Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  filling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
This paper suggests a technique for the construction of fabric three-dimensional models based on the piecewise continuous representation of the thread surface. The approach allows to exclude such simulation defects as "interpenetration" of threads in the fabric, and takes into account the geometric features of the thread structure, the possibility of their bending in several planes, and changes in the form and sectional area. The geometric models obtained can be used to analyse the forces and deformations occurring in the fabric with the help of the finite-element simulation programs in various specialised software complexes, such as ANSYS, LS-DYNA, ABAQUS, NASTRAN etc. The structure parameters which are difficult to calculate using standard techniques, e.g. the pore volume and contact area between threads can be calculated with the help of describing the fabric three-dimensional structure.
PL
W artykule zaproponowano technikę konstrukcji trójwymiarowych modeli tkanin w oparciu o odcinkowo ciągłą reprezentację powierzchni nici. Podejście to pozwoliło wykluczyć defekty symulacyjne, takie jak „przenikanie się” nici w tkaninie, a także uwzględniło cechy geometryczne struktury nici, możliwość ich zginania w kilku płaszczyznach oraz zmiany kształtu i pola przekroju. Uzyskane modele geometryczne mogą być wykorzystane do analizy sił i odkształceń występujących w tkaninie za pomocą programów do symulacji elementów skończonych w różnych specjalistycznych kompleksach programowych, takich jak ANSYS, LS-DYNA, ABAQUS, NASTRAN itp. Ponadto parametry struktury, które są trudne do obliczenia przy użyciu standardowych technik, np. objętość porów i powierzchnia styku między nitkami mogą być z powodzeniem określone za pomocą zaproponowanej w pracy techniki konstrukcji trójwymiarowych modeli tkanin.
EN
The paper presents a thermodynamic analysis of the removal of an inert gas from the tank using the vapor of liquefied petroleum gas cargo (called cargo tank gassing-up operation). For this purpose a thermodynamic model was created which considers two extreme cases of this process. The first is ‘piston pushing’ of inert gas using liquefied petroleum gas vapour. The second case is the complete mixing of both gases and removal the mixture from the tank to the atmosphere until desired concentration or amount of liquefied petroleum gas cargo in the tank is reached. On the example of nitrogen as inert gas and ethylene as a cargo, by thermodynamic analysis an attempt was made to determine the technical parameters of the process, i.e., pressure in the tank, temperature, time at which the operation would be carried out in an optimal way, minimizing the loss of cargo used for gassingup. Calculations made it possible to determine the amount of ethylene used to complete the operation and its loss incurred as a result of total mixing of both gases.
3
EN
A composite material is a macroscopic combination of two or more distinct materials, having a recognizable interface between them. Modern composite materials are usually optimized to achieve a particular balance of properties for a given range of applications. Composites are commonly classified at two distinct levels. The first level of classification is usually made with respect to the matrix constituent. The major composite classes include organic – matrix composites (OMC's), metal – matrix composites (MMC's), and ceramic – matrix composites (CMC's). The OMC's is generally assumed to include two classes of composites: polymer – matrix composites (PMC's) and carbon – matrix composites (Peters, 1998). The composite material used in the work belongs to the PMC's and the composite is formed by the polymer matrix – rubber (sidewall mixture). As filler was used hard-magnetic strontium ferrite. Composite samples were prepared with different filler content (20%, 30%, 40%, 50%). Testing of polymer composites included: tensile test, elongation at break, hardness test and study of morphology.
PL
W artykule przedstawiono zasady wykonywania i wypełniania szczelin w nawierzchniach betonowych. Rola właściwego rozmieszczenia szczelin, ich wymiary oraz wypełnienie szczelin stanowią bardzo istotne czynniki, mające wpływ na trwałość nawierzchni betonowych. Precyzyjne zapisy jakie zawierają nowe wytyczne niemieckie ZTV Fug-StBz 2015 r. można uznać za podstawy odpowiedniego podejścia nadzoru oraz samej firmy wykonującej roboty do zasadniczych elementów związanych z trwałym i skutecznym wypełnieniem szczelin.
EN
Principles of making and filling of joints in cement concrete pavements are presented in the paper. Role of proper arrangement of joints, their dimension and filling are very significant factors having influence on durability of concrete pavement. Precise formulations in new German guidelines ZTV Fug-StBz 2015 may help Contractors and Engineers in their work to receive good an durable joints.
