Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 61

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polyester
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
EN
Transmission of sensible and insensible perspiration is an important factor for fabric comfort. Improvement in the thermal comfort properties of knitted fabrics results in the achievement of fabric comfort. In this research, the thermal comfort properties of six bi-layer knitted fabrics were studied. The bi-layer knitted fabrics were made with different combinations of yarn in the inner layer and outer layer. The yarn combinations selected were polyester staple yarn-polyester staple yarn, polyester staple yarn-cotton, cotton-cotton, polypropylene-cotton, micro denier polyester-cotton, and micro denier polyester- micro denier polyester for the inner and outer layers, respectively. To find the thermal comfort properties of the six bi-layer knitted fabrics, an objective fabric test was carried out. The results showed that the bi-layer fabrics made from micro denier polyester, both in the inner and outer layers, exhibit better thermal comfort properties, thereby providing a higher level of comfort; hence, they are preferred for active sportswear. The water vapour permeability, air permeability, thermal resistance and thermal conductivity of the bi-layer knitted fabric made up of micro denier polyester as the outer and inner layer were found to be higher when compared to the other bi-layer structures. The results were discussed together with one – way ANOVA test results at a 0.05 significance level.
PL
Przenoszenie wyczuwalnego i niewyczuwalnego potu jest ważnym czynnikiem zapewniającym komfort użytkowania wyrobu. Poprawa właściwości komfortu termicznego dzianin skutkuje uzyskaniem komfortu użytkowania wyrobu. W pracy zbadano właściwości komfortu termicznego sześciu dwuwarstwowych dzianin. Dzianiny dwuwarstwowe zostały wykonane z różnych kombinacji przędzy w warstwie wewnętrznej i zewnętrznej. Wybrane kombinacje przędzy to: przędza cięta poliestrowo-poliestrowa, przędza odcinkowa poliestrowo-bawełniana, bawełniano-bawełniana, polipropylenowo-bawełniana, mikro denierowy poliester-bawełna i mikro denierowy poliester-poliester odpowiednio dla warstwy wewnętrznej i zewnętrznej. Aby określić właściwości komfortu termicznego sześciu dwuwarstwowych dzianin, przeprowadzono obiektywne testy wyrobów. Wyniki pokazały, że dwuwarstwowe dzianiny wykonane z poliestru mikro denierowego, zarówno w warstwie wewnętrznej, jak i zewnętrznej, wykazują lepsze właściwości komfortu termicznego, zapewniając w ten sposób wyższy poziom komfortu; dlatego są preferowane w produkcji aktywnej odzieży sportowej. Stwierdzono, że przepuszczalność pary wodnej, przepuszczalność powietrza, opór cieplny i przewodność cieplna dzianiny dwuwarstwowej wykonanej z poliestru mikro denierowego jako warstwy zewnętrznej i wewnętrznej są wyższe w porównaniu z innymi strukturami dwuwarstwowymi. Wyniki przeanalizowano za pomoca testu ANOVA na poziomie istotności 0,05.
EN
The paper discusses the use of multiclustering statistical analysis in the assessment of domestic wastewater filtration effectiveness. Calculations included data collected over four months of experiments with using waste as filling material of vertical flow filters for domestic sewage treatment. The effectiveness of pollutants removal was analysed in case of mechanically shredded waste in the form of PET flakes, PUR foam trims, shredded rubber tires and wadding. The organic compounds (CODcr, BOD5) removal, suspend solids, biogens (as NH4 +, PO4 3– ions) and oxygen saturation changing compared with sand filling was analysed. Multiclustering statistical analysis allowed to divide pollutants removal efficiency of analysed materials into 3 clusters, depending on the hydraulic loading. The first group consisted in quality parameters of treated sewage: the highest reduction of BOD5 and NH4-N. It included the values of quality parameters and indicators for the filtrates obtained at the lowest hydraulic load from columns filled with 60 cm of rubber tires or sand. The second group comprised the results for fillings containing foam, PET and rubber tires (the other hydraulic loads). It featured the highest reduction of total suspended solids and PO4 3–. Removal of easily biodegradable organic compounds was at a similar level in both cluster groups. The filter filled with polyester waste (wadding), which was as effective as 30 cm layer of sand, and the filters filled with 60 cm of sand working at the highest hydraulic load. Third group showed the lowest values of parameters and indicators for analysed filtrates.
