Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  organic substances
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The paper investigates whether time and doses of powder activated carbon (PAC) effect adsorption rates of organic contaminants from water and proposes a new model of volume adsorption. Depending on the nature of the organic compounds present in water, a general description of the adsorption process may require a linear combination of adsorption models running at different rates and at different parameters of adsorption isotherms. The model showed a good fit with the measured data and could be used in designing adsorption units at water or wastewater treatment plants. The proposed set of model equations enables to predict the effects of PAC adsorption in both plug flow reactors and homogeneous reactors.
PL
Artykuł bada, w jaki sposób czas i dawki proszku węgla aktywnego (PAC) wpływają na szybkość adsorpcji zanieczyszczeń organicznych z wody, i proponuje nowy model adsorpcji objętościowej. W zależności od charakteru związków organicznych obecnych w wodzie ogólny opis procesu adsorpcji może wymagać liniowej kombinacji modeli adsorpcji działających z różnymi prędkościami i przy różnych parametrach izoterm adsorpcji. Model, na którym przeprowadzono badania, wpasował się w przykładowe dane, więc można go wykorzystać do projektowania jednostek adsorpcyjnych w oczyszczalniach wody lub ścieków. Proponowany zestaw równań modelowych pozwala przewidzieć skutki adsorpcji PAC zarówno w reaktorach z przepływem tłokowym, jak i reaktorach homogenicznych.
PL
Przedstawiono zmiany w wielkości i wartości produkcji substancji organicznych i nieorganicznych w Polsce w latach 2007–2018. Zaobserwowano wzrost produkcji substancji nieorganicznych i spadek produkcji substancji organicznych. Stwierdzono, że substancje organiczne ze względu na swoją budowę są bardziej toksyczne niż substancje nieorganiczne, dlatego wprowadzenie w życie rozporządzenia REACH spowodowało spadek produkcji substancji organicznych.
EN
Changes in the volume and value of org. and inorg. substances produced in Poland in 2007–2018 were presented. Based on the anal. of the available data, an increase in the prodn. of inorg. substances and a decrease in the prodn. of org. ones was obsd. As the org. substances are more toxic than the inorg. ones, the implementation of REACH resulted in a decrease in the prodn. of org. chemicals.
EN
The aim of the research was to determine the possibility of using and adapting regression models for a description of constructed wetland systems treating reject water from aerobic sewage sludge stabilization. The P-k-C* model was investigated along with related models. The research was carried out using reject water from aerobic sewage sludge stabilization in dairy wastewater treatment plant (WWTP) belonging to Mlekovita in Wysokie Mazowieckie. The main components of the research installation were two vertical flow constructed wetland beds with passive aeration operating at 0.1 m/d hydraulic load. The following parameters were used for modeling: BOD5, COD, N-NH4+ and temperature. Air temperature was also monitored.
EN
The article presents the results of the analysis, which was carried out in 2015-2017 on the example of autothermal installation of thermophilic sludge stabilization (ATAD) in a sewage treatment plant in Giżycko. The installation was created in 2003 as the first of its kind and still remains operational. The purpose of the conducted research was to assess the suitability of the analyzed technological parameters as tools that can be used by operators to determine the actual possibilities of changing the operating conditions of the installation or to develop an optimization strategy to reduce the energy demand. The dry mass content and organic dry mass content was used as the assessment indicators. In the analysed period, the sludge from the process contained from 47.47% to 60.80% of organic matter in the dry mass of the sludge. The organic dry matter decrease due to the process was also calculated, and it ranged from 26.4% to 48.7%. The amount of sludge undergoing the process and the amount of electricity consumption were also analysed. On this basis, the energy consumption indicators in the ATAD process were calculated.
