Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 87

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  social media
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote Przyszłość rozwoju Europy – możliwe wizje w kontekście bhp
PL
Odkąd bezpieczeństwo pracy i zdrowie pracowników zajęło istotne miejsce w polityce społecznej Unii Europejskiej, zaczęły powstawać strategie, plany, programy, idee, koncepcje, podejścia, polityki, drogi, harmonogramy, kroki, projekty działań, wizje, koncepty, scenariusze, zamierzenia, kierunki, systemy itp. Opisywanie procedur dotyczących najbliższej i dalszej przyszłości, które miałyby zapewnić pracownikom odpowiednie warunki pracy, a przede wszystkim pomóc odpowiedzieć na pytanie, jak należałoby w przyszłości zorganizować rynek pracy i dokąd on zmierza – zaczęło zajmować coraz więcej stron, półek, bitów, dysków. W planowaniu pomija się jednak istotne dane wyjściowe. Trudno jest bowiem mówić o tym, jak należy się zachować w określonych okolicznościach, jeśli te okoliczności nie są przewidywalne.
EN
Purpose: The purpose of the article is to present the assumptions of social media and their values in the communication of local government units on the example of cities in the Lodz region. Design/methodology/approach: The conducted study consisted in analyzing the content of official websites belonging to local governments of individual cities of the Lodz voivodship to see how information about social networking sites used (plug-in location) and the profiles themselves in these media are communicated in order to check what and how is published. The survey was carried out in October 2019. Findings: The study showed that out of the 44 cities analyzed in the Łódź Voivodeship 37 use at least one of the social networking sites. Most often it is Facebook - 36 cities have their profile, then YouTube – 19, Instagram – 7 and Twitter – 6. 9 cities have 3 official profiles on different websites at the same time, and another 13 cities – 2 each. For 7 cities, no profiles were found on social networking sites. Research limitations/implications: The study did not include less popular social networking sites (e.g. TikTok, GoldenLine, Pinterest). The goals of communication activities by the promotion offices of individual cities are unknown. This can be part of further research through in-depth interviews with people responsible for promoting cities. Possible extension of research to cities of other provinces. Practical implications: Based on the author's audit of the communication activity of the cities of the region on social networking sites, this article suggests that the use of social media is an appropriate tactic in promoting cities due to the participative, interactive, open and transparent nature of social media. Originality/value: The publication presents the results of research carried out on the basis of the author's audit of the activity of the cities of the Lodz voivodship in the social media.
EN
Purpose: The aim of this article is to identify the challenges that employers face when it comes to the use of social media (SM) at work in the context of expectations of future Generation Y and Z employees. Design/methodology/approach: A critical analysis of literature of the subject, research results and reports analysis. Findings: Literature as well as documents and reports analysis will allow to answer the following research questions: How important are social media for Generation Y and Z? What are the preferences and expectations of Generation Y and Z when it comes to future employers in terms of use of modern information technologies and social media at work? In what areas employers are currently using social media? What changes are necessary in human resources management to motivate and maintain Generation Y and Z employees? Originality/value: This study indicated the challenges that employers face when it comes to the use of social media (SM) at work in the context of expectations of future Generation Y and Z employees. From among these challenges, the authors paid attention to the need to increase the level of use of social media when it comes to employee management, the ability to create a positive company image in the social media and use these media to verify information on candidates applying for positions.
PL
Narodziny i rozwój Państwa Islamskiego, oprócz gwałtownego, dziejącego się na oczach międzynarodowej społeczności podboju nowych ziem i prób zbudowania organizmu państwowego przyniosły również dużą aktywność na platformach społecznościowych. W szczególności problem aktywności tego quasi-państwa zarówno w obszarze krwawych aktów terrorystycznych jak i równie szkodliwej działalności za pośrednictwem mediów społecznościowych odczuwalne były i są w Republice Francuskiej. Obecnie, pomimo utraty znacznych terenów i zachwiania się potęgi Państwa Islamskiego, aktywność w sieci, pomimo że w mniejszym zakresie, wciąż jest kontynuowana.
