 2 g/dm3) in the photocatalysis process allowed for obtaining higher degrees of removal of contaminants determined as COD, TOC and total nitrogen to the level of 77.8% (870 mg/dm3), 62% (445 mg/dm3) and 52% (139 mg/dm3), respectively. Since both photocatalysts were supplied to the photoreactor in the form of a suspension, the membrane in the next reactor represented an efficient barrier for their particles. It was observed that higher volumetric stream of the permeate was obtained during the process of low-pressure membrane filtration of sewage initially treated in the process of photocatalysis with titanium dioxide (4.6·10-5 m3/m2·s – TiO2 and 4.1·10-5m3/m2·s – ZnO). It was found that the ultrafiltration process in the case of the feed material with TiO2 led to the reduction in COD, TOC and total nitrogen by 78% (370 mg/dm3), 72% (126 mg/dm3) and 40% (80 mg/dm3). Slightly better quality of permeate was obtained when the feed material contained ZnO powder. Degree of retention of the contaminants COD, TOC and total nitrogen were 68% (280 mg/dm3), 66% (143 mg/dm3) and 42% (76 mg/dm3), respectively.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań jakie otrzymano podczas oczyszczania ścieków mleczarskich w fotoreaktorze membranowy w którym sekwencyjnie skojarzono procesy fotokatalizę z niskociśnieniowym procesem membranowymi. Celem badań było określenie skuteczności degradacji zanieczyszczeń znajdujących się w tego rodzaju wodach odpadowych w samodzielnie prowadzonym procesie fotokatalizy jak również w układzie kojarzącym go z procesem ultrafiltracji. Przeprowadzono szereg eksperymentów w celu ustalenia najkorzystniejszych warunków prowadzenia procesu fotokatalizy tj. dawka zastosowanych fotokatalizatorów (TiO2 i ZnO), czas prowadzenia procesu oraz wartość pH ścieków poddawanych utlenianiu. Dawkę ditlenku tytanu zmieniano w zakresie od 1 do 40 g/dm3 a tlenku cynku od 1 do 6 g/dm3. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że wydłużanie czasu naświetlania powyżej 30 minut (TiO2) oraz powyżej 45 min (ZnO) w procesie fotokatalizy nie wpływa na zwiększanie usunięcia zanieczyszczeń z oczyszczanych ścieków mleczarskich. Wykazano również, że zwiększanie stosowanych dawek obu fotokatalizatorów nie skutkuje wzrostu efektywności ich oczyszczania. W przypadku oczyszczania ścieków mleczarskich z TiO2 proces fotokatalizy przebiegał najkorzystniej jego dawce wynoszącej 10 g/dm3. Stopień usunięcia ChZT, OWO i azotu ogólnego wynosił odpowiednio 58% (1670 mg/dm3), 62% (450 mg/dm3) i 56% (128 mg/dm3). Zastąpienie ditlenku tytanu tlenkiem cynku (ZnO – 2g/dm3) w procesie fotokatalizy pozwoliło na uzyskanie wyższych stopni usunięcia zanieczyszczeń oznaczanych jako ChZT, OWO i azotu ogólnego odpowiednio do poziomu 77.8% (870 mg/dm3), 62% (445 mg/dm3) i 52% (139 mg/dm3). Z uwagi na fakt, że oba dawkowano do fotoreaktora w formie zawiesiny to znajdująca się w kolejnym reaktorze membrana była skuteczną barierę dla ich cząstek. Zaobserwowano, że wyższy objętościowy strumień permeatu uzyskano w trakcie prowadzenia procesu niskociśnieniowej filtracji membranowej ścieków wstępnie podczyszczonych w procesie fotokatalizy z ditlenkiem tytanu (4,6·10-5 m3/m2·s – TiO2 i 4,1·10-5 m3/m2·s – ZnO). Stwierdzono że wykorzystany proces ultrafiltracji w przypadku nadawy z TiO2 przyczynił się do obniżenia wartości wskaźników ChZT, OWO i azotu ogólnego odpowiednio o 78% (370 mg/dm3), 72 % (126 mg/dm3) i 40% (80 mg/dm3). Nieznacznie lepszej jakości permeat otrzymano, gdy nadawa zawierała proszek ZnO. Stopień retencji zanieczyszczeń ChZT, OWO i azotu ogólnego wynosił odpowiednio 68% (280 mg/dm3), 66 % (143 mg/dm3) i 42% (76 mg/dm3).
