Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 55

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zielone dachy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Zielona ściany i dachy są żywymi obrazami, ciągle zmieniającymi się w zależności od pory roku, mieniącymi się kolorami i formą. Szczególnie w bezśnieżne zimy, kiedy wszystko wokół jest szare, rośliny zimozielone wprowadzają intensywny kolor zieleni i odcienie brązu. Efekt ten jest dobrze przyjmowany przez mieszkańców, w ich ocenie dodaje optymizmu i stanowi ciepły kolorystyczny punkt.
PL
Czas nas zmienia. Zmienia też naszą zieleń na osiedlach. Super wypielęgnowane trawniki, geometrycznie przycięte żywopłoty i metalowe ogrodzenia wychodzą z mody. Eko świadomość, ekonomia i zmiany klimatu wytyczają nowe kierunki przemian naszego otoczenia.
PL
Śląsk i jego stolicę Katowice wielu kojarzy z ciężkim przemysłem, betonem, hałdami i brakiem zieleni. Wrażenie takie jest jednak dalekie od rzeczywistości. Oto zaledwie kilka przykładów na to, jak Katowice wprowadzają zieleń w przestrzeń miejską poprzez inwestycje m.in. w zielone dachy.
PL
Miejskie dachy to niewykorzystany potencjał w walce o poprawę mikroklimatu. Powierzchnia dachów większości budynków po prostu się marnuje - tymczasem i ch zazielenienie może być doskonałą bronią w walce z negatywnymi skutkami zmian klimatycznych.
PL
Z architekt krajobrazu Tainą Suonio, inżynierem ds. rozwoju (zielone dachy i zazielenienie miasta) w mieście Vantaa położonym w stołecznym regionie Finlandii, na temat zwiększenia bioróżnorodności w miastach, zielonych dachów i ogrodów wiejskich rozmawia Judyta Więcławska.
6
Content available remote Zielone dachy i ściany jako elementy wspomagające miejskie systemy zieleni
PL
W artykule autorka opisuje rolę zieleni w strukturze miasta. Dokonuje przeglądu pozytywnych sposobów oddziaływania zieleni na ekosystem i klimat miasta. Następnie charakteryzuje oddziaływanie zielonych dachów i ścian, przedstawiając ich wpływ na otoczenie i budynki. Analiza sytuacji w zurbanizowanych obszarach miejskich dowodzi, że powierzchnie dachów i ścian są przestrzeniami, które powinny być zazieleniane. Jest to konieczne, szczególnie w dobie zmniejszających się powierzchni zieleni miejskiej w stosunku do wzrastającej powierzchni zabudowy. Wprowadzanie zieleni w strukturę obiektów architektonicznych wyznacza kierunek rozwoju architektury, który przeciwdziała miejskiej wyspie ciepła i wspomaga adaptację do zmian klimatu.
EN
In the article, the author describes the role of greenery in the city’s structure. Reviews the positive ways in which greenery affects the city’s ecosystem and climate. Then describes the impact of green roofs and walls, showing their impact on the environment and buildings on which they are located. Analysis of the situation in urban spaces, shows that the surfaces of roofs and walls are spaces that should be green. It is necessary, especially in the era of removing urban greenery, to replacing it with new architecture structures. Introducing greenery into the structure of architectural objects is a direction of architectural development that counteracts the urban heat island and supports adaptation to climate change.
PL
W ostatnich kilkunastu latach coraz popularniejsze stają się ogrody dachowe lub zielone dachy. Należy jednak wyjaśnić, że rozwiązania tego typu nie powstały teraz ani nawet kilkadziesiąt lat wcześniej. I mimo że w zależności od okoliczności spełniały one różne funkcje, to bez zbytniej przesady można powiedzieć, że są prawie stare jak świat.