EN
The Islamic State rapid birth and development, which were taking place on the eyes of international community, led to the conquest of new lands and attempts to build a substitute of the state. Simultaneously, it resulted in the growing activity of ISIS in the social media. In particular, the problem of the activity of this quasi-state, both in the area - of bloody terrorist acts and equally harmful activities through the social media, has been and still is felt in the French Republic. Currently, despite the loss of significant areas and the shaking of the power of Islamic State, online activity has been continued, although to a lesser extent.
EN
Purpose: The aim of this article is to analyse the activity of individual users, institutions and organisations in social media in the context of the fire in the Notre Dame Cathedral. The main threats of using this type of tools in crisis communication are presented, with particular emphasis on the propagation of information and disinformation. Introduction: The development of social media (platforms) in the global Internet means that they have become a tool commonly used by various types of private organisations, public administration and services. Using this medium gives great opportunities in the process of providing current information, efficient communication with the local community, building positive relations and creating a positive image of the organisation. Social media are also used by the government administration and emergency services of many countries during each of the four phases of crisis management (mitigation, preparedness, response, recovery). Information and communication technologies together with social media play an important role in contemporary people’s lives. They constitute an important part of everyday reality and are intrinsically related to it. The fire of the Notre Dame Cathedral in 2019 was widely commented on social media. The existing traditional methods of communication, such as press, television or radio, have significant limitations consisting in the inability to interact with the media users. Only the person who created the information could be the broadcaster. The internet, and social media in particular, has changed dramatically this state of affairs, giving recipients the opportunity to interact with people/institutions generating content. Methodology: The method applied in the article is that of literature review in the area of Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0 development as well as the course of the fire of the Notre Dame Cathedral. Statistical analysis was performed using Google Trends. The paper indicates the main sources of opportunities and threats to users' activity in social media, with particular emphasis on the aspects related to the efficient operation of emergency services. Conclusions: The role of social media in crisis situations has not yet been established. It is evolving and it can be expected that with time it will be used to an increasing extent also in cases such as fires and other threats to cultural goods. The authors recommend further research on the behaviour of users of social networking sites, groups and the entire portal.
PL
Cel: Celem artykułu jest analiza aktywności użytkowników indywidualnych, instytucji i organizacji w mediach społecznościowych w kontekście pożaru katedry Notre Dame. Przedstawiono główne zagrożenia związane z wykorzystaniem tego typu narzędzi w komunikacji kryzysowej ze szczególnym uwzględnieniem propagowania informacji i dezinformacji. Wprowadzenie: Rozwój mediów (platform) społecznościowych w ogólnoświatowej sieci Internet sprawił, że są one uznawane za narzędzie powszechnie wykorzystywane przez różnego typu organizacje prywatne, administrację publiczną oraz służby. Używanie tego medium daje duże możliwości w procesie przekazywania bieżących informacji, sprawnego komunikowania się ze społecznością lokalną, budowania pozytywnych relacji i kreowania wizerunku organizacji. Media społecznościowe (social media) są także wykorzystywane przez administrację rządową oraz służby ratownicze wielu krajów w czasie każdej z czterech faz zarządzania kryzysowego (zapobieganie, przygotowanie, reagowanie, odbudowa). Technologie informacyjno-komunikacyjne oraz media społecznościowe odgrywają istotną rolę w rzeczywistości otaczającej współczesnego człowieka, towarzyszą mu w wielu dziedzinach życia i są wręcz jego nieodłączną częścią. Pożar katedry Notre Dame w 2019 roku był szeroko komentowany w mediach społecznościowych. Dotychczasowe tradycyjne metody komunikacji, takie jak prasa, telewizja czy też radio, mają istotne ograniczenia polegające na braku możliwości interakcji z odbiorcą. Wyłącznie osoba tworząca komunikat mogła być nadawcą. Internet, a w szczególności media społecznościowe, diametralnie zmienił ten stan rzeczy, dając odbiorcom możliwość interakcji z osobami/instytucjami generującymi treść. Metodologia: W niniejszym artykule wykorzystano metodę analizy literaturowej w zakresie rozwoju sieci Web 1.0 – Web 3.0 oraz przebiegu pożaru katedry Notre Dame. Analizy statystycznej dokonano za pomocą Google Trends. W pracy wskazane zostały aktywności użytkowników w mediach społecznościowych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych ze skuteczną działalnością służb ratowniczych. Wnioski: Rola mediów społecznościowych w sytuacjach kryzysowych nie jest zamknięta, a wręcz przeciwnie – jest rozwojowa i można spodziewać się, że z biegiem czasu będzie wykorzystywana w coraz szerszym zakresie, także w przypadkach, takich jak pożary i inne zagrożenia dla dóbr kultury. Autorzy postulują prowadzenie dalszych badań w zakresie zachowania się użytkowników, grup oraz całego portalu.