PL
W przemyśle mleczarskim istnieją ogromne możliwości, ze względu na ilość zakładów oraz skalę produkcji. Ścieki mleczarskie charakteryzują się wysokim stężeniem związków organicznych oraz zmiennością dobową i sezonową składu i ilości, co wpływa niekorzystnie na proces ich unieszkodliwiania. W artykule omówiono stosowane obecnie metody oczyszczania ścieków mleczarskich szczególnie biologiczne w przepływowych reaktorach tlenowych lub beztlenowych a także w systemach hydrofitowych z przepływem powierzchniowym. Zwrócono również uwagę na metody pogłębionego utleniania i techniki membranowe.
EN
There are huge opportunities in the dairy industry, due to the number of plants and the scale of production. Dairy sewage is characterized by high concentration of organic compounds and the diurnal and seasonal variability of composition and quantity, which adversely affects the process of their treatment. The article discusses current methods of treatment of dairy sewage, especially biological ones in oxygen or anaerobic reactors as well as in wetlands systems with surface flow. Attention was also paid to the methods of deep oxidation and membrane techniques.
PL
Ścieki mleczarskie charakteryzują się wysokim ładunkiem zanieczyszczeń organicznych. Ze względu na znaczący udział substancji łatwo biodegradowalnych biologiczne oczyszczanie ścieków mleczarskich charakteryzuje się wysoką efektywnością. Dlatego możliwe jest oczyszczanie ścieków mleczarskich razem z komunalnymi w celu uzyskania odpowiedniego stosunku C:N:P do przeprowadzenia wysokoefektywnej denitryfikacji i biologicznej defosfatacji. W badaniach określono efektywność usuwania zanieczyszczeń ze ścieków komunalnych z udziałem ścieków mleczarskich w poszczególnych etapach cyklu reaktora typu SBR w skali technicznej oraz wyznaczono szybkości zmian parametrów ścieków podczas faz procesowych. Uzyskano ponad 90% efektywność usuwania zanieczyszczeń ze ścieków komunalnych z 10% udziałem ścieków mleczarskich. Stwierdzono istotny wpływ ścieków mleczarskich na szybkości zmian stężenia związków azotu i fosforu podczas fazy mieszania i napowietrzania oraz na zmniejszenie szybkości zmian stężenia związków organicznych wyrażonych ChZT i BZT5 podczas wszystkich faz procesowych reaktora SBR.
EN
Dairy wastewater is characterized by a high load of organic pollutants. Due to the significant share of readily biodegradable substances, biological treatment of dairy wastewater is characterized by high efficiency. Therefore, it is possible to treat dairy wastewater together with municipal wastewater in order to obtain the appropriate C:N:P ratio for highly efficient denitrification and biological dephosphatation. The research determined the effectiveness of removing pollutants from municipal wastewater with the participation of dairy wastewater in individual stages of the SBR type reactor cycle, on a technical scale, and determined the rate of change of parameters during the process phases. Over 90% efficiency of removal of pollutants from municipal wastewater with a 10% share of dairy wastewater was obtained. A significant influence of dairy wastewater on the rate of changes in the concentration of nitrogen and phosphorus compounds during the mixing and aeration phase was found as well as the decrease of the rate of organic compound concentration changes expressed in COD and BZT5 during all the SBR reactor process phases.
PL
Celem pracy było opracowanie modelu sztucznej sieci neuronowej aproksymującej zmiany w stężeniach i wartościach podstawowych parametrów jakościowych ścieków oczyszczonych. Badania prowadzone były w latach 2014 i 2015 w oczyszczalni ścieków w Bystrym koło Giżycka. Obiekt ten oczyszcza zmieszane ścieki komunalne i mleczarskie. W modelu jako zmienne wejściowe wybrano siedem parametrów chemicznych ścieków surowych i ilość ścieków dopływającą do oczyszczalni. Wskaźniki chemiczne uwzględniały wartości biologicznego i chemicznego zapotrzebowania na tlen, stężenia azotu i fosforu ogólnego, ilość zawiesin ogólnych, odczyn oraz temperaturę ścieków. W prezentowanym modelu największy wpływ na aproksymację zmiennych wyjściowych miały stężenia azotu i fosforu ogólnego. Opracowany algorytm najlepiej oddał charakter zmian zawiesin ogólnych w ściekach oczyszczonych.