EN
Biodegradability of pollution contained in examined industrial wastewater was assessed according to methodology based on Zahn-Wellens (OECD 302B) test. The following kinds of wastewater were examined: metal industry wastewater from aluminium pressure foundry; wastewater from industrial waste treatment processes, such as: filtration waste, chemical reagents, coolants, water emulsions, oil wastes and other industrial wastes, galvanising waste treatment processes sludge. Samples COD value decrease in the subsequent days of the experiment proves that organic substances contained in the examined wastewater undergo gradual biodegradability in aerobic conditions. The highest biodegradability degree of aluminium pressure foundry wastewater equal 65.7% was noted during 28 day of the experiment. However, the minimum biodegradability degree equal 80% after 13 aeration days, which in Zahn-Wellens test allows to determine the examined substance to be biodegradable, has not been achieved. Meanwhile, Zahn-Wellens test conducted for wastewater from industrial waste treatment processes showed that in the day 14 of the process, high (87.1%) organic substance degradation degree, measured with COD value decrease, was achieved. Further aeration of the samples did not increase biodegradability, which equalled 87.9% after 28 days.
PL
Podatność na biodegradację zanieczyszczeń zawartych w badanych ściekach przemysłowych oceniono zgodnie z metodyką opracowaną na podstawie testu OECD - Test Zahn–Wellens'a (OECD 302B). Badaniom poddano: ścieki z przemysłu metalowego z odlewni ciśnieniowej aluminium. W procesie produkcyjnym oprócz stopów aluminium wykorzystywane są środki smarne, oddzielacze od form, środki zapobiegające przyleganiu, substancje czyszczące oraz lakiery syntetyczne; odcieki z procesów unieszkodliwiania odpadów przemysłowych, takich jak: odpady pofiltracyjne, odczynniki chemiczne, chłodziwa, emulsje wodne, odpady olejowe i inne pochodzenia przemysłowego, osady z oczyszczania ścieków galwanizerskich. Zmniejszenie wartości ChZT w próbkach w kolejnych dobach prowadzenia testu świadczy o tym, że substancje organiczne zawarte w badanych ściekach ulegają stopniowej biodegradacji w warunkach tlenowych. Najwyższy stopień biodegradacji ścieków z odlewni ciśnieniowej aluminium wynoszący 65,7% stwierdzono w 28 dobie prowadzenia testu. Nie uzyskano jednak progu minimalnego stopnia biodegradacji wynoszącego 80% po 13 dobach napowietrzania, który w teście Zahn-Welens'a pozwala uznać badaną substancję za podatną na rozkład biologiczny. Natomiast test Zahn-Wellens'a przeprowadzony dla odcieków z procesów unieszkodliwiania odpadów przemysłowych wykazał, że w 14 dobie procesu uzyskano wysoki (87,1 %) stopień rozkładu substancji organicznej, mierzony obniżeniem wartości ChZT. Dalsze napowietrzanie próbek nie wpłynęło na zwiększenie biodegradacji i po 28 dobach wskaźnik ten wynosił 87,9%.
EN
We present an issue containing articles that were presented at the Third Scientific and Technical Conference "Minerals Sorbents", Raw Materials, Power Engineering, Environmental Protection, Modern Technologies, which took place on 18–19 September 2017 in Cracow. The conference was a great forum for exchanging experiences, presenting the latest research achievements of the country's leading scientific units to the representatives of the key industry sectors whose production technologies are based on the use of mineral sorbents.
EN
The article presents the results of studies concerning the impact of the method of Fe(II) ion oxidisation (dissolved oxygen and potassium manganate (VII)) on the effectiveness of coagulation in the removal of iron and manganese from groundwater with an increased content of organic substances. The efficiencies of two coagulants were compared: aluminium sulphate (VI) and polyaluminium chloride (Flokor 1.2A). Among the used methods of iron (II) oxidisation, the best effects have been achieved by potassium manganate (VII) because one of the oxidation products was manganese oxide (IV) precipitating from water. Better results in purifying the water were obtained with the use of a prehydrolysed coagulant Flokor 1.2 A than aluminium sulphate (VI).
PL
Skuteczności usuwania żelaza i manganu z wody podziemnej o podwyższonej zawartości substancji organicznych zależała od rodzaju stosowanego utleniacza (tlen rozpuszczony lub manganian (VII) potasu) oraz dawki i rodzaju koagulantu (siarczan (VI) glinu lub chlorek poliglinu). Spośród stosowanych sposobów utleniania żelaza (II) przed procesem koagulacji lepsze efekty z uwagi na usuwanie żelaza, manganu i substancji organicznych zapewniło utlenianie manganianem (VII) potasu niż napowietrzanie. Skuteczność badanych koagulantów w usuwaniu zanieczyszczeń zwiększała się wraz ze wzrostem ich dawki, a lepsze efekty oczyszczania wody podziemnej zapewnił koagulant wstępnie zhydrolizowany Flokor 1,2A niż siarczan (VI) glinu.
