Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 666

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  railway transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
EN
Digitisation of transport is a tool for achieving the European Union’s political goals included in the Digital Single Market Strategy for Europe. For rail transport, digital innovation is required to increase its competitiveness. One of the tools of the digital transformation of railways is 5G networks, the fifth generation of wireless communication systems. The purpose of this article is to present the benefits of implementing 5G network for railway operators. Focus was placed on its innovative features, such as ultra-fast access to Internet services, very high connection reliability, and extremely low data transmission delays. Examples of new services for railway operators based on the capabilities of 5G networks were presented. This article describes the unique functions of the 5G network in which resources can be flexibly allocated depending on current traffic needs thanks to the network slicing function, e.g., for services of key importance to rail traffic and commercial services for other market segments. Roadmap proposals for transforming the current rail communication network infrastructure towards the target FRMCS system are presented. The analysis was based on source materials from Nokia Corporation, available literature, EU documents and regulations, as well as institutional studies of the railway sector.
EN
This article assesses the effect of factors, such as the number of sidings, the number of station holds, and the occurrence of transit traffic on the volume of freight transport on railway lines in Poland. The volume of freight transport on a railway lin as expressed by the operational work done by freight trains running on this line and the transported freight mass by them. Most often the effect of factors affecting on the volume of transport is assessed by a team of experts. In this analysis, calculations of partial correlation coefficients were performed. The calculations showed that there is a clear relationship between the volume of freight transport and the number of sidings on the line and the occurrence of transit traffic. Based on the obtained partial correlation coefficients, weights corresponding to the effects of individual factors on the volume of freight transport were calculated. The use of these weights for further analysis will avoid the subjective expert assessments that have been used in this type of analysis so far.
PL
Odpowiednie planowanie przestrzeni może wpływać na poprawę dostępności transportowej, a szczególnie tak zwanej dostępności przestrzennej. Celem artykułu jest oszacowanie liczby osób mieszkających w zasięgu akceptowalnego dojścia pieszego do stacji Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej aglomeracji krakowskiej. W artykule przytoczono pojęcie dostępności komunikacyjnej i jej rodzaje. Zaprezentowano metodę badawczą z wykorzystaniem wolnego i otwartego oprogramowania oraz źródła ogólnodostępnych danych. Przedstawiono i omówiono wyniki analizy dla systemu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Oceniono znaczenie poszczególnych stacji w systemie pod kątem dostępności pieszej, a także pokazano znaczenie kolei aglomeracyjnej dla poszczególnej gmin.
EN
Appropriate space planning can improve transport accessibility, especially so-called spatial accessibility. The purpose of the article is to estimate the number of people living within the range of an acceptable pedestrian access to the Fast Agglomeration Railway (SKA) stations of the Krakow agglomeration. The article discusses the types of transport accessibility. The research method using free and open software and a source of publicly available data has been presented. The results of the analysis for the SKA rail-system have been described and discussed. The importance of individual stations in the system was assessed in terms of pedestrian access. The significance of the agglomeration railway for individual municipalities was also shown.
EN
The paper is concerned with the issue of safety and risks in transport with a detailed focus on rail transport. Nowadays, when it is required to prefer safe and environmentally friendly modes of transport, the knowledge of this issue is important. Part of the paper is an analysis of individual risk factors in railway transport. These include risks in the field of railway safety, natural disasters, economic risks, risks in management systems and technical equipment, and risks related to legislative changes. Attention is paid to comparison and evaluation of individual risk factors in terms of severity and probability of occurrence - frequency. Following the analysis and evaluation of the risk level, are suggest possible or optimal ways to resolve them. The outcome of it is to eliminate or minimize them in the railway transport undertaking. The final part briefly describes the current situation in rail transport, recent develop-ments and the main conditions and assumptions for its further development.
PL
Artykuł koncentruje się na omówieniu norm polskiego prawa przewozowego oraz prawodawstwa Unii Europejskiej w przedmiocie prawidłowego określenia momentu i formy zawarcia umowy przewozu osób w transporcie kolejowym. W artykule omówiono problem dyskursu między treścią tych norm prawnych a praktyką orzeczniczą i poglądami doktryny. Ponadto dokonano analizy porównawczej wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z normami prawa polskiego i europejskiego oraz orzecznictwem sądów powszechnych. Skomentowano również praktyki przewoźników w regulacji rzeczonej materii, a także przeanalizowano akty prawa wewnętrznego, obowiązujące w środkach transportu polskich przedsiębiorstw kolejowych. W podsumowaniu dokonano próby odpowiedzi na pytanie, jakie konsekwencje niesie za sobą wydanie wyroku TSUE oraz czy może on wywrzeć realny wpływ na kształt norm prawa krajowego poszczególnych państw wspólnoty europejskiej.
