Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  MDE
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Background: Model transformations play a key role in Model-Driven Engineering (MDE). Testing model transformation is an important activity to ensure the quality and correctness of the generated models. However, during the evolution and maintenance of these model transformation programs, frequently testing them by running a large number of test cases can be costly. Regression test selection is a form of testing, which selects tests from an existing test suite to test a modified program. Aim: The aim of the paper is to present a test selection approach for the regression testing of model transformations. The selected test case suite should be smaller in size than the full test suite, thereby reducing the testing overhead, while at the same time the fault detection capability of the full test suite should not be compromised. Method: approach is based on the use of a traceability mapping of test cases with their corresponding rules to select the affected test items. The approach is complemented with a tool that automates the proposed process. Results: Our experiments show that the proposed approach succeeds in reducing the size of the selected test case suite, and hence its execution time, while not compromising the fault detection capability of the full test suite. Conclusion: The experimental results confirm that our regression test selection approach is cost-effective compared to a retest strategy.
EN
The basic tests that allow the mechanical properties of grained material to be evaluated are tests of an aggregate’s resistance to crushing - the Los Angeles coefficient, and resistance to abrasion - the micro-Deval coefficient. These parameters primarily depend on the physical and mechanical properties of the raw material from which they are produced. The available literature widely describes the relationship between these parameters and bulk density, porosity, ultrasonic wave velocity, compression strength, tensile strength and point strength. This paper presents the relationship between the mechanical properties of aggregates and their geometrical properties. The analysis was carried out for the relationship between the Los Angeles and micro-Deval coefficients and the flatness and shape indices. As a result of the conducted considerations, the influence of the aggregate assortment on the analysed coefficients was also noted. All of the tests were carried out for aggregates (arch stones and mixtures) produced from sandstones from the Magura, Cergo and Krosno layers.
PL
Najważniejszymi parametrami opisującymi właściwości mechaniczne kruszyw są współczynniki Los Angeles oraz micro-Deval. Wyrażają one odporność na fragmentację i ścieralnie. Bardzo duży wpływ na rozdrabianie i ścieralność kruszyw ma ich litologia oraz właściwości strukturalne i tekstualne. Istnieje również ścisła korelacja pomiędzy tymi parametrami a właściwościami fizycznymi i mechanicznymi skały, z której wykonano dane kruszywo. Wiele pozycji literatury zawiera zestawienia ubytków masy kruszywa po badaniu w bębnie Los Angeles i Mikro-Devala z właściwościami uzyskiwanymi z badań gęstości objętościowej, porowatości, badań z użyciem młotka Schmidta i ultradźwięków oraz wytrzymałości na ściskanie, wytrzymałości na rozciąganie, czy też wytrzymałości punktowej. Natomiast brakuje publikacji dotyczących zależności właściwości mechanicznych kruszyw od ich właściwości geometrycznych. W związku z tym, celem niniejszej pracy było ustalenie relacji empirycznych między właściwościami mechanicznymi kruszyw, reprezentowanymi przez współczynnik Los Angeles LA oraz współczynnik mikro-Devala MDE a właściwościami geometrycznymi, tj wskaźnikiem kształtu i wskaźnikiem płaskości. W celu przeprowadzenia eksperymentów przygotowano próbki kruszyw wykonane z trzech rodzajów piaskowców karpackich występujących w południowo-wschodniej części Polski, tj. piaskowiec magurski, piaskowiec cergowski i piaskowiec krośnieński. Próbki do badań odporności na rozdrabnianie i ścieralnie oraz do badania wskaźnika kształtu i płaskości, przygotowano z kruszyw asortymentu: kliniec o uziarnieniu 5-20 mm i 5-31,5 mm oraz mieszanka o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm i 0-63 mm. Próbki analityczne uzyskano metodą przesiewania.
EN
Increasing number of technologically advanced mobile devices causes the need for seeking methods of software development that would involve persons without or with highly limited programming skills. They could participate as domain experts or individual creators of personal applications. Methods based on models might be the right answer, thus the author conducted workshops and surveys concerning perspectives of graphical modeling languages for the mobile domain. Research revealed that nontechnical users declared high learnability of simplified ones as well as the majority of them correctly read models in such languages.
PL
W niniejszym artykule dokonano porównania wydajności podstawowych metod całkowania zaimplementowanych w środowisku App Inventor oraz Java dla platformy Android. Wybrane metody (prostokątów, trapezów i Simpsona) zastosowano dla funkcji liniowej, sześciennej oraz sinusoidy. Rezultaty eksperymentu wykazały, że działanie algorytmów zaimplementowanych w App Inventor jest wielokrotnie wolniejsze niż w Java dla Android, co znacząco ogranicza przydatność środowiska App Inventor do tworzenia aplikacji realizujących obliczenia matematyczne.
EN
This paper presents comparison of efficiency of basic integration methods implemented in App Inventor and Java for Android environment. Chosen methods (rectangle, trapezoidal and Simpson’s rules) were applied for linear, cubic and sine functions. Conducted experiment revealed that applications developed in App Inventor were significantly slower than in case of Java, which makes App Inventor unsuitable for applications involving intensive calculations.