EN
One of the problems with iron removal from groundwater is organic matter. The article presents the experiments involved groundwater samples with a high concentration of total iron - amounting to 7.20 mgFe/dm 3 and an increased amount of organic substances (TOC from 5.50 to 7.50 mgC/dm3). The water samples examined differed in terms of the value of the ratio of the TOC concentration and the concentration of total iron (D). It was concluded that with increase in the coexistence ratio of organic substances and total iron in water (D = [TOC]/[Fetot]), efficiency of Fe(II) to Fe(III) oxidization with dissolved oxygen decreased, while the oxidation time was increasing. This rule was not demonstrated for potassium manganate (VII) when used as an oxidizing agent. The application of potassium manganate (VII) for oxidation of Fe(II) ions produced the better results in terms of total iron concentration reduction in the sedimentation process than the oxidation with dissolved oxygen.
PL
Przedmiotem badań była woda podziemna charakteryzująca się wysokim stężeniem żelaza ogólnego do 7,20 mgFe/dm3 oraz podwyższoną zawartością substancji organicznych (OWO od 5,50 do 7,50 mgC/dm3 ). Badane próbki wody różniły się wartością ilorazu stężenia OWO do stężenia żelaza ogólnego (D), udziałem stężenia Fe(II) w stężeniu Feog (C), a jej mętność i intensywność barwy wskazywały na obecność koloidalnych oraz rozpuszczonych połączeń żelaza ze związkami organicznymi. Celem badań było określenie wpływu stężenia substancji organicznych w wodzie podziemnej na skuteczność utleniania Fe(II) do Fe(III) tlenem rozpuszczonym w wodzie lub manganianem (VII) potasu, a także na skuteczność usuwania związków żelaza w procesie sedymentacji. Wykazano, że wraz ze wzrostem wartości współczynnika współwystępowania substancji organicznych i żelaza ogólnego w wodzie surowej (D) zmniejszała się skuteczność utleniania Fe(II) do Fe(III) tlenem rozpuszczonym. W próbkach wody, w których do utleniania Fe(II) stosowano manganian (VII) potasu nie stwierdzono wpływu wartości współczynnika D na skuteczność utlenienia Fe(II) do Fe(III). Zastosowanie manganianu (VII) potasu jako utleniacza zapewniło większą skuteczność usuwania związków żelaza z wody podziemnej w procesie sedymentacji niż napowietrzanie.
PL
Celem pracy było określenie zależności pomiędzy zawartością substancji organicznej TOC uzyskanej z badań laboratoryjnych a parametrami uzyskanymi z profilowań geofizycznych. Wykorzystano następujące profilowania geofizyczne: akustyczne, opornościowe, gęstościowe oraz porowatość wyliczoną z danych otworowych z odwiertu W. Skonstruowane modele cechują się współczynnikiem korelacji R z zakresu: 0,76÷0,86. Opracowane zależności zastosowano w otworze W oraz w odwiercie L położonym w badanym obszarze, uzyskując zadowalające wyniki.
EN
The aim of this paper was to determine the relation between the laboratory measurements of the organic substance content (TOC) and parameters obtained from geophysical logs. The data from the acoustic, resistance, and density logs, and porosity calculated from well logs from the borehole W were used. Constructed models are characterized by correlation coefficients R ranging from 0.76 to 0.86. The obtained relations were applied in boreholes W and in L from the studied area, and satisfying results were achieved.
PL
W artykule przedstawiono i omówiono wyniki badań dotyczące wpływu wybranych parametrów technologicznych procesu koagulacji takich jak : rodzaj i dawka koagulantu, temperatura oczyszczanej wody, czas i szybkość mieszania podczas flokulacji na skuteczność usuwania zanieczyszczeń z wody podziemnej. Analiza wyników badań wykazała, że skuteczność testowanych koagulantów w usuwaniu zanieczyszczeń z wody podziemnej zwiększała się wraz z dawką testowanych koagulantów, wzrostem temperatury oczyszczanej wody, a także wydłużeniem czasu flokulacji. Najlepszą skuteczność oczyszczania wody podziemnej zapewnił koagulant wstępnie zhydrolizowany chlorek poliglinu Flokor 1,2A. Najmniej skutecznym koagulantem okazał się koagulant żelazowy siarczan(VI) żelaza(III) – PIX-112.