EN
This paper contains the attempt of numerical assessment of hydraulic efficiency of intensive green roof utilizing two different, commercially available substrates, additionally retrofitted with layer of fractioned sand 1.0-0.5 and 0.5-0.25 mm mixed in mass concentration of 0.1 % with hydrogel. The numerical modelling of green roof efficiency was performed by the means of the popular modelling software FEFLOW, Wasy-DHI. The developed model reflected the selected cross section of the tested green roof. The required input data for modelling covering the saturated hydraulic conductivity and water retention characteristics were determined under the laboratory conditions as well as were based on information available in technical descriptions of tested substrates. The applied boundary conditions were based on previously performed in-situ measurements. The obtained results of numerical modelling showed relation between porosity, saturated hydraulic conductivity, retention properties of substrate, rainfall characteristics, duration of dry period and presence of additional sand-hydrogel mixture layer and water retention efficiency of tested green roofs.
PL
W pracy przedstawiono próbę numerycznej oceny efektywności hydraulicznej intensywnego zielonego dachu wykorzystującego dwa różne, dostępne komercyjnie, wypełnienia, dodatkowo wzbogacone warstwą frakcjonowanego piasku, 1,0-0,5 i 0,5-0,25 mm, zmieszanego w stężeniu masowym 0,1 % z hydrożelem. Obliczenia numeryczne efektywności badanego zielonego dachu zostały przeprowadzone za pomocą programu obliczeniowego FEFLOW, Wasy-DHI. Opracowany model odzwierciedlał wybrany przekrój poprzeczny przez badany zielony dach. Wymagane dane wejściowe do obliczeń modelowych, obejmujące współczynnik filtracji oraz charakterystykę retencyjną badanych materiałów porowatych, określono w czasie drogą badań laboratoryjnych oraz oparto o upublicznione opisy techniczne wykorzystanych wypełnień. Zastosowane warunki brzegowe wykorzystały poprzednio przeprowadzone pomiary terenowe. Wyniki obliczeń modelowych wykazały związek pomiędzy porowatością, współczynnikiem filtracji, właściwościami retencyjnymi wypełnienia oraz charakterystyką opadu, długością okresu suchego i obecnością dodatkowej warstwy mieszaniny piasku z hydrożelem a efektywności zielonego dachu.
PL
Poszukiwanie powierzchni, którą można zazielenić, by niwelować miejskie wyspy ciepła i poprawiać mikroklimat, stanowi determinant we wprowadzeniu zieleni wysokiej na dachach.
PL
Odpowiednio zaprojektowany i wykonany dach zielony spowoduje zapewne bezawaryjną funkcjonalność przez dziesiątki lat. Będzie miał też wymierny udział w poprawie funkcjonowania hydrologii miejskiej.
PL
W artykule przedstawiono różne kierunki działań edukacyjnych dotyczących propagowania wprowadzania alternatywnych rozwiązań służących zagospodarowaniu wód opadowych na terenach zurbanizowanych. Zagadnienie roli edukacji zostało rozpatrzone wielowymiarowo. Uwzględniono edukację skierowaną do różnych grup wiekowych, jak i do różnych grup społecznych, również zawodowych, a w tym urzędników, pracowników przedsiębiorstw wodociągowo–kanalizacyjnych, projektantów czy naukowców. Zwrócono także uwagę na różne sposoby prowadzenia edukacji, a w tym konkursy. Omówiono efekty edukacji, zarówno te już uzyskiwane, czyli prawie natychmiastowe (jak w przypadku miejskich konkursów czy akcji z dofinansowaniem), ale także te dopiero spodziewane, na które należy jeszcze poczekać. Przegląd działań edukacyjnych poprzedzono licznymi przykładami związanymi głównie z województwem małopolskim.
