Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  process gas
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Autotermiczny proces toryfikacji biomasy w aspekcie analizy gazów procesowych
PL
Określono wpływ rodzaju toryfikowanej biomasy i parametrów procesowych na skład generowanego gazu procesowego i jego przydatność do energetycznego zasilania procesu. Badania przeprowadzono w wielkolaboratoryjnej instalacji termicznej konwersji biomasy w reaktorze ze złożem przesuwnym, poddając procesowi toryfikacji: zrębki wierzby energetycznej i olchy, zrębki tartaczne mieszane oraz łupiny olejowca gwinejskiego. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem stopnia przereagowania biomasy, który jest ściśle zależny od korelacji temperatury i czasu trwania procesu toryfikacji, wzrasta zarówno ilość składników niekondensujących torgazu (CO, CH₄, C₂H₄ i C₂H₆, H₂), jak i lotnych składników organicznych, smół oraz wody. Okazało się, że skład gazu procesowego zależy także od rodzaju toryfikowanej biomasy.
EN
Energy willow chips, alder chips, mixed sawmill chips and palm kernel shells were torrefied in a moving bed reactor at an av. temp. 290–355°C and biomass flow 86.3–109.3 kg/h for 8–25 min to produce a solid fuel and a process gas. AcOH, MeOH, furan derivatives, aldehydes, ketones, arom. hydrocarbons, PhOH derivatives, water and tar were evidenced in the process gas. It contained also some amts. of CO, H₂ and short-chain aliph. hydrocarbons.
2
Content available remote Wybrane aspekty zagospodarowania gazów procesowych
PL
Obecnie przemysł hutniczy zmaga się z problemem energetycznego wykorzystania procesowych produktów ubocznych. Zgodnie z najnowszymi dyrektywami gazy hutnicze (gaz koksowniczy COG, gaz wielkopiecowy BFG oraz gaz konwertorowy BOFG) nie powinny być produktem ubocznym, kłopotliwym do zagospodarowania. Powinny stać się nośnikiem energetycznym poprawiającym efektywność ekonomiczną oraz ekologiczną huty. Najprostszym sposobem ich zagospodarowania jest spalanie bądź współspalanie z gazem ziemnym bezpośrednio w miejscu powstawania w znajdujących się na terenie huty piecach grzewczych. Technologia ta napotyka jednak wiele trudności. Największe problemy techniczne związane są z zapewnieniem wymaganej czystości gazów oraz ciągłości dostaw gazów o odpowiednich parametrach energetycznych. Dodatkowe trudności, wynikające ze specyfiki spalanych gazów, mogą docelowo zmuszać do wprowadzania niezbędnych modyfikacji w sposobie prowadzenia procesu. Konsekwencją tego jest obniżenie efektywności ekonomicznej procesu.
EN
Currently, the steel industry is facing the problem of the energetic use of process by-products. According to the latest directives, metallurgical gases (COG coke oven gas, BFG blast furnace gas and BOFG converter gas) should not be a side effect that is inconvenient to manage. They should become an energy carrier improving the economic and ecological efficiency of the steel mill. The easiest way to develop them is to burn or co-burn with natural gas directly at the place of production in heating furnaces located in the steelworks. However, this technology faces many difficulties. The biggest technical problems are related to ensuring the required gas purity and continuity of gas supplies with appropriate Energy parameters. Additional difficulties resulting from the nature of the gases burned may ultimately force the user to make the necessary modifications to the way the process is carried out. The consequence of this is the reduction of the economic efficiency of the process.
PL
Zaprezentowano zagadnienia związane z wykorzystaniem surowców odpadowych w procesie zgazowania dla produkcji w kogeneracji energii elektrycznej oraz ciepła. Scharakteryzowano m.in. właściwości fizykochemiczne osadów ściekowych, stałych palnych odpadów komunalnych oraz biomasy pod kątem procesu zgazowania w reaktorze ze złożem stałym. Przedstawiono badawczą instalację z generatorem gazu (GazEla) ze złożem stałym o mocy ok. 60 kWt. Opisano przebieg prac eksperymentalnych mających na celu stabilne wytwarzanie gazu procesowego dla potrzeb silnika tłokowego. Przedstawiono przebiegi charakterystycznych temperatur w reaktorze, stężenia głównych składników gazu procesowego, a także wykres Sankeya obrazujący bilans masowy generatora gazu.
EN
Alder chips, solid recovery fuel and their mixts. with preliminarily dried sewage sludge were gasified with an O₂-enriched air in a pilot-plant fixed-bed reactor (60 kWt) at 600–1100°C to produce the CO, CO₂, MeH and H₂-contg. process gas. The gas produced by gasification of the chips contained 20% CO, while the gasification of solid recovery fuel yielded the gas containing only 13% CO. In the case of the composite fuel, the CO content was even lower.