5
Content available „Plomba w zabudowie” – element scalający
PL
Niniejszy artykułu odnosi się do kwestii „synergii w architekturze” poruszając problematykę zabudowy miejskiej a konkretnie, nowej zabudowy uzupełniającej. Plomba architektoniczna jest niewątpliwie elementem spajającym budynki w ciasnej zabudowie śródmiejskiej. Architekci projektując budynki w tego typu lokalizacji borykają się z charakterystyczną problematyką, a mianowicie ograniczeniem miejsca. Kolejnym problemem jest nawiązanie do kontekstu przestrzeni nowoprojektowanego budynku w historycznej tkance miejskie. Na końcu należy się zmierzyć z rozwiązaniami konstrukcyjnymi stosowanymi podczas „przyczepiania” się do istniejącej już zabudowy. Tekst traktuje o plombie architektonicznej jako pozytywnym elemencie zabudowy uzupełniającym pierzeję w mieście. Przedstawia ją jako element synergiczny czyli dodany, podnoszący wartość miejsca, w którym się znajduje. Poprzez pozytywne przykłady miejskich plomb ukazane są działania synergiczne jakie może wywołać taki rodzaj formy architektonicznej. W zabudowie śródmiejskiej konieczność uzupełnienia „dziurawej” pierzei jest czymś naturalnym i codziennym. Ważny jest więc poprawny sposób kształtowania tego rodzaju zabudowy. Zarówno dobranie odpowiedniej formy jak i funkcji może odgrywać tutaj kluczową rolę. Artykuł opiera się w przeważającej części na przykładach tego rodzaju obiektów w obrębie miasta Lublina. W ostatnich latach powstały tutaj liczne budynki uzupełniające śródmiejską zabudowę. Zestawienie tych obiektów oraz analiza ich formy i funkcji jest podstawą do sformułowanych tekście wniosków.
EN
Following article relates to issue of ‘synergy in architecture’ and it brings up problematic aspect of urban area, namely the urban infill. Urban infill is no doubt bonding element in narrow downtown’s development. Architects while projecting buildings in such localizations they have to face characteristic issues that is space limitations. Another problem is referring new designed building to existing spatial context in historical. At the end construction solution applied during connecting new building to existing ones is a problem that needs to be tackled on. Text talks about urban infill as a positive part of a building completing frontage in a city. It introduces urban infill as a synergistic element which means added, increasing value of a place where it is built. Through the positive aspects of urban infill’s examples there are effects shown which can be elected by this architectural form. In downtowns development necessity of filling ‘gaps’ in frontage is something effortless and common. It is important to mold this type of building in the correct way. Both choosing correct form and function might be crucial. Article in its predominant part is based on examples of this type of objects in limits of Lublin city. In a past few years there have been lots of new buildings arisen to infill downtowns development. Comparing this objects and analysis of its form and function is a base to worded conclusions.
6
Content available remote Technologia lutowania twardego prętów uzwojenia stojana turbogeneratora
PL
Lutowanie prętów stojana ze skuwką, z dużą liczbą miedzianych przewodów elementarnych, jest procesem specjalnym, wynikającym ze złożonej konstrukcji lutowanego złącza. W opracowanej technologii lutowania twardego zastosowano regulowany docisk górny pakietu, zmieniany przed rozpoczęciem procesu i bezpośrednio przed jego zakończeniem. Wywierany jest on przez siłowniki hydrauliczne, co umożliwia ciągłą kontrolę docisku oraz nadzorowanie parametrów procesu w trakcie jego trwania. Ponadto zastosowano precyzyjne dozowanie wymaganej ilości lutu, deponowanego w konkretnych miejscach podczas montażu skuwki, przed procesem lutowania.
EN
Brazing of the stator bar lugs with a high number of individual copper strands is a special process due to complex design of the brazed joint. The new brazing technology applied utilizes adjustable pressure from the top, varied of the lug prior to heating and directly before end of the brazing procedure. The pressure is exerted by a hydraulic device enabling measurement of the process parameters and control the process. Additionally it was precisely dosed amount of bearing braze metal deposited in certain places during the lug assembly, before the brazing process.