EN
The article presents various directions of educational activities regarding the promotion of the introduction of alternative solutions for the management of rainwater in urban areas. The issue of the role of education has been considered in many dimensions. Education addressed to various age groups as well as to various social groups as well as professional ones, including officials, employees of water and sewage companies, designers or scientists, was included. Attention was also paid to various ways of conducting education, including competitions. The effects of education were discussed, both those already obtained, i.e. almost immediate (as in the case of municipal contests or actions with co-funding), but also those expected, which still need to be awaited. The review of educational activities was preceded by numerous examples related mainly to the Lesser Poland Voivodeship.
EN
Due to the condensation and functional intensification, strongly built-up metropolitan areas are a place of strong investment pressure that results in displacing elements of the natural environment. The consequences of this phenomenon include disturbances in the functional and spatial structure of the city that are observable in various aspects, such as natural and social conditioning, breaking links within the natural system, which in turn leads to the impairment of its functioning, reduction in the level of resistance to dynamic changes, reduction in biodiversity. Therefore, nowadays paying closer attention to the possibility of implementing natural elements within the city structure seems to be one of the main foundations for creating a permanent and sustainable urban environment. The 1990s, as well as the first 15 years of the 21st century witnessed an intensive development in terms of searching for a modern complement to the so-called broken links within the natural system. The solutions introduced in order to improve the situation comprised complementing the elements of the city green infrastructure network by means of introducing, in particular, green roofs. Research conducted on such installations confirms the essential need for their introduction, as well as provides strong arguments that support the benefits obtained from the existence of such roofs.
PL
Silnie zabudowane obszary metropolii z racji kondensacji i intensyfikacji funkcjonalnej są miejscem silnej presji inwestycyjnej wypierającej elementy środowiska przyrodniczego. Pociąga to za sobą konsekwencje zaburzeń struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta w różnorodnych aspektach, m.in. uwarunkowań przyrodniczych, społecznych, zrywane są powiązania systemu przyrodniczego, co prowadzi do upośledzenia jego funkcjonowania, obniżenia odporności na dynamiczne zmiany, zmniejszania bioróżnorodności. Dlatego zwrócenie uwagi na możliwości implementacji elementów naturalnych okazuje się być jedną z głównych podstaw budowania trwałego i zrównoważonego środowiska miejskiego. Lata 90. XX wieku oraz pierwsze 15-lecie XXI w. ukazują intensywny rozwój poszukiwań nowoczesnego uzupełniania „przerwanych ogniw” systemu przyrodniczego poprzez poszerzenie elementów sieci zielonej infrastruktury m.in. za pomocą zielonych dachów, a prowadzone na nich badania ugruntowują niezbędną potrzebę i dają mocne argumenty na rzecz takich instalacji.
EN
The article aims at summarising the state of the art in the efforts of researchers and innovators to find viable solutions to mitigate the urban heat island (UHI) effect. This effect is loosely connected with the greenhouse effect, however, it certainly creates a severe negative synergy together with it. As green roofs are a well-known answer how to address the UHI effect, the ways how to make their massive and global deployment convenient are discussed. Initially, the differences and similarities between urbanisation in developed and developing countries are described. Then the paper depicts solutions, especially synergic ones, for making the dissemination of green roofs viable, such as rainwater and energy harvesting or urban agriculture. Then the authors conclude that retrofitting the existing roofs is the only method for reaching the desired scale and discuss available business models necessary for introducing the prosumer approach to the retrofitting.
PL
Ogrody dachowe ze względu na korzyści ekologiczne i ekonomiczne oraz walory estetyczne stają się coraz popularniejsze w Polsce. Są to nie tylko typowo zazielenione powierzchnie dachów budynków, ale też zagospodarowane i obsadzone roślinami podziemne garaże z całą infrastrukturą służącą mieszkańcom osiedli – placami zabaw, miejscami do rekreacji i wypoczynku. Przyczyniają się one do łagodzenia klimatu w miastach, retencjonują wody opadowe oraz korzystnie wpływają na poprawę stanu powietrza.