PL
W pracy omówiono wykorzystanie wieloklastrowej analizy statystycznej do oceny skuteczności filtracji ścieków bytowych. Obliczenia obejmowały dane zebrane w ciągu czterech miesięcy badań dotyczących wykorzystania odpadów jako materiału wypełniającego filtry z przepływem pionowym. Skuteczność usuwania zanieczyszczeń została przeanalizowana na przykładzie odpadów mechanicznie rozdrobnionych w postaci płatków PET, skrawków pianki PUR, rozdrobnionych opon gumowych i owaty. Analizowano związki organiczne (CODCr, BOD5), zawiesiny ogólne, biogeny (jako jony NH4 + i PO4 3–) oraz stopień nasycenia tlenem w przypadku filtracji z zastosowaniem do tego procesu wymienionych odpadów i porównano te wyniki z uzyskanymi w filtrach z wypełnieniem piaskowym. Wieloklastrowa analiza statystyczna dała podstawy do podziału skuteczności usuwania zanieczyszczeń przez materiały filtracyjne w zależności od obciążenia hydraulicznego na trzy grupy. Pierwsza z nich obejmowała parametry jakościowe oczyszczonych ścieków – największą redukcję BZT5 i N-NH4 +. Znalazły się w niej wartości parametrów jakościowych i wskaźników dla filtratów otrzymanych w warunkach najmniejszego obciążenia hydraulicznego z kolumn wypełnionych odpadami gumowymi oraz piaskiem o miąższości 60 cm. Druga grupa obejmowała wyniki odnoszące się do wypełnień zawierających piankę poliuretanową, PET i gumę (dla pozostałych obciążeń hydraulicznych). Grupa ta charakteryzowała się największą redukcją zawiesin ogólnych i PO4 3–. Usunięcie łatwo ulegających biodegradowalnych związków organicznych było na podobnym poziomie w obu grupach klastrów. Filtr wypełniony odpadami poliestrowymi (owatą) był tak samo skuteczny, jak filtry wypełnione 30-centymetrową warstwą piasku i filtry wypełnione piaskiem o miąższości 60 cm (w warunkach największego obciążenia hydraulicznego). W trzeciej grupie znalazły się najmniejsze wartości wszystkich analizowanych parametrów i wskaźników dla przedmiotowych filtratów.
EN
In this study, the moisture management properties of plasma treated single jersey knitted fabric with different types of polyester yarns: spun polyester, continuous filament yarn and micro denier yarn with different linear densities were analysed and investigated. The moisture management properties of the same were measured using a moisture management tester. The results of the treated and untreated single jersey fabric were tested for their wetting time, absorption rate, maximum wetted radii, spreading speed, and overall moisture management capacity . It was observed that for the plasma treated fabrics, the time taken for wetting and the absorption rate of spun polyester are faster. Continuous filament polyester shows the maximum wetted radii, and the spreading speed and overall moisture management capacity (OMMC) of spun polyester significantly increases when compared with untreated fabrics. The plasma treatment significantly improved the overall performance of polyester fabric.
PL
W pracy analizowano i badano proces transportu wilgoci dzianin lewoprawych poddanych obróbce plazmą wytworzonych z różnych rodzajów przędz poliestrowych o różnych gęstościach liniowych. Wyniki próbek nieobrabianych i obrabianych plazmą zbadano pod kątem czasu zwilżania, szybkości wchłaniania, promienia zwilżenia, prędkości rozprowadzania i ogólnej zdolności do transportu wilgoci. Zaobserwowano, że w przypadku próbek poddanych obróbce plazmowej czas zwilżania i szybkość wchłaniania zwiększyły się. Stwierdzono znaczny wzrost całkowitej wydajności transportu wilgoci w przypadku próbek poddanychobróbce plazmą.