PL
W artykule omówiono wyniki badań laboratoryjnych dotyczących wpływu różnych czynników technologicznych na współczynnik tarcia statycznego papieru. Zbadano takie parametry, jak: rodzaj masy włóknistej, stopień jej zmielenia, skład frakcyjny masy włóknistej, dodatek środka zaklejającego oraz wypełniacza. Zestawiono też wartości współczynnika tarcia w odniesieniu do szorstkości powierzchni papieru. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że istotnym czynnikiem wpływającym na współczynnik tarcia papieru jest sposób wytwarzania masy włóknistej. Współczynnik tarcia był wyższy dla mas drzewnych niż bezdrzewnych. Na skutek postępu procesu mielenia masy włóknistej współczynnik tarcia wytwarzanych próbek papieru malał, natomiast zarówno dodatek wypełniacza, jak i środka zaklejającego powodował wzrost tego parametru. Stwierdzono również, że szorstkość powierzchni papieru nie jest jednoznacznie skorelowana ze współczynnikiem tarcia, zatem nie powinna być stosowana jako jego prosty zamiennik.
EN
The effect of various technological parameters on static friction coefficient is discussed, based on laboratory scale study. The following parameters have been tested: pulp type, refining degree, pulp fraction composition, addition of internal sizing agent and addition of filler. Values of friction coefficient of examined papers are also compared to paper surface roughness. It has been found that pulping method affects friction coefficient of paper significantly. In general, friction coefficient of wood-containing papers has been found to be higher than that of wood-free papers. Upon pulp refining, friction coefficient of paper has been lowered. On the other hand, addition of both filler and sizing agent have resulted in increased friction coefficient of examined papers. Additionally, it has been shown that paper roughness and friction coefficient cannot be directly correlated and, hence, they must not be used synonymously.
8
PL
Praca jest pierwszą z zaplanowanego cyklu badań związanych z nierównomiernością napełniania świeżym ładunkiem. W wielocylindrowym silniku rozdział czynnika roboczego zależy w dużej mierze od zjawisk gazodynamicznych, zachodzących w układzie dolotowym. W silnikach zasilanych mieszanką homogeniczną, wytwarzaną centralnie, nierównomierność rozdziału świeżego ładunku przyczynia się do powiększenia zróżnicowania prac indykowanych w poszczególnych cylindrach. Nie powoduje ona natomiast szczególnych różnic w wartościach współczynnika nadmiaru powietrza w tych cylindrach. W pracy przestawiono analizę pomiarów porównawczych nierównomierności napełniania cylindrów silnika ZI. Jako kryterium porównawcze wybrano pomiar temperatury spalin wydechowych. Badania przeprowadzono w zależności od wybranych zmiennych parametrów pracy silnika: jego prędkości obrotowej i temperatury cieczy chłodzącej.
EN
The article is the first of a planned series of studies related to the non-uniform filling of fresh charge. In multi-cylinder engine distribution working medium depends largely on gas-dynamic phenomena occurring in the intake. The engines powered by a blend of a homogeneous, centrally produced, the uneven distribution of fresh charge adds to the diversity of the work of indicated in each cylinder. It does not however the specific differences between the excess air ratio in the cylinders. The paper has an analysis of comparative measurements of inequality filling cylinder SI engine. As a comparative criterion chosen to measure the temperature of exhaust fumes. The study was conducted according to the selected engine operating variables: the speed of rotation and temperature of the coolant.
PL
W artykule przedstawiono wyniki oceny wpływu parametrów otoczenia (temperatury i ciśnienia) na napełnienie cylindrów silnika spalinowego. Dane do oceny wyznaczono na podstawie badań modelowych silnika o zapłonie samoczynnym. Masy powietrza zamknięte w przestrzeni roboczej cylindra, dla różnych wartości parametrów otoczenia, obliczono przy zastosowaniu modelu matematycznego opartego na równaniach Naviera-Stokesa. Symulacje wykonano całego zakresu prędkości obrotowych wału korbowego silnika. Wyniki badań modelowych zaprezentowano jako zależności współczynnika napełnienia w funkcji temperatury i ciśnienia otoczenia dla stałej prędkości obrotowej. Wyznaczone równania linii trendu stanowią tym samym zależność do obliczenia współczynnika korekcji dla współczynnika napełnienia.