PL
„Cel: 100 hektarów” (Objectif 100 hectares) to dokument, który niedawno podpisała firma Eiffage Construction z miastem Paryż, a tym samym rozpoczęła nowy rozdział we współpracy ze stolicą Francji oraz jej partnerami.
EN
The objective of the study was to estimate the variation of soil water retention on the site of a historical bunker, an element of the former Wrocław Fortress in Poland. Measurements of soil moisture in the study area were taken in the period from March to September, 2017. Measurements of volumetric soil moisture were taken by means of a hand-held gauge, type FOM/mts with an FP/mts probe, operating on the basis of the reflectometric technique TDR. Soil moisture measurements realized in the vegetation period demonstrated that soil moisture resources in profiles situated in the section of the bunker varied within the range of 37–135 mm in the layer of 50 cm, and 66–203 mm in the layer of 100 cm. The maximum differences of the average value of soil moisture of the soil profiles studied in the period covered by the measurements were 31 mm and 56 mm, respectively. This indicates a significant differentiation of the retention properties of soils used for the construction of individual shelter areas.
PL
Przedmiotem badań była ocena zmienności zasobów retencji glebowej na terenie zabytkowego schronu wchodzącego w skład fortyfikacji zabytkowej Twierdzy Wrocław w Polsce. Pomiary uwilgotnienia gleb na obiekcie mierzono systematycznie metodą bezpośrednią, średnio raz w miesiącu od marca do września 2017 r. i okresowo z większą częstością. Zastosowano ręczny miernik do pomiaru wilgotności objętościowej gleby, działający z wykorzystaniem techniki reflektometrycznej TDR FOM/mts z sondą FP/mts. Pomiary uwilgotnienia wykonane w okresie wegetacyjnym wykazały, że zapasy wilgoci glebowej w profilach zlokalizowanych w przekroju schronu kształtowały się w zakresie 37–135 mm w warstwie 0–50 cm oraz 66–203 mm w warstwie 0–100 cm. Maksymalne różnice średnich wartości zapasów wilgoci badanych profili glebowych w okresie objętym pomiarami wyniosły odpowiednio 31 mm i 56 mm. Świadczy to o istotnym zróżnicowaniu właściwości retencyjnych gleb wykorzystanych do konstrukcji poszczególnych stref schronu.
PL
Opaski żwirowe sa niezbędnym elementem dachu zielonego. Pełnią funkcję balastujacą dach, poprawiają również drenaż i odgrywają ważną rolę w profilaktyce przeciwpożarowej.
PL
Podloża na dachy zielone, czyli substraty dachowe. to nowy rozdział w gleboznawstwie, który nie został jeszcze dokładnie zbadany i opisany.
PL
Szybko rosnące w ostatnich dekadach miasta nie są jeszcze dobrze przygotowane do zmian infrastrukturalnych. Z trudem organizowane są podstawowe funkcje życia w metropoliach, a zmieniające się warunki klimatyczne dodatkowo komplikują sytuację.
PL
Artykuł jest próbą omówienia zagadnień związanych z zieloną architekturą w kontekście procesu ekologizacji miasta. W tym celu wskazano na rolę zielonej architektury w terenach zurbanizowanych, analizowanej przez pryzmat wymiaru technologiczno-technicznego oraz środowiskowego w kontekście ekologizacji przestrzeni zurbanizowanej. Ponadto przedstawiono założenia budownictwa zrównoważonego i zróżnicowanie regionalne w Polsce dla tego typu inwestycji, a także rozwój zielonej infrastruktury w miastach w Polsce w postaci zielonych dachów i ścian.
EN
The article is an attempt of describing the problems connected with green architecture in the context of town ecologization process. To obtain the purpose, a role of green architecture in urban areas, analyzed by technological-technical and environmental dimension, in the context of urban areas ecologization was indicated. Moreover, we present the assumptions of sustainable building and regional diversification in Poland for this kind of investment, but also the development of green infrastructure in Polish cities, in the form of green roofs and walls.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.