PL
Omówiono zagadnienia związane z wykorzystaniem gazu procesowego pochodzącego ze zgazowania biomasy jako paliwa do silnika tłokowego. Scharakteryzowano najważniejsze problemy towarzyszące procesowi oczyszczania gazu pod kątem wymogów stawianych przez producentów silników tłokowych w zakresie dopuszczalnej zawartości zanieczyszczeń pyłowych oraz organicznych. Opisano rozwiązania technologiczne procesu oczyszczania gazu stosowane w badawczych instalacjach IChPW. Przedstawiono układ suchego oraz mokrego oczyszczania gazu zintegrowanego z innowacyjnym generatorem gazu GazEla o mocy ok. 60 kWt. Zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych dotyczących sprawności usuwania zanieczyszczeń pyłowych oraz organicznych.
EN
Results of a research conducted on a pilot installation for biomass gasification gas cleaning has been presented. Two tested concepts based on dry and wet methods together with acquired results have been presented. Final reduction of dust concentration to the level of 5 mg/m³ n and organic matter (eg. tars and oils) to 360 mg/m³ n has been achieved. Tested systems are cheap and reliable.
5
Content available remote Technologie oczyszczania gazu procesowego ze zgazowania węgla
PL
Technologia zgazowania węgla umożliwia wielokierunkowe wykorzystanie generowanego gazu zarówno na potrzeby produkcji paliw płynnych i gazowych, surowców chemicznych, jak i energii. Konfiguracja układu produkcyjnego jest wynikiem skomplikowanej optymalizacji procesowej oraz ekonomicznej, której celem jest uzyskanie układu o wysokiej sprawności i dyspozycyjności. Przedstawiono ogólny schemat procesu oczyszczania i przygotowania gazu. Konfiguracja takiego systemu zależy od kierunku jego wykorzystania, technologii zgazowania, paliwa oraz uwarunkowań emisyjnych. Opisano oferowane rynkowo technologie oraz procesy oczyszczania i konwersji gazu procesowego ze zgazowania węgla.
EN
A review, with 102 refs., of processes for removal of dust, conversion of CO, hydrolysis of COS, removal Hg and acidic components, recovery of S, sepn. of H₂ and purifn. of CO₂.
EN
The article is focused onthe energetical balance of a technical system for the conversion of crushed tyres by pyrolysis. Process temperatures were set in the range from 500 to 650°C. Mass input of the material was 30 kg per hour. The aim of the article is to answer the following questions as regards the individual products: Under which process conditions can the highest quality of the individual products related to energy be reached? How does the thermal efficiency of the system change in reaction to various conditions of the process? On the basis of the experimental measurements and calculations, apart from other things, it was discovered that the pyrolysis liquid reaches the highest energetic value, i.e. 42.7 MJ.kg-1, out of all the individual products of the pyrolysis process. Generated pyrolysis gas disposes of the highest lower calorific value 37.1 MJ.kg-1 and the pyrolysis coke disposes of the maximum 30.9 MJ kg-1. From the energetic balance, the thermal efficiency of the experimental unit under the stated operational modes ranging from about 52 % to 56 % has been estimated. Individual findings are elaborated on detail in the article.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe europejskie i krajowe uwarunkowania prawne dotyczące odnawialnych źródeł energii. Uwagę skupiono na wykorzystaniu OZE, w tym głównie biomasy w Polsce. Zaprezentowano definicję biomasy, krótką charakterystykę tego paliwa oraz możliwe źródła jego pozyskania. Omówiono proces zgazowania, stosowane gazogeneratory, krótką charakterystykę i specyfikę ich działania oraz kierunki wykorzystania gazu procesowego ze szczególnym uwzględnieniem układów CHP wyposażonych w reaktory zgazowania biomasy. Szczegółowo przedstawiono i omówiono wybrane konstrukcje reaktorów przeznaczonych do zgazowania biomasy opracowane w Polsce. Porównano podstawowe parametry procesu zgazowania dla prezentowanych instalacji. Przedstawiono zalety i wady gazogeneratorów pod kątem ich eksploatacji. Przeanalizowano potencjał rynkowy biomasy w kraju z przeznaczeniem na cele energetyczne. Sprecyzowano i opisano działania, których realizacja wpłynie korzystnie na rozwój energetyki odnawialnej w Polsce.
EN
This paper presents the basic determinations of the European and national legislation concerning Renewable Energy Sources (RES). The attention was focused on the use of RES, including mainly biomass, in Poland. The definition of biomass, a short description of this fuel and the possible sources of acquisition were presented. The process of gasification and gasifiers applied were presented, and a short characteristic and specifics of their operation and directions of the use of process gas with particular emphasis on systems equipped with CHP biomass gasification reactors were described. The selected designs of reactors for biomass gasification developed in Poland were presented and discussed in details. A comparison of the basic parameters of the gasification process for the presented installations was made. Gasifiers' advantages and disadvantages at an angle of their exploitation were presented. The market potential of the biomass in Poland for energetic purposes was analyzed. The activities of which realization will influence the development of renewable energy in Poland were specified and described.