EN
The article focuses on discussing the norms of Polish transport law and European Union regulations on the correctly defi ned of the moment and form of concluding a contract of passengers transport in railway systems. The article also describes the problem of discourse between the content of these legal norms and the jurisprudence practice and doctrine opinion. Moreover, was performed to present a comparative analysis of the relation of the Court of justice of the European Union judgment to the norms of Polish and European law and the case law. Commented on the practices of carriers in regulating the said matter. Internal law acts applicable to the means of transport of Polish railway companies were also analyzed.
PL
Na przestrzeni ostatnich kilku lat można zaobserwować wyraźny wzrost zainteresowania transportem kolejowym wśród władz samorządowych, zwłaszcza koleją aglomeracyjną. Szczególną inklinację w tym zakresie zauważa się w dużych aglomeracjach i otaczających je strefach podmiejskich, w których to coraz częściej pojawiają się problemy z transportem. Pozytywny wydźwięk omawianemu zagadnieniu nadaje fakt, że liczba pasażerów kolei aglomeracyjnych i regionalnych w Polsce rośnie. Projekt utworzenia systemu Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej w województwie podkarpackim ma w istotny sposób wpłynąć na rozwój regionu. Skrócenie czasu jazdy, poprawa oferty przewozowej i zwiększenie dostępności do transportu kolejowego na obszarze aglomeracji rzeszowskiej a tym samym usprawnienie mobilności społeczeństwa, to niektóre z zalet inwestycji. Projekt obejmie swym obszarem gminy zlokalizowane w obrębie linii kolejowych biegnących od Dębicy do Przeworska oraz od Kolbuszowej po Strzyżów. Celem artykułu jest przedstawienie ogólnych założeń przedsięwzięcia oraz oszacowanie korzyści wynikających z realizowanego projektu dla regionu i jego mieszkańców. Na metodologię badań i źródła danych składają się głównie: analiza dokumentów, dotyczących Studium Wykonalności dla projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej”, uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, ze szczególnym uwzględnieniem: Etapu II - Analiza marketingowa wariantów inwestycyjnych oraz Etapu III - Analiza techniczna wszystkich wariantów inwestycyjnych projektu wraz z oszacowaniem kosztów. Podstawą opracowania były ponadto studia literatury przedmiotu i rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu.
EN
Over the last few years, there has been a clear increase in interest in rail transport among local authorities, especially the agglomeration rail. A particular emphasis in this respect is being observed in large agglomerations and the surrounding suburban areas, where transport problems are becoming increasingly frequent. The fact that the number of passengers of agglomeration and regional railways in Poland is growing gives a positive overtone to the issue in question. The project of creating a system of Suburban Rail in the Podkarpackie Voivodeship is to significantly affect the development of the region. A reduction in commute time, the improvement of the transport off er and the increase in the accessibility to rail transport in Rzeszów area and thus the improvement of mobility of the society are some of the advantages of the investment. The project will encompass municipalities located within railway lines running from Dębica to Przeworsk and from Kolbuszowa to Strzyżów. The aim of the article is to present general assumptions of the project and to estimate the benefits resulting from the project for the region and its inhabitants. The research methodology and data sources consist mainly of an analysis of the documents concerning the Feasibility Study for the project The Construction of Suburban Rail obtained from the Marshal's Office in Rzeszów, with particular emphasis on Stage II - A marketing analysis of investment variants and Stage III – A technical analysis of all investment variants of the project together with cost estimation. The basis of the study also included research of the subject literature and interviews with the people responsible for project implementation.
7
Content available remote Czy nastąpi renesans transportu kolejowego po roku 2021?
PL
W nawiązaniu do Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dniu 23 grudniu 2020 roku w której to rok 2021 ogłoszony został rokiem transportu kolejowego autorzy artykułu przedstawiają historie rozwoju kolei w Europie oraz w Polsce. Kierunki zmian w polityce transportowej w końcowych latach ubiegłego wieku oraz początkowych obecnego były niekorzystne dla rozwoju kolei. Jest jednak szansa aby ta gałąź transportu przeżyła swój renesans. W artykule przedstawiano niektóre trendy zachodzących zmian. Rosnąca z roku na rok kongestia na drogach oraz świadomość społeczeństwa w sprawie konieczności ochrony środowiska naturalnego powodują, iż ta gałąź transportu ma dobre perspektywy rozwoju. Zastosowanie nowoczesnych technologii w konstrukcji taboru i infrastrukturze dla przewozów pasażerskich przyczynia się do zwiększenia szybkości, niezawodności i komfortu podróży i odzyskiwania klientów. W celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania transportu na środowisko niezbędne jest rozwijanie kolejowych przewozów cargo.