EN
Polymeric products enriched with natural additives e.g. hyaluronic acid, plant hydrolates or collagen may find a wide application avenue due to the ever growing demand for natural cosmetics. The ecology of cosmetics is equally important. Therefore, in the work presented a biodegradable nonwoven was prepared with natural components as an active layer for cosmetic application. Synthesied was the biodegradable aliphatic-aromatic copolyester: poly(1.4 butylene succinate-co-glutarate-co-adipate-co-terephtalate) suitable for the forming of spunbond nonwoven. The active layer was deposited by padding on basic nonwoven. Assessed were microbiological and mechanical properties as well as the in – compost decomposition of the product. Activity against S. aureus and E. coli was tested and microbiological purity estimated. The best serviceable composition of the active layer was selected based on the microbiological properties tested. It contains sodium hialuronate, plant hydrolate of the bitter orange (Neroli), and collagen. Thanks to good mechanical properties, nonwoven made of aliphatic-aromatic co-polyester may serve as a carrier of the cosmetic layer in applications like face masks.
PL
Polimerowe wyroby wzbogacone naturalnymi dodatkami np. kwasem hialuronowym, hydrolatami roślinnymi lub kolagenem mogą znaleźć szerokie zastosowanie w kosmetyce, ze względu na coraz większe zainteresowanie konsumentów naturalnymi kosmetykami. Również aspekt ekologiczny zaczyna odgrywać ważną rolę w wyrobach kosmetycznych. Dlatego też w pracy zaprojektowano biodegradowalną włókninę z naturalnymi składnikami stanowiącymi warstwę aktywną do celów kosmetycznych. Przeprowadzono syntezę biodegradowalnego kopoliestru alifatyczno-aromatycznego poli(bursztynian-co-glutaran-co-adypinian-co-tereftalan1,4-butylenu) w celu uzyskania polimeru o określonych właściwościach fizykochemicznych, zdolnego do przetwórstwa na włókniny metodą spunbonded. Następnie na włókninę bazową naniesiono warstwę aktywną metodą napawania. Produkt został poddany ocenie mikrobiologicznej, mechanicznej oraz ocenie stopnia biorozkładu w środowisku kompostowym. Przeprowadzono badania aktywności wobec S. aureus oraz E. coli oraz ocenę czystości mikrobiologicznej wytworzonych włóknin. Na podstawie badań mikrobiologicznych wytypowano najkorzystniejszy skład warstwy aktywnej. Wykonano badania właściwości mechanicznych ze szczególnym uwzględnieniem właściwości użytkowych takich jak zdolności absorpcyjne i układalność. Dzięki dobrym właściwościom mechanicznym włóknina z kopoliestru alifatyczno-aromatycznego może pełnić funkcję bazy kosmetycznej. Jest ona również biodegradowalna co obecnie jest ważną cechą ze względu na ekologię. Wytypowana warstwa aktywna zawierająca w składzie mieszaninę hialuronianów sodu, hydrolat z kwiatu gorzkiej pomarańczy (Neroli) oraz kolagen wykazuje dobre właściwości mikrobiologiczne i mechaniczne. Kolagen, kwas hialuronowy oraz hydrolat z gorzkiej pomarańczy wykazują właściwości pielęgnacyjne i są szeroko stosowane w kosmetyce a naniesione na włókninę mogą doskonale spełniać funkcję kosmetyczną np. w postaci aktywnej maseczki.
5
Content available remote The formation of polyester-melamine / urethane coatings
EN
One of the cost-effective ways to significantly influence the coating formation process and the performance of polyester coatings is to use a cross-linking agent containing an isocyanate. Methylated melamine-formaldehyde with a high degree of alkylation (HMMM) and blocked hexamethylene diisocyanate (HDI) were used for polyester resin cross-linking. The influence of cross-linking agents on coating performance and characteristics was studied using Small Amplitude Oscillatory Shear Rheometry (SAOS), Thermogravimetric Analysis (TGA) and Differential Scanning Calorimetry (DSC) techniques. The cross-linking degree of the polyester system containing the mixture of HMMM and HDI was shown to be significantly lower than that of the systems where only one of the cross-linking agents was used. High loss modulus values G" in the system with HMMM as compared to the system with HDI can be explained by a less dense three-dimensional network structure. With the decrease of HMMM and HDI the formation of three-dimensional network starts at a higher temperature. At the same time, when only the hardener content is reduced it leads to the decrease of the cross-linking degree.