EN
Aim of this study was to develop a model of artificial neural network for changes approximation in concentration and values of basic quality parameters of treated wastewater. Studies were carried out in years 2014 and 2015 in Bystre wastewater treatment plant, located near Giżycko. To Bystre sewage treatment plant inflows mixed domestic and dairy wastewater. In model as input variables were taken seven chemical parameters of raw wastewater and the amount of sewage inflowing to facility. Chosen chemical indicators were describing values of biological and chemical oxygen demand, concentrations of total nitrogen and phosphorus, amount of total suspended solids, pH and temperature of raw wastewater. In presented model the greatest impact on variables approximation had concentrations of total nitrogen and phosphorus. Developed model at it best reflected changes in total suspended solid in treated wastewater.
7
Content available remote Możliwości regeneracji wody ze ścieków mleczarskich w procesie nanofiltracji
PL
Zbadano wpływ wstępnego oczyszczania ścieków mleczarskich za pomocą filtra przegrodowego oraz dwóch zintegrowanych układów obejmującego mikro- lub ultrafiltrację poprzedzoną filtracją za pomocą filtrów przegrodowych. Stwierdzono, że racjonalnym rozwiązaniem wstępnego oczyszczania ścieków mleczarskich przed procesem nanofiltracji jest zastosowanie układu składającego się filtra przegrodowego i ultrafiltracji. Woda zregenerowana ze ścieków mleczarskich w powyższy sposób może być ponownie użyta do mycia instalacji, zbiorników i cystern samochodowych.
EN
The effect of dairy wastewater pretreatment using a bag filter and two integrated micro- or ultrafiltration systems preceded by filtration with bag filters was investigated. It was found that a rational solution for the pretreatment of dairy wastewater prior to nanofiltration is the use of system consisting of bag filter and ultrafiltration membrane. Water regenerated from dairy wastewaters in this way can be reused for washing of installations, tanks and car cisterns.
PL
Celem prowadzonych badań było określenie możliwości zastosowania surowych ścieków mleczarskich jako pożywki do hodowli alg Chlorella sp. Badania zostały przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych. Podłoże hodowlane stanowiły surowe ścieki mleczarskie zaszczepione innokulum glonowym. Na starcie i zakończeniu hodowli wykonano oznaczenia spektrofotometryczne substancji biogennych azotu ogólnego, fosforu ogólnego oraz azotu amonowego. Przyrost biomasy mikroalg oceniano na podstawie codziennego pomiaru gęstości optycznej przy długości fali 686 nm. Przeprowadzone badania potwierdziły możliwość zastosowania ścieków mleczarskich jako pożywki do hodowli mikroalg. Od momentu rozpoczęcia hodowli do jej zakończenia uzyskano ok. 70% spadek całkowitej zawartości azotu ogólnego, ok. 92% spadek zawartości azotu amonowego oraz 55% spadek zawartości fosforu ogólnego w podłożu hodowlanym.
EN
The aim of the research was to determine the possibility of using raw dairy wastewater as a medium for algae cultivating. The experiments were carried out under the laboratory conditions. The culture medium was raw dairy wastewater vaccinated with algae cells. At the beginning and the end of the culture, the signs of biogenic substances of general nitrogen, total phosphorus and ammonium nitrogen were made. Microalgal biomass growth was assessed on a daily basis, at the optical density of 686 nm. The research results have confirmed the possibility of using dairy wastewater as a microalgal culture medium. From the beginning of cultivation until its completion, the total contents of nitrogen, ammonia nitrogen and total phosphorus were reduced by 70%, 92% and 55%, respectively.