EN
: As year 2021 was announced the year of rail transport, by the decision made by the EU Council and Parliament on 23rd December 2020, the authors of this article present the history of railway development in Europe and in Poland. The directions of changes in transport policy in the last years of previous century and the early years of this century were not positive for the development of railway. Thou, there is an opportunity for this branch of transport to experience a renaissance. In the article some trends of current changes are shown. A year to year increase in traffi c congestions as well as the awareness to protect the natural environment cause that this branch of transport has good perspectives of development. The use of modern technology in rolling stock and in passenger transport infrastructure contribute to the increase of speed, reliability and comfort of travelling and what is more regaining the clients. To minimize the negative infl uence of transport on environment it is crucial to develop cargo transport.
8
Content available Digitization in rail transport
EN
Digital transformation in the railway industry is an important element in the development of railways and should benefit commuters, railway operators, infrastructure managers and rolling stock manufacturers. The process of digitization applies to two domains, i.e. customer service and railway companies’ operation. This paper aims to present previous efforts regarding the use of digital technologies in customer relations and in the field of operations and maintenance, which translates into the quality of services provided. This paper highlights important concepts of this domain with respect to passenger and freight transport, infrastructure, railway rolling stock and railway traffic management. It is also argued that the process of digitization needs properly trained staff. Examples of innovative initiatives of Polish and European railway companies are covered.
EN
Maintaining the railway infrastructure in a condition ensuring safe railway traffic is the basic responsibility of railway infrastructure managers resulting from the Rail Transport Act. Elements of the railway infrastructure are subject to difficult atmospheric conditions as well as changing dynamic loads resulting from the operation of a given part of the infrastructure. The lack of proper maintenance of tracks adversely affects their operation: lowering the permissible speed, reducing driving calm, decreasing the safety of railway traffic, increasing the degradation of aggregate and railway subgrade, as well as increasing the influence of dynamic impacts on the surrounding buildings. The following article presents an analysis of maintenance tasks performed at 5 different locations. For the purposes of the article, data were collected in 2016−2018 on 100 km of track from daily reports performed by qualified supervisors managing maintenance brigades. The aim of the article is to present the results of the collected data, to analyze the most common maintenance tasks, to determine the root causes that result in the need to perform specific tasks and to propose remedies. The aim of the research was to achieve market competitiveness by minimizing costs because today’s performance of duties related to the maintenance of railway infrastructure is characterized by very high costs associated with high workload, repair technology, the need to use specialized equipment, and temporarily exclude a part of the line from traffic. The research was carried out in a company which is a manager of railway infrastructure.
EN
The beginning of 2020 was associated with the appearance of the global coronavirus pandemic (COVID-19). The spread of the epidemic caused the introduction of an epidemiological emergency in Poland in early March (on March 12). This resulted in reduced public transport, including regional rail transport. In Lower Silesia, this concerned regional and fast connections. The conducted analysis concerns regional connections and is based on exploration of the spatial and the quantitative aspect of these changes. The transport offer before and after the announcing of the epidemic was analysed. The results showed that most of the transport restrictions concerned the peripheries of the voivodeship (local routes). Agglomeration routes were much less affected by the restrictions. On some lines a decrease to less than 5 pairs of connections per day was recorded. Once the restrictions are removed, it may be a challenge to encourage passengers to use railways again. Despite the low number of connections on many routes, rail transport can still be considered as the basis of the transport system. This is due to the lack of an alternative bus service.
PL
Elektryczny napęd w szynowym transporcie kolejowym rozpowszechnił się znacznie później niż w szynowym transporcie miejskim (tramwajach). Dawniej więc komunikacja miejska wyprzedzała w rozwoju kolej. Podobnie jest i teraz. Być może przyczyną takiego stanu rzeczy jest większa potrzeba działań modernizacyjnych przejawiana przez mniejsze przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej, ograniczone w swojej aktywności raczej do jednego miasta, niż chęć wprowadzania innowacji przez duże przedsiębiorstwo zarządzające koleją krajową.
13
Content available remote Transport szynowy – niedogodność czy korzyść dla nieruchomości sąsiednich?
PL
Dokonując krytycznej analizy literatury, autorka publikacji stara się wskazać korzyści oraz niedogodności dla nieruchomości wynikające z sąsiedztwa linii kolejowych.