EN
Article shows and discusses the results of research concerning influence of chosen technological characteristics of the coagulation process on the efficiency of aluminum coagulants: sulfate (VI) aluminum and polyaluminum chloride (Flokor 1,2A) and also iron coagulant: sulfate (VI) iron (III): PIX-112, in the removal of underground water pollution. The analysis of results showed that the efficiency of coagulant in underground water pollution removal increases along with the increase of dose tested coagulants, with the increase of water temperature and with flocculation process prolongation. Polyaluminum chloride Flokor 1,2A proved to be the most efficient. Sulfate (VI) iron (III) – PIX-112 turned out to be the least efficient one.
PL
The term Effective Microorganisms (EMTM) refers to a microbial preparation promoting plant growth and health as well as improving soil fertility. In the study the effect of AEMTM preparation (applied at a rate corresponding to 100 L per hectare) in combination with different organic substances (wheat straw, manure, sewage sludge, compost) on soil fertility and liberation of available nutrients was investigated in a 9-month incubation process. The soil samples were collected at the beginning and at the end of the incubation process. In the sampled soil material both main physicochemical properties and amounts of nutrients available for plants were analysed. On the basis of the results a positive role of the AEMTM preparation may hardly be demonstrated, because its effect on most analysed properties was very weak and often could not be proven statistically. The interaction of experimental factors (incubation time and used organic substance) had a significant effect on quantitative changes in investigated nutrients. A special role of applied organic materials in the formation of available nutrients needs to be stressed, which was evident in the case of manure and compost.
EN
Preparatowi Efektywnych Mikroorganizmów (EMTM) przypisuje się szerokie spektrum działania w produkcji roślinnej, co szczególnie wyrażone jest poprawą zdrowotności roślin oraz żyzności gleby. W niniejszej pracy w 9 miesięcznym doświadczeniu inkubacyjnym oceniano wpływ preparatu EM-ATM (zastosowanego w dawce odpowiadającej 100 L na hektar w kombinacji) z różnymi substancjami organicznymi (słoma pszenna, obornik, osad ściekowy, kompost) na żyzność gleby oraz uwalnianie się przyswajalnych składników pokarmowych dla roślin. Próbki glebowe do badań pobrano na początku oraz końcu procesu inkubacji. W zgromadzonym materiale glebowym zostały określone właściwości fizykochemiczne gleb oraz ilości składników przyswajalnych dla roślin. Na podstawie uzyskanych danych trudno w jednoznaczny sposób wykazać pozytywna rolę zastosowanego preparatu EM-ATM, ponieważ jego wpływ był słaby i nie został potwierdzony statystycznie. Czynniki doświadczenia (czas inkubacji oraz zastosowane substancje organiczne) istotnie oddziaływały na zmiany ilościowe badanych składników. W tym kontekście należy podkreślić szczególną rolę wprowadzonego obornika oraz kompostu.
EN
Research has been conducted on composting of diatomaceous earth after beer filtration and selectively collected organic waste. The content of post-filtered diatomaceous earth (PFDE) in experimental composts was 10, 30 and 50 wt. %. During composting, the temperature of the compost heaps was measured as a parameter characterizing the intensity of biochemical changes. The model of dependence of temperature on the composting time was used to compare the temperatures in all experimental mixtures which revealed that the composting in all mixtures was on a similar level. In mature composts, bacteria of Salmonella group and parasites of alimentary canal were not isolated. The content of organic substance on the level above 30% in dry mass and the content of fertilizer parameters (N, P, K) presents the possibility of using composts as organic fertilizers. Micro-plot field experiments were conducted in order to verify the influence of produced compost on the size and quality of plant yield. Vegetable plants were tested in two vegetative seasons in two doses (40 t/ha and 60t/ha) of each compost. Depending on the plant species, the compost containing 30 wt.% or 50 wt. % of diatomaceous earth after beer filtration turned out to be the best one.