PL
Modyfikacje profilu produkcji w zakładach przemysłowych wpływają bezpośrednio na zmiany w ilości oraz składzie powstających ścieków. W związku z tym istnieje konieczność ciągłego poszukiwania nowych i skutecznych metod intensyfikujących usuwanie i neutralizację zanieczyszczeń. Przeprowadzone do tej pory badania pozwalają sądzić, iż czynnikiem pozytywnie wpływającym na różnego rodzaju jednostkowe procesy oczyszczania ścieków jest stałe pole magnetyczne (SPM). Celem badań było określenie wpływu stałego pola magnetycznego (SPM) o indukcji 0,6T na efektywność usuwania związków biogennych ze ścieków mleczarskich w reaktorach typu SBR. Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych, w dwóch wariantach różniących się obciążeniem osadu czynnego ładunkiem zanieczyszczeń. W trakcie badań udowodniono, iż zastosowanie SPM sprzyjało procesowi usuwania związków biogennych, choć znaczenie tego czynnika w większości wariantów nie było istotne. Niezależnie od wariantu eksperymentu obserwowano bardzo wysoką skuteczność usuwania związków azotu i fosforu z testowanych ścieków mleczarskich.
EN
Modifications to the profile of production in factories directly affect the changes in the amount and composition of the resulting wastewater. Therefore, there is a continued search for new and effective methods for to intensify the removal of pollutants and neutralization. The studies conducted so far suggest that a constant magnetic field (CMF) constitutes a positive factor for various unit processes of wastewater treatment. The objective of the study was to determine the effect of a constant magnetic field (CMF) with the induction of 0.6T on the removal efficiency of nutrients from dairy wastewater in SBRs. Tests were performed under laboratory conditions, in two variants, different load of activated sludge and impurities. During the research, it was proven that the use of CMF was conducive to the elimination of biogenic compounds, although the significance of this factor in the majority of variants was not significant. Regardless of the variant of the experiment, a very high efficiency of nitrogen and phosphorus removal from the tested dairy wastewater was observed.
PL
Celem badań było określenie wpływu elektromagnetycznego promieniowania mikrofalowego na aktywność mikroorganizmów prowadzących proces fermentacji metanowej ścieków mleczarskich. Substratem wykorzystywanym w badaniach były modelowe ścieki mleczarskie, spreparowane na bazie odtłuszczonego mleka w proszku. Osad beztlenowy, na potrzeby przeprowadzenia badań, pobierany był z reaktora beztlenowego pracującego w warunkach mezofilowych, a następnie ogrzewano go za pomocą promieniowania mikrofalowego (wariant 1) lub ogrzewania konwencjonalnego w szafie termostatycznej (wariant 2). Badania podzielone były na dwa etapy, których kryterium podziału była temperatura procesu. Etap pierwszy przewidywał określenie wpływu promieniowania mikrofalowego w temperaturze 38 °C, natomiast etap drugi w temperaturze 58 °C. Wyniki badań wykazują, że wykorzystanie mikrofalowego pola elektromagnetycznego może wpływać na wzrost ilości produkowanego biogazu. Ponadto obróbka osadu, przy pomocy elektromagnetycznego pola mikrofalowego, intensyfikuje usuwanie związków organicznych w procesie fermentacji metanowej.
EN
The aim of this study was to determine the effect of electromagnetic microwave radiation on the activity of micro-organisms for the process of anaerobic digestion of dairy sewage. The substrate used in the study was a model dairy wastewater crafted based on skimmed milk powder. The sludge was necessary for the anaerobic testing were taken from the anaerobic reactor operated at mesophilic conditions, then it was heated by microwave irradiation (Option 1) or heating in a conventional thermostatic cabinet (Option 2). The study was divided into two stages, where the criterion of division was the temperature of the process. A first step provided to determine the effect of microwave irradiation at 38 °C, and the second step at 58 °C. The studies show that the use of microwave electromagnetic field may affect an increase of the biogas produced. Furthermore, sludge treatment using electromagnetic microwave field enhances the removal of organic compounds in the methane fermentation process.
PL
Celem badań było określenie możliwości hodowli biomasy glonów o wysokiej zawartości oleju na bazie ścieków pochodzących z zakładów mleczarskich. Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem fotobioreaktorów zamkniętych o orientacji pionowej. Stwierdzono, iż najlepszymi właściwościami charakteryzują się ścieki wstępnie podczyszczone w reaktorze beztlenowym. Zastosowanie tego rodzaju substratu pokarmowego pozwoliło na uzyskanie koncentracji mikroglonów w reaktorze na poziomie 3490 mg s.m./dm3, przy średniej szybkości przyrostu biomasy wynoszącej 176 mg s.m./dm3d. Zawartość oleju w biomasie glonów była bliska wartości 20%.
