Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  health education
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Omówiono skutki zdrowotne zawodowego narażenia pracowników zatrudnionych przy procesach galwanicznych na nikiel, kadm i chrom. Przedstawiono obowiązki pracodawcy związane z ochroną zdrowia osób narażonych, jak również propozycje działań profilaktycznych.
EN
A review, with 73 refs., of the health effects of occupational exposure to Ni, Cd and Cr of workers employed in galvanic processes. The obligations imposed on employers related to the protection of the health of workers in relation to their exposure to chem. substances and suggestions of preventive measures were presented.
PL
Przedstawiono stan wiedzy na temat źródeł uwalniania rtęci do środowiska i związanych z tym zagrożeń dla człowieka i innych organizmów.
PL
Omówiono zagadnienia zawodowego narażenia na substancje chemiczne powodujące powstanie chorób skóry kwalifikowanych jako choroby zawodowe. Przedstawiono stan prawny związany z ochroną zdrowia osób pracujących w związku z narażeniem stosowania w procesie pracy substancji chemicznych.
EN
A review, with 55 refs., of negative effects of chem. compds. on the occupational skin diseases. The legal aspects of the health protection of employees exposed to the chem. substances in the work stands was presented.
EN
Infectious disease surveillance systems are a very important part of national and local efforts to prevent and control infectious diseases. In many countries, especially those with limited health systems, the role of primary care physicians in surveillance is essential, but their lack of knowledge about surveillance can often be a barrier for an effective surveillance system. A one day training seminar was provided to physicians in a primary care centre in AP Vojvodina, Serbia and notifications of infectious diseases by trained physicians were then followed. After the training, the incidences of registered infectious diseases rose 3.9 times (7.5 times with chicken pox excluded). This was mostly for infectious diseases which do not require laboratory confirmation (streptococcal infections, intestinal infectious diseases). The average number of reports per physician increased nearly 8 times with almost all the physicians who participated in the surveillance study.
PL
Systemy nadzoru nad występowaniem chorób zakaźnych są bardzo ważnym elementem krajowych i lokalnych działań mających na celu zapobieganie i kontrolę nad rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych. W wielu krajach, w szczególności tych z ograniczonymi zasobami systemów ochrony zdrowia, podstawową rolę w nadzorze pełnią lekarze. Niedostateczna ich wiedza w tej materii często bywa barierą dla efektywnego systemu nadzoru. Przeszkolono lekarzy w systemie jednodniowego seminarium w Instytucie Zdrowia Publicznego w Vojvodinie w Serbii. Szkolenia przeprowadzili wcześniej odpowiednio przygotowani w tym kierunku lekarze. Po takim szkoleniu 3,9 razy wzrosła częstość zarejestrowania przypadków chorób zakaźnych (nie licząc ospy wietrznej gdzie częstość ta zmalała 7.5 razy). Dotyczyło to głównie chorób zakaźnych, które nie wymagają potwierdzenia laboratorium (infekcje paciorkowcowe, jelitowe choroby zakaźne). Średnia liczba sprawozdań w przeliczeniu na jednego lekarza powiększyła się prawie 8 razy i dotyczyło to prawie wszystkich lekarzy sprawujących nadzór na chorobami zakaźnymi i uczestniczących w niniejszym badaniu.
PL
Grupa chorób cywilizacyjnych, jaką stanowią choroby układu krążenia, niesie zagrożenie dla życia pacjentów, przyczynia się do zmian w codziennym funkcjonowaniu i zdecydowanie pogarsza jakość życia chorych, powodując tym samym znaczny problem społeczny. Jednym z zadań tzw. promocji zdrowia jest propagowanie zdrowego stylu życia, co zresztą ściśle wiąże się z profilaktyką, obejmującą działania ukierunkowane na utrzymanie zdrowia, zapobieganie chorobom, wczesne ich wykrywanie i leczenie. W działaniach tych znaczący udział mają fizjoterapeuci, których praca związana jest z niesieniem pomocy chorym w podejmowaniu działań profilaktycznych - tak z grup ryzyka, jak i po incydentach kardiologicznych. Stają się oni zatem edukatorami zdrowotnymi tych osób. W swej pracy muszą umieć rozpoznawać różnorodne ograniczenia i przeciwwskazania, dobierać optymalną aktywność do potrzeb i możliwości chorego (obarczonego często dodatkowymi schorzeniami) oraz prowadzić skuteczny proces edukacyjny. Rolą fizjoterapeuty jest też nakłonienie pacjenta do zmiany stylu życia, zazwyczaj odbiegającego od modelu uznanego za "prozdrowotny".