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczące zmian sumarycznego stężenia związków organicznych podczas procesów uzdatniania wody. Próbki wody pobrano w sezonie wiosennym w wybranym zakładzie uzdatniania wody. W tym zakładzie procesy uzdatniania prowadzone są równolegle w dwóch niezależnych ciągach technologicznych. Próbki do badań pobrano po kolejnych etapach uzdatniania jako chwilowe. Analizie poddano próbki wody: surowej, po ozonowaniu wstępnym, koagulacji objętościowej i sedymentacji, koagulacji kontaktowej w pulsatorach, filtracji na filtrach piaskowych pospiesznych, po ozonowaniu pośrednim, adsorpcji na filtrach węglowych oraz końcowej dezynfekcji z zastosowaniem chloru. Dodatkowo wodę uzdatnioną poddano ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe w warunkach laboratoryjnych. Jakość wody scharakteryzowano poprzez wykonanie wybranych wskaźników jakości wody, takich jak: pH, mętność, chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZTCr) oraz absorbancja w nadfiolecie UV254 (przed i po sączeniu). Mętność w wodzie surowej była w zakresie od 4,92 do 5,60 NTU. Po końcowym etapie uzdatniania usunięcie związków powodujących mętność w odniesieniu do wody surowej wynosiło 91÷92%. W przypadku ChZTCr odnotowano obniżenie wartości o 60% w pierwszej linii produkcyjnej, podczas gdy w drugiej wartość ChZTCr była na poziomie początkowej (5% mniejsza). Stężenie związków chlorowcoorganicznych wyrażono poprzez oznaczenie wskaźnika AOX (adsorbowalne związki chlorowcoorganiczne). Wskaźnik ten jest stosowany do oznaczania grupy halogenowych pochodnych organicznych adsorbowanych na węglu aktywnym. Stężenie AOX w wodzie pobieranej z ujęcia powierzchniowego wprowadzanej do ciągu uzdatniania było w zakresie 0,104÷0,140 mg Cl-/dm3. W wodzie uzdatnionej natomiast stężenia były większe i wahały się w granicach od 0,142 do 0,153 mg C-/dm3.
EN
The paper presents research results concerning changes in the total concentration of organic substances during water treatment processes. The water samples were collected in the spring season in the selected water treatment plant. In this WTP water treatment processes are carried out simultaneously in two independent production lines. Water for treatment is collected from two independent water supply sources. Raw water transferred to the first line is derived from dam reservoir. In case of the second line, water is taken from two independent surface water intakes. Samples for analysis were taken after successive stages of treatment. The subject of analysis were: raw water, water after pre-ozonation, classical coagulation and sedimentation, water after coagulation using pulsators, filtration through sand filters, water after intermediate ozonation, adsorption on activated carbon and water after final chlorine-disinfection. In addition, treated water was exposed to ultraviolet radiation in the laboratory conditions. Water quality was characterized by performing selected indicators of water quality, such as: pH, turbidity, chemical oxygen demand (CODCr) and UV absorbance at 254 nm (before and after filtration through 0.45 μm membrane filters). The value of the turbidity in the raw water was in the range of 4.92÷5.60 NTU. In the case of absorbance at 254 nm value (after filtration) and CODCr concentration were ranged between 0.044÷0.078 and 8.2÷19.7 mg O2/dm3, respectively. After the final treatment stage removal of compounds causing the turbidity, in relation to raw water was 91÷92%. In the case of CODCr concentration there was a decline of 60% in the first production line, while on the second line the value of CODCr was on the initial level (5% lower). In the case of UV absorbance at 254 nm before and after filtration there was a decrease in a range of 93÷96% and 98÷99%, respectively. The concentration of halogenated organic substances was expressed by determining AOX indicator (adsorbable organic halogens). This indicator is used to designate a group of organic halogen derivatives adsorbed on activated carbon. The concentration of AOX in water taken from surface intake introduced into the treatment was in the range of 0.104÷0.140 mg Cl−/dm3, whereas in the treated water ranged between 0.142÷0.153 mg Cl−/dm3.