EN
The goal of this study was to determine the feasibility of culturing high-oil algae biomass based on wastewater from dairy processing plants. The experiments were conducted in laboratory scale with tubular photobioreactor using. The best technological properties were demonstrated for eluates from an anaerobic reactor treating dairy wastewater. The use of a substrate of this type yielded algae biomass concentration at a level of 3490 mg d.m./dm3, with the mean rate of algae biomass growth at 176 mg d.m./dm3d. The mean content of oil in the proliferated biomass of algae approximated 20%.
PL
Celem badań było określenie wpływu zastosowania wypełnienia magneto-aktywnego wytworzonego w procesie wytłaczania mikroporującego modyfikowanego poprzez dodatek odpowiednich ilości katalizatorów metalicznych i wprowadzenie aktywacji magnetycznej na efektywność oczyszczania ścieków mleczarskich oraz wydajność produkcji i skład jakościowy biogazu w beztlenowym reaktorze fluidalnym z pełnym wymieszaniem (RB-FMA). Stwierdzono, iż wysokie, porównywalne (p = 0,05) efekty obserwowano w zakresie testowanych OLR od 5,0 do 7,0 kg ChZT/m3·d. Sprawność usuwania ChZT ze ścieków wynosiła około 80%, wydajność produkcji biogazu była bliska 320 dm3/kg ChZTus., a średnia zawartość metanu wynosiła około 67%.
EN
The aim of this study was to determine the effect of magneto-active microporous filling, manufactured by extrusion technology and modified by the addition of relevant amounts of metal catalysts and magnetic activation, on the effectiveness of dairy wastewater treatment and biogas productivity in a magneto-active anaerobic fluidised bed reactor (MA-AFBR) with full mixing. The best performance of the system was found at organic loading rate (OLR) in the range of 5.0–7.0 kg COD/m3·d. The effectiveness of COD removal was about 80%, and the biogas production 320 dm3/kg CODremoved, with methane content of 67%.
PL
Celem prac badawczych było określenie możliwości zastosowania ścieków mleczarskich oczyszczanych w zintegrowanym układzie osadu czynnego i systemu hydrofitowego w procesie namnażania biomasy mikroglonów Platymonas subcordiformis. Prace badawcze nad produkcją biomasy mikroglonów przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem fotobioreaktorów kolumnowych. Kryterium podziału doświadczeń na warianty była ilość ścieków stosowanych do sporządzenia medium hodowlanego. Wykazano, iż testowane ścieki mogą zostać wykorzystane w procesie intensywnej hodowli biomasy mikroglonów z gatunku Platymonas subcordiformis. Najwyższe efekty technologiczne związane z przyrostem biomasy glonów uzyskano w próbie kontrolnej gdzie koncentracja komórek glonów na zakończenie procesu namnażania wyniosła prawie 3500 mgs.m.o./dm3. W wariantach z zastosowaniem ścieków jako komponentu medium hodowlanego uzyskano przyrost mikroglonów powyżej 2000 mgs.m.o./dm3.
EN
The aim of the research was to determine the possibility of treated dairy wastewater using in the process of microalgae Platymonas subcordiformis biomass production. Researches were conducted in the laboratory scale with vertical photobioreactors using. Experiment was divided on the three variants based on the amount of wastewater introduced to culture medium. The researches proved the tested wastewater can be used in the intensive culture biomass of microalgae Platymonas subcordiformis. The highest technological effects associated with the increase in algal biomass obtained in the control sample where the concentration of algae cells at the end of the expansion process was nearly 3500 mgs.m.o./dm3. In embodiments using waste water as a component of the culture medium obtained microalgae increase over 2000 mgs.m.o./dm3.