6
Content available Cyberspace as a Tool of Contemporary Propaganda
EN
The scientific deliberation presented in this article concerns the use of cyberspace in contemporary propaganda activities. The aim of the analysis is to identify propaganda activities and to state the role of cyberspace as an indispensable element for its existence. The following research methods were applied in the research: analysis, synthesis, abstracting, generalization, and a case study. The case study presented in this article, concerning the identification of propaganda activities based on the engagement of Germany in the issue of refugees from Syria, perfectly points to the significance and possibilities offered by cyberspace in the realization of the activities in question and attaining the set goals. The results obtained from the research underline the significant role of cyberspace in contemporary society where the success of propaganda is conditioned by the use of tools which allow to appeal to a vast group of recipients through the media, the Internet, and social media. The presented deliberation indicates that cyberspace with all its elements is a prerequisite for the success of propaganda activities conducted nowadays.
EN
Being a member of social media channels involves the use of many engagement activities, including reposting content, commenting on posts and expressing interest. Online user engagement has been proposed to encourage various positively-valenced interactions between consumers and online brands, with electronic Word-Of-Mouth being one of the most significant. Despite the extensive research that has been carried out in the field of social media, the number of quantitative studies exploring the effects of the various factors that affect the performance of a social media channel is still limited. This study examines the relationship between online user engagement and eWOM, also addressing the effects on user interaction advertisement results. The data set was provided by a large YouTube music channel and, in contrast with other similar studies, the data extracted from YouTube analytics that represent actual user values. All insights were selected from a 6-year period. During this time, almost 500 music videos were uploaded. In total, 83 831 subscribers were included in the data set. Statistical analyses showed that user engagement significantly affects eWOM. Accordingly, the role of eWOM in organic results, such as views and number of subscribers, was verified. Finally, a significant mediating role of eWOM in the relationship between user engagement and advertisement results was reported. The results of the current study are highly important for administrators of social media video channels, as they provide enough information on how to develop their promotional strategy and how to best manage the content they want to upload.
EN
Modern technologies allow for quick processing of digital images. In the era of the Internet, there are many mobile applications supportingthe digital processing of photos used on social media. The algorithmsof many popular socialnetworks focus on many factors, however, the photography that is placed on a given portal is of great importance. Social media allows you to reach many sources and people. With the help of a good photo, we can get high post reach that contain additional information. The use of mobile applications helps to achieve very good results. This paper presents the results obtained in the process of comparing posts using digital photo processing withthose in which the photos were used without processing in a graphics program.
PL
Nowoczesne technologie pozwalają na szybkie przetwarzanie obrazów cyfrowych. W dobie rozwoju Internetu pojawia się wiele aplikacji mobilnych wspomagających proces obróbki cyfrowej zdjęć używanych w mediach społecznościowych. Algorytm wielu popularnych portali społecznościowych skupia się na wielu czynnikach, jednakże duże znaczenie ma fotografia, która zostaje umieszczona na danym portalu. Media społecznościowe pozwalają dotrzeć do wielu źródeł iosób. Za pomocą dobrego zdjęcia można uzyskać wysokie zasięgi postów, w których zawartesą dodatkowe informacje. Wykorzystanie aplikacji mobilnych pomaga uzyskać bardzo dobre efekty. Wniniejszej pracy zostaną przedstawione wyniki uzyskane w procesie porównywania postów wykorzystujących obróbkę cyfrową zdjęć oraz tych, w których fotografie były użyte bezprzetworzeniaw programie graficznym.