14
EN
The paper presents results of studies concerning the designation of COD fraction in the raw and mechanically treated wastewater in different year seasons. The research object was a mechanical-biological wastewater treatment plant with the output of >40 000 P.E., located in western Poland. The results of COD fraction in the raw wastewater were compared with data received in the ASM models. Methodology for determining the COD fraction was based on the guidelines ATV - A 131. During the research following fractions were determined: particulate slowly biodegradable substrates (Xs), soluble readily biodegradable substrates (Ss), inert particulate organic material (Xr) and inert soluble organic material (Sr). Soluble and particulate components were differentiated by filtration through 0.45μm membrane filters. The percentage of each fraction in total COD determined on the real concentration in raw wastewater are different from data reported in the literature.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące frakcji ChZT w ściekach surowych i mechanicznie oczyszczonych w piaskowniku. Badania prowadzono w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o wielkości>40 000 RLM, zlokalizowanej w zachodniej Polsce. Próbki do badań pobierano w różnych porach roku. Metodyka wyznaczania frakcji ChZT została opracowana w oparciu o wytyczne ATV-131. Podczas badań określono następujące frakcje: substancje organiczne w zawiesinie, biologicznie wolno rozkładalne (Xs), rozpuszczone substancje organiczne, biologicznie łatwo rozkładalne, (Ss), substancje organiczne w zawiesinie, biologicznie trudno rozkładalne (Xr) i rozpuszczone substancje organiczne, biologicznie nierozkładalne (Sr). Rozdziału frakcji rozpuszczonych i w zawiesinie dokonano przez filtrację próbek ścieków przez filtry membranowe o wielkości porów 0,45 μm. Wyniki badań wykazały, że zarówno w ściekach surowych jak i oczyszczonych mechanicznie udział frakcji biodegradowalnych wynosił ok. 80% całkowitego ChZT. Oczyszczanie ścieków w piaskowniku spowodowało obniżenie stężenia zanieczyszczeń organicznych o ok. 30% oraz wpływało na zmiany w udziale frakcji rozpuszczonych i w zawiesinie. Wartości procentowego udziału frakcji XS i XI w ściekach po piaskowniku zmalały, podczas gdy wartości procentowego udziału frakcji Ss i Sr wzrosły, w stosunku do ich udziału w ściekach surowych. Udział procentowy frakcji ChZT w ściekach surowych wyznaczony w badaniach różni się od danych zawartych w modelach ASM1 i ASM 2.
PL
Przedmiotem badań byia woda podziemna z utworów czwartorzędowych charakteryzująca się wysokim stężeniem żelaza ogólnego (Feog) wynoszącym do 7,84 mgFe/dm3, podwyższoną barwą (B) - do 38 mgPt/dm3 i mętnością (M) do 38,8 NTU, a także zwiększoną zawartością substancji organicznych (OWO od 3,495 do 5,338 mgC/dm3) i manganu (do 0,42 mgMn/dm3). W celu utlenienia Fe(II) do Fe(III) próbki wody podziemnej poddawano napowietrzaniu bądź dawkowano manganian (VII) potasu w ilości stechiometrycznej w stosunku do stężenia Fe(II). Po napowietrzaniu, bądź utlenianiu chemicznym manganianem (VII) potasu stosowano proces sedymentacji od 1 do 24 h. Skuteczność usuwania zanieczyszczeń z wody podziemnej o podwyższonej zawartości substancji organicznych i żelaza ogólnego zależała od rodzaju stosowanego utleniacza oraz czasu sedymentacji. Skuteczność procesu sedymentacji zwiększała się wraz z czasem trwania procesu, a o jej efektach w największym stopniu decydował sposób utleniania Fe(II). Spośród stosowanych utleniaczy (02, KMn04) przed procesem sedymentacji lepsze efekty z uwagi na obniżenie barwy, mętności, stężenia manganu, substancji organicznych oraz żelaza ogólnego zapewniło utlenianie manganianem (VII) potasu. Większa skuteczność oczyszczania wody po zastosowaniu manganianu (VII) potasu w porównaniu z tlenem była prawdopodobnie spowodowana właściwościami adsorpcyjnymi wytrącającego się Mn02 w stosunku do manganu, żelaza i związków organicznych, a także poprawiającego właściwości sedymentacyjne powstałych produktów utleniania. Zastosowanie manganianu (VII) potasu korzystne było również ze względu na brak wzrostu pH oczyszczanej wody, powodującego zwiększenie stopnia dysocjacji substancji organicznych.