EN
The article presents the results of assessing the impact of environmental parameters (temperature and pressure) to fill a cylinder internal combustion engine. Data for the assessment determined on the basis of the model diesel engine. The masses of air enclosed in the working space of the cylinder, for different values of the environmental parameters were calculated using a mathematical model based on the Navier-Stokes. Simulations were performed throughout the speed range of the engine. Model results are presented as depending on the filling factor as a function of ambient temperature and pressure for constant speed. Designated trend line equation are the same relationship to calculate a correction factor for the fill factor.
11
Content available remote Rama stalowa wypełniona murem z autoklawizowanego betonu komórkowego
PL
Celem pracy było wyznaczenie sztywności bocznej, wytrzymałości i modelu histerezy ram stalowych wypełnionych autoklawizowanym betonem komórkowym (ABK). W pierwszym etapie stalowa rama została poddana cyklicznym obciążeniom od monotonicznie wstępujących przemieszczeń. Następnie ramę wypełniono murem z ABK i poddano takiej samej serii obciążeń. Porównanie uzyskanych w obu etapach wyników umożliwiło określenie modelu histerezy dla wypełnienia z ABK. Te informacje były pomocne przy weryfikacji projektu sposobu określania sztywności i wytrzymałości ścian wypełniających opracowanego przez Komitet ds. Norm Murowych (MSJC) w Stanach Zjednoczonych, a także umożliwiają kalibrację analitycznego modelu dla wypełnień z muru z ABK opartego na założeniu równoważnej rozpory.
EN
The objective of the work was to determine in-plane lateral stiffness, strenght and hysteric behavior of steel moment frames infilled with AAC. In the first step steel frame was tested under cycles of reversed loading to monotonically displacements. The frame was then infilled withACC and was subjected to the same loading history. Comparision of the results on both steps enabled to extract hysteric model of the AAC infill. These informations were useful to verify draft equations for stiffness and strenght of infills developed by theMasonry Standard Joint Committee (MSJC) in the United States. It is also used to calibrate an analitical model for ACC infills based on equivalent strut approach.
PL
Celem pracy było określenie przyczyn zwiększonego zużycia ciepła na linii rozlewania piwa do puszek w 2010 r. w stosunku do roku 2009 oraz zredukowanie ilości zużycia ciepła przez tę linię do poziomu 23,5 MJ·hl-1, czyli o 0,5 MJ·hl-1. Jedną z nich były wady pasteryzatora tunelowego, które spowodowały zwiększenie zużycia ciepła do poziomu 18,2 MJ·hl-1. Założono redukcję zużycia ciepła przez pasteryzator o 2,2 MJ·hl-1, czyli do poziomu 16 MJ·hl-1. Dla zrealizowania postawionego celu zastosowano system Total Productive Management oraz analizę Pareto. W efekcie poczynionych zmian zredukowano zużycie ciepła przez pasteryzator do założonego poziomu, co dało roczne oszczędności kosztów produkcji o ok. 90 tys. PLN i obniżenie ogólnego wskaźnika zużycia ciepła przez browar o 0,8%.
EN
The objective of the paper was to determine the increased heat consumption on the line of pouring beer into cans in 2010 in comparison to 2009 and reduction of the amount of heat consumption by this line to the level of 23.5 MJ·hl-1 that is by 0.5 MJ·hl-1. One of them were defaults of a tunnel pasteurizer, which caused the increase of heat consumption to the level of 18.2 MJ·hl-1. Reduction of heat consumption by a pasteurizer by 2.2 MJ·hl-1, that it to the level of 16 MJ·hl-1 was assumed. For execution of the objective, the Total Productive Management system and Pareto analysis were applied. As a result of the changes, heat consumption by a pasteurizer was reduced to the assumed level which resulted in annual savings of production costs by approx. PLN 90 thousand and lowering a general index of heat consumption by a brewery by 0.8%.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz wpływu parametrów otoczenia (temperatury i ciśnienia) na napełnienie cylindrów silnika spalinowego. Analizę prowadzono na podstawie wyników badań modelowych wykonanych dla silnika o zapłonie samoczynnym. Wykorzystując model matematyczny, oparty na równaniach N-S, wyznaczono wartości masy powietrza pozostającego w cylindrze po zamknięciu zaworu dolotowego dla różnych wartości ciśnień i temperatury. Badania symulacyjne wykonywane były dla różnych prędkości obrotowych wału korbowego silnika. Wyniki przedstawiono w formie charakterystyk współczynnika napełnienia w funkcji temperatury otoczenia i ciśnienia barometrycznego przy ustalonej wartości prędkości obrotowej. Dla obu parametrów wyznaczono równanie linii trendu stanowiące jednocześnie wzór do obliczania współczynnika korekcji dla napełnienia.