PL
Państwowa Straż Pożarna to formacja, na której tożsamość składają się m.in. misja niesienia pomocy drugiemu człowiekowi w sytuacji zagrożenia oraz ratowanie jego mienia. Kształtowanie wizerunku PSP obejmuje zarówno te elementy, które stanowią fundament funkcjonowania PSP, ale również to, w jaki sposób PSP przedstawiana jest w mediach. Wizerunek jest to wyobrażenie o organizacji, które ujawnia się pod postacią zbioru asocjacji (kojarzeń) powstałych w umyśle obserwatora. W niniejszym artykule ukazano zmienne determinujące wizerunek PSP w mediach społecznościowych, które można wykorzystać w odniesieniu do prowadzenia skutecznej polityki informacyjnej poszczególnych jednostek organizacyjnych PSP. Dodatkowo poddano analizie szeroką grupę czynników warunkujących skuteczność podejmowanych czynności w mediach społecznościowych wskazując na profesjonalizm działań prasowo-informacyjnych i na konieczność ujednolicenia polityki wizerunkowej i medialnej.
EN
State Fire Service is a unit which identity is based on the mission to provide people help and saving the property in danger situations. Public relations formulation made by State Fire Service comprise elements fundamental for its function as well as the elements about how this unit is presented in media. Public relations are the concept of the organization unveiled under collected associating arisen in observer mind. The article presents State Fire Service public relations determinants for social media, which can be used in relation to conduct the information policy by each State Fire Service organizational units. Moreover, wild range of factors, conditioning the effectiveness of activities undertaken in social media, pointing to the professionalism of press and information activities and the need to harmonize public relations and media policy had been analyzed.
EN
Contemporary society uses the possibilities of the Internet in various areas of life. The Internet has influenced private life, social life, family users, its usefulness can also be noticed at the professional stage. Being an active user of the network, creating profiles and creating your person on various social networks, and you can see the usefulness of this type of practice. Enterprises search for employees via the Internet, employing specialists or creating appropriate positions in the company, responsible for recruitment. The Internet allows access to a wide range of candidates, and the biggest advantage of this type of recruitment is the access to the huge amount of information that users place. Specialized job placement portals or websites created to allow an employer to meet with a candidate, create the ability to view and filter job offers as well as search for suitable candidates. The scope of the paper is the analysis of the tools used to recruitment and selection of employees in the internet especially by social media. The method used in this paper is analysis of the social media platform. Research question: What social platform is best from recruiters point of view.
EN
Entrepreneurs in the transport and forwarding services field are looking for new areas of activity to ensure a competitive advantage over their competitors. Currently, with relatively balanced price levels and service quality, the acquisition and retention of clients can ensure success in the market and marketing activities. The approach to marketing activities has changed over the years. Currently, marketing 2.0 is used, which is focused on the customer, their needs, and preferences. Marketing 3.0 is also used, which introduces a broader customer perspective. The area of activity, which is part of the new marketing 3.0 concept, is social media, currently used by over one billion people globally. Such a large group means a regular flow of information which is highly important for businesses. Research has shown that companies use social media primarily for promotion, to recruit new employees, and contact contractors. Internet tools are the most widely used distribution channel of services in the industry. Over half of the surveyed enterprises indicated that they planned to increase social media in their company’s marketing activities. A positive trend may indicate that transport and forwarding companies may plan to increase their future use of this channel for marketing activities.