8
PL
Gazyfikacja jest wykorzystywana jako metoda przekształcania biomasy w paliwo gazowe. Jedna z niedogodności związana z ta technologią jest obecność niepożądanych substancji, które czynia uzyskany w ten sposób gaz trudnym do wykorzystania. Do grupy substancji tego typu należą ciężkie węglowodory. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z możliwością ich usuwania z gazu syntezowego przy użyciu reaktorów plazmowych. Oprócz ogólnych prawideł związanych z tym zagadnieniem, zamieszczono również informacje natury technicznej, jak również rezultaty eksperymentów laboratoryjnych na przykładzie zmiany składu gazu z uwzglednieniem lotnych związków organicznych.
EN
Gasification is a popular method of conversion of biomass into gas fuel. One of the disadvantages of technologies of that type is presence of various ingredients which make gained gas difficult to use. One of them is tar. The paper is focused on analysis of possibilities of tear removal from gained gas using plasma methods. The general concept was described as well as construction of the reactors used. The examples of change of gas composition before and after reactor (including VOC) during lab tests are quoted in the paper.
PL
Wykorzystanie gazu procesowego ze zgazowania biomasy wymaga jego oczyszczania do poziomu zawartości zanieczyszczeń zgodnego ze specyficznymi wymogami konkretnego zastosowania. Obecnie głównym problemem w oczyszczaniu gazu procesowego są zawarte w nim substancje smoliste i pyły. Smoła zawarta w surowym gazie ze zgazowania biomasy osadza się na powierzchniach instalacji, co wpływa na obniżenie poprawności działania jej poszczególnych elementów i zwiększa koszty operacyjne. W publikacji przedstawiono wstępne wyniki obliczeń modelowych i badań nad termiczną i katalityczną konwersją wyższych węglowodorów (smół) zawartych w gazie procesowym o składzie zbliżonym do gazu ze zgazowania biomasy, prowadzonych z wykorzystaniem instalacji z inertną przegrodą ceramiczną. Uzyskane wyniki potwierdzają, że konwersja smół z wykorzystaniem reaktorów z inertną przegrodą ceramiczną jest technicznie możliwa i pozwala uzyskiwać wysokie poziomy rozkładu wyższych węglowodorów.
EN
The use of process gas from the biomass gasification requires gas treatment to the levels of pollutants content which are in accordance with the specific requirements for particular application. Currently, the main problem in the syngas purification are tar and dust. Tar contained in the raw gas from biomass gasification can deposit on the surfaces of the installation, which reduces the efficiency of its individual components, and increases operating costs. The paper presents preliminary results of model calculations and studies on thermal and catalytic conversion of higher hydrocarbons (tar) contained in the process gas with a composition similar to gas from biomass gasification, which have been carried out in reactor with inert ceramic permeable barrier. The results obtained confirm that the conversion of tars using a reactor with inert ceramic permeable barrier is technically feasible and allows to gain high levels of higher hydrocarbons decomposition.
EN
The paper presents the main assumptions of the Directive 2009/28/WE of the European Parliament concerning renewable fuels. One of the possibilities of the use of biomass for electricity and heat production, thus in so-called cogeneration systems is presented. Experimental installation of the Institute for Chemical Processing of Coal for biomass gasification with fixed-bed reactor is described. The obtained results concerning composition of producer gas together with its impurities are shown. The method and degree of gas purification is characterized. The main parameters of the gasification process in GazEla reactor are presented. The first results of cooperation of gas engine with automatic ignition with biomass gasification installation and the influence of the process gas on the engine operation were described.
11
Content available Separacja membranowa gazów procesowych
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad wzbogacaniem gazów procesowych w wodór na module membranowym wyprodukowanym przez firmę UBE. Badano wpływ warunków procesowych na skład chemiczny produktów: permeatu i retentatu. Proces prowadzono w współprądzie, a ocenie poddano wpływ wielkości stosowanego ciśnienia oraz temperatury w strefie zasilania na uzyskane wyniki rozdziału. Stwierdzono, że separacja gazu procesowego o zawartości wodoru około 30% na modułach firmy UBE z włóknem czynnym z poliimidów pozwala na uzyskanie, w procesie jednostopniowym, permeatu o zwiększonej koncentracji H2 w stosunku do surowca, nawet o 80%.