EN
This paper presents the results of analyzes of the impact environmental parameters (temperature and pressure) to fill the cylinder internal combustion engine. The analysis was performed based on the results of model tests carried out on a diesel engine. Using a mathematical model based on equations, N-S, the values of the air mass remaining in the cylinder after intake valve closure for different values of pressure and temperature. Simulation studies were carried out for different speeds of the engine. The results are shown in the form of characteristics as a function of the filling ratio of ambient temperature and barometric pressure at the set speed value. For both parameters were determined trend line equation which also serves as a model for calculating the correction factor for the filling.
PL
CEMEX Polska posiada ogromne doświadczenie produkcyjne i tradycje handlowe na rynku budowlanym. Staramy się kształtować naszą ofertę w taki sposób, aby jak najlepiej spełniać oczekiwania klientów. Oprócz betonu towarowego w ofercie CEMEX Polska znajdują się również mieszanki wypełniające do specjalnych zastosowań - GRUNTON. Takie samozagęszczalne mieszanki są stosowane podczas zabudowy, a po stwardnieniu wykazują właściwości zbliżone do zagęszczonego gruntu.
EN
In the article, the evaluation of influence of changes of camshaft's phases of the engine with selfignition on filling the cylinder of the engine with self-ignition has been introduced. The evaluation has been done based on the results of simulating tests of the engine's approaching system. For the purpose of the simulating tests the mathematical model of the engine and the elaborated by the author its numerical solution based on the McCormack's method have been used. In conducted simulating tests the changes of lifting of the approaching valve depending on the angle of crankshaft's rotation took place. The tests' results have been presented in the form of profile of an air mass changeability left in the cylinder after the approaching valve was closed as a function of the crankshaft's rotational speed of the engine for different angles of opening and closing of the approaching valve.
PL
W artykule przedstawiono ocenę wpływu zmian faz rozrządu silnika o zapłonie samoczynnym na napełnienie cylindra silnika o zapłonie samoczynnym. Oceny dokonywano na podstawie wyników badań symulacyjnych układu dolotowego silnika. Do badań symulacyjnych wykorzystano matematyczny model silnika i opracowane przez autora numeryczne jego rozwiązanie oparte na metodzie McCormacka. W przeprowadzanych badaniach symulacyjnych dokonywano zmian wzniosu zaworu dolotowego w zależności od kąta obrotu wału korbowego. Wyniki badań przedstawiono w formie charakterystyk zmienności masy powietrza pozostającej w cylindrze po zamknięciu zaworu dolotowego w funkcji prędkości obrotowej wału korbowego silnika dla różnych kątów otwarcia i zamknięcia zaworu dolotowego.
PL
Celem pracy jest przedstawienie technicznych i infrastrukturalnych rozwiązań służących do zagospodarowania skażonych pozostałości po zabiegach chemicznej ochrony roślin. Stanowisko biobed, na którym napełnia się, myje oraz przechowuje opryskiwacz jest skutecznym sposobem ograniczenia skażeń miejscowych. Wewnątrz stanowiska odbywa się proces biodegradacji środków ochrony roślin z udziałem bakterii, grzybów i glonów, istniejących w substracie glebowym. Zużyty substrat nie jest odpadem chemicznym podlegającym kosztownej utylizacji, tylko ulegającą procesom gnilnym biomasą.
EN
The purpose of the study is to present technical and infrastructural solutions for the management of contaminated remnants of chemical plant protection. The Biobed stand, used for filling, cleaning and storing the sprayer is an efficient tool for reducing point source pollutions. The biodegradation of pesticides takes place within the stand with participation of bacteria, fungi and algae existing in the soil substrate. The used substrate is not a chemical waste subject to expensive utilization, but it is a degradable biomass.
PL
Omówiono zagadnienia projektowe i eksploatacyjne dotyczące poziomych silosów na kiszonki. W pierwszym temacie podano zasady ustalania ich lokalizacji i wymiarów, odnośnie drugiego podano warunki, które powinny być spełnione, aby prawidłowo przebiegł proces kiszenia w celu uzyskania dobrej jakości kiszonki.