EN
The research substrate was groundwater from Quaternary formations with a high concentration of general iron (Feog) amounting to 7,84 mgFe/dm3, increased colour (B) - up to 38 mgPt/dm3 and turbidity (M) up to 38.8 NTU, and also an increased amount of organic substances (OWO from 3.495 to 5.338 mgC/dm3), and manganese (up to 0.42 mgMn/dm3). In order to oxidize Fe(II) to Fe(III) the groundwater samples were aerated or treated with manganate (VII) potassium in a stoichiometric amount in comparison to the concentration of Fe(II). After aeration, or chemical oxidization manganate (VII) potassium the sedimentation process was used for 1 to 24 h. The effectiveness of treatment of groundwater depended on the kind of oxidizing agent and the time of sedimentation. The effectiveness of the sedimentation process increased with the length of time of the process, and its results depended most on the method of oxidizing Fe(II). From among the oxidizing agents (02, KMn04) used before the sedimentation process to oxidize Fe(II) to Fe(III) the best results in terms of a decrease in colour, turbidity, the concentration of manganese and organic substances and general iron were obtained in the case of oxidization with manganate (VII) potassium. The higher effectiveness of water treatment with the use of manganate (VII) potassium in comparison to the use of oxygen was probably caused by the adsorptive values of precipitating Mn02 in comparison to manganese, iron and organic compounds, and also oxidization, which improved the sedimentation properties of the products of oxidization. The use of manganate (VII) potassium was also favourable because of the lack of an increase in the pH value of the water being purified, which would cause an increase in the rate of dissociation of organic substances.
PL
Naturalne i antropogeniczne substancje organiczne zawarte w wodach powierzchniowych nie zawsze są toksyczne, ale w wyniku procesów utleniania i dezynfekcji stają się substancjami niebezpiecznymi, tzw. ubocznymi produktami procesu utleniania i dezynfekcji. W pracy przedstawiono trzy grupy takich zanieczyszczeń: węglowodory aromatyczne, substancje humusowe i pestycydy.
EN
Natural and anthropogenic organic matter in surface waters are not always toxic, but as a result of oxidation and disinfection are hazardous substances, so called by-products of oxidation and disinfection. The paper presents three groups of such pollutants, polycyclic aromatic hydrocarbons, humic substances and pesticides.
17
Content available remote Naturalne związki organiczne w wodach i metody ich usuwania
PL
Substancje organiczne, w formie rozpuszczonej lub nierozpuszczonej, występują w każdym rodzaju wód na kuli ziemskiej. Nawet w potocznie uważanych za czyste, wodach z głębokich jezior znajdujących się na terenach oddalonych od skupisk ludzkich, obserwuje się występowanie tych związków. W wodach niezanieczyszczonych na skutek działalności człowieka, o poziomie zanieczyszczenia związkami organicznymi decydują naturalne substancje organiczne (NOM), będące produktami rozkładu organizmów roślinnych i zwierzęcych lub stanowiące wydzielinę makro - i mikroorganizmów. Ze względu na zaostrzające się wciąż przepisy dotyczące jakości wody do picia ważne jest ich usunięcie. Spośród wielu procesów pozwalających na usunięcie z wody substancji organicznych, najczęściej w zakładach uzdatniania wody zastosowanie znajdują koagulacja i adsorpcja na węglu aktywnym. Oprócz tego coraz większym zainteresowaniem cieszą się niskociśnieniowe procesy membranowe, tj. mikro - (MF) i ultrafiltracja (UF), które pozwalają na usunięcie z wody wielu domieszek i zanieczyszczeń.
EN
Dissolved or particulate organic substances are present in every type of freshwater source around the world. Even in the deep lakes commonly assumed as clean and located far from populated areas, the natural substances are present. In the water sources not contaminated with anthropogenic pollution, the natural organic matter (NOM) plays dominant role as a main natural contaminant. NOM is a product of decomposition of animals and plants or macro - and microorganisms excretions. The NOM removal from water has become imperative as stringent regulations concerning drinking water increased. To remove NOM from water, most frequently coagulation and activated carbon adsorption are used. Recently, water treatment facilities are also making use of low-pressure membrane filtration processes: micro - (MF) and ultrafiltration (UF) making it possible to separate various contaminants from water.