EN
The author of the publication, in a critical analysis of literature references, attempts to indicate the benefits and inconveniences for buildings, resulting from the neighbourhood of railway lines.
14
Content available remote Stacja Warszawa Zachodnia : rewolucja transportowa?
PL
Za 1,9 mld zł netto zostanie gruntownie przebudowana stacja kolejowa Warszawa Zachodnia. To największy pasażerski węzeł w kraju – każdej doby przyjmuje około 1 tys. pociągów. Za trzy lata ma się stać hubem komunikacyjnym stolicy.
15
Content available remote Rail Baltica : międzynarodowy korytarz kolejowy
PL
Historia szlaku kolejowego, który połączy Berlin i Warszawę z państwami bałtyckimi i pośrednio z Helsinkami sięga 2005 r., kiedy rozpoczęły się prace nad studium wykonalności. Budowa rozpoczęła się w 2010 r., a pierwszy odcinek oddano do użytku na Litwie w 2015 r.
16
Content available remote Coraz bliżej kolejowej „średnicówki” w Łodzi
PL
Budowa tunelu, który „połączy Polskę", a zarazem zwiększy przepustowość transportu kolejowego w centralnej Polsce, jeszcze nie ruszyła - ale już niedługo tak się stanie. Pierwsze elementy maszyny TBM (ang. Tunnel Boeing Machine) już trafiły do komory startowej.
EN
Intensive pursuit in the introduction of automatic train driving systems, both with and without the driver in the cabin, can be observed around the world. Implementation of such a system allows for an increase in both the safety level of traffic and capacity of railway lines and consequently, an increase in the running frequency of these trains, which is extremely important in large urban agglomerations. One type of automatic train system is the CBTC class, in which a wireless network is used for data transmission. An important issue in the systems of this class is the problem of transferring information from the track to the train about the possibility and method of driving. This article describes the possible ways of sending information from the track to the train. The system of information transmission from track to trains (SPITP) was defined and discussed. The general characteristics of the CBTC class systems were presented. In Poland, a scientific project which aimed at developing the CBTC class system was recently undertaken. It is called rmCBTC and is being prepared as part of a project carried out by the Rail-Mil Computers Sp. z o. o. from Warsaw and the Faculty of Transport of the Warsaw University of Technology, co-financed by the National Center for Research and Development from the European Union Funds. This article presents the assumptions of the designed system and discusses the scope of data that is necessary in the subsystem of information transfer from the track to the train with the rmCBTC system.
18
Content available Transport kolejowy w systemie logistycznym Polski
PL
W artykule przedstawiono transport kolejowy jako element systemu logistycznego Polski. Zaprezentowano charakterystykę transportu kolejowego, stan infrastruktury oraz możliwości przewozowe Polskich Kolei Państwowych. W ramach artykułu wskazano rynek towarów i usług, główne korytarze transportowe oraz przewozy intermodalne z wykorzystaniem transportu kolejowego w Polsce. Na podstawie przeprowadzonych badań opisano wybrane problemy polskiej kolei oraz zaproponowano kierunki rozwoju transportu kolejowego.
EN
The article presents rail transport as an element of the Polish logistics system. Firstly, it presents basic information about rail transport such as rail’s infrastructure, main companies responsible for the organization of transport and transport capability of the Polish State Railways. Secondly, the paper indicates the market of goods and services, main transport corridors and intermodal transport with the use of rail transport in Poland. Furthermore, based on the conducted research, selected problems of the Polish railways were described. The Article is finished by a propose the directions for the development of rail transport.
EN
This paper presents an insight into mathematical analysis of dynamic models of the vehicle–track system. After identification of its advantages and disadvantages, an improved three-dimensional "vehicle–track" system of a mathematical model is presented. It not only assesses the influence of realistic track irregularities but also on all elements of the railway structure: rail, rail pads, sleepers, ballasts, and subballast parameters on the wagon’s movement smoothness. Based on the expanded mathematical model of the “vehicle–track” dynamic system, the dynamic process of the wagon was theoretically studied, and the effect of track with irregularities on the vibrations of the wagon elements was studied. The final conclusions and recommendations are presented.
EN
The peculiarity of the transit freight transportation by rail in international traffic is the fact that while performing transportation, the railway administrations are in competition among themselves. At the same time, the routes of cargo traffic volumes significantly depend on the conditions of transportation by railways of individual states. The mathematical model for the distribution of transit freight traffic volumes on the railway network, based on the methods of graph theory and game theory, was proposed in this article. The developed model enables the evaluation of the possibilities of attracting transit freight traffic volumes by individual railway administrations by changing the tariff value and transportation conditions.
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.