PL
Alternatywą dla tlenowych systemów oczyszczania ścieków są reaktory beztlenowe. Projektując je zwraca się uwagę na odpowiednie wypełnienie, systemy pompowe, czy systemy mieszania umożliwiające zmniejszenie ograniczeń technologicznych, które przyczyniają się do poprawy efektów końcowych takich jak, ilość i jakość powstającego biogazu oraz jakość ścieków oczyszczonych. Prezentowane badania dotyczyły oceny efektywności usuwania związków biogennych z syntetycznych ścieków mleczarskich za pomocą innowacyjnego reaktora beztlenowego wyposażonego w mieszadło klatkowe. Efektywność usuwania związków organicznych w wykonanych badaniach wynosiła od 96,25% do 99,03%. Stężenie azotu ogólnego w ściekach surowych kształtowało się na poziomie od 148,36±0 mg N/dm3 do 593,42±94,92 mg N/dm3, a w oczyszczonych od 21,66±19,71 mg N/dm do 28,73±0,4 mg N/dm3. Stężenie fosforu ogólnego w ściekach surowych kształtowało się na poziomie od 110±0 mg P/dm3 do 441,16±19,83 mg P/dm3, a w oczyszczonych od 16,49±16,13 mg P/dm3 do 354±14,18 mg P/dm3. Zawartość metanu w wytwarzanym biogazie kształtowała się na poziomie od 0,0413 dm3 na 1g ChZT wprowadzonego do 0,4367 dm3 na 1g ChZT wprowadzonego.
EN
An alternative to aerobic wastewater treatment systems are anaerobic reactors. When designing anaerobic reactors attention is paid to the appropriate filling, pumping systems, or mixing systems, enabling the reduction of technological limitations, which contribute to the improvement of end effects such as, quantity and quality of the resulting biogas and the quality of treated wastewater. Described experiment related to researches on the evaluation of the efficiency of removing contaminations from synthetic dairy waste water using anaerobic reactor equipped with an innovative mixing system. The efficiency of removal of organic compounds made studies ranged from 96.25% to 99.03%. The concentration of total nitrogen in raw wastewater was at a level of 148,36 ± 0 mg N/dm3 to 593,42 ± 94,92 mg N/dm3, and treated wastewater from 21,66 ± 19,71 mg N/dm3 to 28,73 ± 0.4 mg N/dm3. The concentration of total phosphorus in raw wastewater was at a level of 110 ± 0 mg P/dm3 to 441,16 ± 19,83 mg P/ dm3, and treated wastewater from 16,49 ± 16,13 mg P/dm3 to 354 ± 14,18 mg P/dm3. The methane content of the biogas produced was at a level of from 0.0413 dm3 per 1 g COD introduced to 0.4367 dm3 per 1 g COD introduced.
PL
Celem badań było wykazanie zmienności składu ścieków mleczarskich, dopływających do oczyszczalni komunalnej w ciągu doby oraz w różnych porach roku. Analizom poddano ścieki z zakładu przetwórstwa mleka zlokalizowanego w Polsce północno-wschodniej. Określono charakterystykę produkcji zakładu przetwórstwa mleka, odprowadzającego ścieki mleczarskie do oczyszczalni komunalnej oraz ilości i ładunki ścieków mleczarskich i komunalnych. Analizy składu ścieków mleczarskich dokonywano w czerwcu oraz listopadzie 2014 roku. W każdym miesiącu wykonano 4 serie pomiarowe. Próbki ścieków mleczarskich podlegały analizom 8 razy w ciągu doby. Na podstawie wyników badań wyznaczono zależności pomiędzy wskaźnikami zanieczyszczeń organicznych oraz biogennych. Uzyskane wyniki porównano z podanymi w literaturze. Ścieki mleczarskie z Olecka charakteryzują się dużą zmiennością składu w ciągu doby, co może negatywnie oddziaływać na proces oczyszczania w oczyszczalni komunalnej. Stwierdzono różnice w ilości związków organicznych w ściekach mleczarskich w okresie letnim i jesiennym. Zdecydowanie wyższymi wartościami wskaźników BZT5 i ChZT charakteryzowały się ścieki w okresie wegetacyjnym.
EN
Purpose of the study was to demonstrate the variability of dairy wastewater flowing into municipal WWTP per day and in different seasons. Research was carried out on effluent from Olecko milk processing plant located in north-eastern Poland. Characteristics of milk processing plant sewage discharge to the municipal treatment plant and the amount and loads of dairy and municipal wastewater was presented. The analysis of the qualitative composition of dairy wastewater was carried out in June and November 2014 year. Every month 4 series of measurements were performed and dairy effluent samples were analyzed 8 times a day. Based on the test results the relationship between indicators of organic pollutants and nutrients was determined. The results were compared with those presented in literature. Dairy wastewater from Olecko is characterized by varying composition during the day, which may negatively affect the purification process of municipal wastewater. There were differences in the amount of organic compounds in the dairy wastewater in summer and autumn. Significantly higher values of BOD5 and COD indicators were found in the sewage during the vegetation season.