PL
Skład wód naturalnych rzadko pozwala na ich bezpośrednie wykorzystanie do celów bytowo-gospodarczych i przemysłowych. Nawet dokładna ochrona zlewni przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł antropogenicznych nie rozwiązuje problemu, ponieważ skład wód naturalnych kształtowany jest warunkami panującymi w zlewni i zależy od środowiska gruntowo-skalnego oraz hydrauliki przepływu.
PL
Ścieki mleczarskie charakteryzują się znacznie wyższymi wartościami wskaźników zanieczyszczeń w stosunku do ścieków komunalnych, jak również wahaniem ładunku. Prawidłowa eksploatacja oczyszczalni wymaga monitorowania parametrów procesu oczyszczania, jak i efektywności poszczególnych jego etapów. Przedstawione wyniki badań z jednej z największych oczyszczalni ścieków mleczarskich w Polsce wykazały bardzo wysoką efektywność oczyszczania takich ścieków. Analizowane ścieki pochodzące z zakładu w Wysokiem Mazowieckiem charakteryzowały się wysoką zawartością BZT5 (2350 mgO2/dm3), ChZT (2990 mgO2/dm3) i azotanów V (54,5 mgN-NO3-/dm3). Stwierdzono znaczne oddziaływanie odcieków z przeróbki osadów ściekowych na proces usuwania związków organicznych oraz biogenów. Zawartość azotu amonowego w ściekach surowych wynosiła 1,9 mg N-NH4+/dm3, natomiast w odciekach 18,7 mg N-NH4+/dm3.Wzrost ładunku ścieków odprowadzanych z zakładu mleczarskiego jest główną przyczyną planowanej modernizacji oczyszczalni z uwzględnieniem obecnego i docelowego ładunku ścieków.
EN
The quality of dairy wastewater can be characterized by higher pollutants concentration due to typical municipal wastewater. Also daily changes of sewage discharge from dairy plants can be observed. Proper exploitation of waste water treatment plant is strictly connected with monitoring of basic parameters and effectiveness of particular its stages. Presented researches were conducted in one of the biggest dairy W.W.T.P. in Poland located in Wysokie Mazowieckie (podlaskie province). The high efficiency of pollutants removal was observed. The main indicators in sewage were: BOD5 (2350 mgO2/dm3), COD (2990 mgO2/dm3) and nitrate V ( 54,5 mgN-NO3-/dm3). It was found high impact of reject water for sewage treatment. Ammonia concentration in raw sewage was 1,9 mg N-NH4+/dm3, Chile in reject water 18,7 mg N-NH4+/dm3. Steady increase of pollution load discharged into W.W.T.P. was the main reason of the planned modernization.
EN
Organic substances contained in the soil undergo a slow decomposition, as a result of it is the humus decrease. Various organic substances, especially lignite coal, are an abundant source of humus and nutrients. The main components of humus are high-molecular, amorphus humus acids. The calcium, magnesium, iron, micronutrients and some organic compounds like proteins, carbohydrates, enzymes, vitamins content are very important from the fertilizer point of view. Humus compounds are amorphus organic substances which have a various colouration from yellow to red and contain humic acids, fulvic acids, humins and bitumins. They are different in molecular weight, functional group amount, degree of polymerization and many other factors. The estimation of the possibility of lignites and hop wastes using as a source of humic acids was the aim of research. For this purpose organic carbon (by Tiurin and Alten method), fraction composition of humic acids and total organic substances, calcium and magnesium content were determined. The results of research showed the possibility of organic substances application as mineral – organic fertilizers components and the main component of humus preparations.
PL
Celem prowadzonych prac badawczych była ocena możliwości wykorzystania, jako źródła kwasów huminowych, krajowych węgli brunatnych i wychmielin z przemysłu browarniczego. W ramach analiz oznaczono Corg metodą Tiurina i Altena, składy frakcyjne kwasów huminowych, ogólną zawartość substancji organicznej, zawartość wapnia oraz magnezu. Wyniki badań wskazują na możliwość zastosowania badanych substancji organicznych jako komponentów nawozów mineralno-organicznych i głównego składnika preparatów humusowych.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.