PL
Jednym z ekonomicznych sposobów znaczącego wpływu na proces tworzenia powłoki poliestrowej i jej właściwości jest zastosowanie czynnika sieciującego zawierającego izocyjanian. Metylowaną żywicę melaminowo-formaldehydową o wysokim stopniu zalkilowania (HMMM) i blokowany heksametyleno diizocyjanian (HDI) zastosowano do sieciowania żywicy poliestrowej. Wpływ czynnika sieciującego na właściwości powłok był badany wykorzystując rometrię niskoamplitudowych oscylacji ścinających (SAOS), analizę termograwimetrycznej (TGA) i różnicową kalorymetrię skaningową (DSC). Stwierdzono, że stopień usieciowania kompozycji zawierającej HMMM i HDI był zdecydowanie mnniejszy od układu zawierającego tylko jeden czynnik sieciujący. Duża wartość modułu stratności w układzie z HMMM w porównaniu z układem zawierającym HDI wynikała z mniejszej gęstości trówymiarowej sieci. Wraz z malejącą ilością HMMM i HDI, tworzenie się trójwymiarowej sieci rozpoczyna się w wyższej temperaturze i prowadzi do mniejszej gęstości usieciowania.
EN
Cyclic bending fatigue tests were conducted on randomly oriented short multidirectional glass fiber-reinforced polyester matrices. Standard test specimens were manufactured in rectangles with a volume fraction of 40% glass fibers. The experimental fatigue life results were fitted using S-N curves, which are based on power function equations. S-N curves, which are characterized by important and significant scatter over the lifetime, were correlated using the two-parameter Weibull distribution function to determine the probability of failure and to plot the S-N curves at different reliability levels. These curves are of considerable design value in practical applications of composite materials and predict the sample response at the time of service depending on the degree of reliability.
EN
In this work, the pilling behaviour of polyester blended fabrics was studied and analysed statistically. Two different groups of blends were selected, namely polyester/cotton (P/C) and polyester/viscose blends (P/V). All the fabrics were assessed for pilling performance using ICI pill box, and two-way ANOVA was conducted to analyse the effect of the number of revolutions and type of fibres on the pilling behaviour of the fabrics. The analysis was further narrowed down by conducting a series of ANOVA, by segregating the number of revolutions into two stages and blend proportions into three stages for group I fabrics. Similarly for group II fabrics, both the, number of revolutions and blend proportions were segregated into two stages each. It was found that the type of component fibre used to produce the fabric loses its significance as the number of revolutions increases.
PL
W pracy zbadano statystycznie przebieg pilingu tkanin mieszanych. Wybrano dwie różne grupy mieszanek, a mianowicie: poliester/bawełna (P/C) i poliester/wiskoza (P/V). Wszystkie tkaniny oceniono pod względem mechacenia za pomocą ICI i przeprowadzono dwukierunkową analizę ANOVA w celu przeanalizowania wpływu liczby obrotów i rodzaju włókien na piling tkanin. Analizę dodatkowo zawężono, przeprowadzając serię ANOVA, segregując liczbę obrotów na dwa etapy i mieszając proporcje na trzy etapy dla tkanin z grupy I. Podobnie w przypadku tkanin z grupy II, zarówno liczba obrotów, jak i proporcje mieszanek podzielono na dwa etapy. Stwierdzono, że rodzaj włókna składowego użytego do wytworzenia tkaniny traci na znaczeniu w miarę wzrostu liczby obrotów.
EN
Apparel products worn next to the skin used as summer clothing should satisfy good thermal and moisture management properties. In this paper, fabrics which are produced from three different types of fibres - regenerated bamboo, polyester, cotton and blends of these fibres, were compared with each other in terms of mechanical, thermal comfort and moisture management properties to explain the influence of the fibre type. Moreover the Analytic Hierarchy Process (AHP) was adopted to allow to make a selection among these fabrics of the best option to be used in summer wear. It was found that fibre type had a significant effect on the properties measured. Fabrics made with polyester fibre showed the required performance in terms of mechanical and moisture management properties, whereas regarding the thermal comfort properties, all fibre types had some special distinguishing performances. AHP assessment results revealed that 100% cotton fabrics should be preferred for use in summer clothing with regard to mechanical and thermos-physiological comfort related properties.