EN
Diseases of civilization, such as cardiovascular diseases, threaten the life of patients, contribute to changes in the day-to-day functioning of individuals and diminish their quality of life, therefore causing significant social problems. One of the tasks in the promotion of health is to propagate healthy lifestyles, which is directly connected with prevention, encompassing actions aimed as staying healthy, preventing disease, early disease detection and treatment. Physiotherapists, whose work is related to assisting the ill in taking preventive actions, both of high-risk groups as well as those who have had cardiovascular incidents, play a significant role in the aforementioned actions. They become, therefore, the health educators of these people. In their work they need to be able to recognise various limitations and contraindications, select activities which are optimal to the needs and capabilities of the ill (who often suffer from other conditions), as well as conduct an effective educational program. The role of a physiotherapist is also to persuade a patient to change their lifestyle, which usually requires deviating from the typical 'pro-healthy' model.
PL
Wprowadzenie: Na zdrowie człowieka wpływają: styl życia, środowisko, czynniki genetyczne i sprawność systemu opieki zdrowotnej. Poprzez modyfikację stylu życia, można najskuteczniej wpływać na długość i jakość życia. Edukacja zdrowotna młodzieży prowadzona przez wykwalifikowane kadry, może wpłynąć na zmianę zachowań prozdrowotnych. Powoływanie lokalnych Ośrodków Promocji Zdrowia (OPZ) było zgodne ze Strategią Polityki Zdrowotnej Województwa Śląskiego na lata 2000-2015 i miało na celu podniesienie świadomości prozdrowotnej, a w następstwie tego podejmowanie zdrowego stylu życia przez społeczeństwo. OPZ nie doczekały się obiektywnej oceny swojego działania.Cel pracy. Celem pracy jest ocena skuteczności oddziaływania ośrodków promocji zdrowia w Bytomiu i Częstochowie na młodzież uczącą się w różnych rodzajach szkół średnich.Materiał i metodyka: Po dwuletnim okresie (2003-2005) oddziaływania OPZ na młodzież poddano ocenie wiedzę i zachowania prozdrowotne uczniów Liceum ogólnokształcącego i Szkół zawodowych w Bytomiu i Częstochowie w następujących obszarach tematycznych: znajomość czynników wpływających na zdrowie, ocena stanu własnego zdrowia, odżywianie, używki, czas wolny i aktywność fizyczna, właściwa budowa ciała, prewencja wad postawy, higiena narządów zmysłów, pierwsza pomoc przedmedyczna, profilaktyka nowotworowa. Przebadano 671 uczniów drugich klas czterech liceów ogólnokształcących (LO) i czterech średnich szkół zawodowych (SZ). Po dwie spośród nich, przez dwa lata były pod wpływem oddziaływania OPZ. Wyniki: Młodzież licealna różniła się od młodzieży szkół zawodowych większym odsetkiem dziewcząt, lepszym wykształceniem rodziców oraz większym odsetkiem osób zamieszkujących w mieście, gdzie znajdowała się szkoła. Uczniowie liceów ogólnokształcących w porównaniu do młodzieży średnich szkół zawodowych charakteryzowali się większą wiedzą na temat stanu swojego zdrowia i zdrowego stylu życia (średni odsetek odpowiedzi pozytywnych wynosił odpowiednio 62,9 š 3,6 vs 46,6 š 3,2% - p=0,002), a także nieco częściej prezentowali pozytywne zachowania zdrowotne (66 š 4,5 vs 53,3 š 4,6% - p=0,055). W odróżnieniu od uczniów LO, gdzie nie stwierdza się wpływu ośrodka promującego zdrowie na świadomość prozdrowotną (66 š 3,7 vs 62,9 š 3,6% - NS), młodzież SZ będąca pod jego wpływem, korzystnie różni się od swych rówieśników, nie będących w zasięgu jego działania (55,7 š 3,1 vs 46,6 š 3,2% - p=0,046). W przeciwieństwie do młodzieży licealnej, gdzie nie stwierdzono znamiennego wpływu, uczniowie średnich szkół zawodowych będący w obszarze działania OPZ, prezentują zachowania prozdrowotne w większym stopniu niż ich – nie podlegający jego wpływom – odpowiednicy (66,8 š 4,8 vs 53,3 š 4,6% - p=0,048), dorównując uczniom LO. Korzystny wpływ lokalnych ośrodków promujących zdrowie na młodzież był zróżnicowany w zależności od badanego obszaru tematycznego. Zarówno wśród młodzieży szkół licealnych jak i średnich szkół zawodowych, korzystny wpływ OPZ na świadomość i zachowania prozdrowotne odnotowano w obszarach tematycznych: "czynniki wpływające na zdrowie", "czas wolny i aktywność fizyczna", "pierwsza pomoc przedmedyczna" oraz "profilaktyka nowotworowa". Wnioski: 1. Wiedza na temat zdrowego stylu życia, a także zachowania prozdrowotne młodzieży średnich szkół zawodowych w sposób istotny odbiegają od poziomu prezentowanego przez młodzież szkół licealnych. 2. Ośrodki promujące zdrowie wpływają korzystnie na świadomość prozdrowotną i zachowania prozdrowotne przede wszystkim młodzieży średnich szkół zawodowych.