12
Content available remote The role of social media in emergency management during the 2019 flood in Poland
EN
Objectives: The aim of this article is to discuss the role of social media platforms, Facebook and Twitter, during the floods that took place in Poland in May 2019. The following research questions guided the study: (1) How is social media used by different actors at various stages of the disaster management cycle? (2) To what extent were social networking sites used during the 2019 floods in Poland? Methods: The study employed social media analytic tools to analyze social media data published on Facebook and Twitter qualitatively and quantitatively in the period from 1 March to 10 June 2019. Results: Social Media is used during emergencies by various actors for different purposes: emergency services use it to broadcast weather alerts and situational updates; authorities communicate weather alerts and offer assistance; mass media outlets share up-to-date information; individual users connect and share their experiences of the disaster as well as express political views; organizations spread general comments, situational updates and political comments. Conclusions: Despite several drawbacks, such as the chaotic spread of messages, their unreliability and the politicization of the news- feed, social networking sites support disaster management. Therefore, they should be incorporated as an additional communication channel during emergencies.
PL
Oceniano intensywność i strukturę komunikacji społecznie odpowiedzialnych działań podejmowanych przez firmy chemiczne działające w Republice Czeskiej na portalach społecznościowych Facebook i LinkedIn. Uwaga przedsiębiorstw koncentrowała się głównie na komunikacji dotyczącej działań z zakresu odpowiedzialności filantropijnej (Facebook) i ekonomicznej (LinkedIn). Najsłabsza była komunikacja o działaniach z zakresu odpowiedzialności etycznej.
EN
Intensity and structure of communication of socially responsible activities by chem. companies operating in the Czech Republic on the social Facebook and LinkedIn networks were evaluated. Attention of the companies was primarily focused on the communication of philanthropic responsibility activities (Facebook) and economic ones (LinkedIn). Ethical responsibility activities were communicated to the least extent.
PL
Konsumenci coraz częściej zastanawiają się nad tym, co chcą zjeść i jakie produkty chcą mieć na swoich stołach. Wzrost świadomości wśród konsumentów przekłada się na większe zainteresowanie żywnością pochodzącą z krótkich łańcuchów dostaw. Obserwujemy coraz większe zapotrzebowanie na żywność produkowaną w ramach rolniczego handlu detalicznego. Producenci żywności za pomocą reklamy, jako najprostszego sposobu komunikacji starają się zainteresować konsumentów swoją ofertą. Rozwój technologii wychodzi naprzeciw oczekiwaniom. konsumentów jak i producentów. Coraz większe znaczenie odgrywa marketing w social mediach.
EN
Consumers are increasingly thinking about what they want to eat and what products they want to have on their tables. Increased awareness among consumers translates into greater interest in food from short supply chains. We are observing an increasing demand for food produced as part of agricultural retail trade. Food producers, using advertising as the easiest way of communication, try to interest consumers in their offer. The development of technology meets the expectations of consumers and producers. Marketing in social media is becoming increasingly important.
EN
Social Customer Relationship Management (SCRM) becomes a buzz word which has been discussed extensively in existing scholarly works but scant consideration is given to the crucial factors affecting the adoption of the integrated social media CRM, especially in the healthcare industry. In concern with the profusely debated issue of technological organizational, and environmental factors, this study aims at identifying predominant factors affecting the implementation of Social CRM; and understanding the benefits yielding from this implementation. This study conducts a systematic review based on PRISMA method of summarizing literature mechanism which was based on the previous studies, (Agha et al., 2014; Moher et al., 2009), for the extant literature from 2008 to 2019 to sort the underlying factors affecting the implementation of Social CRM in various industries and its benefits. Findings from the literature reveal that technological factors (i.e., perceived privacy, interactivity, and compatibility), organizational factors (i.e., leadership knowledge, social media policy, and management drive) and environmental factors (i.e., bandwagon pressure, and social trust) are the key factors that influence healthcare organizations’ willingness to implement Social CRM. The conceptual framework presented in this paper advances the application of Diffusion of Technology, TOE, and IS Success used and provided for possible useful direction for future empirical research for both academics and practitioners.