PL
Produkty odzieżowe noszone blisko skóry używane jako odzież letnia powinny spełniać dobre właściwości użytkowe. W artykule ocenie poddano tkaniny wytworzone z trzech rodzajów włókien: zregenerowanego bambusa, poliestru i bawełny oraz mieszanek tych włókien. Tkaniny zostały porównane ze sobą pod względem właściwości mechanicznych, komfortu termicznego i transportu wilgoci. Ponadto przyjęto analityczny proces hierarchiczny (AHP), aby umożliwić wybór spośród tych tkanin najlepszej opcji do zastosowania w odzieży letniej. Stwierdzono, że rodzaj włókien miał istotny wpływ na mierzone właściwości. Tkaniny wykonane z włókna poliestrowego wykazały wymaganą wydajność pod względem właściwości mechanicznych i transportu wilgoci. W odniesieniu do właściwości komfortu cieplnego wszystkie rodzaje włókien miały pewne szczególne cechy wyróżniające. Wyniki oceny AHP wykazały, że 100% tkaniny bawełniane są najlepszym rozwiązaniem do stosowania w odzieży letniej w odniesieniu do właściwości związanych z komfortem mechanicznym i termo-fizjologicznym.
EN
In this paper, the feasibility of applying ultrasonic technology to quantitative analysis of cotton and polyester blended fabrics by the chemical dissolution method is explored. Four varieties of blends with different cotton contents were employed and dissolved in sulfuric acid solution with ultrasound assistance. Although three different frequencies: 20, 28 and 40 kHz were adopted, the experimental results indicate that there is no difference between them. For some fabrics that cannot be untwisted into yarns, ultrasonic technology has good experimental results while only needing a fabric form prepared from a small, long strip. By comparison with the traditional mechanical oscillation method stated in ISO 1833-11:2006, the more meaningful role of ultrasonic lies in the fact that the experimental time and usage of solvent can be reduced by half, which is in agreement with resource savings and environmental protection. Broadly speaking, the study demonstrated that ultrasound assisted chemical dissolution for the quantitative analysis of cotton and polyester blended fabric is feasible.
PL
W pracy przedstawiono możliwości zastosowania technologii ultradźwiękowej do ilościowej analizy tkanin bawełnianych i poliestrowych metodą rozpuszczania chemicznego. Zastosowano cztery rodzaje mieszanek o różnej zawartości bawełny i rozpuszczono w roztworze kwasu siarkowego przy pomocy ultradźwięków. Mimo że przyjęto trzy różne częstotliwości: 20, 28 i 40 kHz, wyniki eksperymentalne wykazały, że nie ma między nimi różnic. W przypadku niektórych tkanin, które nie mogą być rozdzielone w tradycyjny sposób, technologia ultradźwiękowa ma dobre wyniki eksperymentalne. W porównaniu z tradycyjną metodą, określoną w normie ISO 1833-11: 2006, metoda z zastosowaniem ultradźwięków pozwala na skrócenie czasu procesu i zmniejszenie zużycia rozpuszczalnika o połowę, co jest istotne z punktu widzenia oszczędności zasobów i ochrony środowiska. W badaniu wykazano,że możliwe jest wykorzystanie ultradźwięków wspomaganych rozpuszczaniem chemicznym w celu ilościowej analizy tkanin bawełnianych i poliestrowych.