EN
Background: Human’s health is determined by: lifestyle, environmental factors, genetic factors and the efficacy of the health care system. The easiest way to influence life expectancy and its quality is by modifying lifestyle. Health education, that is provided by highly trained personnel, especially to young people, may help change their behaviors. According to the Health Care Strategy for the Upper Silesia Region for years 2000 – 2015, local Health Promotion Centers (HPC) were founded in order to increase society’s health oriented awareness, that was aimed at health oriented actions and behaviors. Although so far their performance HPC have not been objectively assessed. Aim: The aim of our study is analysisof the activity two HPC in Bytom and Częstochowa in respect to their succesfull influence for young people. Material and Methods: After two years of observation, both awareness and behavioral patterns in those areas, that were addressed by both HPC were assessed. The following factors were included in the analysis: knowledge of factors influencing health, health self-assessment, nutrition, using of alcohol, drugs and nicotine, ways of spending leisure time and physical activities, appropriate body posture, prevention of faulty posture, appropriate sense organs’ care, first aid, cancer prevention. The methodology was based on a detailed survey. Its aim was not only to objectively test the knowledge about appropriate healthy lifestyle, but also to assess the actual health oriented behaviors. Six hundred seventy one second grade students from 4 high schools and 4 technical schools were recruited to take part in the study. Two among each were continuously being influenced by the relevant health promotion center. Results: There were more female students in high schools in comparison with technical schools, also parents were more and more students were living in the city, were the school was located. High school students possessed better knowledge about their own health status as well as about healthy lifestyle in comparison with their counterparts (mean positive response rate was 62,9 š 3,6 vs. 46,6 š 3,2%, p=0,002). Also, slightly more often appropriate healthy behaviors were observed in that group (66 š 4,5% vs. 55,3 š 4,6%, p=0,055). Among high school students no influence of the HPC on health oriented behaviors was noted (66 š 3,7 vs 62,9 š 3,6%, NS). Contrary to this, health promotional activities had positive influence on technical school students being exposed to those influences in comparison to others, who had only casual opportunities to be influenced (55,7 š 3,1 vs 46,6 š 3,2%, p=0,046). Contrary to high schools’ students, those in technical facilities who had regular contacts with HPC presented better health oriented behaviors then their counterparts, who had only occasional contacts with those centers (66,8 š 4,8 vs 53,3 š 4,6%, p=0,048), and those results are comparable with data characterizing high school students. Positive influence of local HPC on health oriented behaviors varied, depending on particular problem being studied and the method used. In all studied groups of students, positive influence of HPC on the awareness and healthy life style was noted in such areas as "factors influencing human health", "leisure activities", "first aid" and "cancer prevention". Conclusions: 1. Awareness and healthy life style of students from technical school are worse than students from high school. 2. Activity of Health Promotion Centers influences profitably health oriented awareness that was aimed et health oriented actions and behaviours only for stuts ofden technical school.
7
Content available remote Using Web 2.0 in cultural immersive health education
EN
Developing empathy is one of several key principles in working in general practice and is of particular importance in the cross-cultural environment. Arguably it is more difficult to empathize with patients from another culture whose viewpoint differs based on their cultural and social experiences. Cultural immersion and plunges is a well-researched and documented approach in solving the issues of empathy and cross-cultural interactions. Cultural immersion involves participants being placed in an unfamiliar cultural environment ; and participants are guided to reflect on their experiences through proposed activities before, during and after the immersion event. This paper will outline and discuss: 1. The cultural immersive activities at NTGPE for health students, junior doctors and GP registrars in Australian Aboriginal communities 2. The use of Web 2.0 also know as the "social web" to allow learners to generate, publish and share content more easily including reflective writing which are crucial in cultural competence training.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.