16
Content available remote Treatment of industrial wastewater in the sequential membrane bioreactor
EN
The aim of presented study which was associated with modification of the various work cycle phases duration in the membrane bioreactor, was to reduce the concentration of phosphate phosphorus during the leachate co-treatment with dairy wastewater. The experimental set-up was comprised of the membrane bioreactor equipped with the immersed membrane module installed inside the reactor chamber, and the equalization tank. During the co-treatment experiment performance the excessive activated sludge was constantly removed from the membrane bioreactor in order to keep its concentration at 3.5 g/dm3. The load of the sludge with the contaminants was equal to 0.06 g COD/g d.m. d. The concentration of oxygen was equal to 3 mg/dm3. The share of the leachates in the co-treated mixture was equal to 10% vol. The membrane bioreactor worked as the sequential biological reactor, in two cycles per day. Duration of each phase was equal as follows: filling - 10 min - with concurrent mixing phase lasting for 4 h, aeration phase - 1 h, sedimentation - 30 min and removal from purified wastewater - 30 min. After 4 weeks under these conditions, the modification of the sequential membrane bioreactor’s work cycle was made. The duration of particular phases was shortened and two phases of denitrification and nitrification were introduced. Work cycle phases were modified as follows: filling - 10 min - with concurrent mixing phase lasting for 3 h, aeration phase - 4 h, mixing phase - 1 h, aeration phase - 3 h, sedimentation - 30 min and removal from purified wastewater - 30 min. Based on research, it was found that the change in membrane bioreactors’ work cycle affects the effectiveness of treated mixture. It was found that the applied modification of phases of the cycle of the MSBR did not affect the concentration of organic compounds and the no significant changes in the concentration of ammonium and nitrate nitrogen in the effluent from the bioreactor were observed, however, the total nitrogen removal efficiency increased by 50%. Alteration of MSBR reactor particular phases duration caused reduction of concentration of P-PO43 from 4.7 to 2.9 mg/dm3.
PL
Technologie wykorzystujące proces fermentacji metanowej są w tej chwili najbardziej popularnymi metodami oczyszczania ścieków z przemysłu spożywczego, ze względu na szereg zalet, jakimi się charakteryzują. Zastosowanie reaktorów beztlenowych pozwala na oczyszczanie ścieków o wysokiej zawartości związków organicznych - BZT5 nawet do ok. 100 000 mg O2/dm3, W artykule przedstawione zostały wyniki badań nad efektywnością usuwania związków organicznych z modelowych ścieków mleczarskich oraz efektywnością produkcji biogazu w innowacyjnym reaktorze beztlenowym z klatkowym systemem mieszania, w zależności od zastosowanego obciążenia komory ładunkiem związków organicznych. Przeprowadzone analizy wykazały, iż osad wpracowuje się do nowego substratu, co udowadnia zmiana współczynnika determinacji w zależności od przyjętych wariantów. Badania wykazały, iż efektywność usuwania związków organicznych ze ścieków mleczarskich we wszystkich wariantach wynosi ponad 96%. Wartości pH w ściekach oczyszczonych oscylowały w wąskich granicach - od ok. 8,0 do 8,2, a średnie ilości produkowanego biogazu w poszczególnych wariantach wskazały na wyraźną zależność pomiędzy stosowanym obciążeniem komory ładunkiem związków organicznych a produkcją biogazu.
EN
Technologies, which use methane fermentation process, are currently the most popular methods of treatment of wastewater from food industry, due to a number of advantages, which are characterized. The use of anaerobic reactors allows for treatment of wastewater with a high content of organic compounds - BOD5 up to approximately 100 000 mg O2/dm3. In this article presents the results of research on the effectiveness of removing organic compounds from synthetic dairy wastewater and effectiveness of biogas production in innovation anaerobic reactor with cage mixing system, depending on the organic compounds cargo load of the reactor. The analyzes carried out showed that the sediment wpracowuje to the new substrate, as evidenced by the change factor determination depending on the adopted variants. Studies have shown that the efficiency for removing organic compounds from wastewater milk in all embodiments is more than 96%. The pH of the treated wastewater oscillated within narrow limits – of approx. 8.0 to 8.2, and the average amount of biogas produced in different variants showed a strong correlation between the applied load cargo compartment of organic compounds and the production of biogas.