PL
Zarządzanie społecznymi relacjami z klientami (SCRM) staje się popularnym terminem, które zostało szeroko omówione w istniejących pracach naukowych, ale niewiele uwagi poświęcono kluczowym czynnikom wpływającym na przyjęcie zintegrowanego CRM w mediach społecznościowych, zwłaszcza w branży opieki zdrowotnej. W trosce o obficie omawianą kwestię technologicznych czynników organizacyjnych i środowiskowych, niniejsze badanie ma na celu określenie głównych czynników wpływających na wdrożenie społecznego CRM; i zrozumienie korzyści wynikających z tej implementacji. Niniejsze badanie przeprowadza systematyczny przegląd oparty na metodzie PRISMA podsumowania mechanizmu literatury opartej na wcześniejszych badaniach (Agha RA i in., 2014; Moher i in., 2009), aby zachować istniejącą literaturę od 2008 do 2019 r. Do sortowania instrumentu bazowego czynniki wpływające na wdrażanie społecznego CRM w różnych branżach i jego korzyści. Wyniki z literatury pokazują, że czynniki technologiczne (tj. Postrzegana prywatność, interaktywność i kompatybilność), czynniki organizacyjne (tj. Wiedza przywódcza, polityka mediów społecznościowych i zarządzanie) oraz czynniki środowiskowe (tj. presja trendów i zaufanie społeczne) są kluczowymi czynnikami, które wpływają na gotowość organizacji opieki zdrowotnej do wdrożenia społecznego CRM. Ramy koncepcyjne przedstawione w tym artykule posuwają naprzód zastosowanie Diffusion of Technology, TOE i IS Success, które posłużyły za możliwy użyteczny kierunek przyszłych badań empirycznych zarówno dla naukowców, jak i praktyków.
16
Content available remote Image beyond the form. Representing perception of urban environment
EN
Perception, awareness and appreciation of the built environment are essential skills in urban representation and design. Among the different perceptual dimensions, the visual, or more precisely the visual-aesthetic dimension is the field that better expresses its potential in representation. The study, in an analytical-applicative perspective, addresses the reading of the relationship between forms and uses, symbols and meanings of an urban public space characterized by a recent transformation. The architectural stratifications and practices of use lead to the definition of space, in its tangible and intangible components. In this regard the analysis of the historical drifts, traced back through images and drawings, help us to make visible the mutations and the processes helpful to understand and describe its actual order. The aim of the research is to investigate the visual dimension of an urban space, both in its material and immaterial connotations, and its relationship with the stratified or new uses, explored by multiple and diversified tools of urban representation
17
Content available Social media in small and medium enterprises
EN
The paper concerns the issue of using social media in small and medium sized enterprises. Many authors argue that there is a unique relationship between the social media and SMEs in the economic sphere. The social media uniquely impact the market in the marketing platform to increase sales, reduce costs and increase profitability. Also, social media enable the direct communication with clients and its adoption by firms has generally increased over time. However, little is known about how small firms use these digital technologies. Furthermore, there are not many publications about the methods of implementation of social media in small companies. Therefore, the study carried out in this research has developed a conceptual framework of implementing Social Media in small businesses. Moreover, readers can find information on the benefits of using these tools and some recommendations for effective implementation to improve business.
PL
Artykuł dotyczy zagadnienia wykorzystania mediów społecznościowych w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wielu autorów twierdzi, że istnieje ścisły związek między mediami społecznościowymi a MŚP w sferze gospodarczej. Media społecznościowe mają wyjątkowy wpływ na rynek w platformie marketingowej- zwiększają sprzedaż, obniżają koszty i polepszają rentowność. Ponadto media społecznościowe umożliwiają bezpośrednią komunikację z klientami. Jednak niewiele wiadomo o tym, jak małe firmy korzystają z tych technologii cyfrowych. Ponadto nie ma wielu publikacji na temat metod wdrażania mediów społecznościowych w małych firmach. W badaniu przeprowadzonym w ramach tego opracowania zaproponowano sposoby wdrażania mediów społecznościowych w małych firmach. Co więcej, czytelnicy mogą znaleźć informacje na temat korzyści płynących z używania tych narzędzi oraz zalecenia dotyczące skutecznej implementacji w celu usprawnienia działalności biznesu.