10
EN
An experiment was carried out using glass fiber (GF) as reinforcing materials with unsaturated polyester matrix to fabricate composite by hand layup technique. Four layers of GF were impregnated by polyester resin and pressed under a load of 5 kg for 20 hours. The prepared composite samples were treated by prolonged exposure to heat for 1 hour at 60-150°C and compared with untreated GF-polyester composite. Different mechanical test of the fabricated composite were investigated. The experiment depicted significant improvement in the mechanical properties of the fabricated composite resulted from the heat treatment. The maximum tensile strength of 200.6 MPa is found for 90°C heat-treated sample. The mechanical properties of the composite do seem to be very affected negatively above 100°C. Water uptake of the composite was carried out and thermal stability of the composite was investigated by thermogravimetric analysis, and it was found that the composite is stable up to 600°C. Fourier transform infrared spectroscopy shows the characteristic bond in the composite. Finally, the excellent elevated heat resistant capacity of glass-fiber-reinforced polymeric composite shows the suitability of its application to heat exposure areas such as kitchen furniture materials, marine, and electric board.
EN
The aim of this study was to analyse the effects of various fabric parameters on the thermal resistance, thermal conductivity, thermal transmittance, thermal absorptivity and thermal insulation of polyester/cotton double layer knitted interlock fabrics. It was found that by increasing fibre content with higher specific heat increases the thermal insulation while decreases the thermal transmittance and absorptivity of the fabric. It was concluded that double layer knitted fabrics developed with higher specific heat fibres, coarser yarn linear densities, higher knitting loop length and fabric thickness could be adequately used for winter clothing purposes.
EN
In this study, the effect of UV irradiation on mechanical properties of both natural and synthetic fabrics is investigated. Also the UV degradation of fabrics before and after TiO2 padding is studied. Cotton is used as natural fabric, and polyester, polypropylene, and polyamide were used as synthetic fabrics. After deposition with TiO2, prepared samples were irradiated by different dosage of UV light and the changes in fiber surface and the adhesion of nanoparticles is tested. The scanning electron microscopy, elemental analyses of Ti, and other methods were used. In some cases, the effect of stabilization of nanoparticles on fibers by UV light was realized. Reasons of this stabilization are the surface changes of polymer fibers-increase in surface roughness and oxidation of surface.
13
Content available remote Behaviour of Long-Lasting Stress Relaxation of Various Types of Yarns
EN
The main goal of this researcher is estimating of the possibility of long-lasting (even until 200,000 s) stress relaxation by empirical investigation, which was performed for a few thousands of seconds. The empirical investigations of longlasting stress relaxation of different types of yarns (multifilament polyester, cotton and woollen) at different levels of elongation, i.e. at 3%, 5%, 7% and 10%, were carried out. The method of long-lasting relaxation behaviour prediction by the break-point of relaxation rate as well as the linear dependence of second part of relaxation were used. It was found that the behaviour of relaxation can be described using time logarithmic scale by two straight lines, and the value of stress relaxation in long time period could be estimated by the second line. The break-point of relaxation rate of all kinds of yarns occurs in the area of 100-200 s after relaxations started. The obtained results showed that the place of relaxation break-point depends on the level of elongation but does not depend on the type of yarns.
PL
Przeprowadzono syntezę nienasyconych poliestrów modyfikowanych dicyklopentadienem. Stosując otrzymane poliestry, sporządzono nienasycone żywice poliestrowe poprzez rozpuszczenie ich w monomerach sieciujących: styrenie oraz dimetakrylanie glikolu dietylenowego. Zbadano właściwości uzyskanych roztworów przed i po utwardzeniu. Szczególną uwagę zwrócono na emisję monomerów sieciujących.
EN
Maleic acid was esterified with ethylene or/and 1,2-propylene glycols under addn. of cyclopentadiene and the resulted polyester was dissolved in styrene, diethylene glycol dimethacrylate or their mixt. and crosslinked with Co octanate and N,N-dimethyl-p-toluidine under control of the styrene emission. The emission was decreased when styrene was partly replaced with the dimethacrylate. Addn. of the dimethacrylate resulted, however, in deterioration of mech. properties of the crosslinked polymer.