PL
Oprócz bardzo skutecznego oczyszczania ścieków mleczarskich, wymagane jest małe zużycie energii w celu obniżenia kosztów procesu. Przedstawiono wyniki badań podstawowych parametrów procesu oczyszczania ścieków jak: biochemiczne zapotrzebowanie na tlen, zawartość azotu oraz zawartość fosforu. Określono również zużycie energii z wybranych procesów technologicznych oraz całkowitą konsumpcję energii. Stwierdzono, że około 40,5% energii wykorzystano do napowietrzania komory SBR, 14,6% przeznaczono na proces flotacji rozpuszczonym powietrzem, a resztę do zasilania procesów związanych z obróbką mechaniczną osadu ściekowego. Analizowano wszystkie źródła zużycia energii oraz ich moc. Obliczono wskaźniki zużycia energii i obciążenia. Podjęte badania będą kontynuowane w celu optymalizacji zużycia energii przy zachowaniu wysokiej efektywności oczyszczania ścieków. Opracowany zostanie model matematyczny po zebraniu odpowiedniej ilości danych, który może być wykorzystany nie tylko w mleczarskich, ale i innych oczyszczalniach ścieków.
EN
Apart from highly efficient treatment of dairy wastewater, a low energy consumption is required in order to lower its costs. During the research period, parameters of raw and treated sewage were tested (BOD, COD, Ntotal, Ptotal). Also, the energy consumption from selected processes as well as the total consumption were measured. It was observed that about 40,5% of energy was used for aeration in SBR chambers, 14,6% for dissolved air flotation and the rest for processes connected with mechanical treatment and sewage sludge treatment. First, all the sources of energy consumption and their power were analysed. Indicators of energy consumption and removed load were calculated. The conducted research will be continued in order to optimize energy consumption while retaining high efficiency of treatment. A mathematical model will be prepared after data collecting. It can be universally applied in different WWTPs, not only dairy ones.
PL
W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą modelowania stabilizacji beztlenowej osadu czynnego wraz z dodatkowym substratem (ścieki dowożone, mleczarskie, rzeźnicze) w warunkach fermentacji psychrofilnej w zakresie 10–20 °C oraz mezofilnej w temperaturze 35 °C. Badanie symulacyjne przeprowadzono w układzie ciągu dwóch komór fermentacyjnych. Wyniki badań pozwoliły na ocenę skuteczności prowadzenia tych procesów w oddzielnych komorach tj. komorze psychrofilnej i komorze mezofilnej. W badaniach symulacyjnych wskazano na warunki uzyskiwania lotnych kwasów tłuszczowych oraz biogazu w powiązaniu z warunkami pracy komór.
EN
The paper presents problems concerning the modelling of anaerobic sludge stabilization, with the additional substrate (waste transported, dairy butchery sewage) in psychrophilic fermentation conditions in the range 10–20 °C and mesophilic at 35 °C. Simulation test was conducted in the two digesters. Results of the study allowed to evaluate the effectiveness of conducting these processes in separate chambers, i.e. the psychrophilic and mesophilic chamber. During the simulations, terms of obtaining volatile fatty acids and biogas in conjunction with the operating conditions of the chambers indicated.
EN
The effectiveness of co-treatment of leachates from an old site of municipal landfill with a dairy industry wastewater in a membrane bioreactor has been investigated. The subjects of the study were leachates collected at the municipal landfill in Tychy and dairy wastewaters from Dairy Plant in Bieruń. The determination of the most effective technological parameters of the process, i.e. activated sludge load and its concentration and types of COD fractions in the reactor influent was made. It was shown that the activated sludge load at the level of 0.06 g COD/(gDM·d) was the highest permissible one among all the investigated loads and the process run effectively within the whole investigated range of concentrations of activated sludge in a bioreactor. It was found that in the treated wastewater, the fraction of easily degradable organic compounds was the dominant one.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.