EN
The article presents the results of investigation into process gas upgrading with respect to hydrogen on a membrane module produced by the UBE firm. The impact of process conditions on the chemical content of the products permeate and retentate was investigated. The process was conducted in parallel current, and the influence of the value of pressure used and temperature in the supplying zone on the obtained separation results were assessed. It has been ascertained that separation of process gas with hydrogen content about 30% on modules of the UBE firm with active fibre of polyamides allows to obtain, in a single-stage process, permeate with increased H2 concentration in relation to the raw material, even by 80%.
12
Content available Proces zgazowania odpadów drewnopochodnych
PL
W artykule omówiono proces niskotemperaturowego zgazowania odpadów drewnopochodnych. Scharakteryzowano podstawowy produkt zgazowania, tj. gaz procesowy, głównie pod kątem jego przydatności jako paliwa uzupełniającego wsad węgla kamiennego spalanego w kotłach wodnych w energetyce. Proces niskotemperaturowego zgazowania odpadów drewnopodobnych przebiega w trzech fazach. Pierwsza faza to podgrzewanie i rozpalanie odpadów (350-750 °C), druga to ich właściwe zgazowanie (250-350 °C), a trzecia faza to dopalanie odpadów (650-950°C). W wyniku procesu zgazowania wydziela się gaz procesowy, w skład którego wchodzą gazy palne takie, jak: wodór, tlenek węgla, metan, etan, etylen oraz gazy niepalne, tj. dwutlenek węgla i azotu oraz para wodna. Zgazowanie odpadów drewnopochodnych należy do inwestycji proekologicznych. Wiąże się z odzyskiem surowców wtórnych (produkcja gazu procesowego), a otrzymane w wyniku spalania tego gazu spaliny charakteryzują się składem umożliwiającym ich emisję do powietrza jedynie po odpyleniu bez dodatkowego oczyszczania chemicznego. Odpady stałe są wydzielane w ilościach nieznacznych i nie przekraczają 10% masy odpadów drewnopochodnych przeznaczonych do zgazowania.
EN
The article presents the process of low temperature gasification of wastes of wood derivatives. The basic gasification product, i.e. the process gas, has been characterised, mainly paying special attention to its usefulness as the fuel supplementing the hard coal charge burned in water heaters in the power industry. The process of low temperature gasification of wood derivative wastes proceeds in three stages. The first stage constitutes preheating and heating of wastes (350-750°C), the second stage makes their real gasification (250-350°C), and the third stage comprises burning out of wastes (650-950°C). As a result of the gasification process gas is emitted, including such combustible gases as: hydrogen, carbon monoxide, methane, ethane, ethylene and non-combustible gases, i.e. carbon dioxide and nitrogen dioxide as well as water vapour. Gasification of wood derivative wastes belongs to proecological investments. It is connected with the recovery of secondary raw materials (production of process gas), and the flue gases obtained as a result of this gas combustion are characterised by a content enabling their emission into the air only after dust extraction without chemical purification. Solid wastes are emitted in small quantities and they do not exceed 10% of the mass of wood derivative wastes designed for gasification.
13
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki prac badawczych oraz analizy składu i kaloryczności podstawowych produktów termicznego przetwarzania odpadowego opakowania kartonowego. Proces termicznego przetwarzania trójskładnikowego opakowania kartonowego przeprowadzono w atmosferze obojętnej (N2 +CO2) w temperaturze 520 C, następnie gorący gaz procesowy schładzano w chłodnicy wodnej i poprzez filtr kierowano do analizatora składu spalin. W wyniku tych procesów wyodrębniono następujące produkty:
EN
Although there is plenty of space to build landfills, some areas especially located in the neighbourhoods of cities may not longer be running for new landfills. Therefore countries and communities are looking for new ways to manage with municipal solid waste problem. Retrieval of materials found in the waste stream to a beneficial use as well as energy reclaiming plays presently very important role. The EU in their policy and regulations obliges us to find any effective methods and facilities in order to meet new standards in the waste management. The paper describes a thermal decomposition method of three-component beverage packages containing among others the aluminium layer. An attention has mainly been focused on three products, namely: charcoal, wax and process gas. These products have been investigated in order to determine their calorific value and the other fuel properties. Based on the analysis results it was possible to evaluate the suitability for further use generally as an energy carrier. Aluminium as a recycled material has also been intended for further use.
PL
Przedstawiono ogólną charakterystykę dotychczas stosowanych metod i technologii produkcji kwasu siarkowego, scharakteryzowano rozwój metody kontaktowej i stosowane technologie w hutach miedzi i cynku oraz sposób przygotowania gazu procesowego w porównaniu z wymogami stawianymi przez Unię Europejską.
EN
The author presents the general characterization of the methods and technologies of sulphuric acid production, applied till now, evolution of the contact method, technologies used now in copper and zinc works and preparation of the process-gas, in comparison with the requirements of European Union.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.