EN
The aim of this paper was to provide the guidelines instrumental in sizing and management of horizontal bunker silos for forage conservation. In particular, there are given the data on site location of the silos, their dimensions (i.e. width, length and height), and how to manage the silos to ensure proper ensiling process and to obtain the silage of high quality.
EN
Investigation results of analysis of filling pressure influence on total engine efficiency at variable phases of the valve timing system setting were presented in this paper. Investigations were performed on a combustion engine of Toyota Prius with Atkinson cycle. Making use of an adequate inlet system and proper choice of timing gear setting in relation to load and rotational speed of the engine 2SZ-FE considerable increments of volumetric efficiency were obtained. Profiting from filling pressure measurements performed by means of an electro optic pressure sensor at constant loads and rotational speeds, and prolonging the charging process increase in general engine efficiency was obtained. Using a phase shifter its direct influence on the working field of the whole engine 2SZ-FE work cycle was shown. A further possibility of filling efficiency increase by changing the inlet system at higher rotational speeds of the engine was indicated.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań analizy wpływu ciśnienia napełniania na sprawność ogólną przy zastosowaniu zmiennych faz rozrządu. Wykorzystując odpowiedni układ dolotowy oraz dobór ustawienia rozrządu w stosunku do obciążenia i prędkości obrotowej silnika 2SZ-FE (Toyota Prius) uzyskano znaczne przyrosty sprawności wolumetrycznej (napełniania). Wykorzystując pomiary ciśnień napełniania optoelektronicznym czujnikiem ciśnienia przy stałych obciążeniach i prędkościach obrotowych, wydłużając procesy ładowania wykazano przyrost sprawności ogólnej. Wykorzystując przesuwnik fazowy wykazano bezpośredni wpływ na pole pracy całego obiegu silnika 2SZ-FE. Wykazano dalszą możliwość wzrostu sprawności napełniania poprzez zmianę układu dolotowego przy wyższych prędkościach obrotowych silnika.
PL
W pracy zaprezentowane zostały wyniki analiz wytrzymałościowych przypadków zwarcia zgryzowego korony zęba bocznego odbudowywanej nowoopracowaną techniką CIMM - Metoda Kompozytowych Wypełnień Mikroblokowych (Composite Insert Microfill Method). Analizie podlegały zarówno typy ubytków klasy I i II wg Blacka jak i różnego rodzaju materiały stosowane na wypełnienia. Przeprowadzone symulacje numeryczne pozwalają ocenić wpływ rodzaju materiału na parametry wytrzymałościowe odbudowanej korony.
EN
The work presents the results of the strength analyses of teeth crowns in terms proper occlusion reconstructed by means of New CIMM technique. Numerical simulations were done for both types of cavities (I and II class according to Black) for various kinds of composite filling materials. The influences of preparation parameters on teeth effort were discussed.
PL
Na przykładzie wyników ankietyzacji wśród rolników w zlewni rzeki Utraty, przeprowadzonej w ramach realizacji europejskiego projektu TOPPS, przedstawia się: stan ilościowy i techniczny opryskiwaczy, magazynów, stanowisk przygotowania cieczy użytkowej, stanowisk mycia opryskiwaczy, zagospodarowania pozostałości po stosowaniu środków ochrony roślin. Stwierdza się gorsze niż w innych krajach UE wyposażenie polskich opryskiwaczy w urządzenia i mniej oddzielnych magazynów do przechowywania środków. Zarówno w Polsce, jak i w innych krajach występuje zagrożenie skażenia wód wynikające z niedostatecznego wyposażenia sprzętowego i infrastruktury, zwłaszcza w miejscach przygotowania cieczy użytkowej, mycia opryskiwaczy i przechowywania pozostałości po środkach ochrony roślin.
EN
Within the frames of European TOPPS project, an inquiry was carried out among the farmers settled on the catchment of Utrata river. The results of inquiry dealt with the quantitative and technical state of the field sprayers, the stores, stands for working liquid preparation, stands for washing of spraying machines and disposal of plant protection chemical residues. It was stated worse, than in the other EU countries, equipment of the Polish sprayers with auxiliary devices as well as less separate stores for storage of the chemicals. Both, in Poland and in other countries, there occurs the threat of water pollution resulted from insufficient infrastructure and inadequate equipment with auxiliary devices, particularly at the places of working liquid preparation, washing stands for the sprayers and storage places for the residues of plant protection chemicals.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.