5
Content available remote Modelowanie architektury zintegrowanych systemów awionicznych
PL
Coraz większe możliwości sprzętu komputerowego są przyczyną podwyższenia wymagań na nowe, bardziej złożone funkcje zintegrowanych systemów awionicznych. Prowadzi to do znacznego powiększenia stopnia złożoności systemu, a w konsekwencji do ryzyka pojawienia się błędów. Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu jest prowadzenie projektów według metodyki opartej na modelach, np. MDE (Model Driven Engineering). W pracy do modelowania został wykorzystany język AADL (Architecture Analysis & Design Language), który ze względu na swoje właściwości (opis struktury i parametrów systemu, modyfikowalność) dobrze opisuje architekturę zintegrowanego systemu awionicznego. W artykule przedstawiono model architektury zintegrowanego systemu awionicznego śmigłowca. Omówiono sposoby i narzędzia badania uzyskanego modelu oraz możliwości jego wykorzystania na różnych etapach cyklu projektowego.
EN
Growing capabilities of the computer hardware are a reason for appearing of requirements to new more complex functions of integrated avionics systems. It is causing that the systems complexity, and in consequence the risk of the appearance of errors are increasing. In order to reduce these problem, it is recommended to conduct projects according to well-known methodology based on e.g. Model- Driven Engineering. In the article, there are discussed a model of the architecture of the integrated avionics system for helicopter and methods of its analysis.
EN
This article introduces method of publishing and storing metrological data using MDE techniques and web applications. Thanks to MDE, researchers do not need to master special skills regarding relational databases, server side programming and other advanced programming issues.
PL
Artykuł przedstawia metodę publikacji i przechowywania danych metrologicznych w Internecie, wykorzystując techniki MDE (Model Driven Engineering). Z pomocą MDE, a konkretnie WebML, naukowcy nie muszą posiadać umiejętności tworzenia relacyjnych baz danych czy oprogramowywania logiki biznesowej aplikacji WWW, aby zbudować i wykorzystywać taką aplikację udostepniającą wyniki pomiarów poprzez Internet w odpowiedni sposób i odpowiedniej grupie współpracowników.
EN
WebML (Web Modeling Language), implemented in IDE WebRatio, is one of the DSL languages developed in the MDE (Model Driven Engineering) domain. It is gaining its popularity in data intensive web applications development, which brings the question about possibility of integration of databases from different vendors with such applications. This article describes the integration of the Oracle database with web applications created in the WebRatio environment, which can be interesting for Oracle users, who want to use WebML in a development process, and teachers. The main issues described by the author are: information losses during data model synchronization and usage of the Oracle database structures.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia najbardziej znaczące różnice pomiędzy notacją WebML oraz UML w dziedzinie projektowania aplikacji internetowych zarządzających dużą ilością danych. Poruszana problematyka dotyczy specyfikacji wymagań, a także warstwy danych oraz hipertekstu aplikacji.
EN
This paper presents the most significant differences between WebML and UML in the domain of designing data-intensive web applications. It also describes issues regarding application requirements, data layer and hypertext layer specification.
PL
Nauczanie inżynierii oprogramowania, wymaga poszukiwania nowych narzędzi, technologii i metodyk oraz sposobów ich wydajnego wykorzystania w kontekście wymagań rynku komercyjnego oraz potrzeb współczesnego społeczeństwa informacyjnego. Ostatnimi czasy, w dziedzinie projektowania i tworzenia aplikacji internetowych zarządzających dużą ilością danych, coraz popularniejszą staje się inżynieria sterowana modelami (MDE). Metodyka WebML, jako jej składowa, oferuje unikalny zestaw modeli i komponentów pozwalających na ekspresję wszelkich aspektów działania takich aplikacji. W artykule dokonano przedstawienia oraz oceny najpełniej implementującego WebML środowiska programistycznego, jakim jest WebRatio. Zwrócono również uwagę na przydatność w zastosowaniach innych niż edukacyjne oraz perspektywy dalszego rozwoju.