EN
In this study, palm oil was the first time to convert into a novel polyester plasticizer for polyvinyl chloride (PVC). In the first stage, palm oil was converted into palm oil monoglyceride (POM) by alcoholysis with glycerol. Next, a novel palm oil monoglycerides based polyester plasticizer (POMP) was synthesized from POM and maleic anhydride through esterification and condensation reaction. The structure of POMP was characterized with FTIR, 1H NMR and GPC. Then PVC blends were prepared using POMP as a plasticizer, melting behavior, thermal property, compatibility, mechanical properties and mechanism of plasticization of PVC blends were systematically studied. Melting behavior indicated that POMP could decrease the torque and the melt viscosity of PVC blends that was conducive to process. With the content of POMP increasing from 5 g to 15 g in PVC blends, the plasticized PVC blends demonstrated better compatibility, the degradation temperature (Td) increased from 252.6°C to 257.0°C, the glass transition temperature (Tg) decreased from 55°C to 49.5°C. Plasticization was put into effect by interaction of the electron cloud between the PVC chain and POMP molecule. This study may lead to the development of new type of PVC plasticizer based on vegetable oil.
EN
The aim of this research work was to evaluate the one bath dyeing of polyester/cotton blend and to compare the results with those of two bath dyeing. Polyester/cotton (50:50) blend fabrics were studied using dichlorotriazine based reactive dye and compatible disperse dye. The one bath one step method was used to shorten the dyeing process, increase yield and reduce the utility and chemical cost. Trichloroacetic acid (TCAA) was used to provide an acidic and basic medium with a change in temperature. A TCAA/sodium carbonate buffer was also used to obtain the best colour yield. In two bath dyeing disperse dye was fixed on polyester fibre in an acidic medium, whereas reactive dye was fixed on cellulosic fibre in an alkaline medium. In the final stage, the dyed fabric was evaluated by testing the light, washing and rubbing fastness and colour yield strength properties of the dye. The results clearly show that polyester/cotton fabric presents good fastness and colour strength values when the one bath one step dyeing method is used.
PL
Celem badania było opracowanie barwienia jednostopniowego w jednej kąpieli materiałów z mieszanek poliestrów i bawełny, oraz porównanie wyników z wynikami z procesu barwienia w dwóch kąpielach. Badano materiały z mieszanki 50:50 poliester/bawełna. Stosowano barwniki reaktywne oparte na dichlorotriazine i odpowiednie barwniki dyspersyjne. Metoda barwienia jednostopniowego w jednej kąpieli była używana dla skrócenia procesu barwienia, wzrostu wybarwialności i zmniejszenia kosztów. Kwas trójchlorooctowy (TCAA) stosowano dla uzyskania kwaśnego i zasadowego medium zmieniającego swoją kwasowość ze zmianą temperatury. Bufor TCAA/węglan sodu był również stosowany dla uzyskania najlepszego wybarwienia. W barwieniu dwu-kąpielowym barwnik dyspersyjny był utrwalany na włóknach poliestrowych w kwaśnym medium podczas gdy reaktywny barwnik był utrwalany na włóknach celulozowych w medium alkalicznym. W końcowym stadium barwiony materiał był poddany badaniom na odporność na światło, pranie i tarcie. Badano również wybarwienie. Wyniki jasno wskazują, że materiały poliestrowo-bawełniane mają dobrą odporność oraz jakość koloru przy barwieniu metodą jednostopniową w jednej kąpieli.
17
EN
Single-layered warp knitted fabrics were produced by the 60D/36F (containing 36 filaments) polyester yarn with differential shrinkage (DS) property in this study. Due to the differential shrinkage property, the fabric becomes curly and bulkier, simulating cotton fabric in terms of its appearance and fabric handle. The performance and appearance of these DS polyester warp knitted fabrics were evaluated objectively and subjectively. The testing results demonstrated that the DS polyester warp knitted fabric had better abrasion property, worse pilling resistance due to the mechanical property of polyester yarn when compared with 100% cotton warp knitted fabric. Meanwhile, lower water vapour permeability and air resistance were found for DS polyester warp knitted fabric resulting from the dense structure of yarn shrinkage after heat-moisture treatment. Besides, the fabric handle was evaluated by Kawabata evaluation system and subject to trial under dry and wet fabric condition. DS polyester warp knitted fabrics provide better recovery under low stress mechanical pressure. The subjective evaluation result shows that the warp knitted fabrics made of DS polyester had similar handle against cotton warp knitted fabric in terms of prickle, smooth, comfort and dry feeling in both dry and wet testing conditions.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań palności i właściwości termicznych kompozytów epoksydowych napełnionych odpadowym poliestrem BMC. Badania przeprowadzono dla żywicy epoksydowej Epidian 6, utwardzanej trietylenotetraaminą (Z1), z której wykonano odlewy. Wytworzono kompozyty o zawartości 30; 40; 50; 60 % mas. BMC. Metodą poziomego palenia określono klasę palności badanych materiałów. Metodą termograwimetryczną (TGA) oznaczono termostabilność kompozytów.