18
EN
The internet and social media in today’s economy have become tools that can be used for private purposes as well as for public, business and scientific purposes. They are instruments that have revolutionised communication on the one hand, while on the other they are the basic method of reaching customers with a company’s offer. Today, the Internet and social media have become a must in marketing strategies of contemporary companies wishing to achieve market success. The aim of the article is to present the potential generated by the Internet due to the use of social platforms and indicating their significance for businesses. To achieve the objective, publications on this subject were reviewed and an analysis of numerical data characterising today’s Internet and social media users was completed. As a result of the completed analyses, an image of contemporary Internet and social platforms was developed. It was also possible to indicate the opportunities and benefits resulting from their use by a company.
PL
Internet i media społecznościowe we współczesnej gospodarce stały się narzędziami, które mogą być wykorzystane w celach prywatnych, ale również w celach publicznych, biznesowych i naukowych. Są to instrumenty, które z jednej strony zrewolucjonizowały sposób komunikacji, z drugiej zaś stanowią podstawowy sposób dotarcia przedsiębiorstw z ofertą do klientów. Dziś Internet i media społecznościowe stały się niezbędnym elementem w strategiach marketingowych współczesnych przedsiębiorstw, chcących osiągnąć sukces rynkowy. Celem artykułu jest zaprezentowanie potencjału, jaki generuje Internet dzięki wykorzystaniu platform społecznościowych i wskazanie ich znaczenia dla współczesnych przedsiębiorstw. Do zrealizowania celu dokonano przeglądu literatury tematu oraz analizy danych liczbowych charakteryzujących współczesny Internet i użytkowników mediów społecznościowych. Rezultatem przeprowadzonych analiz jest obraz współczesnego Internetu i platform społecznościowych oraz wskazanie możliwości i korzyści ich wykorzystania we współczesnym przedsiębiorstwie.
EN
The article discusses the issue of the use of social media by universities. The purpose of the article is to identify key media functionalities that are important from the point of view of the student. The intermediate goal is to assess the degree of use of social media by the universities under study. Implementation of the assumptions was achieved through a public and private public school survey
PL
Artykuł porusza problematykę wykorzystania mediów społecznościowych przez szkoły wyższe. Celem artykułu jest identyfikacja kluczowych funkcjonalności mediów, które są istotne z punktu widzenia studenta. Celem pośrednim jest ocena stopnia wykorzystania mediów społecznościowych przez badane uczelnie. Realizację założeń osiągnięto poprzez badania ankietowe szkoły publicznej oraz niepublicznej.
PL
Celami badań były identyfikacja zakresu stosowanych przez organizacje pożytku publicznego (OPP) platform mediów społecznościowych oraz ustalenie związku między wybranymi cechami OPP a wykorzystaniem w ich działalności kanałów social media. Rezultaty wskazują, że prawie 59% OPP nie wykorzystuje w swojej działalności mediów społecznościowych. Spośród pozo-stałych, zdecydowanie dominują te, które wykorzystują jeden kanał. Najpopularniejszym kanałem social media w polskich OPP jest Facebook, wyraźnie dystansując pozostałe, zidentyfikowane w badaniach. Ponadto zidentyfikowano statystycznie istotny związek między liczbą wykorzystywanych w działalności kanałów social media a takimi zmiennymi jak: przychód całkowity, przychód z 1% odpisu podatkowego od osób fizycznych, zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, geograficzny zasięg działalności czy wykorzystanie w działalności pracy wolontariuszy.
EN
This study examines what are the key factors influencing organizational adoption and use of social media. Social media with features like interactivity, low cost of access, speed of communication and information flow should constitute an important communication channel for each non-profit organization. The results indicate that almost 59% of Polish Public Benefit Organizations (PBOs) do not utilize social media in their daily activities. The rest of the organizations mainly use only one of the social media channels. The most popular one in Polish PBOs is Facebook, which clearly distances the others identified in the research. In the study a statistically significant relationship between the number of utilized social media channels and variables like total revenues, revenue from 1% of personal income tax, employment rate, geographical service area or volunteering practises has been identified.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.