EN
The teaching of software engineering techniques is shaped by the needs of the information society and software producers, who want to gain well qualified programmers with appropriate knowledge regarding model driven and traditional techniques of software development. Recently Model Driven Engineering is gaining popularity on the field of creating data-intensive web applications. WebML methodology, as a part of this concept, introduces a unique set of models and components useful in development process of such applications. This paper evaluates from the teachers point of view, the most complete implementation of the WebML methodology, which was made in IDE WebRatio. It also describes its usefulness, possible applications (not only educational ones) and perspectives of evolution.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zagrożenia dla oka i skóry wynikające z ekspozycji na promieniowanie laserowe oraz wybrane dane statystyczne dotyczące wypadków związanych z obsługą urządzeń laserowych. Omówiono nowe kryteria oceny zagrożenia promieniowaniem laserowym dla zdrowia, zawarte w Dyrektywie 2006/25/WE, której wymagania muszą być wdrożone do prawa polskiego do 27 kwietnia 2010 r. Scharakteryzowano zasady wyznaczania wartości Maksymalnych Dopuszczalnych Ekspozycji (MDE) w zależności od: długości fali promieniowania, trybu pracy urządzenia (ciągły, impulsowy), czasu ekspozycji oraz wytłumaczono znaczenia wprowadzonych współczynników korekcyjnych oraz punktów czasowych przy wyznaczaniu MDE. W sposób graficzny przedstawiono przebiegi zmienności MDE w funkcji czasu ekspozycji, długości fali oraz kąta widzenia źródła promieniowania dla poszczególnych podzakresów promieniowania optycznego (UV, VIS, IR). Przedstawiono również podobieństwa i różnice między kryteriami obowiązującymi w chwili obecnej w Polsce zawartymi w Rozporządzeniu MPiPS w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz kryteriami zawartymi w Dyrektywie 2006/25/WE.
EN
Laser devices have found recently wide range of applications like: industry, medicine, science, telecommunication, environment and military. Probability of exposition to laser radiation that can be hazardous is very small, especially when personnel using laser devices wear protective clothes, especially protective eyewear. Hazards arising from exposition to laser radiation are related separately to eye and skin. Hazards may be caused by direct beam, as well as reflected and scattered beam (depending on laser class). Laser radiation in the whole optical range (180 nm - 1 mm) causes thermal effect in exposed tissue (presently lasers devices generate radiation in the range of 180 nm - 40 µm). As thermal effects we can mention: tissue temperature increase, erythema, coagulation, vaporization, carbonization, photoablation and electromechanics phenomenon. Occurrence of those effects depends on laser radiation power density, wave - length, type of exposed tissue (eye and skin) and exposition time. The highest level of radiation that does not cause any damage to exposed tissue is called Maximal Permissible Exposure (MPE). In Poland, values of MPE to laser radiation are included in Regulation of Ministry of Labour and Social Policy on maximal permissible concentrations and intensities of hazardous factors in Labour environment. In Europe, values of MPE to laser radiation are included in annex no. II to Directive 2006/25/EU. The article presents eye and skin hazards related to the exposition to laser radiation and statistical data on accidents while operating laser devices. New criteria of eye and skin hazards evaluation arising from laser radiation, included in Directive 2006/25/EU have been presented. Those criteria have to be implemented into Polish law until 27 April 2010. Rules for defining values of the Maximal Permissible Exposure (MPE) in dependence of: laser radiation wavelength, device work regime (CW or pulsed), exposure time have been presented. Values of correction factors and time points necessary for MPE defining have been explained. Article includes charts showing variations of MPE values as a function of exposure time, radiation wavelength and angular subtense of a source for different ranges of optical radiation (UV, VIS, IR). The article presents comparison of laser's radiation hazard evaluation criteria contained in regulation of Ministry of Labour and Social Policy (on maximal permissible concentrations and intensities of hazardous factors in Labour environment) and EU Directive.
PL
W artykule przedstawiono metodę pomiaru promieniowania laserowego odbitego na stanowiskach pracy wyposażonych w urządzenia laserowe dla potrzeb oceny ryzyka zawodowego związanego z tym promieniowaniem. Na przykładzie czterech stanowisk, dwóch wyposażonych w lasery neodymowe (Nd:YAG): przemysłowego (znakowanie laserowe) oraz laboratoryjnego (na którym symulowane były warunki niepoprawnego korzystania z urządzeń laserowych) oraz dwóch wyposażonych w lasery CO2 (przemysłowy i laboratoryjny) przedstawiono wyniki oceny ryzyka zawodowego ze względu na zagrożenia oczu i skóry promieniowaniem laserowym odbitym. Omówiono dodatkowo przyczyny różnic przy ocenie ryzyka zawodowego dla czterech badanych stanowisk wyposażonych w urządzenia laserowe stosowane w przemyśle oraz laboratoriach.
EN
The article presents the method of reflected laser radiation measurements on work stands equipped with laser devices. Upon the example of four stand, two equiped with neodymium lasers (Nd:YAG): industrial (laser labeling) and laboratory (on which the improper conditions of use were simulated)and two equiped with CO2 lasers (industrial and laboratory) the results of occupational risk assessment connected wit eye and skin hazards arising from reflected laser radiation has beed presented. Moreover causes of differences of occupational risk assessment for four examined lasers has been discused.
12
Content available remote On Applying Model-Driven Engineering in Conceptual Design
EN
It is shown how decision support tools in the domain of conceptual design in architecture can be efficiently developed within the paradigm of Model-Driven Engineering (MDE). A prototype software is presented that allows the user to specify functional requirements for the designed building and then to map them onto certain subspaces. Hierarchical graphs and graph grammars serve as a knowledge representation tool. The final result is a 3D-view of the designed object coded automatically in the VRML and available on the screen. Hiding technicalities behind intuitive GUI we are able to win the interest of the designer and to convince him or her that the proposed tool increases productivity and creativity in the conceptual design phase.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.