EN
The results of flammability measurements and thermal properties of epoxy composites filled with waste polyester BMC have been presented in this paper. The composites were prepared from the epoxy resin Epidian 6 mixed with amine curing agent. The epoxy composites with 30; 40; 50; 60 wt. %. waste polyester BMC were produced. Flammability of the samples was studied by horizontal burning tests and thermal stability was investigated by thermogravimetric (TGA).
EN
The infl uence of using formic, oxalic, citric, tartaric, hydrochloric, nitric, sulphuric and phosphoric acid for dyebath pH adjustment was investigated upon the dyeing of polyester fabric with CI Disperse Yellow 60. The positions of colour in CIELab coordinates of the samples dyed with the addition of tested acids were assessed and compared to those dyed with the addition of acetic acid. It was found that the differences in dyeabilities obtained with the addition of citric, oxalic, hydrochloric, nitric and sulphuric acid are entirely acceptable according to both M&S 83A and CMC (2:1) standards in comparison to the dyeability obtained with the addition of acetic acid.
EN
Viloft is a novel regenerated cellulosic fibre with a special cross section which creates air gaps in the yarn and improves the thermal properties of the fabric. This fibre is mainly used with the blends of polyester and cotton available on the market. In this study, it was aimed to analyse the mechanical and physical properties of viloft/polyester and viloft/cotton blended ring-spun yarns. For this purpose, five different blend ratios of viloft/polyester and viloft/cotton yarns (100%-0%, 67%-33%, 50%-50%, 33%-67% and 0%-100%) were spun as 19.7 tex on a ring spinning system. The breaking force, elongation (%), unevenness and hairiness results of these blended yarns were analysed using a simplex lattice mixture model. In addition, Tukey’s test was also applied in order compare the means of the properties of the blended yarns. Statistical analysis showed that the blend ratio is significant for all the properties of viloft/polyester and viloft/cotton blended yarns. However, Tukey’s test indicated that a few of the blends of viloft/polyester or viloft/cotton yarns do not differ from each other. Polyester blended viloft yarns showed higher breaking force, elongation and hairiness, but lower CVm % values compared to cotton blended ones.
PL
Viloft jest nowym regenerowanym włóknem celulozowym o specjalnym przekroju włókien charakteryzującym się obecnością w przędzy przestrzeni powietrznych, które poprawiają właściwości termiczne wytworzonych materiałów. Viloft oferowany jest na rynku głównie jako mieszanka z poliestrem i bawełną. W pracy analizowano właściwości mechaniczne i fizyczne przędz przędzionych systemem obrączkowym. Do tego celu wyprodukowano pięć różnych mieszanek o zróżnicowanym stosunku poszczególnych włókien i masie liniowej 19,7 tex. Badano siłę zrywania, wydłużenie przy zrywaniu, nierównomierność i włochatość. Do przeprowadzenia statystycznej analizy uzyskanych wyników badań autorzy posłużyli się modelem sympleksowym kraty dla mieszanki. Ponadto zastosowano również test Tukey’a mający na celu porównanie wartości średnich analizowanych właściwości przędz. Na podstawie przeprowadzonej analizy statystycznej wykazano, że zmiana proporcji (udziałów) procentowych składników tworzących mieszankę wpłynęła istotnie na wszystkie analizowane właściwości przędz mieszankowych obrączkowych wytworzonych z mieszanek włókien Viloft z włóknami poliestrowymi oraz włókien Viloft z bawełną.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.